Home

Wet medische hulpmiddelen

Geldig vanaf 5 oktober 2023
Geldig vanaf 5 oktober 2023

Wet medische hulpmiddelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-10-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uitvoering te geven aan Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad en aan Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie teneinde daarmee het soepel functioneren van de interne markt te garanderen en tegelijkertijd hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan medische hulpmiddelen te stellen en in verband hiermee de Wet op de medische hulpmiddelen te vervangen door een nieuwe wet en tevens de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen op een aantal onderdelen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • medisch hulpmiddel: medisch hulpmiddel als gedefinieerd in artikel 2, onderdeel 1, van Verordening (EU) 2017/745;

  • medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek: medisch hulpmiddel als gedefinieerd in artikel 2, onderdeel 2, van Verordening (EU) 2017/746;

  • Onze Minister: Onze Minister voor Medische Zorg;

  • Verordening (EU) 2017/745: Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PbEU 2017, L 117);

  • Verordening (EU) 2017/746: Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PbEU 2017, L 117);

  • Verordening (EU) 2019/1020: Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L169).

Artikel 2. Reikwijdte

Deze wet is van toepassing op medische hulpmiddelen waarop Verordening (EU) 2017/745 van toepassing is en op medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek waarop Verordening (EU) 2017/746 van toepassing is.

Hoofdstuk 2. Uitvoering Verordeningen (EU) 2017/745 en (EU) 2017/746

Artikel 3. Gebruik van medische hulpmiddelen

Artikel 4. Administratieve voorschriften

Hoofdstuk 3. Bijzondere onderwerpen

Artikel 5. Herverwerking

Artikel 5a. Melding incidenten [Nog niet in werking]

Artikel 5b. Beschikbaar houden van documenten

Artikel 6. Gunstbetoon

Artikel 7. Tarieven

Artikel 8. Aanwijzing bevoegde autoriteiten

Artikel 9. Overige bevoegde autoriteiten

Artikel 9a. Hulpmiddel naar maat

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 10. Toezicht op de naleving

Artikel 10a. Betreden woning zonder toestemming van de bewoner

Artikel 10b. Fictieve identiteit en hoedanigheid

Artikel 10c. Wederzijdse bijstand

Artikel 10d. Zelfstandige last

Artikel 11. Strafbepaling

Artikel 12. Last onder dwangsom

Artikel 13. Last onder bestuursdwang

Artikel 14. Bestuurlijke boete

Artikel 15. Bijzondere maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid

Hoofdstuk 5. Wijzigings- en samenloopbepalingen

Artikel 16. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Artikel 17. Wijziging van de Algemene douanewet

Artikel 18. Wijziging van de Geneesmiddelenwet

Artikel 19. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Artikel 20. Wijziging van de Wet op de economische delicten

Artikel 21. Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Artikel 22. Samenloopbepaling

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23. Overgangsrecht

Artikel 24. Overgangsrecht

Artikel 25. Overgangsrecht

Artikel 26. Overgangsrecht

Artikel 27 [Vervallen per 26-05-2022]

Artikel 28. Overgangsrecht

Artikel 28a. Wijzigingen

Artikel 29. Intrekking

Artikel 30. Inwerkingtreding

Artikel 31. Citeertitel