Home

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 12.26, derde lid, 13.21 en 16.139, derde lid, van de Omgevingswet;

BESLUITEN:

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging Omgevingsregeling

Artikel 1.1. ( Omgevingsregeling )

[Wijzigt de Omgevingsregeling.]

Hoofdstuk 2. Intrekking regelingen

Artikel 2.1. (intrekken regelingen)

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

§ 3.1. Overgangsbepaling Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol

Artikel 3.1. (uitkering ter bestrijding van kosten)

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. (inwerkingtreding)

Artikel 4.2. (citeertitel)