Home

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om, mede gelet op internationaalrechtelijke verplichtingen en de artikelen 14 en 21 van de Grondwet, de Omgevingswet aan te vullen met regels over regulering en ontneming van eigendom, regels voor het inrichten van gebieden en regels over kostenverhaal;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet

Artikel 1.1. ( Omgevingswet )

[Wijzigt de Omgevingswet.]

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten

Artikel 2.0. ( Aanvullingswet geluid Omgevingswet )

Artikel 2.0a. ( Aanvullingswet bodem Omgevingswet )

Artikel 2.0b. (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Artikel 2.1. ( Algemene wet bestuursrecht )

Artikel 2.2. (Burgerlijk Wetboek)

Artikel 2.3. ( Financiële-verhoudingswet )

Artikel 2.4. ( Gemeentewet )

Artikel 2.4a. ( Invoeringswet Omgevingswet )

Artikel 2.5. ( Kadasterwet )

Artikel 2.6. ( onteigeningswet )

Artikel 2.6a. ( Spoorwegwet )

Artikel 2.7. ( Vorderingswet )

Artikel 2.8. ( Wet algemene regels herindeling )

Artikel 2.9. ( Wet op belastingen van rechtsverkeer )

Artikel 2.10. ( Wet op de economische delicten )

Artikel 2.11. ( Wet op het financieel toezicht ) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Intrekking van wetten

Artikel 3.1. ( Wet agrarisch grondverkeer ) [Nog niet in werking]

Artikel 3.2. ( Wet inrichting landelijk gebied )

Artikel 3.3. ( Wet voorkeursrecht gemeenten )

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 4.1. (besluiten tot aanwijzing van gronden, rechtsgedingen en schadevergoeding Wet voorkeursrecht gemeenten )

Artikel 4.2. (gelijkstelling voorkeursrechten Wvg )

Artikel 4.3. (registratie voorkeursrechten)

Artikel 4.4. (procedures onteigeningswet )

Artikel 4.4a. (overgangsrecht onteigening tijdelijk deel omgevingsplan)

Artikel 4.5. (overgangsrecht inrichting gebieden)

Artikel 4.6. (overgangsrecht inrichting gebieden)

Artikel 4.7. (overgangsrecht inrichting gebieden)

Artikel 4.8. (schade gedoogplicht inrichting en onteigening)

Artikel 4.9. (financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied)

Hoofdstuk 4a. Overige bepalingen

Artikel 4a.1. ( Aanvullingswet geluid Omgevingswet )

Artikel 4a.2. ( Aanvullingswet bodem Omgevingswet )

Artikel 4a.3. (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Artikel 4a.4. (wijziging Crisis- en herstelwet )

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. (inwerkingtreding)

Artikel 5.2. (citeertitel)