Home

Plantgezondheidswet

Geldig vanaf 1 maart 2021
Geldig vanaf 1 maart 2021

Plantgezondheidswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten en Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen en ter versterking van de handhaving;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • ander materiaal: ander materiaal als bedoeld in artikel 2, onder 5, van verordening 2016/2031;

 • EU gereguleerde niet-quarantaineorganisme: een EU gereguleerd niet-quarantaineorganisme als bedoeld in artikel 36 van verordening 2016/2031;

 • EU-quarantaineorganisme: een EU-quarantaineorganisme als bedoeld in artikel 4 van verordening 2016/2031;

 • fytosanitaire maatregel: een fytosanitaire maatregel als bedoeld in artikel 2, onder 22, van verordening 2016/2031;

 • geregistreerde marktdeelnemer: een geregistreerde marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, onder 10, van verordening 2016/2031;

 • gesloten faciliteit: een gesloten faciliteit als bedoeld in artikel 2, onder 20, van verordening 2016/2031;

 • Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • plant: een plant als bedoeld in artikel 2, onder 1, van verordening 2016/2031;

 • plantaardige producten: plantaardige producten als bedoeld in artikel 2, onder 2, van verordening 2016/2031;

 • plantenpaspoort: een plantenpaspoort als bedoeld in artikel 78 van verordening 2016/2031;

 • professionele marktdeelnemer: een professionele marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, onder 9, van verordening 2016/2031 en een exploitant als bedoeld in artikel 3, negenentwintigste lid, van verordening 2017/625;

 • quarantainestation: een quarantainestation als bedoeld in artikel 2, onder 19, van verordening 2016/2031;

 • register: het register, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van verordening 2016/2031;

 • schadelijk organisme: een plaagorganisme als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2016/2031;

 • verordening 2016/2031: Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/213, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PbEU 2016, L 317);

 • verordening 2017/625: Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

2.

Onder verordening 2016/2031 wordt mede verstaan de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen op grond van deze verordening.

Hoofdstuk 2. Bevoegde autoriteit

Artikel 2

Hoofdstuk 3. EU-quarantaineorganismen en EU-gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 4. Binnen brengen van planten, plantaardige producten en andere materialen

Artikel 7

Hoofdstuk 5. Fytosanitaire maatregelen

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 6. Binnen brengen voor bijzondere doeleinden

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk 7. Registratie en gegevensverstrekking

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 8. Plantenpaspoort, certificaten, merktekens

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk 9. Aanwijzing laboratorium en grenscontroleposten

Artikel 19

Hoofdstuk 10. Preventie

Artikel 20

Hoofdstuk 11. Financiële bepalingen

Artikel 21

Hoofdstuk 12. Toezicht en handhaving

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk 13. Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet

Artikel 30

Hoofdstuk 14. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 31

Hoofdstuk 15. Wijziging van de Wet op de economische delicten

Artikel 32

Hoofdstuk 15a. Wijziging van de Meststoffenwet

Artikel 32a

Hoofdstuk 15b. Overgangsbepalingen

Artikel 32b

Artikel 32c

Hoofdstuk 16. Slotbepalingen

Artikel 32d

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39