Home

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de in de Wet natuurbescherming gestelde regels te integreren in het stelsel van de Omgevingswet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in de Omgevingswet

Artikel 1.1. ( Omgevingswet )

[Wijzigt de Omgevingswet.]

Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Artikel 2.1. (aanwijzingsbesluiten natuurgebieden)

Artikel 2.2. (beheerplannen Natura 2000-gebieden en programma aanpak stikstof)

Artikel 2.3. (maatregelen ter bescherming Natura 2000-gebieden of bijzondere nationale natuurgebieden)

Artikel 2.4. (natura 2000-vergunningen)

Artikel 2.5. (populatiebeheer en jacht)

Artikel 2.6. (ontheffingen soortenbeschermingsverboden)

Artikel 2.6a. (gedoogplicht maatregelen dieren en planten)

Artikel 2.7. (overige regels flora en fauna)

Artikel 2.8. (houtopstanden en hout)

Artikel 2.9. (eerbiedigend overgangsrecht procedures)

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van andere wetten en samenloopbepalingen

Afdeling 3.1. Intrekking van de Wet natuurbescherming

Artikel 3.1. ( Wet natuurbescherming )

Afdeling 3.2. Wijzigingen van andere wetten

Artikel 3.2. ( Algemene douanewet )

Artikel 3.3. ( Algemene wet bestuursrecht )

Artikel 3.4. ( Gezondheids- en welzijnswet voor dieren )

Artikel 3.4a. ( Kernenergiewet )

Artikel 3.5. ( Mijnbouwwet )

Artikel 3.5a. ( Spoorwegwet )

Artikel 3.6. ( Wet dieren )

Artikel 3.7. ( Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis )

Artikel 3.8. ( Wet milieubeheer )

Artikel 3.9. ( Wet op de economische delicten )

Artikel 3.10. ( Wet op het RIVM )

Artikel 3.10a. ( Wet voorkoming verontreiniging door schepen )

Artikel 3.11. ( Wet wapens en munitie )

Artikel 3.12. ( Wet windenergie op zee )

Afdeling 3.3. Samenloopbepalingen

Artikel 3.13. ( Aanvullingswet geluid Omgevingswet )

Artikel 3.14. ( Aanvullingswet bodem Omgevingswet )

Artikel 3.15. ( Aanvullingswet bodem Omgevingswet )

Artikel 3.16. ( Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van de wet wapens en munitie, de flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 242)

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. (internetpublicatie, voorhang en andere totstandkomingsvereisten Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet en Aanvullingsregeling natuur Omgevingsrecht)

Artikel 4.2. (inwerkingtreding)

Artikel 4.3. (citeertitel)