Home

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Geldig vanaf 1 juli 2024
Geldig vanaf 1 juli 2024

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 mei 2018, 2018-0000071536, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikelen 1, eerste en derde lid, 15, eerste lid, en 31, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de artikelen 2:3b, tweede lid, 2:10b, tweede lid, en 4:10, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 30, derde lid, van de Woningwet, artikel 3.22, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen en artikel 127, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 juni, nr. W06.18.0128/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 juli 2018, 2018-0000110808, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 1a

1.

De bij de registratie aan te leveren gegevens, bedoeld in artikel 23c, eerste lid, van de wet zijn in ieder geval:

  1. contactgegevens van de aanbieder;

  2. gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de zeggenschapsstructuur van de aanbieder;

  3. gegevens met betrekking tot personen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen alsmede personen die al dan niet middellijk een gekwalificeerde deelneming houden in de aanbieder;

  4. gegevens die verband houden met de naleving van de wet of de Sanctiewet 1977;

  5. overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.

2.

De gegevens bedoeld in het eerste lid kunnen nader worden uitgewerkt bij ministeriële regeling.

§ 2. Nadere uitwerking definities politiek prominente personen en uiteindelijk belanghebbende

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Nadere regels betrouwbaarheid

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 4. Integere en beheerste bedrijfsvoering

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage 1. Indicatorenlijst

Bijlage 2. Bijlage antecedenten