Home

Leidraad Meldingen Jeugd

Geldig vanaf 1 oktober 2018
Geldig vanaf 1 oktober 2018

Leidraad Meldingen Jeugd

Opschrift

Voorwoord

De Leidraad die voor u ligt vervangt de Leidraad Meldingen Jeugd van oktober 2015. Deze Leidraad vloeit voort uit de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg per 1 oktober 2017. Bij deze herziening zijn ook verduidelijkingen en enkele aanpassingen aangebracht. Een belangrijke aanpassing is de toevoeging van een termijn van zes weken voor de instelling of jeugdhulpaanbieder die intern moet onderzoeken of er wel sprake is van een verplichte melding. Met deze wijziging wordt de werkwijze op dit punt gelijkgetrokken met de werkwijze bij verplichte meldingen op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Leidraad is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De Leidraad Meldingen Jeugd is allereerst bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden aan de inspecties op grond van de wet. De jeugdhulpaanbieders (individueel of in groepsverband) en de gecertificeerde instellingen melden calamiteiten en geweld op basis van de Jeugdwet. Veilig Thuis meldt calamiteiten en geweld op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met overige instellingen die werkzaam zijn binnen de jeugdhulp hebben de inspecties (privaatrechtelijke) afspraken gemaakt over het melden van calamiteiten en geweld. De Leidraad geeft duidelijkheid over de manier waarop de onder het toezicht vallende jeugdhulpaanbieders en instellingen calamiteiten en geweld moeten melden. Ook wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze calamiteiten- en geweldsmeldingen worden behandeld door de inspecties.

Daarnaast is de Leidraad Meldingen Jeugd bedoeld voor derden die een zogenaamde ‘andere melding’ kunnen doen. In deze Leidraad is uitgelegd wat de inspecties onder ‘andere meldingen’ verstaan, alsmede is vastgelegd wat de inspecties met deze ‘andere meldingen’ doen.

Bij suïcides hadden de inspecties al langere tijd een andere werkwijze dan dat binnen de volwassenzorg geldt. Ik wil hiervoor op deze plaats nogmaals aandacht vragen. De inspecties willen naast de verplichte meldingen zoals deze in de wet omschreven staan in alle gevallen de suïcides gemeld krijgen van jeugdigen die jeugdhulp ontvangen, ook als instellingen of beroepsbeoefenaren na onderzoek van oordeel zijn dat er geen relatie is tussen de suïcide en de kwaliteit van de geboden hulp. Het toenemend aantal suïcides door jeugdigen wordt niet alleen door de inspecties maar ook binnen het werkveld en in de maatschappij als een groot probleem gezien. In haar taak toe te zien op de kwaliteit van de jeugdhulp, willen de inspecties alle onderzoeken naar suïcides van jeugdigen beoordelen.

De inspecties verwachten dat deze Leidraad duidelijkheid en houvast biedt over de procedure en werkwijze van het toezicht naar aanleiding van (verplichte en andere) meldingen. Waar nodig zijn de artikelen in de Leidraad voorzien van een toelichting. Als de Leidraad toch vragen onbeantwoord laat, neemt u dan contact op met een van de inspecties.

Graag wijzen wij u erop dat de meest actuele versie van deze Leidraad altijd is te vinden op de website www.igj.nl en de website www.inspectie-jenv.nl. Naast de Leidraad kunt u hier ook andere relevante informatie vinden, zoals bijvoorbeeld toezichtrapporten naar aanleiding van gemelde calamiteiten of geweld.

Mw. drs. J.F. De Vries

Hoofdinspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

Dhr. J.G. Bos

Inspecteur-Generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Leidraad Meldingen Jeugd

Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Domein melding

Artikel 3. Ontvangstbevestiging

Verplichte meldingen

Artikel 4. Verplichting tot melden

Artikel 5. Achterwege blijven verplichte melding

Artikel 6. Inhoud verplichte melding

Andere meldingen

Artikel 7. Inhoud andere melding

Artikel 8. Behandeling andere melding

Artikel 9. Beoordeling andere melding

Het onderzoek naar aanleiding van een melding

Artikel 10. Opvragen rapportage

Artikel 11. Besluit eigen onderzoek

Artikel 12. Beoordelen rapportage

Artikel 13. Afsluiten melding na beoordeling rapportage

Artikel 14. Eigen onderzoek melding

Artikel 15. Conceptrapport en wederhoor op feitelijke onjuistheden

Artikel 16. Vaststelling en openbaarmaking rapport

Overige bepalingen

Artikel 17. Strafbare feiten

Artikel 18. Spoedprocedure

Artikel 19. Inwerkingtreding

Artikel 20. Citeertitel

Toelichting Leidraad Meldingen Jeugd