Home

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 27 maart 2020, nr. 2020-0000142581, Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste lid, 12.24, vierde lid, 12.37, derde lid, 13.11, eerste en tweede lid, 13.15, derde lid, 13.17, tweede lid, 13.20, zesde lid, 13.22, eerste lid, 16.139, eerste lid, en 18.3 van de Omgevingswet, artikel 44, eerste lid, van de Uitvoeringswet grondkamers, artikel 15, tweede lid, van de Vorderingswet 1962 en artikel 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 september 2020, nr. W04.20.0069/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2020, nr. 2020-0000683133, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging besluiten op grond van de Omgevingswet

Artikel 1.1. ( Besluit kwaliteit leefomgeving )

[Wijzigt het Besluit kwaliteit leefomgeving.]

Artikel 1.2. ( Omgevingsbesluit )

[Wijzigt het Omgevingsbesluit.]

Artikel 1.3. ( Besluit activiteiten leefomgeving )

Artikel 1.4. ( Besluit bouwwerken leefomgeving )

Hoofdstuk 2. Intrekking en wijziging andere besluiten

Artikel 2.1. (intrekking besluiten)

Artikel 2.2. ( Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken )

Artikel 2.3. ( Besluit uitvoering artikel 15, tweede lid, Vorderingswet 1962 )

Artikel 2.4. ( Uitvoeringsbesluit pacht )

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. (inwerkingtreding)

Artikel 3.2. (citeertitel)