Home

Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap

1990R3037 — NL — 01.01.2008 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EEG) Nr. 3037/90 VAN DE RAAD

van 9 oktober 1990

betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap

(PB L 293, 24.10.1990, p.1)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EEG) Nr. 3037/90 VAN DE RAAD

van 9 oktober 1990

betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese GemeenschapDE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op anikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese (SIC! Europees) Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat er voor de werking van de interne markt statistische normen nodig zijn, die van toepassing zijn op de verzameling, indiening en publikatie van nationale en communautaire statistieken, ten einde (SIC! teneinde) de ondernemingen, financiële instellingen, overheden en alle andere economische subjecten op de interne markt betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens te verschaffen;

Overwegende dat ondernemingen deze informatie nodig hebben om hun concurrentievermogen te beoordelen en de Instellingen van de Gemeenschap de informatie kunnen gebruiken om concurrentievervalsing te voorkomen;

Overwegende dat alleen wanneer de Lid-Staten een nomenclatuur van de economische activiteiten gebruiken die aan de communautaire nomenclatuur gekoppeld is, geïntegreerde statistische informatie kan worden verschaft die de voor het beheer van de interne markt vereiste betrouwbaarheid, actualiteit, flexibiliteit en uitvoerigheid bezit;

Overwegende dat het voor de Lid-Staten mogelijk dient te zijn om, uitgaande van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, voor nationaal gebruik aanvullende onderverdelingen in hun nationale nomenclatuur te behouden of in te voegen;

Overwegende dat het in verband met de internationale compatibiliteit van de economische statistieken nodig is dat de Lid-Staten en de Instellingen van de Gemeenschap een nomenclatuur van de economische activiteiten gebruiken die direct gekoppeld is aan de International Standard Industrial Classification (ISlC) van de Verenigde Naties;

Overwegende dat voor het gebruik van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Gemeenschap de Commissie in kwesties betreffende de toepassing van deze verordening, met name voor wat betreft de interpretatie van deze nomenclatuur, de daarin aan te brengen kleine wijzigingen, de redactie en het actueel houden van de desbetreffende toelichting, de opstelling van richtsnoeren voor de indeling van de statistische eenheden overeenkomstig die nomenclatuur, moet worden bijgestaan door het Comité statistisch programma, ingesteld bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (4);

Overwegende dat het uitermate belangrijk is dat de inhoud van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap in alle Lid-Staten op dezelfde wijze wordt uitgelegd;

Overwegende dat de invoering van een nieuwe nomenclatuur een overgangsperiode vergt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. Het doel van deze verordening is de opstelling van een gemeenschappelijke statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, ten einde te zorgen voor vergelijkbaarheid tussen de nationale en communautaire nomenclaturen en dus tussen de nationale en communautaire statistieken.

2. Deze verordening is alleen van toepassing op het gebruik van de nomenclaturen voor statistische doeleinden.

3. Deze verordening zelf legt de Lid-Staten geen verplichting op gegevens te verzamelen, te publiceren of te leveren, en betreft geen enkele verplichting ten aanzien van de gedetailleerdheid of het type statistische eenheden die in de enquêtes en analyses van statistische aard moeten worden gebruikt.

Artikel 2

1. Er wordt een gemeenschappelijke basis voor statistische nomenclaturen van economische activiteiten in de Europese Gemeenschappen, hierna NACE (Rev. 1) genoemd, ingevoerd die bestaat uit:

—een eerste niveau bestaande uit rubrieken met een code van een letter (secties);

—een tussenniveau bestaande uit rubrieken met een code van twee letters (subsecties);

—een tweede niveau bestaande uit rubrieken met een code van twee cijfers (afdelingen);

—een derde niveau bestaande uit rubrieken met een code van drie cijfers (groepen);

—een vierde niveau bestaande uit rubrieken met een code van vier cijfers (klassen).

2. NACE (Rev. 1) is als bijlage bij deze verordening gevoegd.

▼M4 —————

▼B

Artikel 4

Onverminderd artikel 3 kan de Commissie in geval van onverenigbaarheid tussen bepaalde posten van NACE (Rev. 1) en de nationale economische structuur, de Lid-Staten machtigen om voor een specifieke sector een samenvoeging van NACE (Rev. 1) op een specifiek niveau te gebruiken.

Om een dergelijke machtiging te verkrijgen moet de betrokken Lid-Staat aan de Commissie alle inlichtingen verstrekken die zij nodig heeft om het verzoek te beoordelen.

Niettegenstaande artikel 3, lid 2, onder a), mag in deze machtiging aan de betrokken Lid-Staat echter niet worden toegestaan om de samengevoegde rubriek anders onder te verdelen dan in NACE (Rev. 1).

In samenwerking met de betrokken Lid-Staat toetst de Commissie op gezette tijden de toepassing van deze bepalingen om na te gaan of de machtiging nog steeds gerechtvaardigd is.

Artikel 5

De Commissie neemt alle nodige maatregelen om de tenuitvoerlegging en het beheer van NACE (Rev. 1) na te gaan.

Artikel 6

De Commissie neemt, op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief en na overleg met het in artikel 7 genoemde Comité, de nodige maatregelen met het oog op een uniforme toepassing van NACE (Rev. 1).

Artikel 7

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, hierna „Comité” genoemd, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Artikel 8

Het Comité kan alle vraagstukken betreffende NACE (Rev. 1) bespreken die door zijn voorzitter, op diens initiatief of op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat, aan de orde worden gesteld en die betrekking hebben op de toepassing van deze verordening, met name wat betreft:

a)de interpretatie van NACE (Rev. 1);

b)de in NACE (Rev. 1) aan te brengen kleine wijzigingen:

—om rekening te houden met de technologische of economische ontwikkeling,

—om de teksten op één lijn te bbrengen (SIC! brengen) en te verduidelijken,

—die voortvloeien uit wijzigingen, aangebracht in andere economische indelingen, met name in ISIC Rev. 3;

c)de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden in verband met de herziening van NACE (Rev. 1);

d)de redactie en bijwerking van de toelichting bij NACE (Rev. 1);

e)de opstelling van richtsnoeren voor de indeling van de statistische eenheden overeenkomstig NACE (Rev. 1);

f)de bestudering van problemen in verband met de tenuitvoerlegging van NACE (Rev. 1) in de nomenclaturen van de economische activiteiten van de Lid-Staten;

g)de werkzaamheden ter voorbereiding in geëigende gevallen van een gemeenschappelijk standpunt inzake de werkzaamheden van de internationale organisaties op het gebied van de nomenclaturen van de economische activiteiten, met name wat ISIC en de toelichting hierop betreft.

De uit hoofde van de punten a) tot en met g) te nemen maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9.

▼M3

Artikel 9

1. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG (5) van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

▼M4 —————

▼B

Artikel 11

1. Er wordt een overgangsperiode ingesteld die begint op 1 januari 1993 en eindigt op 31 december 1994. Tijdens deze periode kan de Commissie voor bepaalde na 1 januari 1993 verzamelde gegevens, een Lid-Staat op naar behoren gemotiveerde technische of operationele gronden machtigen een andere nomenclatuur dan die bedoeld in artikel 3 te gebruiken.

2. De Commissie kan op verzoek van een Lid-Staat de overgangsperiode verlengen.

▼M4 —————

▼B

Artikel 13

De Commissie verschaft het schakelschema tussen de huidige NACE en NACE (Rev. 1) binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

▼M2
BIJLAGENACE REV. 1.1

SECTIE A

LANDBOUW, JACHT EN BOSBOUW

ISIC

01

LANDBOUW, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN

01.1

Teelt van akkerbouwgewassen; teelt van groenten; tuinbouw

011

01.11

Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.

0111

01.12

Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten

0112

01.13

Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

0113

01.2

Veeteelt

012

01.21

Rundveehouderij

0121x

01.22

Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij

0121x

01.23

Varkenshouderij

0122x

01.24

Pluimveehouderij

0122x

01.25

Overige veeteelt

0122x

01.3

Gemengd bedrijf

013

01.30

Gemengd bedrijf

0130

01.4

Diensten in verband met de landbouw en de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening; aanleg en onderhodud van tuinen en parken

014

01.41

Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken

0140x

01.42

Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening

0140x

01.5

Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten

015

01.50

Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten

0150

02

BOSBOUW EN DIENSTEN IN VERBAND MET DE BOSBOUW

02.0

Bosbouw en diensten in verband met de bosbouw

020

02.01

Bosbouw

0200x

02.02

Diensten in verband met de bosbouw

0200x

SECTIE B

VISSERIJ

05.1

VISSERIJ, VISTEELT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DE VISSERIJ EN DE VISTEELT

05.0

Visserij, visteelt en diensten in verband met de visserij en de visteelt

050

05.01

Visserij

0501

05.02

Visteelt

0502

SECTIE C

WINNING VAN DELFSTOFFEN

SUBSECTIE CA

WINNING VAN ENERGIEHOUDENDE DELFSTOFFEN

10

WINNING VAN STEENKOOL, BRUINKOOL EN TURF

10.1

Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten

101

10.10

Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten

1010

10.2

Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten

102

10.20

Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten

1020

10.3

Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten

103

10.30

Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten

1030

11

WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS; DIENSTEN IN VERBAND MET DE AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

11.1

Winning van aardolie en aardgas

111

11.10

Winning van aardolie en aardgas

1110

11.2

Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

112

11.20

Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

1120

12

WINNING VAN URANIUM- EN THORIUMERTS

12.0

Winning van uranium- en thoriumerts

120

12.00

Winning van uranium en thoriumerts

1200

SUBSECTIE CB

WINNING VAN NIET-ENERGIEHOUDENDE DELFSTOFFEN

13

WINNING VAN METAALERTSEN

13.1

Winning van ijzererts

131

13.10

Winning van ijzererts

1310

13.2

Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts

132

13.20

Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts

1320

14

OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN

14.1

Winning van steen

141x

14.11

Winning van bouw en siersteen

1410x

14.12

Winning van kalksteen, gips en krijt

1410x

14.13

Winning van leisteen

1410x

14.2

Winning van klei en zand

141x

14.21

Winning van zand en grind

1410x

14.22

Winning van klei en kaolien

1410x

14.3

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

142x

14.30

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

1421

14.4

Productie van zout

142x

14.40

Productie van zout

1422

14.5

Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

142x

14.50

Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

1429

SECTIE D

INDUSTRIE

SUBSECTIE DA

VERVAARDIGING VAN VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN

15

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

15.1

Productie, verwerking en conservering van vlees en vleesproducten

151x

15.11

Productie en conservering van vlees

1511x

15.12

Productie en conservering van vlees en gevogelte

1511x

15.13

Vervaardiging van vleeswaren en -conserven

1511x

15.2

Verwerking en conservering van vis en visproducten

151x

15.20

Verwerking en conservering van vis en visproducten

1512

15.3

Verwerking en conservering van groenten en fruit

151x

15.31

Verwerking en conservering van aardappelen

1513x

15.32

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

1513x

15.33

Verwerking en conservering van groenten en fruit, n.e.g.

1513x

15.4

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

151x

15.41

Vervaardiging van ruwe oliën en vetten

1514x

15.42

Raffinage van oliën en vetten

1514x

15.43

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

1514x

15.5

Vervaardiging van zuivelproducten

152

15.51

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

1520x

15.52

Vervaardiging van consumptie-ijs

1520x

15.6

Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

153x

15.61

Vervaardiging van maalderijproducten

1531

15.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

1532

15.7

Vervaardiging van diervoeders

153x

15.71

Vervaardiging van veevoeders

1533x

15.72

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

1533x

15.8

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

154

15.81

Vervaardiging van brood; vervaardiging van verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk

1541x

15.82

Vervaardiging van beschuit, koekjes, enzovoort, en van ander houdbaar banketbakkerswerk

1541x

15.83

Vervaardiging van suiker

1542

15.84

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

1543

15.85

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

1544

15.86

Verwerking van thee en koffie

1549x

15.87

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

1549x

15.88

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

1549x

15.89

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g.

1549x

15.9

Vervaardiging van dranken

155

15.91

Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken

1551x

15.92

Productie van ethylalcohol door gisting

1551x

15.93

Vervaardiging van wijnen

1552x

15.94

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

1552x

15.95

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

1552x

15.96

Vervaardiging van bier

1553x

15.97

Vervaardiging van mout

1553x

15.98

Productie van mineraalwater en frisdranken

1554

16

VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUCTEN

16.0

Vervaardiging van tabaksproducten

160

16.00

Vervaardiging van tabaksproducten

1600

SUBSECTIE DB

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL EN TEXTIELPRODUCTEN

17

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

17.1

Bewerken en spinnen van textielvezels

171x

17.11

Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels

1711x

17.12

Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels

1711x

17.13

Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels

1711x

17.14

Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels

1711x

17.15

Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde, en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren

1711x

17.16

Vervaardiging van naaigarens

1711x

17.17

Bewerken en spinnen van overige textielvezels

1711x

17.2

Weven van textiel

171x

17.21

Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels

1711x

17.22

Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels

1711x

17.23

Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels

1711x

17.24

Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels

1711x

17.25

Vervaardiging van overige weefsels

1711x

17.3

Textielveredeling

171x

17.30

Textielveredeling

1712

17.4

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding

172x

17.40

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding

1721

17.5

Vervaardiging van overige textielproducten

172x

17.51

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

1722

17.52

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

1723

17.53

Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding

1729x

17.54

Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g.

1729x

17.6

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

173x

17.60

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

1730x

17.7

Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen

173x

17.71

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

1730x

17.72

Vervaardiging van gebreide en gehaakte pull-overs, vesten en dergelijke artikelen

1730x

18

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

18.1

Vervaardiging van kleding van leer

181x

18.10

Vervaardiging van kleding van leer

1810x

18.2

Vervaardiging van overige kleding en toebehoren

181x

18.21

Vervaardiging van werkkleding

1810x

18.22

Vervaardiging van overige bovenkleding

1810x

18.23

Vervaardiging van onderkleding

1810x

18.24

Vervaardiging van overige kleding en toebehoren, n.e.g.

1810x

18.3

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

182

18.30

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

1820

SUBSECTIE DC

VERVAARDIGING VAN LEER EN PRODUCTEN VAN LEER

19

LOOIEN EN BEWERKEN VAN LEER; VERVAARDIGING VAN KOFFERS, TASSEN, ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK EN SCHOEISEL

19.1

Looien en bereiden van leer

191x

19.10

Looien en bereiden van leer

1911

19.2

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk

191x

19.20

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk

1912

19.3

Vervaardiging van schoeisel

192

19.30

Vervaardiging van schoeisel

1920

SUBSECTIE DD

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT

20

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT EN VAN KURK, EXCLUSIEF MEUBELEN; VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN RIET EN VAN VLECHTWERK

20.1

Zagen en schaven van hout, impregneren van hout

201

20.10

Zagen en schaven van hout, impregneren van hout

2010

20.2

Vervaardiging van fineer; vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanplaat, vezelplaat en andere panelen en platen

202x

20.20

Vervaardiging van fineer; vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanplaat, vezelplaat en andere panelen en platen

2021

20.3

Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk

202x

20.30

Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk

2022

20.4

Vervaardiging van houten emballage

202x

20.40

Vervaardiging van houten emballage

2023

20.5

Vervaardiging van overige artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk

202x

20.51

Vervaardiging van overige artikelen van hout

2029x

20.52

Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk

2029x

SUBSECTIE DE

VERVAARDIGING VAN PULP, PAPIER EN PAPIERWAREN; UITGEVERIJEN EN DRUKKERIJEN

21

VERVAARDIGING VAN PULP, PAPIER EN PAPIERWAREN

21.1

Vervaardiging van pulp, papier en karton

210x

21.11

Vervaardiging van pulp

2101x

21.12

Vervaardiging van papier en karton

2101x

21.2

Vervaardiging van artikelen van papier en karton

210x

21.21

Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton

2102

21.22

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

2109x

21.23

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

2109x

21.24

Vervaardiging van behangselpapier

2109x

21.25

Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton

2109x

22

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

22.1

Uitgeverijen

221

22.11

Uitgeverijen van boeken

2211

22.12

Uitgeverijen van kranten

2212x

22.13

Uitgeverijen van tijdschriften

2212x

22.14

Uitgeverijen van geluidsopnamen

2213

22.15

Overige uitgeverijen

2219

22.2

Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen

222

22.21

Dagbladdrukkerijen

2221x

22.22

Overige drukkerijen

2221x

22.23

Boekbinden

2222x

22.24

Prepress-activiteiten

2222x

22.25

Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen

2222x

22.3

Reproductie van opgenomen media

223

22.31

Reproductie van geluidsopnamen

2230x

22.32

Reproductie van video-opnamen

2230x

22.33

Reproductie van computermedia

2230x

SUBSECTIE DF

VERVAARDIGING VAN COKES, GERAFFINEERDE AARDOLIEPRODUCTEN EN SPLIJT- EN KWEEKSTOFFEN

23

VERVAARDIGING VAN COKES, GERAFFINEERDE AARDOLIEPRODUCTEN EN SPLIJT- EN KWEEKSTOFFEN

23.1

Vervaardiging van cokesovenproducten

231

23.10

Vervaardiging van cokesovenproducten

2310

23.2

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

232

23.20

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

2320

23.3

Bewerking van splijt- en kweekstoffen

233

23.30

Bewerking van splijt- en kweekstoffen

2330

SUBSECTIE DG

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN EN VAN SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE VEZELS

24

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

24.1

Vervaardiging van chemische basisproducten

241

24.11

Vervaardiging van industriële gassen

2411x

24.12

Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

2411x

24.13

Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten

2411x

24.14

Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten

2411x

24.15

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

2412

24.16

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

2413x

24.17

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

2413x

24.2

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

242x

24.20

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

2421

24.3

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

242x

24.30

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

2422

24.4

Vervaardiging van farmaceutische producten en van chemische en botanische producten voor medicinaal gebruik

242x

24.41

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

2423x

24.42

Vervaardiging van farmaceutische producten

2423x

24.5

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen

242x

24.51

Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

2424x

24.52

Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen

2424x

24.6

Vervaardiging van overige chemische producten

242x

24.61

Vervaardiging van kruit en springstoffen

2429x

24.62

Vervaardiging van lijm en gelatine

2429x

24.63

Vervaardiging van etherische oliën

2429x

24.64

Vervaardiging van fotochemische producten

2429x

24.65

Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen

2429x

24.66

Vervaardiging van overige chemische producten, n.e.g.

2429x

24.7

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

243

24.70

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

2430

SUBSECTIE DH

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER OF KUNSTSTOF

25

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER OF KUNSTSTOF

25.1

Vervaardiging van producten van rubber

251

25.11

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber

2511x

25.12

Loopvlakvernieuwing

2511x

25.13

Vervaardiging van overige producten van rubber

2519

25.2

Vervaardiging van producten van kunststof

252

25.21

Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

2520x

25.22

Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

2520x

25.23

Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

2520x

25.24

Vervaardiging van overige producten van kunststof

2520x

SUBSECTIE DI

VERVAARDIGING VAN OVERIGE NIET-METAALHOUDENDE MINERALE PRODUCTEN

26

VERVAARDIGING VAN OVERIGE NIET-METAALHOUDENDE MINERALE PRODUCTEN

26.1

Vervaardiging van glas en glaswerk

261

26.11

Vervaardiging van vlakglas

2610x

26.12

Vormen en bewerken van vlakglas

2610x

26.13

Vervaardiging van holglas

2610x

26.14

Vervaardiging van glasvezels

2610x

26.15

Vervaardiging van bewerking van overig glas (inclusief technisch glaswerk)

2610x

26.2

Vervaardiging van niet-vuurvaste keramische producten, exclusief die voor de bouw; vervaardiging van vuurvaste keramische producten

269x

26.21

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

2691x

26.22

Vervaardiging van sanitair aardewerk

2691x

26.23

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen

2691x

26.24

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

2691x

26.25

Vervaardiging van overige niet-vuurvaste keramische producten, exclusief die voor de bouw

2691x

26.26

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

2692

26.3

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

269x

26.30

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

2693x

26.4

Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

269x

26.40

Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

2693x

26.5

Vervaardiging van cement, kalk en gips

269x

26.51

Vervaardiging van cement

2694x

26.52

Vervaardiging van kalk

2694x

26.53

Vervaardiging van gips

2694x

26.6

Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement

269x

26.61

Vervaardiging van beton voor de bouw

2695x

26.62

Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

2695x

26.63

Vervaardiging van stortklare beton

2695x

26.64

Vervaardiging van mortel

2695x

26.65

Vervaardiging van producten van vezelcement

2695x

26.66

Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips en cement

2695x

26.7

Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen

269x

26.70

Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen

2696

26.8

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

269x

26.81

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

2699x

26.82

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

2699x

SUBSECTIE DJ

VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM EN VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL

27

VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM

27.1

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

271x

27.10

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

2710x

27.2

Vervaardiging van buizen

271x

27.21

Vervaardiging van gietijzeren buizen

2710x

27.22

Vervaardiging van stalen buizen

2710x

27.3

Overige eerste verwerking van ijzer en staal

271x

27.31

Koudtrekken

2710x

27.32

Koudwalsen van bandstaal

2710x

27.33

Koudvervormen of koudfelsen

2710x

27.34

Draadtrekken

2710x

27.4

Productie van edele metalen en van non-ferrometalen

272

27.41

Productie van edele metalen

2720x

27.42

Productie van aluminium

2720x

27.43

Productie van lood, zink en tin

2720x

27.44

Productie van koper

2720x

27.45

Productie van overige non-ferrometalen

2720x

27.5

Gieten van metalen

273

27.51

Gieten van ijzer

2731x

27.52

Gieten van staal

2731x

27.53

Gieten van lichte metalen

2732x

27.54

Gieten van overige non-ferrometalen

2732x

28

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL, EXCLUSIEF MACHINES EN APPARATEN

28.1

Vervaardiging van metalen constructiewerken, ramen, deuren en kozijnen

281x

28.11

Vervaardiging van metalen constructiewerken

2811x

28.12

Vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen

2811x

28.2

Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

281x

28.21

Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

2812x

28.22

Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

2812x

28.3

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor de centrale verwarming

281x

28.30

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor de centrale verwarming

2813

28.4

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

289x

28.40

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

2891

28.5

Oppervlaktebehandeling van metaal; algemene metaalbewerking

289x

28.51

Oppervlaktebehandeling van metaal

2892x

28.52

Algemene metaalbewerking

2892x

28.6

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

289x

28.61

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enzovoort

2893x

28.62

Vervaardiging van gereedschap

2893x

28.63

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

2893x

28.7

Vervaardiging van overige producten van metaal

289x

28.71

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

2899x

28.72

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

2899x

28.73

Vervaardiging van artikelen van draad

2899x

28.74

Vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren

2899x

28.75

Vervaardiging van overige producten van metaal, n.e.g.

2899x

SUBSECTIE DK

VERVAARDIGING VAN MACHINES, APPARATEN EN WERKTUIGEN, N.E.G.

29

VERVAARDIGING VAN MACHINES, APPARATEN EN WERKTUIGEN, N.E.G.

29.1

Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanische energie, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen

291x

29.11

Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen

2911

29.12

Vervaardiging van pompen en compressoren

2912x

29.13

Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen

2912x

29.14

Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen

2913

29.2

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

291x

29.21

Vervaardiging van ovens en branders

2914

29.22

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

2915

29.23

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik

2919x

29.24

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

2919x

29.3

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

292x

29.31

Vervaardiging van landbouwtractoren

2921x

29.32

Vervaardiging van overige machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

2921x

29.4

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

292x

29.41

Vervaardiging van motorisch aangedreven handgereedschap

2922x

29.42

Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking

2922x

29.43

Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g.

2922x

29.5

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

292x

29.51

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

2923

29.52

Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw

2924

29.53

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

2925

29.54

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

2926

29.55

Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton

2929x

29.56

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.

2929x

29.6

Vervaardiging van wapens en munitie

292x

29.60

Vervaardiging van wapens en munitie

2927

29.7

Vervaardiging van huishoudapparaten, n.e.g.

293

29.71

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

2930x

29.72

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

2930x

SUBSECTIE DL

VERVAARDIGING VAN ELEKTRISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

30

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30.0

Vervaardiging van kantoormachines en computers

300

30.01

Vervaardiging van kantoormachines

3000x

30.02

Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie

3000x

31

VERVAARDIGING VAN ELEKTRISCHE MACHINES EN APPARATEN, N.E.G.

31.1

Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren

311

31.10

Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren

3110

31.2

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

312

31.20

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

3120

31.3

Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad

313

31.30

Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad

3130

31.4

Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen

314

31.40

Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen

3140

31.5

Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen

315

31.50

Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen

3150

31.6

Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden

319

31.61

Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen, n.e.g.

3190x

31.62

Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.

3190x

32

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

32.1

Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen

321

32.10

Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen

3210

32.2

Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie

322

32.20

Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie

3220

32.3

Vervaardiging van audio- en videoapparatuur

323

32.30

Vervaardiging van audio- en videoapparatuur

3230

33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATUUR EN INSTRUMENTEN, VAN PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN VAN UURWERKEN

33.1

Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen

331x

33.10

Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen

3311

33.2

Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen

331x

33.20

Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen

3312

33.3

Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen

331x

33.30

Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen

3313

33.4

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

332

33.40

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

3320

33.5

Vervaardiging van uurwerken

333

33.50

Vervaardiging van uurwerken

3330

SUBSECTIE DM

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN

34

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

34.1

Vervaardiging van auto's

341

34.10

Vervaardiging van auto's

3410

34.2

Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

342

34.20

Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

3420

34.3

Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's en motoren daarvan

343

34.30

Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's en motoren daarvan

3430

35

VERVAARDIGING VAN OVERIGE TRANSPORTMIDDELEN

35.1

Scheepsbouw en -reparatie

351

35.11

Bouw en reparatie van schepen, exclusief plezier- en sportvaartuigen

3511

35.12

Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen

3512

35.2

Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen

352

35.20

Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen

3520

35.3

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen

353

35.30

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen

3530

35.4

Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen

359x

35.41

Vervaardiging van motorrijwielen

3591

35.42

Vervaardiging van rijwielen

3592x

35.43

Vervaardiging van invalidenwagens

3592x

35.5

Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.

359x

35.50

Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.

3599

SUBSECTIE DN

OVERIGE INDUSTRIE

36

VERVAARDIGING VAN MEUBELEN; OVERIGE INDUSTRIE

36.1

Vervaardiging van meubelen

361

36.11

Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen

3610x

36.12

Vervaardiging van overige kantoor- en winkelmeubelen

3610x

36.13

Vervaardiging van overige keukenmeubelen

3610x

36.14

Vervaardiging van overige meubelen

3610x

36.15

Vervaardiging van matrassen

3610x

36.2

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van juwelen en dergelijke artikelen

369x

36.21

Slaan van munten

3691x

36.22

Bewerken van edelstenen en verwaardiging van juwelen en dergelijke artikelen, n.e.g.

3691x

36.3

Vervaardiging van muziekinstrumenten

369x

36.30

Vervaardiging van muziekinstrumenten

3692

36.4

Vervaardiging van sportartikelen

369x

36.40

Vervaardiging van sportartikelen

3693

36.5

Vervaardiging van spellen en speelgoed

369x

36.50

Vervaardiging van spellen en speelgoed

3694

36.6

Diverse industrie, n.e.g.

369x

36.61

Vervaardiging van imitatiesieraden

3699x

36.62

Vervaardiging van borstelwaren

3699x

36.63

Overige industrie, n.e.g.

3699x

37

RECYCLING

37.1

Recycling van metaalafval

371

37.10

Recycling van metaalafval

3710

37.2

Recycling van niet-metaal afval

372

37.20

Recycling van niet-metaal afval

3720

SECTIE E

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER

40

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN WARM WATER

40.1

Productie en distributie van elektriciteit

401

40.11

Productie van elektriciteit

4010x

40.12

Transmissie van elektriciteit

4010x

40.13

Distributie van en handel in elektriciteit

4010x

40.2

Productie en distributie van gas

402

40.21

Productie van gas

4020x

40.22

Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen

4020x

40.3

Distributie van stoom en warm water

403

40.30

Distributie van stoom en warm water

4030

41

WINNING, ZUIVERING EN DISTRIBUTIE VAN WATER

41.0

Winning, zuivering en distributie van water

410

41.00

Winning, zuivering en distributie van water

4100

SECTIE F

BOUWNIJVERHEID

45

BOUWNIJVERHEID

45.1

Het bouwrijp maken van terreinen

451

45.11

Slopen van gebouwen; grondverzet

4510x

45.12

Proefboren en boren

4510x

45.2

Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw

452

45.21

Algemene bouwkundige en civieltechnische werken

4520x

45.22

Dakbedekking en bouw van dakconstructies

4520x

45.23

Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten

4520x

45.24

Waterbouw

4520x

45.25

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

4520x

45.3

Bouwinstallatie

453

45.31

Elektrische installatie

4530x

45.32

Isolatie

4530x

45.33

Loodgieterwerk

4530x

45.34

Overige bouwinstallatie

4530x

45.4

Afwerking van gebouwen

454

45.41

Stukadoorswerk

4540x

45.42

Schrijnwerk

4540x

45.43

Vloerafwerking en behangen

4540x

45.44

Schilderen en glaszetten

4540x

45.45

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

4540x

45.5

Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel

455

45.50

Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel

4550

SECTIE G

GROOTHANDEL EN KLEINHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORRIJWIELEN EN CONSUMENTENARTIKELEN

50

VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORRIJWIELEN; KLEINHANDEL IN MOTORBRANDSTOFFEN

50.1

Handel in auto's

501

50.10

Handel in auto's

5010

50.2

Onderhoud en reparatie van auto's

502

50.20

Onderhoud en reparatie van auto's

5020

50.3

Handel in onderdelen en toebehoren van auto's

503

50.30

Handel in onderdelen en toebehoren van auto's

5030

50.4

Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen

504

50.40

Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen

5040

50.5

Kleinhandel in motorbrandstoffen

505

50.50

Kleinhandel in motorbrandstoffen

5050

51

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING, MET UITZONDERING VAN DE HANDEL IN AUTO'S EN MOTORRIJWIELEN

51.1

Handelsbemiddeling

511

51.11

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en -halffabrikaten

5110x

51.12

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

5110x

51.13

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

5110x

51.14

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen

5110x

51.15

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

5110x

51.16

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer

5110x

51.17

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

5110x

51.18

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

5110x

51.19

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

5110x

51.2

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

512x

51.21

Groothandel in granen, zaden en diervoeders

5121x

51.22

Groothandel in bloemen en planten

5121x

51.23

Groothandel in levende dieren

5121x

51.24

Groothandel in huiden, vellen en leer

5121x

51.25

Groothandel in ruwe tabak

5121x

51.3

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

512x

51.31

Groothandel in groenten en fruit

5122x

51.32

Groothandel in vlees en vleeswaren

5122x

51.33

Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten

5122x

51.34

Groothandel in alcoholische en andere dranken

5122x

51.35

Groothandel in tabaksproducten

5122x

51.36

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

5122x

51.37

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

5122x

51.38

Groothandel in overige voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en schelpdieren

5122x

51.39

Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen

5122x

51.4

Groothandel in consumentenartikelen

513

51.41

Groothandel in textiel

5131x

51.42

Groothandel in kleding en schoeisel

5131x

51.43

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

5139x

51.44

Groothandel in porselein en glaswerk, behang en reinigingsmiddelen

5139x

51.45

Groothandel in parfumerieën en cosmetica

5139x

51.46

Groothandel in farmaceutische producten

5139x

51.47

Groothandel in overige consumentenartikelen

5139x

51.5

Groothandel in niet-agrarische intermediaire producten, afval en schroot

514

51.51

Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

5141

51.52

Groothandel in metalen en metaalertsen

5142

51.53

Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair

5143x

51.54

Groothandel in ijzerwaren, installatiemateriaal, verwarmingsinstallaties en benodigdheden

5143x

51.55

Groothandel in chemische producten

5149x

51.56

Groothandel in overige intermediaire producten

5149x

51.57

Groothandel in afval en schroot

5149x

51.8

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren

515

51.81

Groothandel in gereedschapswerktuigen

5159x

51.82

Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

5159x

51.83

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

5159x

51.84

Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur

5151

51.85

Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden

5159x

51.86

Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden

5152

51.87

Groothandel in overige machines voor de industrie en de handel in navigatie-instrumenten

5159x

51.88

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, met inbegrip van tractoren

5159x

51.9

Overige groothandel

519

51.90

Overige groothandel

5190

52

KLEINHANDEL, MET UITZONDERING VAN DE KLEINHANDEL IN AUTO'S EN MOTORRIJWIELEN; REPARATIE VAN CONSUMENTENARTIKELEN

52.1

Kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels

521

52.11

Kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen

5211

52.12

Overige kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels

5219

52.2

Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

522

52.21

Kleinhandel in groenten en fruit

5220x

52.22

Kleinhandel in vlees en vleeswaren

5220x

52.23

Kleinhandel in vis en schaal- en weekdieren

5220x

52.24

Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk

5220x

52.25

Kleinhandel in alcoholische en andere dranken

5220x

52.26

Kleinhandel in tabaksproducten

5220x

52.27

Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

5220x

52.3

Kleinhandel in farmaceutische en medische artikelen en in cosmetica en toiletartikelen

523x

52.31

Apothekers

5231x

52.32

Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen

5231x

52.33

Kleinhandel in cosmetica en toiletartikelen

5231x

52.4

Overige kleinhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels

523x

52.41

Kleinhandel in textiel

5232x

52.42

Kleinhandel in kleding

5232x

52.43

Kleinhandel in schoeisel en lederwaren

5232x

52.44

Kleinhandel in meubelen, verlichtingsartikelen en huishoudelijke artikelen, n.e.g.

5233x

52.45

Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur

5233x

52.46

Kleinhandel in ijzerwaren, verf en glas

5234

52.47

Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

5239x

52.48

Overige kleinhandel in gespecialiseerde winkels

5239x

52.5

Kleinhandel in tweedehands goederen in winkels

524

52.50

Kleinhandel in tweedehands goederen in winkels

5240

52.6

Kleinhandel, niet in winkels

525

52.61

Postorderbedrijven

5251

52.62

Markt- en straathandel

5252

52.63

Overige kleinhandel, niet in winkels

5259

52.7

Reparatie van consumentenartikelen

526

52.71

Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer

5260x

52.72

Reparatie van elektrische huishoudapparaten

5260x

52.73

Reparatie van uurwerken en sieraden

5260x

52.74

Overige reparaties

5260x

SECTIE H

HOTELS EN RESTAURANTS

55

HOTELS EN RESTAURANTS

55.1

Hotels

551x

55.10

Hotels

5510x

55.2

Kampeerterreinen en overige accommodaties voor kortstondig verblijf

551x

55.21

Jeugdherbergen en berghutten

5510x

55.22

Kampeerterreinen

5510x

55.23

Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.

5510x

55.3

Restaurants

552x

55.30

Restaurants

5520x

55.4

Drankgelegenheden

552x

55.40

Drankgelegenheden

5520x

55.5

Kantines en catering

552x

55.51

Kantines

5520x

55.52

Catering

5520x

SECTIE I

VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE

60

VERVOER TE LAND: VERVOER VIA PIJPLEIDINGEN

60.1

Vervoer per spoor

601

60.10

Vervoer per spoor

6010

60.2

Overig vervoer te land

602

60.21

Overig personenvervoer te land volgens een dienstregeling

6021

60.22

Exploitatie van taxi's

6022x

60.23

Overig vervoer van personen te land

6022x

60.24

Goederenvervoer over de weg

6023

60.3

Vervoer via pijpleidingen

603

60.30

Vervoer via pijpleidingen

6030

61

VERVOER OVER WATER

61.1

Zee- en kustvaart

611

61.10

Zee- en kustvaart

6110

61.2

Binnenvaart

612

61.20

Binnenvaart

6120

62

LUCHTVAART

62.1

Luchtvaart volgens dienstregeling

621

62.10

Luchtvaart volgens dienstregeling

6210

62.2

Luchtvaart zonder dienstregeling

622x

62.20

Luchtvaart zonder dienstregeling

6220x

62.3

Ruimtevaart

622x

62.30

Ruimtevaart

6220x

63

VERVOERONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN; REISBUREAUS

63.1

Vrachtbehandeling en opslag

630x

63.11

Vrachtbehandeling

6301

63.12

Opslag

6302

63.2

Overige vervoerondersteunende activiteiten

630x

63.21

Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land

6303x

63.22

Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer over water

6303x

63.23

Overige ondersteunende activiteiten in verband met de luchtvaart

6303x

63.3

Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.

630x

63.30

Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.

6304

63.4

Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer

630x

63.40

Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer

6309

64

POST EN TELECOMMUNICATIE

64.1

Posterijen en koeriers

641

64.11

Nationale posterijen

6411

64.12

Koeriers exclusief de nationale posterijen

6412

64.2

Telecommunicatie

642

64.20

Telecommunicatie

6420

SECTIE J

FINANCIËLE INSTELLINGEN

65

FINANCIËLE INSTELLINGEN, EXCLUSIEF HET VERZEKERINGSWEZEN EN PENSIOENFONDSEN

65.1

Geldscheppende financiële instellingen

651

65.11

Centrale banken

6511

65.12

Overige geldscheppende financiële instellingen

6519

65.2

Overige financiële instellingen

659

65.21

Financiële leasing

6591

65.22

Overige kredietverstrekking

6592

65.23

Overige financiële instellingen, n.e.g.

6599

66

VERZEKERINGSWEZEN EN PENSIOENFONDSEN, EXCLUSIEF VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN

66.0

Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen

660

66.01

Levensverzekeringen

6601

66.02

Pensioenfondsen

6602

66.03

Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringen

6603

67

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET FINANCIËLE INSTELLINGEN

67.1

Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen

671

67.11

Beheer van financiële beurzen

6711

67.12

Effectenhandel en vermogensbeheer

6712

67.13

Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, n.e.g.

6719

67.2

Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen

672

67.20

Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen

6720

SECTIE K

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED, VERHUUR EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

70

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70.1

Projectontwikkeling en handel in onroerend goed

701x

70.11

Projectontwikkeling

7010x

70.12

Handel in onroerend goed

7010x

70.2

Verhuur van eigen onroerend goed

701x

70.20

Verhuur van eigen onroerend goed

7010x

70.3

Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

702

70.31

Bemiddeling in onroerend goed

7020x

70.32

Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

7020x

71

VERHUUR VAN MACHINES EN WERKTUIGEN ZONDER BEDIENINGSPERSONEEL EN VAN OVERIGE ROERENDE GOEDEREN

71.1

Verhuur van auto's

711x

71.10

Verhuur van auto's

7111x

71.2

Verhuur van overige transportmiddelen

711x

71.21

Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land

7111x

71.22

Verhuur van schepen

7112

71.23

Verhuur van luchtvaartuigen

7113

71.3

Verhuur van overige machines en werktuigen

712

71.31

Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen

7121

71.32

Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid

7122

71.33

Verhuur van kantoormachines en computers

7123

71.34

Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g.

7129

71.4

Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.

713

71.40

Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.

7130

72

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET COMPUTERS

72.1

Computeradviesbureaus

721

72.10

Computeradviesbureaus

7210

72.2

Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur

722

72.21

Uitgeverijen van programmatuur

7221

72.22

Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur

7229

72.3

Gegevensverwerking

723

72.30

Gegevensverwerking

7230

72.4

Databanken

724

72.40

Databanken

7240

72.5

Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines

725

72.50

Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines

7250

72.6

Overige activiteiten in verband met computers

729

72.60

Overige activiteiten in verband met computers

7290

73

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

73.1

Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied

731

73.10

Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschaappelijk gebied

7310

73.2

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

732

73.20

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

7320

74

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74.1

Rechtskundige dienstverlening; accountants en boekhouders; belastingconsulenten; markt- en opinieonderzoekbureaus; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; holdings

741

74.11

Rechtskundige dienstverlening

7411

74.12

Accountants, boekhouders en belastingconsulenten

7412

74.13

Markt- en opinieonderzoekbureaus

7413

74.14

Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer

7414x

74.15

Beheersactiviteiten van holdings

7414x

74.2

Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus

742x

74.20

Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus

7421

74.3

Technische testen en toetsen

742x

74.30

Technische testen en toetsen

7422

74.4

Reclamewezen

743

74.40

Reclamewezen

7430

74.5

Arbeidsbemiddeling

749x

74.50

Arbeidsbemiddeling

7491

74.6

Opsporings- en beveiligingsdiensten

749x

74.60

Opsporings- en beveiligingsdiensten

7492

74.7

Industriële reiniging

749x

74.70

Industriële reiniging

7493

74.8

Diverse zakelijke dienstverlening

749x

74.81

Fotografen

7494

74.82

Verpakkingsbedrijven

7495

74.85

Administratiekantoren en vertalers

7499x

74.86

Call-centers

7499x

74.87

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

7499x

SECTIE L

OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN

75

OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN

75.1

Openbaar bestuur

751

75.11

Algemeen overheidsbestuur

7511

75.12

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere socialedienstverlening, exclusief sociale verzekeringen

7512

75.13

Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven

7513

75.14

Ondersteunende activiteiten voor een overheid als geheel

7514

75.2

Algemene overheidsdiensten

752

75.21

Buitenlandse zaken

7521

75.22

Defensie

7522

75.23

Justitie

7523x

75.24

Openbare veiligheid

7523x

75.25

Brandweer

7523x

75.3

Verplichte sociale verzekeringen

753

75.30

Verplichte sociale verzekeringen

7530

SECTIE M

ONDERWIJS

80

ONDERWIJS

80.1

Basisonderwijs

801

80.10

Basisonderwijs

8010

80.2

Voortgezet onderwijs

802

80.21

Algemeen voortgezet onderwijs

8021

80.22

Voortgezet technisch en beroepsonderwijs

8022

80.3

Hoger onderwijs

803

80.30

Hoger onderwijs

8030

80.4

Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs

809

80.41

Autorijscholen

8090x

80.42

Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g.

8090x

SECTIE N

GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

85

GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

85.1

Gezondheidszorg

851

85.11

Ziekenhuizen

8511

85.12

Medische praktijken

8512x

85.13

Tandartspraktijken

8512x

85.14

Overige gezondheidszorg

8519

85.2

Veterinaire diensten

852

85.20

Veterinaire diensten

8520

85.3

Maatschappelijke dienstverlening

853

85.31

Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

8531

85.32

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

8532

SECTIE O

OVERIGE GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN SOCIAAL-CULTURELE EN PERSOONLIJKE DIENSTEN

90

INZAMELING EN VERWERKING VAN AFVALWATER EN AFVAL

90.0

Inzameling en verwerking van afvalwater en afval

900

90.01

Afvalwaterinzameling en -behandeling

9000x

90.02

Afvalinzameling en -verwerking

9000x

90.03

Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten

9000x

91

VERENIGINGEN, N.E.G.

91.1

Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

911

91.11

Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

9111

91.12

Beroepsorganisaties

9112

91.2

Vakverenigingen

912

91.20

Vakverenigingen

9120

91.3

Overige verenigingen

919

91.31

Religieuze organisaties

9191

91.32

Politieke organisaties

9192

91.33

Overige verenigingen, n.e.g.

9199

92

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

92.1

Activiteiten op het gebied van film en video

921x

92.11

Productie van films en video's

9211x

92.12

Distributie van films en video's

9211x

92.13

Vertoning van films

9212

92.2

Radio en televisie

921x

92.20

Radio en televisie

9213

92.3

Amusement

921x

92.31

Scheppende en uitvoerende kunst

9214x

92.32

Exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten

9214x

92.33

Kermisattracties en pretparken

9219x

92.34

Overig amusement, n.e.g.

9219x

92.4

Persagentschappen

922

92.40

Persagentschappen

9220

92.5

Bibliotheken, openbare archieven, musea en overige culturele activiteiten

923

92.51

Bibliotheken en openbare archieven

9231

92.52

Musea en monumentenzorg

9232

92.53

Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten

9233

92.6

Sport

924x

92.61

Exploitatie van sportaccommodaties en stadions

9241x

92.62

Overige sport

9241x

92.7

Overige recreatie

924x

92.71

Loterijen en kansspelen

9249x

92.72

Overige recreatie, n.e.g.

9249x

93

OVERIGE DIENSTEN

93.0

Overige diensten

930

93.01

Wassen en chemisch reinigen van textiel en bontproducten

9301

93.02

Kappen en andere activiteiten op het gebied van de schoonheidsverzorging

9302

93.03

Begrafeniswezen

9303

93.04

Overige lichaamsverzorging

9309x

93.05

Overige diensten, n.e.g.

9309x

SECTIE P

HUISHOUDENS

95

HUISHOUDENS ALS WERKGEVER VAN HUISHOUDELIJK PERSONEEL

95.0

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

950

95.00

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

9500

96

NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN DOOR PARTICULIERE HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK

96.0

Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

960

96.00

Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

9600

97

NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN DIENSTEN DOOR PARTICULIERE HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK

97.0

Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

970

97.00

Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

9700

SECTIE Q

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

99

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

99.0

Extraterritoriale organisaties en lichamen

990

99.00

Extraterritoriale organisaties en lichamen

9900(1) PB nr. C 58 van 8. 3. 1990, blz. 25.

(2) PB nr. C 175 van 16. 7. 1990, blz. 84, en besluit van 12 september 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. C 182 van 23. 7. 1990, blz. 1.

(4) PB nr. L 181 van 28. 6. 1989, blz. 47.

(5) Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).