Home

UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018

Geldig vanaf 1 oktober 2019
Geldig vanaf 1 oktober 2019

UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018

Besluit BWBR0041410-20220101

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  2. EER: Europese Economische Ruimte. De EER bestaat uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;

  3. Wav: Wet arbeid vreemdelingen;

  4. BuWav: Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;

  5. Uitvoeringsregels Wav: de uitvoeringsregels behorende bij de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014;

  6. Tewerkstellingsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wav;

  7. Gecombineerde vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 1 sub h van de Wav;

  8. Advies: het advies als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wav;

  9. Negatief advies: een advies als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wav, inhoudende het advies om een gecombineerde vergunning niet te verlenen, niet te verlengen of in te trekken.

  10. Vrijwilligersverklaring: een verklaring als bedoeld in paragraaf 7bis van de Uitvoeringsregels Wav.

2. Aanvragen tewerkstellingsvergunning

3. Vacaturemelding bij UWV

4. Ontheffing van de verplichte vacaturemelding

5. Arbeidsvoorwaarden

6. Huisvesting

7. Overplaatsing van personeel

8. Vestiging kleinere bedrijven

9. Non-profit organisatie

10. Vrijwilligerswerk door vreemdelingen

11. Intrekking UWV Beleidsregels uitvoering Wav

12. Inwerkingtreding

13. Citeertitel