Home

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2021, nr. 2021002337;

Gelet op de artikelen 7ab, eerste, tweede en vierde lid, 7ac, derde lid, 7ad, eerste lid, 7ah, derde lid, 7ai, tweede lid, 7aj, vierde lid, 7an, tweede lid, 7ak, derde lid, van de Woningwet, artikel 2.10, derde lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 4.3, eerste lid, onder a, en artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 januari 2022, nr. W04.21.0353/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 30 maart 2022, nr. 2021-0000670524;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Bouwbesluit 2012.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit bouwwerken leefomgeving.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit kwaliteit leefomgeving.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII