Home

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om de Omgevingswet aan te vullen met regels met het oog op de bescherming van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in de Omgevingswet

Artikel 1.1. ( Omgevingswet )

[Wijzigt de Omgevingswet.]

Hoofdstuk 2. Intrekken en wijziging van andere wetten

Paragraaf 2.1. Intrekken van de Wet bodembescherming

Artikel 2.1. (intrekken Wet bodembescherming )

Paragraaf 2.2. Wijziging van andere wetten

Artikel 2.2. ( Algemene wet bestuursrecht )

Artikel 2.3. ( Kaderwet subsidies I en M )

Artikel 2.4. ( Wet bevordering eigenwoningbezit )

Artikel 2.5. ( Wet milieubeheer )

Artikel 2.6. ( Wet op de economische delicten )

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Artikel 3.1. (eerbiedigend overgangsrecht saneringen)

Artikel 3.2. (eerbiedigend overgangsrecht gebiedsgerichte aanpak en overige)

Artikel 3.2a. (bestuursrechtelijke handhaving overtreding zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming )

Artikel 3.3. (eerbiedigende werking voor vrijstellingen)

Artikel 3.4. (eerbiedigende werking vordering tot schadevergoeding)

Artikel 3.5. (gelijkstellingen)

Artikel 3.6. (vangnetbepaling)

Artikel 3.7. (voortzetting bestaand overgangsrecht)

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. (internetpublicatie, voorhang en andere totstandkomingsvereisten Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en Aanvullingsregeling bodem Omgevingsrecht)

Artikel 4.2. (inwerkingtreding)

Artikel 4.3. (citeertitel)