Home

Invoeringswet Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Invoeringswet Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor een goede invoering van de Omgevingswet wenselijk is de Omgevingswet aan te vullen en te wijzigen, enkele wetten in te trekken, andere wetten te wijzigen en waar nodig in overgangsrecht te voorzien;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij dezen:

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging Omgevingswet

Artikel 1.1. ( Omgevingswet )

[Wijzigt de Omgevingswet.]

Hoofdstuk 2. Wijziging andere wetten

Artikel 2.a1

Artikel 2.1. ( Algemene Douanewet )

Artikel 2.2. ( Algemene wet bestuursrecht )

Artikel 2.3. (Burgerlijk Wetboek)

Artikel 2.4. ( Coördinatiewet uitzonderingstoestanden )

Artikel 2.5. ( Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening )

Artikel 2.6. ( Drinkwaterwet )

Artikel 2.7. ( Elektriciteitswet 1998 )

Artikel 2.8. ( Erfgoedwet )

Artikel 2.9. ( Gaswet )

Artikel 2.10. ( Gemeentewet )

Artikel 2.11. ( Huisvestingswet 2014 )

Artikel 2.12. ( Kadasterwet )

Artikel 2.13. ( Kernenergiewet )

Artikel 2.14. ( Leegstandwet )

Artikel 2.15. ( Luchtvaartwet )

Artikel 2.16. ( Meststoffenwet )

Artikel 2.17. ( Mijnbouwwet )

Artikel 2.17a. ( Organisatiewet Kadaster )

Artikel 2.18. ( Spoorwegwet )

Artikel 2.19. ( Telecommunicatiewet )

Artikel 2.20. ( Uitvoeringswet grondkamers )

Artikel 2.21. ( Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte )

Artikel 2.22. ( Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag )

Artikel 2.23. ( Uitvoeringswet verdrag chemische wapens )

Artikel 2.24. ( Warmtewet )

Artikel 2.25. ( Waterschapswet )

Artikel 2.26. ( Waterstaatswet 1900 )

Artikel 2.27. ( Waterwet )

Artikel 2.28 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.29. ( Wegenwet )

Artikel 2.30. ( Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels )

Artikel 2.31. ( Wet algemene regels herindeling )

Artikel 2.32. ( Wet basisregistratie grootschalige topografie )

Artikel 2.33

Artikel 2.34. ( Wet bescherming Antarctica )

Artikel 2.35. ( Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur )

Artikel 2.35a. ( Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden )

Artikel 2.36. ( Wet grenzen Nederlandse territoriale zee )

Artikel 2.37. ( Wet herverdeling wegenbehee )

Artikel 2.38. ( Wet houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten ten behoeve van de inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens )

Artikel 2.39. ( Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken )

Artikel 2.40. ( Wet infrastructuurfonds )

Artikel 2.41. ( Wet justitie-subsidies )

Artikel 2.42. ( Wet kabelbaaninstallaties )

Artikel 2.42a. ( Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken )

Artikel 2.43. ( Wet lokaal spoor )

Artikel 2.44. ( Wet luchtvaart )

Artikel 2.44a. ( Wet luchtvaart )

Artikel 2.45. ( Wet milieubeheer )

Artikel 2.46. ( Wet normering topinkomens )

Artikel 2.47. ( Wet op de economische delicten )

Artikel 2.48. ( Wet op de huurtoeslag )

Artikel 2.49. ( Wet veiligheidsregio's )

Artikel 2.50. ( Wet verbod pelsdierhouderij )

Artikel 2.51. ( Wet vervoer gevaarlijke stoffen )

Artikel 2.52. ( Wet voorkoming verontreiniging door schepen )

Artikel 2.53. ( Wet waardering onroerende zaken )

Artikel 2.54. ( Wet windenergie op zee )

Artikel 2.55. ( Woningwet )

Hoofdstuk 3. Intrekking wetten

Artikel 3.1. (intrekken wetten)

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Afdeling 4.1. Algemene overgangsbepalingen lopende procedures besluiten

Artikel 4.1. (toepassingsbereik afdeling 4.1 besluiten )

Artikel 4.2. (toepassingsbereik afdeling 4.1 besluiten gedoogplicht )

Artikel 4.3. (besluit op aanvraag)

Artikel 4.4. (ambtshalve besluit met toepassing van afdeling 3.4 Awb )

Artikel 4.5. (ambtshalve besluit met toepassing van titel 4.1 Awb )

Afdeling 4.2. Overgangsbepalingen per onderwerp Omgevingswet

§ 4.2.1. Overgangsbepaling omgevingsplannen

Artikel 4.6. (deel omgevingsplan)

§ 4.2.2. Overgangsbepalingen waterschapsverordeningen

Artikel 4.7. (deel waterschapsverordening)
Artikel 4.8. (waterschapsverordening)

§ 4.2.3. Overgangsbepalingen omgevingsvisies

Artikel 4.9. (uitgestelde werking gemeentelijke omgevingsvisie)
Artikel 4.10. (gelijkstelling omgevingsvisie)

§ 4.2.4. Overgangsbepaling programma

Artikel 4.11. (niet verplicht programma)
Artikel 4.12. (nec-programma)

§ 4.2.5. Overgangsbepalingen omgevingsvergunningen

Artikel 4.13. (ontheffing en vergunning)
Artikel 4.14. (nieuwe vergunningplicht)
Artikel 4.15. (wijziging bevoegd gezag vergunningverlening)

§ 4.2.6. Overgangsbepaling gedoogplichten

Artikel 4.16. (gedoogplichtbeschikking, concessie en schadevergoeding)

§ 4.2.7. Overgangsbepalingen nadeelcompensatie

Artikel 4.17. (nadeelcompensatie Mijnbouwwet , Monumentenwet 1988 zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet , Ontgrondingenwet , Tracéwet , Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , Wet milieubeheer en artikel 6.1, tweede lid, onder g, van de Wet ruimtelijke ordening )
Artikel 4.18. (nadeelcompensatie Spoedwet wegverbreding , Wet luchtvaart en artikel 6.1, tweede lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening )
Artikel 4.19. (nadeelcompensatie artikel 6.1, tweede lid, onder a, b, e of f, van de Wet ruimtelijke ordening )
Artikel 4.20. (nadeelcompensatie artikel 6.1, tweede lid, onder d, van de Wet ruimtelijke ordening )
Artikel 4.21. (nadeelcompensatie Waterwet )

§ 4.2.8. Overgangsbepalingen bestuurlijke sanctiebesluiten

Artikel 4.22. (toepassingsbereik paragraaf)
Artikel 4.23. (bestuurlijk sanctiebesluit)

§ 4.2.9. Overgangsbepalingen landelijke voorziening

Artikel 4.24. (landelijke voorziening krachtens Wabo en Waterwet ; omgevingsloket online)
Artikel 4.25. (landelijke voorziening krachtens Wro ; ruimtelijkeplannen.nl)

Afdeling 4.3. Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet

§ 4.3.1. Overgangsbepalingen Belemmeringenwet Privaatrecht

Artikel 4.26. (besluiten gebaseerd op Belemmeringenwet Privaatrecht )
Artikel 4.27. (lopende procedure gebaseerd op Belemmeringenwet Privaatrecht )

§ 4.3.2. Overgangsbepalingen Crisis- en herstelwet

Artikel 4.28. (Chw-bestemmingsplan)
Artikel 4.29. (Chw-inpassingsplan)
Artikel 4.30. (experimenten)
Artikel 4.31. (projectuitvoeringsbesluit)

§ 4.3.3. Overgangsbepaling Elektriciteitswet 1998

Artikel 4.32. (vergevorderd project Rijk en provincie)

§ 4.3.4. Overgangsbepalingen Erfgoedwet en Monumentenwet 1988

Artikel 4.33. (voorbeschermd rijksmonument)
Artikel 4.34. (lopende procedure vergunning archeologische rijksmonumenten)
Artikel 4.35. (aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht)
Artikel 4.36. (schade of dreigende schade aan archeologisch monument)

§ 4.3.5. Overgangsbepaling Gaswet

Artikel 4.37. (vergevorderd project Rijk)

§ 4.3.6. Overgangsbepaling Interimwet stad-en-milieubenadering

Artikel 4.38. (lopende procedure gebaseerd op de Interimwet stad-en-milieubenadering )

§ 4.3.7. Overgangsbepaling Mijnbouwwet

Artikel 4.39. (vergevorderd project Rijk)

§ 4.3.8. Overgangsbepalingen Ontgrondingenwet

Artikel 4.40. (ontgrondingenheffing)
Artikel 4.41. (vergoeding kosten schadevergoeding)

§ 4.3.9. Overgangsbepalingen Tracéwet

Artikel 4.42. (startbeslissing)
Artikel 4.43. (structuurvisie)
Artikel 4.44. (tracébesluit)
Artikel 4.45. (vergevorderde projecten)
Artikel 4.46. (tracébesluiten Blankenburgverbinding en ViA15)
Artikel 4.47. (tracébesluit geldt als projectbesluit)
Artikel 4.48. (tracébesluit en Wet natuurbescherming )
Artikel 4.49. (tracébesluit: voorbereidingsbescherming)
Artikel 4.50. (aanpassen omgevingsplan aan tracébesluit)
Artikel 4.51. (coördinatie uitvoeringsbesluiten tracébesluit)

§ 4.3.10. Overgangsbepalingen Waterwet

Artikel 4.52. (technische leidraad)
Artikel 4.53. (kaart kustlijn)
Artikel 4.54. (aanwijzing provincie)
Artikel 4.55. (aanwijzing Rijk)
Artikel 4.56. (nationaal waterplan)
Artikel 4.57. (regionaal waterplan)
Artikel 4.58. (beheerplan waterschappen en Rijk)
Artikel 4.59. (legger)
Artikel 4.60. (vrijstelling leggerplicht)
Artikel 4.61. (peilbesluit)
Artikel 4.62. (projectplan waterschap artikel 5.4 Waterwet )
Artikel 4.63. (projectplan Rijk artikel 5.4 Waterwet )
Artikel 4.64. (projectplan waterschap met projectprocedure § 5.2 Waterwet)
Artikel 4.65. (projectplan Rijk met projectprocedure § 5.2 Waterwet)
Artikel 4.66. (ongewoon voorval bodem of oever)
Artikel 4.67. (calamiteitenplan)
Artikel 4.68. (maatregel bij gevaar voor waterstaatswerken)
Artikel 4.69. (aanwijzing provincie bij gevaar voor waterstaatswerken)
Artikel 4.70. (getrapte aanwijzing Rijk bij gevaar voor waterstaatswerken)
Artikel 4.71. (aanwijzing Rijk bij gevaar voor waterstaatswerken)
Artikel 4.72. (toegangsverbod of toegangsbeperking)
Artikel 4.73. (besluiten met toepassing van de coördinatiebepaling)
Artikel 4.74. (grondwateronttrekkingsheffing)
Artikel 4.75. (vergoeding kosten schadevergoeding)
Artikel 4.76. (schade grondwateronttrekking)
Artikel 4.77. (schade aan waterstaatswerken)
Artikel 4.78. (verhaal kosten verontreiniging of aantasting bodem of oever)

§ 4.3.11. Overgangsbepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 4.79. (gefaseerde omgevingsvergunning artikel 2.5 Wabo )
Artikel 4.80. (melding wijziging vergunninghouder)
Artikel 4.80a. (aanhoudingsplicht ruimtelijke besluiten artikel 3.3 Wabo zonder een in ontwerp ter inzage gelegd bestemmingsplan of inpassingsplan)
Artikel 4.81. (besluiten met toepassing van de coördinatiebepaling)
Artikel 4.81a. (regels kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving)

§ 4.3.12. Overgangsbepalingen Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Artikel 4.82. (toegangsverbod of toegangsbeperking)
Artikel 4.83. (schade aan waterstaatswerken)

§ 4.3.13. Overgangsbepaling Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Artikel 4.84. (zwemverbod of negatief zwemadvies)

§ 4.3.13a. Overgangsbepaling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Artikel 4.84a. (beperkingenbesluiten gemeentelijke monumenten)

§ 4.3.14. Overgangsbepaling Wet lokaal spoor

Artikel 4.85. (ruimtelijk profiel)

§ 4.3.15. Overgangsbepalingen Wet luchtvaart

Artikel 4.86. (geluidbelastingkaart)
Artikel 4.87. (actieplan geluid Rijk)
Artikel 4.88. (actieplan geluid provincie)
Artikel 4.89. (wijziging grondslag gebieden in luchthavenindelingbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 4.90. (voorbereidingsprocedures wijziging luchthavenverkeerbesluit en luchthavenbesluit)
Artikel 4.91. (verklaring van geen bezwaar) [Nog niet in werking]

§ 4.3.16. Overgangsbepaling Wet inzake de luchtverontreiniging

Artikel 4.92. (besluit en lopende procedure gebaseerd op de Wet inzake de luchtverontreiniging )

§ 4.3.17. Overgangsbepalingen Wet milieubeheer

Artikel 4.93. (gemeentelijk rioleringsplan)
Artikel 4.94. (mededeling voornemen verzoek om besluit mer-beoordelingsplichtige activiteit)
Artikel 4.95. (besluit mer-beoordelingsplichtige activiteit)
Artikel 4.96. (ontheffing van de plicht tot het maken van een project-mer of een beoordeling)
Artikel 4.97. (geluidsbelastingkaart)
Artikel 4.98. (actieplan)
Artikel 4.99. (besluit tot treffen maatregelen bij ongewoon voorval)
Artikel 4.100. (gelijkstelling gemeentelijk luchtkwaliteitsplan)
Artikel 4.101. (grondwaterbeschermingsheffing)

§ 4.3.18. Overgangsbepalingen Wet ruimtelijke ordening

Artikel 4.102. (nadere eisen)
Artikel 4.103. (voorbereidingsbesluit bestemmingsplan)
Artikel 4.104. (voorbereidingsbesluit inpassingsplan provincie en Rijk)
Artikel 4.104a. (luchthavenindelingbesluit, luchthavenbesluit of besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven geldend als voorbereidingsbesluit)
Artikel 4.105. (geen belemmering provinciaal inpassingsplan)
Artikel 4.106. (geen belemmering rijksinpassingsplan)
Artikel 4.106a. (coördinatieregeling provincie of Rijk)
Artikel 4.107. (vergevorderd project provincie of Rijk)
Artikel 4.108. (ruimtelijke ontheffing provinciale verordening)
Artikel 4.109. (provinciale ruimtelijke aanwijzing)
Artikel 4.110. (ruimtelijke ontheffing Rijk)
Artikel 4.111. (ruimtelijke aanwijzing door het Rijk)
Artikel 4.112. (eerbiedigende werking grondexploitatieovereenkomst)
Artikel 4.113. (vergoeding hogere kosten gemeente)

§ 4.3.19. Overgangsbepaling Woningwet

Artikel 4.114. (welstandsnota)
Artikel 4.114a. (verplichtingen treffen bouwkundige voorzieningen artikelen 13 en 13a Woningwet )

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. (overgangsrecht, vangnetbepaling en hardheidsclausule)

Artikel 5.2. (internetpublicatie, voorhang en andere totstandkomingsvereisten Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling Omgevingswet)

Artikel 5.3. (inwerkingtreding)

Artikel 5.4. (citeertitel)

Artikel 5.5. (Staatsblad)