Home

Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA

Geldig vanaf 1 september 2020
Geldig vanaf 1 september 2020

Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

Artikel 1. definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • besluit: Besluit van 15 januari 2019, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet);

 • informatie: Informatie over toezicht met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving door bedrijven of instellingen. Deze informatie kan van verschillende bronnen afkomstig zijn. Bij de publicatie van inspectiegegevens wordt de bron vermeld;

 • inspectiegegevens: Alle bij de NVWA aanwezige informatie over toezicht en uitvoering met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving door bedrijven of instellingen;

 • inspectieonderwerp: Eén of meer inspectie-items of inspectiepunten, die samen één logische eenheid vormen;

 • inspectie-item: Een specifiek aandachtspunt tijdens een inspectie;

 • interventiebeleid: het Algemeen en Specifiek interventiebeleid van de NVWA;

 • kennisgeving: Melding aan bedrijf of instelling of vertegenwoordiger hiervan over de voorgenomen openbaarmaking van individuele inspectieresultaten over zijn toezichtobject of product;

 • merk: Specifieke op of bij een product gebezigde merknaam;

 • NVWA: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • onder toezicht gestelde: Bedrijf, instelling of particulier waarop de naleving van de regelgeving zich richt;

 • openbaarmaking: Het voor derden openbaar maken van de resultaten van toezichtobjecten. Dit kan zowel actief als passief zijn;

 • privaat kwaliteitssysteem: Een vrijwillig systeem of privaat initiatief, waarmee toezicht wordt gehouden op aangesloten individuele bedrijven in een bepaalde branche of sector. Dit toezicht kan worden uitgevoerd door onder meer een branche- of beroepsorganisatie, of extern privaat door certificerende instellingen. Deze systemen worden ook wel zelfcontrolesysteem genoemd;

 • product: Elk product, dat bestemd kan zijn voor particulier gebruik, inclusief (grondstof voor) levensmiddel of diervoeder;

 • thema: een samenhangend geheel van inspectieonderwerpen, die voor consument/burger en bedrijven een logisch verband hebben en voor hen relevant kunnen zijn in hun beslissingen;

 • themaoordeel: een beeld over de mate van naleving op een bepaald thema. Een oordeel kan gebaseerd zijn op één inspectie, maar kan ook, indien er zeer regelmatig toezicht wordt gehouden, een overzicht zijn van een bepaalde periode. Het themaoordeel wordt gebaseerd op de meest recente inspectiegegevens op het inspectieonderwerp op het moment van het besluit tot openbaarmaking;

 • traject: Een onderdeel van de actieve openbaarmaking toegespitst op een specifieke doelgroep die eventueel openbaar gemaakt zal worden;

 • UOV: uniforme openbare voorbereidingsprocedure;

 • vestiging: Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar uitoefening van activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt. Een vestiging wordt binnen de KvK geïdentificeerd door het vestigingsnummer;

 • wet: de Gezondheidswet;

 • wob: Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 2. Algemene uitgangspunten openbaarmaking

1.

De openbaarmaking vindt overeenkomstig de wet en het besluit of de Wob plaats.

2.

Alle informatie over de uitvoering van toezicht bij een individueel bedrijf of instelling of van een product die bijdraagt om de doelstellingen van openbaarmaking te bereiken, als bedoeld in artikel 2, is of kan openbaar worden tenzij openbaarmaking niet voldoende verantwoord kan plaatsvinden.

3.

Openbaarmaking op basis van de wob en de wet gebeurt via individuele besluiten per traject of periode, waarbij de UOV gevolgd kan worden voor de start van trajecten met 500 of meer belanghebbenden.

4.

De NVWA maakt de in het eerste lid genoemde informatie zoveel mogelijk op de website van de NVWA actief openbaar.

Artikel 3. Informatie die actief openbaar wordt gemaakt

1.

De in artikel 2, tweede lid, bedoelde informatie omvat in ieder geval:

 1. alle gegevens over toezicht op individuele bedrijven en instellingen en productonderzoeken, als vastgelegd in het besluit.

 2. informatie over sanctiebesluiten.

2.

De actief openbaar te maken informatie betreft een oordeel over de meest recente, bij de NVWA bekende, informatie over naleving. Dit betekent in het algemeen het oordeel op grond van de laatste inspectie, dan wel – in geval van permanent toezicht – een oordeel op grond van een recente periode voorafgaand aan het besluit tot openbaarmaking.

3.

In het geval van productonderzoeken maakt de NVWA de bij haar bekende informatie over de veiligheid van producten openbaar, voor zover er is voldaan aan de voorwaarden uit deze beleidsregel.

4.

Bij afgebakende projectmatige bedrijfsonderzoeken, gericht op naleving van inspectieonderwerpen, behorende bij een thema, zal het oordeel op grond van de eerste of de eerste twee inspecties (in het geval er meerdere inspecties bij hetzelfde bedrijf binnen het project zijn uitgevoerd) openbaar gemaakt worden. In het geval er meer inspecties binnen het project zijn uitgevoerd, kan ook gemotiveerd gekozen worden voor het openbaar maken van meer dan twee inspectieresultaten binnen dat project.

Artikel 4. Informatie die niet actief openbaar gemaakt wordt

Artikel 5. Wijze van openbaar maken per bedrijf

Artikel 6. Wijze van openbaar maken per product

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage