Home

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 6 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/49546, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, de nitraatrichtlijn, de nec-richtlijn, Richtlijn nr. 86/278/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1986, betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (PbEG 1986, L 278), de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste en tweede lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.11, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.26, 5.34, tweede lid, 16.43, eerste en vierde lid, 18.2, vierde en zesde lid, 19.0, 20.10, eerste en tweede lid, en 22.2, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 3.6 van de Aanvullingswet bodem, de artikelen 4 en 5 van de Kaderwet subsidies I en M, de artikelen 15, eerste en tweede lid, 16, 34, 35 en 40 van de Meststoffenwet, artikel 22, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslagen, artikel 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de artikelen 8.40, eerste lid, 9.2.2.1, eerste lid, 9.5.2, eerste lid, 10.2, tweede lid, 10.43, eerste lid, en 11a.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2020, nr. W17.20.0100/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 november 2020, nr. IENW/BSK-2020/194717, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Wijziging in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet

Artikel I. ( Besluit activiteiten leefomgeving )

[Wijzigt het Besluit activiteiten leefomgeving.]

Artikel II. ( Besluit kwaliteit leefomgeving )

[Wijzigt het Besluit kwaliteit leefomgeving.]

Artikel III. ( Invoeringsbesluit Omgevingswet )

Artikel IV. ( Omgevingsbesluit )

Hoofdstuk 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving

Artikel V. (intrekking)

Artikel VI. ( Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken )

Artikel VII. ( Besluit bodemkwaliteit )

Artikel VIII. ( Besluit financiële bepalingen bodemsanering )

Artikel IX. ( Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden )

Artikel X. ( Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen )

Artikel XI. ( Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen )

Artikel XII. ( Productenbesluit asbest )

Artikel XIII. ( Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet )

Artikel XIV. ( Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag )

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Artikel XV. (overgangsrecht melding graven)

Artikel XVI. (overgangsrecht voor het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en voor overige handelingen met bouwstoffen)

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen en inwerkingtreding

Artikel XVII. (inwerkingtreding)

Artikel XVIII. (citeertitel)