Home

Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

Geldig vanaf 18 september 2021
Geldig vanaf 18 september 2021

Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-09-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 januari 2019, kenmerk 1216589-166828-WJZ, gedaan mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op de artikelen 2:4, eerste lid, 8:22, tweede lid, 9:8, derde lid, 10:2, vierde lid, en 11:1, vijfde lid, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2019, no. W13.19.0013/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 mei 2019, kenmerk 1216583-166828-WJZ, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • ambulante verplichte zorg: verplichte zorg op grond van artikel 3:1, onderdelen a, b en c, van de wet anders dan die in een accommodatie aan een betrokkene wordt verleend;

  • verwerker: verwerker als bedoeld in artikel 4 (8) van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 (1) van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • verwerkingsverantwoordelijke: verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 (7) van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • wet: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Hoofdstuk 2. Ambulante verplichte zorg

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Hoofdstuk 3. Gegevensverwerking

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Hoofdstuk 4. Middelen en maatregelen waar het zorgplan niet in voorziet, ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel

Artikel 4.1

Hoofdstuk 5. Samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Hoofdstuk 6. Patiëntenvertrouwenspersoon

Artikel 6.1

Hoofdstuk 7. Aanpassing van andere besluiten

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

Artikel 7.10

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2