Home

Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 augustus 2023 tot 1 januari 2024

Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Artikel 1. Delegatiebevoegdheid minister

1.

De bevoegdheid tot het afgeven en intrekken van een tewerkstellingsvergunning wordt overgedragen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2.

De bevoegdheid tot het geven van advies aan de Minister van Justitie en Veiligheid inzake het verlenen, verlengen of intrekken van een gecombineerde vergunning wordt overgedragen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 2. In acht te nemen regels

Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, neemt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, naast de in de Wet arbeid vreemdelingen, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en de in deze regeling gestelde regels, de nadere regels in acht inzake de wijze van toepassing van de Wet arbeid vreemdelingen, als omschreven in de bij deze regeling behorende bijlage I, uitvoeringsregels.

Artikel 3. Diploma’s en getuigschriften

Voor aanvragen die geschoold werk betreffen, worden bij de personalia van de werknemer de gewaarmerkte diploma’s en getuigschriften dat aan de vereiste kwalificaties is voldaan, bij de vergunningaanvraag gevoegd. De waarde van de diploma’s kan door de werkgever of aanvrager worden geverifieerd aan de hand van een door een deskundige instantie afgegeven verklaring met welk Nederlands diploma of welke graad van vakbekwaamheid deze documenten vergelijkbaar zijn.

Artikel 4. Mededelingsplicht bij niet gebruik

Artikel 5. Afwijking weigeringsgrond termijn beschikbaarheid vacature

Artikel 6. Afwijking weigeringsgrond bij internationale handelscontacten

Artikel 7. Afwijking van de weigeringsgrond bij geestelijke, godsdienstige of levensbeschouwelijke functie

Artikel 8. Afwijking weigeringsgrond bij scholing

Artikel 9. Mogelijke weigering bij de leeftijd beneden 18 jaar

Artikel 10. Intrekking Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014

Artikel 11. Inwerkingtreding

Artikel 12. Citeertitel

Bijlage I. Uitvoeringsregels

Bijlage II. Overzicht van overeenkomsten met andere mogendheden dan wel bij een voor Nederland verbindend besluiten van een volkenrechtelijke organisatie waarin is vastgelegd dat er geen tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning van een vreemdeling mag worden verlangd

Bijlage III. Lijst van landen waarmee een vrijhandelsakkoord is afgesloten