Home

Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

Geldig van 1 januari 2024 tot 17 april 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 17 april 2024

Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 17-04-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2021, nr. 2021-0000112895, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder c, 4, tweede lid, onder c, 5a, 8, eerste lid, onderdeel g en tweede lid, 11, derde lid, 17b, eerste en zevende lid, 19d, tweede, derde, vierde en vijfde lid en 19g, derde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, 14, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 september 2021, nr.W12.21.0222/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2021, nr. 2021-0000151328, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Kennis en talent

Artikel 2.1. Kennismigranten, onderzoekers, artsen in opleiding en gastdocenten

Artikel 2.2. Hooggekwalificeerde banen Europese blauwe kaart

Artikel 2.3. Richtlijn Onderzoekers (EU) 2016/801

Artikel 2.4. Onderzoek of onderwijs

Artikel 2.5. Student aan Academie van Bouwkunst

Artikel 2.6. Overplaatsing binnen onderneming en ICT Richtlijn (2014/66/EU)

Artikel 2.7. Pilot startende innovatieve ondernemingen

Hoofdstuk 3. Stage en uitwisseling

Artikel 3.1. Stagiairs

Artikel 3.2. Stage door asielzoekers of minderjarige vreemdeling onder medische behandeling

Artikel 3.3. Au pairs en uitwisselingsprogramma’s

Artikel 3.4. Actieprogramma voor werkervaring van de Europese Unie

Hoofdstuk 4. Incidentele arbeid

Artikel 4.1. Montage, tentoonstellingen, controle en certificering en ontvangen van training of instructie

Artikel 4.2. Zakelijke besprekingen of sluiten van overeenkomsten

Artikel 4.3. Cultuur, sport en huishouding toeristen

Artikel 4.4. Ontwikkelingssamenwerkingsproject

Artikel 4.5. Internationale vervoermiddelen en schepelingendiensten

Artikel 4.5a. Werkzaamheden tijdelijke opvang asielzoekers op zeeschip

Artikel 4.6. Grensoverschrijdende dienstverlening

Hoofdstuk 5. Internationaal

Artikel 5.1. Buitenlandse betrekkingen

Artikel 5.2. Internationaal handelsverkeer

Hoofdstuk 6. Asielzoekers en vreemdelingen in procedure

Artikel 6.1. Vreemdeling met verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Artikel 6.2. Asielaanvraag langer dan 6 maanden in behandeling

Artikel 6.3. Vreemdeling die verblijft met instemming

Artikel 6.4. Vreemdeling in afwachting van beslissing op een aanvraag verlenging gecombineerde vergunning

Artikel 6.5. Vreemdeling die verblijft op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming (2001/55/EG)

Hoofdstuk 7. Overige categorieën

Artikel 7.1. Gezinsleden

Artikel 7.2. Vreemdeling met eerdere aantekening artikel 4 Wav

Artikel 7.3. Ononderbroken periode zeevaart of mijnbouw

Artikel 7.4. Zoekjaar

Artikel 7.5. Humanitaire gronden

Artikel 7.6. Economisch niet-actieve langdurige ingezetene of vermogende vreemdeling

Artikel 7.7. In afwachting van verzoek om Nederlanderschap

Artikel 7.8. Vrijwilligerswerk

Artikel 7.9. Arbeid in het kader van strafrechtelijke veroordeling

Hoofdstuk 8. Verboden en quota tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning

Artikel 8.1. Seksuele handelingen

Artikel 8.2. Noord-Koreaanse nationaliteit

Hoofdstuk 9. Duur tewerkstellingsvergunning

Artikel 9.1. Duur bij volledige arbeidsmarkttoets

Hoofdstuk 10. Strafbepalingen

Artikel 10.1. Waarschuwing of stillegging van werkzaamheden

Artikel 10.2. Ernstige overtreding

Artikel 10.3. Soortgelijke verplichtingen en verboden

Hoofdstuk 11. Openbaarmaking

Artikel 11.1. Plaats en duur openbaarmaking

Artikel 11.2. Inhoud openbare inspectiegegevens

Artikel 11.3. Openbare gegevens omtrent opgelegde boetes en stilleggingen

Artikel 11.4. Termijn waarbinnen openbaarmaking geschiedt

Artikel 11.5. Reactie van belanghebbende

Artikel 11.6. Rectificatie

Hoofdstuk 12. Wijzigingsbepalingen

Artikel 12.1. Wijziging Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Artikel 12.2. Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000

Hoofdstuk 13. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13.1. Intrekking

Artikel 13.2. Grondslag uitvoeringsregeling

Artikel 13.3. Inwerkingtreding en vervaldatum

Artikel 13.4. Citeertitel