Home

Besluit toezicht trustkantoren 2018

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Besluit toezicht trustkantoren 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 5 oktober 2018, 2018-0000164042, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 10, vijfde lid, 14, vierde lid, 15, derde lid, 16, derde en vierde lid, 18, tweede lid, 30a en 49, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 november 2018, nr. W06.18.0331/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 29 november 2018, 2018-0000201668, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • integere bedrijfsvoering: een zodanige sturing van de organisatie van het trustkantoor en inrichting van de processen van en met betrekking tot het trustkantoor dat integriteitrisico’s worden beheerst;

  • wet: Wet toezicht trustkantoren 2018.

§ 2. Aanvullende trustdiensten

Artikel 2. Aanvullende trustdienst

Artikel 3. Cliëntenonderzoek

§ 3. Nadere regels betrouwbaarheid

Artikel 4. Vaststelling betrouwbaarheid

Artikel 5. Antecedenten

Artikel 6. Inlichtingen

Artikel 7. Betrouwbaarheid niet buiten twijfel

Artikel 8. Te betrekken belangen

§ 4. Integere en beheerste bedrijfsvoering

Artikel 9. Zorgplicht bestuur trustkantoor

Artikel 10. Sira en beleid

Artikel 11. Voorkoming belangenverstrengeling

Artikel 12. Aanwijzen integriteitgevoelige functies

Artikel 13. Invulling integriteitgevoelige functies

Artikel 14. Risicoclassificaties

Artikel 15. Interne organisatie van een trustkantoor

Artikel 16. Procedurehandboek

§ 5. Compliance en auditfunctie

Artikel 17. Eisen compliancefunctie

Artikel 18. Eisen auditfunctie

Artikel 19. Functiescheiding

§ 6. Uitbesteding

Artikel 20. Voorschriften bij uitbesteding

§ 7. Periodieke rapportages

Artikel 21. Inhoud rapportage

Artikel 22. Frequentie rapportage

§ 8. Wijziging andere besluiten

Artikel 23. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Artikel 24. Wijziging Besluit politiegegevens

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 25. Inwerkingtreding

Artikel 26. Citeertitel

Bijlage behorend bij artikel 5