Home

Wet toetreding zorgaanbieders

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet toetreding zorgaanbieders

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat elke nieuwe zorgaanbieder zich meldt voordat hij aanvangt met de zorgverlening, zodat het toezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever kan worden vormgegeven en wordt gewaarborgd dat de zorgaanbieder vooraf kennis heeft genomen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop hij zorg gaat verlenen en voorts dat het wenselijk is dat bepaalde zorgaanbieders die een instelling zijn een vergunning aanvragen waarbij, naast eisen omtrent de bedrijfsvoering en de bestuursstructuur, ook gekeken wordt naar voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • instelling: rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen, organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen, met uitzondering van een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent;

  • medisch specialistische zorg: bij ministeriële regeling aangewezen zorg die door een arts wordt verleend en valt binnen de bijzondere deskundigheid van artsen aan wie de bevoegdheid toekomt tot het voeren van een wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

  • Onze Minister: Onze Minister voor Medische Zorg;

  • solistisch werkende zorgverlener: zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling, beroepsmatig zorg verleent;

  • toelatingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid;

  • zorgaanbieder: instelling dan wel solistisch werkende zorgverlener;

  • zorgverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent.

2.

Voor de toepassing van de artikelen 2 en 8, eerste lid, worden tevens als zorgaanbieder aangemerkt:

  1. een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent; en

  2. een zorgverlener die, anders dan in dienst van een instelling, middellijk of onmiddellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent.

Hoofdstuk 2. Toetreding zorgaanbieders

Paragraaf 1. Meldplicht

Artikel 2

Paragraaf 2. Bestuursstructuur

Artikel 3

Paragraaf 3. Toelatingsvergunning

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Paragraaf 4. Gegevensuitwisseling en -verwerking

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk 3. Toezicht en handhaving

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22