Home

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Geldig vanaf 1 april 2024
Geldig vanaf 1 april 2024

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 20 februari 2020, nr. 2020-0000071964, Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de bio-verordening, de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, de mer-richtlijn, de nec-richtlijn, de nitraatrichtlijn, de richtlijn autowrakken, de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden, de richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn middelgrote stookinstallaties, de richtlijn milieustrafrecht, de richtlijn offshore veiligheid, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn prioritaire stoffen, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, het SEA-protocol, de Seveso-richtlijn en de smb-richtlijn, de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Drank- en Horecawet, de Drinkwaterwet, de Erfgoedwet, de Gemeentewet, de Grondwet, de Huurprijzenwet woonruimte, artikel 3.1 van de Invoeringswet Omgevingswet, de Kaderwet subsidies I en M, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Mijnbouwwet, de artikelen 1.5, tweede lid, 1.7a, tweede lid, 2.7, 2.11, tweede lid, 2.12, tweede lid, 2.15, eerste lid, 2.20, eerste lid, 2.21a, tweede lid, 2.24, eerste lid, 2.39, vierde lid, 3.10, tweede lid, 4.3, eerste tot en met derde lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.10, eerste en derde lid, 5.11, eerste lid, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.26, vierde lid, 5.31, eerste lid, 5.34, tweede lid, 5.36, vierde lid, 5.38, derde lid, 5.40, eerste en tweede lid, 5.42, eerste en derde lid, 5.44b, tweede lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede en derde lid, 12.1, eerste lid, 13.3a, eerste lid, 13.3d, 13.4a, vijfde lid, 13.4b, vierde lid, 13.5, eerste, tweede en derde lid, 15.7, vierde lid, 15.8, vierde lid, 16.1, 16.7, tweede lid, 16.15, eerste lid, 16.16, eerste lid, 16.17, eerste lid, 16.20, tweede lid, 16.36, zesde lid, 16.42, 16.42a, 16.43, eerste lid, 16.44, vierde lid, 16.45, derde lid, 16.46, derde lid, 16.47, tweede lid, 16.52, eerste lid, 16.53a, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, eerste lid, 17.3, 17.5, derde lid, 17.6, 18.2, vierde en zesde lid, 18.3, 18.19, eerste lid, 18.22, 18.25, tweede en derde lid, 19.12, vierde lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste, vierde en vijfde lid, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.10, eerste lid, 20.13, eerste lid, 20.14, derde, vierde, en vijfde lid, 20.16, eerste lid, 20.21, derde lid, 20.22, eerste lid, 20.24, eerste lid, 20.25, eerste lid, 20.26, eerste lid, en 23.1 van de Omgevingswet, de Spoorwegwet, de Waterwet, de Wet basisregistratie ondergrond, de Wet controle op rechtspersonen, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, de Wet infrastructuurfonds, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet milieubeheer, de Wet veiligheidsregio’s, het Wetboek van Strafvordering, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2020, nr. W04.20.0033/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 september 2020, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister voor Rechtsbescherming, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel 1.1. ( Besluit activiteiten leefomgeving )

[Wijzigt het Besluit activiteiten leefomgeving.]

Hoofdstuk 2. Aanvulling en wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

Artikel 2.1. ( Besluit bouwwerken leefomgeving )

Hoofdstuk 3. Aanvulling en wijziging Besluit kwaliteit leefomgeving

Artikel 3.1. ( Besluit kwaliteit leefomgeving )

Hoofdstuk 4. Aanvulling en wijziging Omgevingsbesluit

Artikel 4.1. Omgevingsbesluit

Hoofdstuk 5. Wijziging andere besluiten

Artikel 5.1. (Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken )

Artikel 5.2. ( Arbeidsomstandighedenbesluit )

Artikel 5.3. ( Asbestverwijderingsbesluit 2005 )

Artikel 5.4. ( Besluit basisregistratie ondergrond )

Artikel 5.5. ( Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming )

Artikel 5.6. ( Besluit beheer autobanden )

Artikel 5.7. ( Besluit beheer autowrakken )

Artikel 5.8. ( Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte )

Artikel 5.9. ( Besluit brandstoffen luchtverontreiniging )

Artikel 5.10. ( Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen )

Artikel 5.11. ( Besluit bijzondere spoorwegen )

Artikel 5.12. ( Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur )

Artikel 5.13. ( Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen )

Artikel 5.14. ( Besluit controle op rechtspersonen )

Artikel 5.15. ( Besluit detectie radioactief besmet schroot )

Artikel 5.16. ( Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet )

Artikel 5.17. ( Besluit Erfgoedwet archeologie )

Artikel 5.18. ( Besluit gebruik meststoffen )

Artikel 5.19. ( Besluit geluidproduktie sportmotoren )

Artikel 5.20. ( Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 )

Artikel 5.21. ( Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden )

Artikel 5.22. ( Besluit hoofdspoorweginfrastructuur )

Artikel 5.23. ( Besluit huurprijzen woonruimte )

Artikel 5.24. ( Besluit informatie inzake rampen en crises )

Artikel 5.25. ( Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken )

Artikel 5.26. ( Besluit infrastructuurfonds )

Artikel 5.27. ( Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen )

Artikel 5.28. ( Besluit inzamelen afvalstoffen )

Artikel 5.29. ( Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen )

Artikel 5.30. ( Besluit kostenverevening reductie co2-emissies glastuinbouw )

Artikel 5.31. ( Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen )

Artikel 5.32. ( Besluit OM-afdoening )

Artikel 5.33. ( Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer )

Artikel 5.34. ( Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen )

Artikel 5.35. ( Besluit van 15 oktober 2014, houdende regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning als bedoeld in artikel 1, vierde en vijfde lid, aanhef, van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 2014, 385))

Artikel 5.36. ( Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen )

Artikel 5.37. ( Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening )

Artikel 5.38. ( Besluit van 14 december 2005, houdende tijdelijke herindeling van ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter (Stb. 2005, 662)

Artikel 5.39. ( Besluit veiligheidsregio’s )

Artikel 5.40. ( Besluit vergoedingen Kernenergiewet )

Artikel 5.41. ( Besluit vervoer gevaarlijke stoffen )

Artikel 5.42. ( Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen )

Artikel 5.43. ( Drinkwaterbesluit )

Artikel 5.44. ( Mijnbouwbesluit )

Artikel 5.45. ( Productenbesluit asbest )

Artikel 5.46. ( Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart )

Artikel 5.47. ( Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer )

Artikel 5.48. ( Vuurwerkbesluit )

Artikel 5.49. ( Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet )

Artikel 5.50. ( Waterbesluit )

Hoofdstuk 6. Intrekking besluiten

Artikel 6.1. (intrekken besluiten)

Hoofdstuk 7. Voormalige Rijksregels (bruidsschat)

Afdeling 7.1. Bruidsschat in omgevingsplan

Artikel 7.1. (hoofdstukken bruidsschat omgevingsplan)

Artikel 7.1a. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Boxtel

Artikel 7.1b. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Horst aan de Maas

Artikel 7.1c. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Maasgouw

Artikel 7.1d. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Oirschot

Artikel 7.1e. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Roermond

Artikel 7.1f. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Tilburg

Artikel 7.1g. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Vught

Artikel 7.2. (toelichting hoofdstukken bruidsschat omgevingsplan)

Afdeling 7.2. Bruidsschat in waterschapsverordening

Artikel 7.3. (hoofdstukken bruidsschat waterschapsverordening)

Artikel 7.4. (bijlage bruidsschat waterschapsverordening Amstel, Gooi en Vecht)

Artikel 7.5. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening De Stichtse Rijnlanden)

Artikel 7.6. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Hollands Noorderkwartier)

Artikel 7.7. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Delfland)

Artikel 7.8. (bijlage bruidsschat waterschapsverordening Rijnland)

Artikel 7.9. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Schieland en de Krimpenerwaard)

Artikel 7.10. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Aa en Maas)

Artikel 7.11. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Brabantse Delta)

Artikel 7.12. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening De Dommel)

Artikel 7.13. (bijlage bruidsschat waterschapsverordening Drents Overijsselse Delta)

Artikel 7.14. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Hollandse Delta)

Artikel 7.15. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Hunze en Aa’s)

Artikel 7.16. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Limburg)

Artikel 7.17. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Noorderzijlvest)

Artikel 7.18. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Vechtstromen)

Artikel 7.19. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Rijn en IJssel)

Artikel 7.20. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Rivierenland)

Artikel 7.21. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Scheldestromen)

Artikel 7.22. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Vallei en Veluwe)

Artikel 7.23. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Zuiderzeeland)

Artikel 7.24. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Fryslân)

Artikel 7.25. (toelichting hoofdstukken bruidsschat waterschapsverordening)

Hoofdstuk 8. Overgangsrecht

Afdeling 8.1. Overgangsbepalingen per onderwerp

Artikel 8.1.1. (melding, kennisgeving, andere informatieverplichting)

Artikel 8.1.2. (jaarlijkse verstrekking van gegevens)

Artikel 8.1.3. (melding ongewoon voorval)

Artikel 8.1.4. (gelijkwaardige maatregel)

Artikel 8.1.5. (maatwerkvoorschriften, nadere voorschriften, nadere voorwaarden of maatregelen)

Artikel 8.1.6. (uitzondering of voorwaarde van toepassing op activiteit)

Artikel 8.1.7. (vergunningvoorschriften complexe bedrijven)

Artikel 8.1.8. (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege uitstroomvoorziening)

Artikel 8.1.9. (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege lozingsactiviteit)

Artikel 8.1.10. (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege beperkte milieutoets)

Afdeling 8.2. Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigd besluit

§ 8.2.1. Overgangsbepaling Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Artikel 8.2.1. (beperkingenbesluiten gemeentelijke monumenten)

§ 8.2.2. Overgangsbepalingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 8.2.2. (regels gemeentelijke verordeningen)
Artikel 8.2.3. (informeren emissie zeer zorgwekkende stof)

§ 8.2.3. Overgangsbepaling Besluit algemene regels milieu mijnbouw

Artikel 8.2.4. (instemming en lopende procedure)

§ 8.2.4. Overgangsbepaling Besluit Erfgoedwet archeologie

Artikel 8.2.5. (gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke monumenten)

§ 8.2.5. Overgangsbepaling Besluit externe veiligheid buisleidingen

Artikel 8.2.6. (nadeelcompensatie Besluit externe veiligheid buisleidingen )

§ 8.2.6. Overgangsbepaling Besluit externe veiligheid inrichtingen

Artikel 8.2.7. (veiligheidscontour)

§ 8.2.7. Overgangsbepalingen Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Artikel 8.2.8. (beschikking)
Artikel 8.2.9. (zwemwaterprofiel)

§ 8.2.8. Overgangsbepaling Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

Artikel 8.2.10. (monitoringsprogramma)

§ 8.2.9. Overgangsbepaling Besluit omgevingsrecht

Artikel 8.2.11. (regels gemeentelijke verordening interferentiegebied)

§ 8.2.10. Overgangsbepalingen Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Artikel 8.2.12. (aanwijzing domino-effecten Seveso-inrichting)
Artikel 8.2.13. (bestuurlijk sanctiebesluit, bestuurlijke boete)
Artikel 8.2.14. ( Arbeidsomstandighedenwet : waarschuwing)
Artikel 8.2.15. ( Arbeidsomstandighedenwet : eis tot naleving en bevel tot stillegging)

§ 8.2.10a. Overgangsbepaling Besluit ruimtelijke ordening

Artikel 8.2.15a. (regels gemeentelijke doelgroepenverordeningen)

§ 8.2.11. Overgangsbepaling Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Artikel 8.2.16. (experiment)

§ 8.2.11a. Overgangsbepaling Besluit veiligheidsregio’s

Artikel 8.2.16a. (aanwijzing bedrijfsbrandweer)

§ 8.2.12. Overgangsbepalingen Bouwbesluit 2012

Artikel 8.2.17. (gelijkwaardige oplossing)
Artikel 8.2.18. (langdurig overgangsrecht Bouwbesluit )

§ 8.2.13. Overgangsbepalingen Stortbesluit bodembescherming

Artikel 8.2.19. (gedoogplichtbeschikking)
Artikel 8.2.20. (experiment duurzaam stortbeheer)

§ 8.2.14. Overgangsbepaling Waterbesluit

Artikel 8.2.21. (initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen)

Afdeling 8.3. Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet

§ 8.3.1. Overgangsbepaling Waterwet

Artikel 8.3.1. (verslag veiligheid primaire waterkeringen) [Nog niet in werking]

§ 8.3.2. Overgangsbepalingen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Artikel 8.3.2. (ontheffing)
Artikel 8.3.3. (aanwijzing zwemlocatie)

§ 8.3.3. Overgangsbepaling Wet milieubeheer

Artikel 8.3.4. (emissies EG-verordening PRTR en het PRTR-protocol)

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1. (overgangsrecht)

Artikel 9.2. (inwerkingtreding)

Artikel 9.3. (citeertitel)

Artikel 9.4. (Staatsblad)

Bijlage I. behorend bij artikel 7.2

Bijlage II. behorend bij artikel 7.25