Home

Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Geldig vanaf 1 mei 2020
Geldig vanaf 1 mei 2020

Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-11-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 januari 2019, kenmerk 1470088-166828-WJZ;

Gelet op de artikelen 2a, 8, vijfde lid, 18c, zesde lid, 21, vierde lid, 54, vierde lid, en 57, vierde lid, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2019, no W13.19.0015/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 mei 2019, kenmerk 1216583-166828-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • ambulante onvrijwillige zorg: onvrijwillige zorg, anders dan die in een accommodatie aan een cliënt wordt verleend;

  • verwerker: verwerker als bedoeld in artikel 4 (8) van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • cliëntenvertrouwenspersoon: cliëntenvertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de wet;

  • klachtencommissie: klachtencommissie als bedoeld in artikel 53 van de wet;

  • persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 (1) van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • verwerkingsverantwoordelijke: verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 (7) van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • wet: Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

  • zorgplan: zorgplan als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Hoofdstuk 1a. Gelijkgestelde ziekten en aandoeningen

Artikel 1a.1

Hoofdstuk 2. Ambulante onvrijwillige zorg

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Hoofdstuk 3. Eisen deskundigen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Hoofdstuk 4. Gegevensverwerking

Artikel 4.1

Hoofdstuk 5. Samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Hoofdstuk 6. Cliëntenvertrouwenspersoon

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2