Home

Besluit 1/80 van de Associatieraad EEG en Turkije

Geldig vanaf 1 juli 1980
Geldig vanaf 1 juli 1980

Besluit 1/80 van de Associatieraad EEG en Turkije

Opschrift

Aanhef

De Associatieraad,

gelet op de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije,

OVERWEGENDE dat het weer op gang brengen en de ontwikkeling van de Associatie betrekking moeten hebben, zoals op 5 februari 1980 is overeengekomen, op alle huidige problemen in verband met de Associatie; dat bij het zoeken naar een oplossing voor die problemen rekening moet worden gehouden met het speciale karakter van de associatie-banden tussen de Gemeenschap en Turkije;

OVERWEGENDE dat op landbouwgebied het beoogde doel kan worden bereikt en de bezorgdheid van Turkije met betrekking tot de gevolgen van de uitbreiding van de Gemeenschap kan worden weggenomen door afschaffing van de op de invoer van Turkse produkten in de Gemeenschap van toepassing zijnde douanerechten; dat voorts de bepalingen van artikel 33 van het Aanvullend Protocol ten uitvoer dienen te worden gelegd, als noodzakelijke voorwaarde voor de totstandbrenging van het vrije verkeer van landbouwprodukten; dat de beoogde regeling moet worden toegepast met inachtneming van de beginselen en mechanismen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

OVERWEGENDE dat op sociaal gebied bovenbedoelde overwegingen ertoe voeren in het kader van de internationale verplichtingen van beide partijen de regeling die geldt voor de werknemers en hun gezinsleden te verbeteren ten opzichte van de regeling ingesteld bij Besluit nr. 2/76 van de Associatieraad; dat voorts de bepalingen betreffende de sociale zekerheid alsook de bepalingen betreffende de uitwisseling van jonge werknemers ten uitvoer dienen te worden gelegd;

OVERWEGENDE dat de ontwikkeling van de Associatie de totstandbrenging rechtvaardigt van een economische, technische en financiële samenwerking, waardoor met name middels een bijdrage van de Gemeenschap aan de economische ontwikkeling van Turkije in diverse sectoren, de verwezenlijking van de doelstellingen van de Associatieovereenkomst kan worden vergemakkelijkt,

BESLUIT:

Artikel 1

De maatregelen die erop gericht zijn de Associatie tussen de Gemeenschap en Turkije weer op gang te brengen en te ontwikkelen op elk der gebieden die de Associatieraad op 5 februari 1980 heeft aangegeven, zijn vastgesteld in de hierna volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk I. Landbouw

Artikel 2

1.

De Gemeenschap neemt de nodige maatregelen om in een periode van zes jaar de douanerechten van toepassing op de invoer op haar grondgebied van produkten die onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen en van oorsprong zijn uit Turkije, geleidelijk af te schaffen.

2.

Het tempo, de modaliteiten en de voorwaarden van deze afschaffing worden in de artikelen 3 en 4 omschreven.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk II. Sociale bepalingen

Deel 1. Arbeidsmarktvraagstukken en vraagstukken in verband met het vrije verkeer van werknemers

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Deel 2. Sociaal-culturele promotie en uitwisseling van jeugdige werknemers

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk III. Economische en technische samenwerking

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Bijlage Lijst van de in artikel 3, lid 3, bedoelde produkten