Home

Verordening (EG) n r. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) n r. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (Voor de EER relevante tekst)

2002R2195 — NL — 07.08.2009 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 2195/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 november 2002

betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 340, 16.12.2002, p.1)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2195/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 november 2002

betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)

(Voor de EER relevante tekst)HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het gebruik van verschillende nomenclaturen doet afbreuk aan de openheid en de doorzichtigheid van Europese overheidsopdrachten. De gevolgen hiervan voor de kwaliteit en voor de termijnen voor bekendmaking van de aankondigingen beperken in de praktijk de toegang van de bedrijven tot overheidsopdrachten.

(2)

In Aanbeveling 96/527/EG (5) heeft de Commissie de aanbestedende diensten en bedrijven verzocht om voor de omschrijving van het voorwerp van hun opdrachten gebruik te maken van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary — CPV), die een verdere ontwikkeling is van een reeks bestaande nomenclaturen, in die zin dat zij beter aan de specifieke kenmerken van de sector overheidsopdrachten is aangepast.

(3)

Het is zinvol de referenties waarmee de aanbestedende diensten en bedrijven het voorwerp van overheidsopdrachten omschrijven door middel van één enkel classificatiesysteem voor overheidsopdrachten te harmoniseren.

(4)

De lidstaten moeten de beschikking hebben over één enkel referentiesysteem, waarin de goederen in alle officiële talen van de Gemeenschap op dezelfde wijze worden omschreven en eenzelfde alfanumerieke code krijgen, en waardoor taalbarrières binnen de Gemeenschap worden opgeheven.

(5)

Bijgevolg dient met deze verordening de CPV in een herziene versie te worden goedgekeurd als enig classificatiesysteem voor overheidsopdrachten waarvan de toepassing wordt geregeld in de richtlijnen houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

(6)

Er moeten ook indicatieve concordantietabellen worden opgesteld voor de CPV enerzijds en de „statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten” (CPA), de „centrale productenclassificatie” (CPC Prov.) van de Verenigde Naties, de „statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap” (NACE Rev. 1) en de „gecombineerde nomenclatuur” (GN) anderzijds.

(7)

Het kan nodig zijn de structuur en de codes van de CPV naar gelang van de ontwikkelingen in de overheidsopdrachten en in de behoeften van de gebruikers aan te passen of te wijzigen. Daarom moet in een passende herzieningsprocedure worden voorzien.

(8)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (6).

(9)

Aangezien de doelstelling van de voorgenomen maatregel, namelijk de vaststelling van een classificatiesysteem voor overheidsopdrachten, onvoldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, wegens de omvang en de gevolgen van de maatregel, beter op communautair niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het beginsel van subsidiariteit van artikel 5 van het Verdrag, maatregelen nemen. Overeenkomstig het beginsel van evenredigheid dat in hetzelfde artikel is opgenomen, gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is voor het bereiken van die doelstelling.

(10)

De keuze voor een verordening in plaats van een richtlijn is ingegeven door het feit dat de vaststelling van een classificatiesysteem voor overheidsopdrachten geen omzetting door de lidstaten behoeft.

(11)

Om de gebruikers vertrouwd te maken met een verplicht eenvormig classificatiesysteem op termijn, dient aan de toepassing van deze CPV-verordening een aanpassingsperiode vooraf te gaan,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. Er wordt één enkel classificatiesysteem voor overheidsopdrachten vastgesteld: de Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary — CPV).

2. De tekst van de CPV is opgenomen in bijlage I.

3. De indicatieve concordantietabellen voor de CPV enerzijds en de „statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten” (CPA), de „centrale productenclassificatie” (CPC Prov.), de „statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap” (NACE Rev.1) en de „gecombineerde nomenclatuur” (GN) anderzijds, zijn opgenomen in respectievelijk de bijlagen II, III, IV en V.

▼M3

Artikel 2

De Commissie stelt de bepalingen betreffende de herziening van de CPV vast. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 3, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 3, lid 3, bedoelde urgentieprocedure.

Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 71/306/EEG van de Raad (7) ingestelde Comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

▼B

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 16 december 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M2
BIJLAGE I

GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Structuur van het classificatiesysteem

1.De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst.

2.De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerp van de opdracht zijn.

De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in:

—afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y),

—groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y),

—klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y),

—categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie.

Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

3.De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt voor een nadere omschrijving van het voorwerp van een opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven.

De alfanumerieke code omvat:

—een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie,

—een tweede niveau bestaande uit een letter die staat voor een groep,

—een derde niveau bestaande uit drie cijfers die staan voor een onderafdeling.

Het laatste cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.

BASISWOORDENLIJSTCPV-code

Omschrijving

03000000-1

Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

03100000-2

Land- en tuinbouwproducten

03110000-5

Land- en tuinbouwgewassen en -producten

03111000-2

Zaden

03111100-3

Sojabonen

03111200-4

Pinda's

03111300-5

Zonnebloempitten

03111400-6

Katoenzaad

03111500-7

Sesamzaad

03111600-8

Mosterdzaad

03111700-9

Groentenzaad

03111800-0

Vruchtenzaad

03111900-1

Bloemenzaden

03112000-9

Ruwe tabak

03113000-6

Suikergewassen

03113100-7

Suikerbieten

03113200-8

Suikerriet

03114000-3

Stro en voedergewassen

03114100-4

Stro

03114200-5

Veevoeder

03115000-0

Ruw plantaardig materiaal

03115100-1

Ruw plantaardig materiaal voor de vervaardiging van textiel

03115110-4

Katoen

03115120-7

Jute

03115130-0

Vlas

03116000-7

Natuurlijke rubber, latex en aanverwante producten

03116100-8

Natuurlijke rubber

03116200-9

Natuurlijke latex

03116300-0

Latexproducten

03117000-4

Planten voor specifieke toepassingen

03117100-5

Planten voor bereiding van parfum en geneesmiddelen, insectenbestrijding en dergelijke

03117110-8

Planten gebruikt voor de bereiding van parfum

03117120-1

Planten gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen

03117130-4

Planten gebruikt voor insectenbestrijding

03117140-7

Planten gebruikt voor schimmelbestrijding of soortgelijke toepassingen

03117200-6

Plantenzaden voor specifieke toepassingen

03120000-8

Tuinbouw- en kwekerijproducten

03121000-5

Tuinbouwproducten

03121100-6

Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten

03121200-7

Snijbloemen

03121210-0

Bloemstukken

03130000-1

Specerijgewassen en gewassen voor de vervaardiging van dranken

03131000-8

Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

03131100-9

Koffiebonen

03131200-0

Theestruiken

03131300-1

Maté

03131400-2

Cacaobonen

03132000-5

Niet-bewerkte specerijen

03140000-4

Dierlijke en aanverwante producten

03141000-1

Stierensperma

03142000-8

Dierlijke producten

03142100-9

Natuurlijke honing

03142200-0

Slakken

03142300-1

Eetbare producten van dierlijke oorsprong

03142400-2

Was

03142500-3

Eieren

03143000-5

Producten van gemengde bedrijven

03144000-2

Landbouwbenodigdheden

03200000-3

Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten

03210000-6

Granen en aardappelen

03211000-3

Granen

03211100-4

Tarwe

03211110-7

Harde tarwe

03211120-0

Zachte tarwe

03211200-5

Maïs

03211300-6

Rijst

03211400-7

Gerst

03211500-8

Rogge

03211600-9

Haver

03211700-0

Mout

03211900-2

Graanproducten

03212000-0

Aardappelen en gedroogde groenten

03212100-1

Aardappelen

03212200-2

Gedroogde peulvruchten en peulen

03212210-5

Gedroogde peulvruchten

03212211-2

Linzen

03212212-9

Kikkererwten

03212213-6

Gedroogde erwten

03212220-8

Peulvruchten

03220000-9

Groenten, vruchten en noten

03221000-6

Groenten

03221100-7

Wortel- en knolgewassen

03221110-0

Wortelgewassen

03221111-7

Rode bieten

03221112-4

Wortelen

03221113-1

Uien

03221114-8

Rapen

03221120-3

Knolgewassen

03221200-8

Vruchtgroenten

03221210-1

Bonen

03221211-8

Tuinbonen

03221212-5

Sperziebonen

03221213-2

Snijbonen

03221220-4

Erwten

03221221-1

Doperwten

03221222-8

Peultjes

03221230-7

Paprika's

03221240-0

Tomaten

03221250-3

Courgettes

03221260-6

Paddestoelen

03221270-9

Komkommers

03221300-9

Bladgroenten

03221310-2

Sla

03221320-5

Slabladeren

03221330-8

Artisjokken

03221340-1

Spinazie

03221400-0

Koolgroenten

03221410-3

Kool

03221420-6

Bloemkool

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Spruitjes

03222000-3

Vruchten en noten

03222100-4

Tropische vruchten en noten

03222110-7

Tropisch fruit

03222111-4

Bananen

03222112-1

Ananassen

03222113-8

Mango's

03222114-5

Dadels

03222115-2

Rozijnen

03222116-9

Vijgen

03222117-6

Avocado's

03222118-3

Kiwi's

03222120-0

Kokosnoten

03222200-5

Citrusvruchten

03222210-8

Citroenen

03222220-1

Sinaasappels

03222230-4

Grapefruit

03222240-7

Mandarijntjes

03222250-0

Limoenen

03222300-6

Niet-tropisch fruit

03222310-9

Besvruchten

03222311-6

Krenten

03222312-3

Kruisbessen

03222313-0

Aardbeien

03222314-7

Frambozen

03222315-4

Veenbessen

03222320-2

Appels, peren en kweeperen

03222321-9

Appels

03222322-6

Peren

03222323-3

Kweeperen

03222330-5

Steenvruchten

03222331-2

Abrikozen

03222332-9

Perziken

03222333-6

Kersen

03222334-3

Pruimen

03222340-8

Druiven

03222341-5

Tafeldruiven

03222342-2

Wijndruiven

03222400-7

Olijven

03300000-2

Veeteelt-, jacht- en visserijproducten

03310000-5

Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten

03311000-2

Vis

03311100-3

Platvissen

03311110-6

Tong

03311120-9

Schol

03311200-4

Kabeljauwachtigen

03311210-7

Kabeljauw

03311220-0

Pollak

03311230-3

Heek

03311240-6

Schelvis

03311300-5

Haring

03311400-6

Tonijn

03311500-7

Wijting

03311600-8

Zeebliek

03311700-9

Zalm

03312000-9

Schaaldieren

03312100-0

Oesters

03312200-1

Schelpdieren

03312300-2

Ongewervelde waterdieren

03313000-6

Aquatische producten

03313100-7

Koralen of soortgelijke producten

03313200-8

Natuurlijke sponsen

03313300-9

Zeewieren

03313310-2

Algen

03320000-8

Groot en kleinvee en andere kleine dieren

03321000-5

Vee

03321100-6

Rundvee

03321200-7

Kalveren

03322000-2

Vee

03322100-3

Schapen

03322200-4

Geiten

03322300-5

Paarden

03323000-9

Varkens

03324000-6

Levend pluimvee

03325000-3

Kleinvee

03325100-4

Konijnen

03325200-5

Hazen

03330000-3

Producten van boerderijdieren

03331000-0

Verse melk van schapen en geiten

03331100-1

Schapenmelk

03331200-2

Geitenmelk

03332000-7

Wol en dierlijk haar

03332100-8

Scheerwol

03332200-9

Dierlijk haar

03333000-4

Verse koemelk

03340000-6

Oormerken voor dieren

03341000-3

Oormerken voor rundvee

03400000-4

Producten van bosbouw en bosexploitatie

03410000-7

Hout

03411000-4

Naaldhout

03412000-1

Tropisch hout

03413000-8

Brandhout

03414000-5

Onbewerkt hout

03415000-2

Zachthout

03416000-9

Houtafval

03417000-6

Afvalhout

03417100-7

Zaagsel

03418000-3

Boomstammen

03418100-4

Hardhout

03419000-0

Timmerhout

03419100-1

Timmerhoutproducten

03419200-2

Mijnhout

03420000-0

Gomsoorten

03421000-7

Balsems

03422000-4

Lak

03430000-3

Kurk

03431000-0

Natuurkurk

03432000-7

Mandenwerk

03432100-8

Vlechtwerk

03440000-6

Bosbouwproducten

03441000-3

Sierplanten, grassen, mossen of korstmossen

03450000-9

Boomkwekerijproducten

03451000-6

Planten

03451100-7

Tuinplanten

03451200-8

Bloembollen

03451300-9

Heesters

03452000-3

Bomen

03460000-2

Pulp

03461000-9

Houtpulp

03461100-0

Houtcellulose

09000000-3

Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

09100000-0

Brandstoffen

09110000-3

Vaste brandstoffen

09111000-0

Steenkool en brandstoffen op basis van steenkool

09111100-1

Steenkool

09111200-2

Brandstoffen op basis van steenkool

09111210-5

Antraciet

09111220-8

Briketten

09111300-3

Fossiele brandstoffen

09111400-4

Brandstoffen op basis van hout

09112000-7

Bruinkool en turf

09112100-8

Bruinkool

09112200-9

Turf

09113000-4

Cokes

09120000-6

Gasvormige brandstoffen

09121000-3

Steenkoolgas, leidinggas of soortgelijke gassen

09121100-4

Steenkoolgas of soortgelijke gassen

09121200-5

Leidinggas

09122000-0

Propaan en butaan

09122100-1

Propaangas

09122110-4

Vloeibaar propaangas

09122200-2

Butaangas

09122210-5

Vloeibaar butaangas

09123000-7

Aardgas

09130000-9

Aardolie en aardoliedistillaten

09131000-6

Luchtvaartkerosine

09131100-7

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

09132000-3

Benzine

09132100-4

Loodvrije benzine

09132200-5

Gelode benzine

09132300-6

Ethanolhoudende benzine

09133000-0

Vloeibaar petroleumgas (lpg)

09134000-7

Gasolie

09134100-8

Dieselolie

09134200-9

Dieselbrandstof

09134210-2

Dieselbrandstof (0,2)

09134220-5

Dieselbrandstof (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Stookoliën

09135100-5

Stookolie

09135110-8

Stookoliën met een laag zwavelgehalte

09200000-1

Aardolie, steenkool en olieproducten

09210000-4

Preparaten voor smering

09211000-1

Smeerolie en smeermiddelen

09211100-2

Motorolie

09211200-3

Compressorolie

09211300-4

Turbineolie

09211400-5

Versnellingsbakolie

09211500-6

Olie voor overbrenging

09211600-7

Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden

09211610-0

Vloeistoffen voor hydraulische installaties

09211620-3

Olie voor het insmeren van vormen

09211630-6

Corrosiewerende olie

09211640-9

Olie voor elektrische isolatie

09211650-2

Remvloeistoffen

09211700-8

White oils en paraffinum liquidum

09211710-1

White oils

09211720-4

Paraffinum liquidum

09211800-9

Aardoliën en -samenstellingen

09211810-2

Lichte oliën

09211820-5

Minerale oliën

09211900-0

Smeeroliën voor tractie

09220000-7

Vaseline, was en lichte oliën

09221000-4

Vaseline en was

09221100-5

Vaseline

09221200-6

Paraffinewas

09221300-7

Slack-wax

09221400-8

Petroleumresiduen

09222000-1

Speciale distillatieproducten

09222100-2

Terpentine

09230000-0

Ruwe aardolie

09240000-3

Olie en steenkoolproducten

09241000-0

Bitumineuze leisteen

09242000-7

Steenkoolproducten

09242100-8

Koololie

09300000-2

Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

09310000-5

Elektriciteit

09320000-8

Stoom, warm water en aanverwante producten

09321000-5

Warm water

09322000-2

Stoom

09323000-9

Stadsverwarming

09324000-6

Afstandsverwarming

09330000-1

Zonne-energie

09331000-8

Zonnepanelen

09331100-9

Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

09331200-0

Fotovoltaïsche zonnecellen

09332000-5

Zonne-energie-installatie

09340000-4

Nucleaire brandstoffen

09341000-1

Uranium

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioactieve stoffen

09344000-2

Radio-isotopen

14000000-1

Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten

14200000-3

Zand en klei

14210000-6

Grind, zand, steenslag en aggregaten

14211000-3

Zand

14211100-4

Natuurlijk zand

14212000-0

Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten

14212100-1

Keien en grind

14212110-4

Grind

14212120-7

Keien

14212200-2

Aggregaten

14212210-5

Zand-grindmengsel

14212300-3

Split en steenslag

14212310-6

Ballast

14212320-9

Granietsplit

14212330-2

Basaltsplit

14212400-4

Grond

14212410-7

Teelaarde

14212420-0

Ondergrond

14212430-3

Steengruis

14213000-7

Macadam, teermacadam en teerzand

14213100-8

Macadam

14213200-9

Teermacadam

14213300-0

Teerzand

14220000-9

Klei en porseleinaarde

14221000-6

Klei

14222000-3

Porseleinaarde

14300000-4

Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie

14310000-7

Mineralen voor de kunstmestindustrie

14311000-4

Natuurlijk calcium, aluminiumcalciumfosfaat en ruwe natuurlijke kalizouten

14311100-5

Natuurlijk calcium

14311200-6

Aluminiumcalciumfosfaten

14311300-7

Ruwe natuurlijke kalizouten

14312000-1

IJzerpyriet

14312100-2

Ongeroost pyriet

14320000-0

Chemische mineralen

14400000-5

Zout en zuiver natriumchloride

14410000-8

Steenzout

14420000-1

Zeezout

14430000-4

Geëvaporeerd zout en zuiver natriumchloride

14450000-0

Pekel

14500000-6

Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven

14520000-2

Edelstenen en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere mineralen en edele metalen

14521000-9

Edelstenen en halfedelstenen

14521100-0

Edelstenen

14521140-2

Stof of poeder van edelstenen

14521200-1

Halfedelstenen

14521210-4

Stof of poeder van halfedelstenen

14522000-6

Industriediamanten; puimsteen; amaril en andere natuurlijke slijpmiddelen

14522100-7

Puimsteen

14522200-8

Industriediamanten

14522300-9

Amaril

14522400-0

Natuurlijke slijpmiddelen

14523000-3

Aanverwante mineralen, edele metalen en bijbehorende producten

14523100-4

Mineralen

14523200-5

Goud

14523300-6

Zilver

14523400-7

Platina

14600000-7

Metaalertsen en legeringen

14610000-0

Metaalertsen

14611000-7

IJzerertsen

14612000-4

Non-ferrometaalertsen

14612100-5

Koperertsen

14612200-6

Nikkelertsen

14612300-7

Aluminiumertsen

14612400-8

Edelmetaalertsen

14612500-9

Loodertsen

14612600-0

Zinkertsen

14612700-1

Tinertsen

14613000-1

Uranium- en thoriumertsen

14613100-2

Uraniumertsen

14613200-3

Thoriumertsen

14614000-8

Diverse ertsen

14620000-3

Legeringen

14621000-0

Ferrolegeringen

14621100-1

Niet-EGKS-ferrolegeringen

14621110-4

Ferromangaan

14621120-7

Ferrochroom

14621130-0

Ferronikkel

14622000-7

Staal

14630000-6

Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot

14700000-8

Basismetalen

14710000-1

IJzer, lood, zink, tin en koper

14711000-8

IJzer

14711100-9

Ruw gietijzer

14712000-5

Lood

14713000-2

Zink

14714000-9

Tin

14715000-6

Koper

14720000-4

Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium

14721000-1

Aluminium

14721100-2

Aluminiumoxide

14722000-8

Nikkel

14723000-5

Scandium

14724000-2

Titanium

14725000-9

Vanadium

14730000-7

Chroom, mangaan, kobalt, yttrium en zirkonium

14731000-4

Chroom

14732000-1

Mangaan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybdeen, technetium, ruthenium en rodium

14741000-7

Molybdeen

14742000-4

Technetium

14743000-1

Ruthenium

14744000-8

Rodium

14750000-3

Cadmium, lutetium, hafnium, tantaal en wolfraam

14751000-0

Cadmium

14752000-7

Lutetium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantaal

14755000-8

Wolfraam

14760000-6

Iridium, gallium, indium, thallium en barium

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Thallium

14765000-1

Barium

14770000-9

Cesium, strontium, rubidium en calcium

14771000-6

Cesium

14772000-3

Strontium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Calcium

14780000-2

Kalium, magnesium, natrium en lithium

14781000-9

Kalium

14782000-6

Magnesium

14783000-3

Natrium

14784000-0

Lithium

14790000-5

Niobium, osmium, renium en palladium

14791000-2

Niobium

14792000-9

Osmium

14793000-6

Renium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Diverse niet-metaalhoudende minerale producten

14810000-2

Schuurproducten

14811000-9

Molenstenen, slijpstenen en slijpwielen

14811100-0

Molenstenen

14811200-1

Slijpstenen

14811300-2

Slijpwielen

14812000-6

Schuurpoeder of -korrels

14813000-3

Kunstmatig korund

14814000-0

Kunstmatig grafiet

14820000-5

Glas

14830000-8

Fiberglas

14900000-0

Gerecycleerde secundaire grondstoffen

14910000-3

Gerecycleerde secundaire metaalhoudende grondstoffen

14920000-6

Gerecycleerde secundaire niet-metaalhoudende grondstoffen

14930000-9

Metaalhoudende as en residuen

15000000-8

Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

15100000-9

Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

15110000-2

Vlees

15111000-9

Vlees van runderen

15111100-0

Rundvlees

15111200-1

Kalfsvlees

15112000-6

Pluimvee

15112100-7

Vers gevogelte

15112110-0

Ganzen

15112120-3

Kalkoenen

15112130-6

Kippen

15112140-9

Eenden

15112300-9

Levers van pluimvee

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Varkensvlees

15114000-0

Slachtafval

15115000-7

Lams- en schapenvlees

15115100-8

Lamsvlees

15115200-9

Schapenvlees

15117000-1

Geitenvlees

15118000-8

Paarden-, (muil)ezel- of muildiervlees

15118100-9

Paardenvlees

15118900-7

Vlees van (muil)ezels of muildieren

15119000-5

Divers vlees

15119100-6

Konijnenvlees

15119200-7

Hazenvlees

15119300-8

Wild

15119400-9

Kikkerbillen

15119500-0

Duiven

15119600-1

Visvlees

15130000-8

Vleesproducten

15131000-5

Vleesconserven en -producten

15131100-6

Worstvleesproducten

15131110-9

Worstvlees

15131120-2

Worstproducten

15131130-5

Worsten

15131134-3

Bloedworst en dergelijke

15131135-0

Pluimveeworsten

15131200-7

Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees

15131210-0

Achterham

15131220-3

Bacon

15131230-6

Salami

15131300-8

Leverproducten

15131310-1

Pâté

15131320-4

Producten van ganzen- of eendenlever

15131400-9

Varkensproducten

15131410-2

Ham

15131420-5

Gehaktballen

15131490-6

Bereide varkensschotels

15131500-0

Pluimveeproducten

15131600-1

Rund- en kalfsvleesproducten

15131610-4

Gehaktballen van rundvlees

15131620-7

Gehakt rundvlees

15131640-3

Biefburgers

15131700-2

Vleesgerechten

15200000-0

Toebereide en geconserveerde vis

15210000-3

Visfilets, vissenlevers, hom en kuit

15211000-0

Visfilets

15211100-1

Verse visfilets

15212000-7

Hom en kuit

15213000-4

Vissenlevers

15220000-6

Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees

15221000-3

Ingevroren vis

15229000-9

Ingevroren visproducten

15230000-9

Gedroogde of gezouten vis; gepekelde vis; gerookte vis

15231000-6

Gedroogde vis

15232000-3

Gezouten vis

15233000-0

Gepekelde vis

15234000-7

Gerookte vis

15235000-4

Geconserveerde vis

15240000-2

Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis

15241000-9

Gepaneerde of ingeblikte vis

15241100-0

Ingeblikte zalm

15241200-1

Bereide of geconserveerde haring

15241300-2

Sardines

15241400-3

Ingeblikte tonijn

15241500-4

Makreel

15241600-5

Ansjovis

15241700-6

Vissticks

15241800-7

Gepaneerde visbereidingen

15242000-6

Bereide visgerechten

15243000-3

Visbereidingen

15244000-0

Kaviaar en visseneieren

15244100-1

Kaviaar

15244200-2

Visseneieren

15250000-5

Zeevruchten

15251000-2

Ingevroren schaaldieren

15252000-9

Bereide of geconserveerde schaaldieren

15253000-6

Schelpdierproducten

15300000-1

Groenten, fruit en aanverwante producten

15310000-4

Aardappelen en aardappelproducten

15311000-1

Ingevroren aardappelen

15311100-2

Friet

15311200-3

Blokjes, schijfjes en andere ingevroren aardappelen

15312000-8

Aardappelproducten

15312100-9

Instantaardappelpuree

15312200-0

Voorgebakken friet

15312300-1

Aardappelchips

15312310-4

Aardappelchips met toegevoegde smaak

15312400-2

Aardappelsnacks

15312500-3

Aardappelkroketten

15313000-5

Verwerkte aardappelen

15320000-7

Vruchten- en groentensappen

15321000-4

Vruchtensappen

15321100-5

Sinaasappelsap

15321200-6

Grapefruitsap

15321300-7

Citroensap

15321400-8

Ananassap

15321500-9

Druivensap

15321600-0

Appelsap

15321700-1

Mixen van ongeconcentreerde sappen

15321800-2

Geconcentreerde sappen

15322000-1

Groentensappen

15322100-2

Tomatensap

15330000-0

Verwerkte groenten en fruit

15331000-7

Verwerkte groenten

15331100-8

Verse of ingevroren groenten

15331110-1

Verwerkte wortelgewassen

15331120-4

Verwerkte knolgewassen

15331130-7

Bonen, erwten, paprika's, tomaten en andere groenten

15331131-4

Verwerkte bonen

15331132-1

Verwerkte erwten

15331133-8

Spliterwten

15331134-5

Verwerkte tomaten

15331135-2

Verwerkte paddestoelen

15331136-9

Verwerkte paprika's

15331137-6

Taugé

15331138-3

Truffels

15331140-0

Bladgroenten en koolgewassen

15331142-4

Verwerkte kool

15331150-3

Verwerkte peulvruchten

15331170-9

Ingevroren groenten

15331400-1

Geconserveerde en/of ingeblikte groenten

15331410-4

Bonen in tomatensaus

15331411-1

Witte bonen in tomatensaus

15331420-7

Geconserveerde tomaten

15331423-8

Ingeblikte tomaten

15331425-2

Tomatenpuree

15331427-6

Geconcentreerde tomatenpuree

15331428-3

Tomatensaus

15331430-0

Ingeblikte champignons

15331450-6

Verwerkte olijven

15331460-9

Ingeblikte groenten

15331461-6

Ingeblikte zuurkool

15331462-3

Ingeblikte erwten

15331463-0

Ingeblikte gedopte bonen

15331464-7

Ingeblikte hele bonen

15331465-4

Ingeblikte asperges

15331466-1

Ingeblikte olijven

15331470-2

Suikermaïs

15331480-5

Tijdelijk geconserveerde groenten

15331500-2

In azijn geconserveerde groenten

15332000-4

Verwerkte vruchten en noten

15332100-5

Verwerkte vruchten

15332140-7

Verwerkte appelen

15332150-0

Verwerkte peren

15332160-3

Verwerkte bananen

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Meloenen

15332200-6

Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta

15332230-5

Marmelades

15332231-2

Sinaasappelmarmelade

15332232-9

Citroenmarmelade

15332240-8

Vruchtengelei

15332250-1

Vruchtenpasta's

15332260-4

Notenpasta's

15332261-1

Pindakaas

15332270-7

Vruchtenmoes

15332290-3

Jam

15332291-0

Abrikozenjam

15332292-7

Bramenjam

15332293-4

Zwartebessenjam

15332294-1

Kersenjam

15332295-8

Frambozenjam

15332296-5

Aardbeienjam

15332300-7

Verwerkte noten

15332310-0

Geroosterde of gezouten noten

15332400-8

Geconserveerde vruchten

15332410-1

Gedroogde vruchten

15332411-8

Behandelde krenten

15332412-5

Verwerkte druiven

15332419-4

Sultanarozijnen

15333000-1

Plantaardige bijproducten

15400000-2

Dierlijke of plantaardige oliën en vetten

15410000-5

Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten

15411000-2

Dierlijke of plantaardige oliën

15411100-3

Plantaardige oliën

15411110-6

Olijfolie

15411120-9

Sesamolie

15411130-2

Aardnotenolie

15411140-5

Kokosolie

15411200-4

Spijsolie

15411210-7

Frituurolie

15412000-9

Vetten

15412100-0

Dierlijke vetten

15412200-1

Plantaardige vetten

15413000-6

Vaste residuen van plantaardige vetten of oliën

15413100-7

Perskoek

15420000-8

Geraffineerde oliën en vetten

15421000-5

Geraffineerde oliën

15422000-2

Geraffineerde vetten

15423000-9

Gehydrogeneerde of veresterde oliën of vetten

15424000-6

Plantaardige wassen

15430000-1

Spijsvetten

15431000-8

Margarine en dergelijke bereidingen

15431100-9

Margarine

15431110-2

Vloeibare margarine

15431200-0

Margarine met verlaagd vetgehalte en halvarine

15500000-3

Zuivelproducten

15510000-6

Melk en room

15511000-3

Melk

15511100-4

Gepasteuriseerde melk

15511200-5

Gesteriliseerde melk

15511210-8

UHT-melk

15511300-6

Magere melk

15511400-7

Halfvolle melk

15511500-8

Volle melk

15511600-9

Gecondenseerde melk

15511700-0

Melkpoeder

15512000-0

Room

15512100-1

Magere room

15512200-2

Volvette room

15512300-3

Dikke room

15512900-9

Slagroom

15530000-2

Boter

15540000-5

Kaasproducten

15541000-2

Tafelkaas

15542000-9

Verse kaas

15542100-0

Cottage cheese

15542200-1

Zachte kaas

15542300-2

Fetakaas

15543000-6

Geraspte, poeder-, blauwe aderkaas en andere kaas

15543100-7

Blauwe aderkaas

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Geraspte kaas

15543400-0

Parmezaanse kaas

15544000-3

Harde kaas

15545000-0

Smeerkaas

15550000-8

Diverse zuivelproducten

15551000-5

Yoghurt en andere gefermenteerde melk

15551300-8

Yoghurt

15551310-1

Yoghurt zonder smaakstoffen

15551320-4

Yoghurt met smaakstoffen

15551500-0

Karnemelk

15552000-2

Caseïne

15553000-9

Lactose of lactosestroop

15554000-6

Wei

15555000-3

Roomijs en aanverwante producten

15555100-4

Roomijs

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

15610000-7

Graanmalerijproducten

15611000-4

Gepelde rijst

15612000-1

Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten

15612100-2

Tarwebloem

15612110-5

Volkorenbloem

15612120-8

Broodbloem

15612130-1

Gewoon bakmeel

15612150-7

Bakmeel

15612190-9

Zelfrijzend bakmeel

15612200-3

Granenbloem

15612210-6

Maïsmeel

15612220-9

Rijstmeel

15612300-4

Plantaardige bloem en meel

15612400-5

Mixen voor de bereiding van bakkerswaren

15612410-8

Cakemixen

15612420-1

Bakmixen

15612500-6

Bakkerijproducten

15613000-8

Graankorrelproducten

15613100-9

Gemalen haver

15613300-1

Ontbijtgranen

15613310-4

Bereide ontbijtgranen

15613311-1

Cornflakes

15613313-5

Muesli of dergelijke

15613319-7

Gepofte tarwe

15613380-5

Havermout

15614000-5

Verwerkte rijst

15614100-6

Langkorrelige rijst

15614200-7

Geslepen rijst

15614300-8

Breukrijst

15615000-2

Zemelen

15620000-0

Zetmeel en zetmeelproducten

15621000-7

Maïsolie

15622000-4

Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten

15622100-5

Glucose en glucoseproducten

15622110-8

Glucose

15622120-1

Glucosestroop

15622300-7

Fructose en fructoseproducten

15622310-0

Fructose

15622320-3

Fructosebereidingen

15622321-0

Fructoseoplossingen

15622322-7

Fructosestroop

15623000-1

Zetmeel

15624000-8

Tapioca

15625000-5

Griesmeel

15626000-2

Custardpoeder

15700000-5

Diervoeders

15710000-8

Bereide voeders voor vee en andere dieren

15711000-5

Visvoer

15712000-2

Droogvoer

15713000-9

Voeders voor huisdieren

15800000-6

Diverse voedingsmiddelen

15810000-9

Broodproducten, vers gebak en cake

15811000-6

Broodproducten

15811100-7

Brood

15811200-8

Broodjes

15811300-9

Croissants

15811400-0

Crumpets

15811500-1

Bereide broodproducten

15811510-4

Sandwiches

15811511-1

Belegde broodjes

15812000-3

Gebak en cake

15812100-4

Gebak

15812120-0

Pasteien en taarten

15812121-7

Pasteien

15812122-4

Taarten

15812200-5

Cakes

15813000-0

Brood, broodjes, croissants e.d.

15820000-2

Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes

15821000-9

Geroosterde broodproducten en gebak

15821100-0

Geroosterde broodproducten

15821110-3

Geroosterd brood

15821130-9

Knäckebröd

15821150-5

Beschuit

15821200-1

Zoete koekjes

15830000-5

Suiker en aanverwante producten

15831000-2

Suiker

15831200-4

Witte suiker

15831300-5

Ahornsuiker en esdoornstroop

15831400-6

Melasse

15831500-7

Suikerstroop

15831600-8

Honing

15832000-9

Afval van de suikerindustrie

15833000-6

Suikerproducten

15833100-7

Nagerechten

15833110-0

Taartbodems

15840000-8

Cacao; chocolade en suikerwerk

15841000-5

Cacao

15841100-6

Cacaopasta

15841200-7

Cacaoboter, -vet of -olie

15841300-8

Ongezoet cacaopoeder

15841400-9

Gezoet cacaopoeder

15842000-2

Chocolade en suikerwerk

15842100-3

Chocolade

15842200-4

Chocoladeproducten

15842210-7

Chocoladedrank

15842220-0

Chocoladerepen

15842300-5

Suikerwerk

15842310-8

Snoepgoed

15842320-1

Noga

15842400-6

Gekonfijte vruchten, noten en vruchtenschillen

15850000-1

Pastaproducten

15851000-8

Meelproducten

15851100-9

Ongekookte pasta

15851200-0

Bereide pasta en couscous

15851210-3

Bereide pasta

15851220-6

Gevulde pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Couscous

15851290-7

Ingeblikte pastaproducten

15860000-4

Koffie, thee en aanverwante producten

15861000-1

Koffie

15861100-2

Gebrande koffie

15861200-3

Cafeïnevrije koffie

15862000-8

Koffiesurrogaten

15863000-5

Thee

15863100-6

Groene thee

15863200-7

Zwarte thee

15864000-2

Bereidingen van thee of maté

15864100-3

Theezakjes

15865000-9

Kruideninfusies

15870000-7

Specerijen en kruiderijen

15871000-4

Azijn; sauzen; samengestelde kruiderijen; mosterdmeel; bereide mosterd

15871100-5

Azijn en azijnsurrogaten

15871110-8

Azijn of dergelijke

15871200-6

Sauzen, samengestelde specerijen en kruiderijen

15871210-9

Sojasaus

15871230-5

Tomatenketchup

15871250-1

Mosterd

15871260-4

Sauzen

15871270-7

Samengestelde kruiderijen

15871273-8

Mayonaise

15871274-5

Sandwich spreads

15871279-0

Chutney

15872000-1

Kruiden en specerijen

15872100-2

Peper

15872200-3

Specerijen

15872300-4

Kruiden

15872400-5

Zout

15872500-6

Gember

15880000-0

Speciale voedingsproducten

15881000-7

Gehomogeniseerde voedingspreparaten

15882000-4

Dieetproducten

15884000-8

Babyvoeding

15890000-3

Diverse voedingsmiddelen en droge waren

15891000-0

Gebonden en heldere soepen

15891100-1

Vleessoep

15891200-2

Vissoep

15891300-3

Gemengde soep

15891400-4

Soep

15891410-7

Soepmixen

15891500-5

Bouillon

15891600-6

Geconcentreerde bouillon

15891610-9

Bouillonmixen

15891900-9

Groentesoep

15892000-7

Plantensappen, -extracten, digestieve stoffen en bindmiddelen

15892100-8

Plantensappen

15892200-9

Plantenextracten

15892400-1

Bindmiddelen

15893000-4

Droge waren

15893100-5

Voedingsmixen

15893200-6

Dessertmixen

15893300-7

Vleessausmixen

15894000-1

Verwerkte voedingsmiddelen

15894100-2

Veganistische pakketten

15894200-3

Bereide maaltijden

15894210-6

Schoolmaaltijden

15894220-9

Ziekenhuismaaltijden

15894300-4

Bereide gerechten

15894400-5

Snacks

15894500-6

Artikelen voor verkoopautomaten

15894600-7

Sandwichbeleg

15894700-8

Delicatessen

15895000-8

Fastfoodproducten

15895100-9

Hamburgers

15896000-5

Diepvriesproducten

15897000-2

Blikconserven en veldrantsoenen

15897100-3

Veldrantsoenen

15897200-4

Blikconserven

15897300-5

Voedselpakketten

15898000-9

Gist

15899000-6

Bakpoeder

15900000-7

Dranken, tabak en aanverwante producten

15910000-0

Gedistilleerde alcoholische dranken

15911000-7

Sterke dranken

15911100-8

Spiritualiën

15911200-9

Likeuren

15930000-6

Wijnen

15931000-3

Niet-gearomatiseerde wijn

15931100-4

Mousserende wijn

15931200-5

Tafelwijn

15931300-6

Port

15931400-7

Madeira

15931500-8

Druivenmost

15931600-9

Sherry

15932000-0

Wijndroesem

15940000-9

Cider en andere vruchtenwijnen

15941000-6

Cider

15942000-3

Vruchtenwijnen

15950000-2

Niet-gedistilleerde gegiste dranken

15951000-9

Vermout

15960000-5

Moutbier

15961000-2

Bier

15961100-3

Lagerbier

15962000-9

Brouwerij- of stokerijafval

15980000-1

Niet-alcoholische dranken

15981000-8

Mineraalwater

15981100-9

Niet-koolzuurhoudend mineraalwater

15981200-0

Koolzuurhoudend mineraalwater

15981300-1

Water in vaste vorm

15981310-4

IJs

15981320-7

Sneeuw

15981400-2

Mineraalwater met toegevoegde smaakstoffen

15982000-5

Frisdranken

15982100-6

Geconcentreerde vruchtensiroop zonder toevoegingen

15982200-7

Chocolademelk

15990000-4

Tabak, tabakswaren en benodigdheden

15991000-1

Tabakswaren

15991100-2

Sigaren

15991200-3

Cigarillos

15991300-4

Sigaretten

15992000-8

Tabak

15992100-9

Verwerkte tabak

15993000-5

Tabakshandelswaren

15994000-2

Sigarettenpapier en filterpapier

15994100-3

Sigarettenpapier

15994200-4

Filterpapier

16000000-5

Landbouwmachines

16100000-6

Machines voor landbouw of bosbouw, voor voorbereiding of bewerking van de grond

16110000-9

Ploegen en schijveneggen

16120000-2

Eggen, grondbrekers, cultivators, hakploegen of schoffels

16130000-5

Zaai-, plant- of pootmachines

16140000-8

Mestverspreiders

16141000-5

Kunstmeststrooiers

16150000-1

Rollers voor gazons of sportvelden

16160000-4

Diverse tuingereedschappen

16300000-8

Oogstmachines

16310000-1

Maaimachines

16311000-8

Grasmaaiers

16311100-9

Maaimachines voor gazons, parken of sportvelden

16320000-4

Hooimachines

16330000-7

Stro- en veevoederpersen

16331000-4

Opraappersen

16340000-0

Oogst- en dorsmachines

16400000-9

Sproeimachines voor de land- of tuinbouw

16500000-0

Trailers en opleggers voor de landbouw, met eigen laad- of losinstallatie

16510000-3

Landbouwtrailers met eigen laadinstallatie

16520000-6

Landbouwtrailers met eigen losinstallatie

16530000-9

Landbouwopleggers met eigen laadinstallatie

16540000-2

Landbouwopleggers met eigen losinstallatie

16600000-1

Speciale machines voor de landbouw of bosbouw

16610000-4

Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten

16611000-1

Machines voor het reinigen van landbouwproducten

16611100-2

Machines voor het reinigen van eieren

16611200-3

Machines voor het reinigen van vruchten

16612000-8

Machines voor het (op maat) sorteren van landbouwproducten

16612100-9

Machines voor het (op maat) sorteren van eieren

16612200-0

Machines voor het (op maat) sorteren van fruit

16613000-5

Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van zaad, graan of gedroogde groenten

16620000-7

Melkmachines

16630000-0

Machines voor het bereiden van veevoeder

16640000-3

Machines voor de bijenhouderij

16650000-6

Machines voor de pluimveehouderij

16651000-3

Broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveehouderij

16700000-2

Tractoren

16710000-5

Motoculteurs

16720000-8

Tweedehandstractoren

16730000-1

Tractiemotoren

16800000-3

Delen van machines voor de landbouw of de bosbouw

16810000-6

Delen van landbouwmachines

16820000-9

Delen van bosbouwmachines

18000000-9

Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

18100000-0

Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

18110000-3

Beroepskleding

18113000-4

Industriële kleding

18114000-1

Werkpakken

18130000-9

Speciale werkkleding

18132000-3

Vliegkleding

18132100-4

Vliegeniersjassen

18132200-5

Vliegenierspakken

18140000-2

Accessoires voor werkkleding

18141000-9

Werkhandschoenen

18142000-6

Veiligheidsmaskers

18143000-3

Beschermende uitrusting

18200000-1

Bovenkleding

18210000-4

Jassen

18211000-1

Capes

18212000-8

Schoudermantels

18213000-5

Windjacks

18220000-7

Weerbestendige kleding

18221000-4

Waterdichte kleding

18221100-5

Waterdichte capes

18221200-6

Anoraks

18221300-7

Regenjassen

18222000-1

Bedrijfskleding

18222100-2

Herenkostuums en mantelpakjes

18222200-3

Pakken

18223000-8

Colbertjassen en blazers

18223100-9

Blazers

18223200-0

Colbertjassen

18224000-5

Kleding van beklede of geïmpregneerde textielstof

18230000-0

Diverse bovenkleding

18231000-7

Jurken

18232000-4

Rokken

18233000-1

Shorts

18234000-8

Broeken

18235000-5

Truien, vesten en aanverwante artikelen

18235100-6

Truien

18235200-7

Vesten

18235300-8

Sweaters

18235400-9

Jasjes

18300000-2

Kledingstukken

18310000-5

Ondergoed

18311000-2

Onderjurken

18312000-9

Onderbroeken

18313000-6

Slipjes

18314000-3

Badjassen

18315000-0

Kousen

18316000-7

Panty's

18317000-4

Sokken

18318000-1

Nachtkleding

18318100-2

Nachthemden

18318200-3

Ochtendjassen

18318300-4

Pyjama's

18318400-5

Hemden

18318500-6

Nachtponnen

18320000-8

Beha's, korsetten, jarretels en soortgelijke artikelen

18321000-5

Beha's

18322000-2

Korsetten

18323000-9

Jarretels

18330000-1

T-shirts en overhemden

18331000-8

T-shirts

18332000-5

Overhemden

18333000-2

Poloshirts

18400000-3

Speciale kleding en accessoires

18410000-6

Speciale kleding

18411000-3

Babykleding

18412000-0

Sportkleding

18412100-1

Trainingspakken

18412200-2

Sporthemden

18412300-3

Skipakken

18412800-8

Zwemkleding

18420000-9

Kledingaccessoires

18421000-6

Zakdoeken

18422000-3

Sjaals

18423000-0

Stropdassen

18424000-7

Handschoenen

18424300-0

Wegwerphandschoenen

18424400-1

Wanten

18424500-2

Kaphandschoenen

18425000-4

Ceintuurs

18425100-5

Schouderriemen

18440000-5

Hoeden en hoofddeksels

18441000-2

Hoeden

18443000-6

Hoofddeksels en accessoires voor hoofddeksels

18443100-7

Hoofdbanden

18443300-9

Hoofddeksels

18443310-2

Baretten

18443320-5

Veldpetten

18443330-8

Mutsen

18443340-1

Petten

18443400-0

Kinbanden voor hoofddeksels

18443500-1

Zonnekleppen

18444000-3

Beschermende hoofddeksels

18444100-4

Veiligheidshoofddeksels

18444110-7

Helmen

18444111-4

Valhelmen

18444112-1

Fietshelmen

18444200-5

Veiligheidshelmen

18450000-8

Sluitingen (kleding)

18451000-5

Knopen

18451100-6

Delen van knopen

18452000-2

Veiligheidsspelden

18453000-9

Ritssluitingen

18500000-4

Juwelen, horloges en aanverwante artikelen

18510000-7

Juwelen en aanverwante artikelen

18511000-4

Edelstenen voor juwelen

18511100-5

Diamanten

18511200-6

Robijnen

18511300-7

Smaragden

18511400-8

Opalen

18511500-9

Kwartsen

18511600-0

Toermalijnen

18512000-1

Munten en medailles

18512100-2

Munten

18512200-3

Medailles

18513000-8

Sieraden

18513100-9

Parels

18513200-0

Goudsmeedwerk

18513300-1

Voorwerpen van edele metalen

18513400-2

Voorwerpen van edelstenen of halfedelstenen

18513500-3

Zilversmeedwerk

18520000-0

Persoonlijke uurwerken

18521000-7

Horloges

18521100-8

Glas voor horloges

18522000-4

Polshorloges

18523000-1

Stopwatches

18530000-3

Geschenken en beloningen

18600000-5

Bont en bontartikelen

18610000-8

Bontartikelen

18611000-5

Pelshuiden

18612000-2

Kleding van bont

18613000-9

Producten van namaakbont

18620000-1

Bont

18800000-7

Schoeisel

18810000-0

Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel

18811000-7

Waterdicht schoeisel

18812000-4

Schoeisel met rubber of plastic delen

18812100-5

Sandalen met bovendeel van rubber of plastic

18812200-6

Rubberlaarzen

18812300-7

Stadsschoenen met rubber of plastic bovenwerk

18812400-8

Teenslippers

18813000-1

Schoeisel met lederen bovenwerk

18813100-2

Sandalen

18813200-3

Slippers

18813300-4

Stadsschoenen

18814000-8

Schoeisel met textielen bovenwerk

18815000-5

Laarzen

18815100-6

Enkellaarzen

18815200-7

Kuitlaarzen

18815300-8

Knielaarzen

18815400-9

Lieslaarzen

18816000-2

Overschoenen

18820000-3

Sportschoeisel

18821000-0

Skischoeisel

18821100-1

Langlaufschoenen

18822000-7

Trainingsschoenen

18823000-4

Bergschoenen

18824000-1

Voetbalschoenen

18830000-6

Veiligheidsschoeisel

18831000-3

Schoeisel met beschermende metalen neus

18832000-0

Speciaal schoeisel

18832100-1

Vliegeniersschoenen

18840000-9

Delen van schoeisel

18841000-6

Bovendelen van schoeisel

18842000-3

Zolen

18843000-0

Hakken

18900000-8

Bagage, zadeltuig, zakken en tassen

18910000-1

Zadeltuig

18911000-8

Zadels

18912000-5

Rijzwepen

18913000-2

Zwepen

18920000-4

Bagage

18921000-1

Reiskoffers

18923000-5

Aktentassen en portefeuilles

18923100-6

Aktentassen

18923200-7

Portefeuilles

18924000-2

Hutkoffers

18925000-9

Veldfleshouders en holsters

18925100-0

Veldfleshouders

18925200-1

Holsters

18929000-7

Toilettassen

18930000-7

Zakken en tassen

18931000-4

Reistassen

18931100-5

Rugzakken

18932000-1

Sporttassen

18933000-8

Post- of pakketzakken

18933100-9

Postzakken

18934000-5

Plunjezakken

18935000-2

Waszakken

18936000-9

Zakken van textiel

18937000-6

Zakken voor het verpakken van goederen

18937100-7

Tassen voor het verpakken van goederen

18938000-3

Gewatteerde enveloppen

18939000-0

Handtassen

19000000-6

Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen

19100000-7

Leder

19110000-0

Zeemleer

19120000-3

Leder van runder- en paardachtigen

19130000-6

Leder van schapen, geiten en varkens

19131000-3

Schapenleder of lamsleder

19132000-0

Geitenleder en glacé

19133000-7

Varkensleder

19140000-9

Leder van andere dieren, samengesteld leder en ander leder

19141000-6

Leder van andere dieren

19142000-3

Kunstleder

19143000-0

Imitatieleder

19144000-7

Lakleder

19160000-5

Horlogebandjes

19170000-8

Lederwaren voor gebruik in machines of bij mechanische toepassingen

19200000-8

Textielweefsels en aanverwante artikelen

19210000-1

Geweven stoffen

19211000-8

Synthetische weefsels

19211100-9

Gemengde weefsels

19212000-5

Katoenen weefsels

19212100-6

Tijk

19212200-7

Denim

19212300-8

Canvas

19212310-1

Canvasartikelen

19212400-9

Popeline

19212500-0

Singel

19212510-3

Singelbanden

19220000-4

Wollen stoffen

19230000-7

Linnen stoffen

19231000-4

Linnengoed

19240000-0

Speciale weefsels

19241000-7

Pool

19242000-4

Badstof

19243000-1

Bekledingsstoffen

19244000-8

Gordijnstoffen

19245000-5

Voeringstoffen

19250000-3

Gebreide of gehaakte stoffen

19251000-0

Gebreide stoffen

19251100-1

Poolweefsels

19252000-7

Gehaakte stoffen

19260000-6

Doek

19270000-9

Vliesstoffen

19280000-2

Wol, huiden en vellen van dieren

19281000-9

Wol

19282000-6

Dierlijke vellen

19283000-3

Huiden van vogels, en veren

19400000-0

Textielgaren en -draad

19410000-3

Natuurlijke textielvezels

19420000-6

Synthetische textielvezels

19430000-9

Textielgaren en draad van natuurlijke vezels

19431000-6

Zijdegaren

19432000-3

Wolgaren

19433000-0

Katoengaren

19434000-7

Vlasgaren

19435000-4

Naaidraad en -garen van natuurlijke vezels

19435100-5

Naaigaren

19435200-6

Breigaren

19436000-1

Garen van plantaardige textielvezels

19440000-2

Synthetisch garen of draad

19441000-9

Synthetisch garen

19442000-6

Synthetische draad

19442100-7

Synthetisch naaigaren

19442200-8

Synthetisch breigaren

19500000-1

Rubber en kunststofmaterialen

19510000-4

Producten van rubber

19511000-1

Binnenbanden, loopvlakken en velglinten van rubber

19511100-2

Velglinten

19511200-3

Binnenbanden

19511300-4

Loopvlakken voor banden

19512000-8

Artikelen van niet-gevulcaniseerd rubber

19513000-5

Met rubber beklede textielweefsels

19513100-6

Bandenkoordweefsel

19513200-7

Plakband van met rubber bekleed textiel

19514000-2

Geregenereerd rubber

19520000-7

Producten van plastic

19521000-4

Polystyreen producten

19521100-5

Polystyreen bekleding

19521200-6

Polystyreen platen

19522000-1

Harsen

19522100-2

Epoxyhars

19522110-5

Buizen van epoxyhars

19600000-2

Afval van leer, textiel, rubber en kunststof

19610000-5

Afval van leder

19620000-8

Textielafval

19630000-1

Afval van rubber

19640000-4

Afval- en vuilniszakken van polytheen

19700000-3

Synthetische rubber en vezels

19710000-6

Synthetische rubber

19720000-9

Synthetische vezels

19721000-6

Synthetisch filamentwerk

19722000-3

Garens met een hoge trekvastheid

19723000-0

Eendraads getextureerd garen

19724000-7

Synthetische monofilamenten

19730000-2

Stapelvezels

19731000-9

Kunstmatige stapelvezels

19732000-6

Polypropyleen

19733000-3

Getextureerde kunstmatige garens

22000000-0

Drukwerk en aanverwante producten

22100000-1

Boeken, brochures en folders

22110000-4

Gedrukte boeken

22111000-1

Schoolboeken

22112000-8

Handboeken

22113000-5

Bibliotheekboeken

22114000-2

Woordenboeken, kaarten, partituren en andere boeken

22114100-3

Woordenboeken

22114200-4

Atlassen

22114300-5

Kaarten

22114310-8

Kadasterkaarten

22114311-5

Blauwdrukken

22114400-6

Bladmuziek

22114500-7

Encyclopedieën

22120000-7

Publicaties

22121000-4

Technische publicaties

22130000-0

Telefoonboeken

22140000-3

Folders

22150000-6

Brochures

22160000-9

Boekjes

22200000-2

Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften

22210000-5

Kranten

22211000-2

Vaktijdschriften

22211100-3

Staatsbladen

22212000-9

Periodieken

22212100-0

Seriepublicaties

22213000-6

Tijdschriften

22300000-3

Briefkaarten, wenskaarten en ander drukwerk

22310000-6

Briefkaarten

22312000-0

Afbeeldingen

22313000-7

Transfers

22314000-4

Ontwerpen

22315000-1

Foto's

22320000-9

Wenskaarten

22321000-6

Kerstkaarten

22400000-4

Zegels, chequeformulieren, bankbiljetten, aandelen, reclamedrukwerk, catalogi en handboeken

22410000-7

Zegels

22411000-4

Kerstzegels

22412000-1

Postfrisse postzegels

22413000-8

Spaarzegels

22414000-5

Postzegelhouders

22420000-0

Gezegeld papier

22430000-3

Bankbiljetten

22440000-6

Chequeformulieren

22450000-9

Onvervalsbaar drukwerk

22451000-6

Paspoorten

22452000-3

Postwissels

22453000-0

Autobelastingplaatjes

22454000-7

Rijbewijzen

22455000-4

Identiteitskaarten

22455100-5

Identiteitsarmbanden

22456000-1

Vergunningen

22457000-8

Toegangskaartjes

22458000-5

Maatdrukwerk

22459000-2

Tickets

22459100-3

Reclamestickers en -stroken

22460000-2

Materiaal voor reclamedrukwerk, handelscatalogi en handleidingen

22461000-9

Catalogi

22461100-0

Memohouders

22462000-6

Reclamemateriaal

22470000-5

Handleidingen

22471000-2

Computerhandleidingen

22472000-9

Instructiehandleidingen

22473000-6

Technische handleidingen

22500000-5

Drukplaten of -cilinders of andere drukmiddelen

22510000-8

Offsetplaten

22520000-1

Droogetsmateriaal

22521000-8

Reliëfdrukmateriaal

22600000-6

Inkt

22610000-9

Drukinkt

22611000-6

Diepdrukinkt

22612000-3

Oost-Indische inkt

22800000-8

Registers, handelsboeken, ordners, formulieren en overige gedrukte kantoorartikelen, van papier of van karton

22810000-1

Registers van papier of karton

22813000-2

Handelsboeken

22814000-9

Reçublokken

22815000-6

Notitieboekjes

22816000-3

Schrijfblokken

22816100-4

Notitieblokken

22816200-5

Stenoblokken

22816300-6

Post-itblokken

22817000-0

Agenda's of personal organisers

22819000-4

Adresboekjes

22820000-4

Formulieren

22821000-1

Stembiljetten

22822000-8

Commerciële formulieren

22822100-9

Commerciële kettingformulieren

22822200-0

Losse commerciële formulieren

22830000-7

Schriften

22831000-4

Navullingen voor schoolnotitieblokken

22832000-1

Kladpapier

22840000-0

Monsterboeken

22841000-7

Verzamelalbums

22841100-8

Zegelboekjes

22841200-9

Postzegelmappen

22850000-3

Ordners en toebehoren

22851000-0

Ordners

22852000-7

Mappen

22852100-8

Dossiermappen

22853000-4

Archiefmappen

22900000-9

Divers drukwerk

22990000-6

Courantenpapier, handgeschept papier en ander papier en karton, niet gestreken, van de soort gebruikt voor grafische doeleinden

22991000-3

Krantenpapier

22992000-0

Handgeschept papier of karton

22993000-7

Lichtgevoelig, warmtegevoelig of thermografisch papier en karton

22993100-8

Lichtgevoelig papier of karton

22993200-9

Warmtegevoelig papier en karton

22993300-0

Thermografisch papier en karton

22993400-1

Gegolfd papier of golfkarton

24000000-4

Chemische producten

24100000-5

Gassen

24110000-8

Industriële gassen

24111000-5

Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof

24111100-6

Argon

24111200-7

Edelgassen

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Medische gassen

24111600-1

Waterstof

24111700-2

Stikstof

24111800-3

Vloeibare stikstof

24111900-4

Zuurstof

24112000-2

Anorganische zuurstofverbindingen

24112100-3

Kooldioxide

24112200-4

Stikstofoxide

24112300-5

Gasvormige anorganische zuurstofverbindingen

24113000-9

Vloeibare lucht en perslucht

24113100-0

Vloeibare lucht

24113200-1

Perslucht

24200000-6

Kleurstoffen en pigmenten

24210000-9

Oxiden, peroxiden en hydroxiden

24211000-6

Zinkoxide en peroxide, titaniumoxide, verfstoffen en pigmenten

24211100-7

Zinkoxide

24211200-8

Zinkperoxide

24211300-9

Titaniumoxide

24212000-3

Chroom-, mangaan-, magnesium-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden

24212100-4

Chroomoxide

24212200-5

Mangaanoxide

24212300-6

Loodoxide

24212400-7

Koperoxide

24212500-8

Magnesiumoxide

24212600-9

Hydroxiden voor verf en pigmenten

24212610-2

Chroomhydroxide

24212620-5

Mangaanhydroxide

24212630-8

Loodhydroxide

24212640-1

Koperhydroxide

24212650-4

Magnesiumhydroxide

24213000-0

Zuivere gebluste kalk

24220000-2

Looi-, verfextracten, looistoffen en kleurstoffen

24221000-9

Verfextracten

24222000-6

Looi-extracten

24223000-3

Looistoffen

24224000-0

Kleurstoffen

24225000-7

Looipreparaten

24300000-7

Anorganische en organische basischemicaliën

24310000-0

Anorganische chemische basisproducten

24311000-7

Chemische elementen, anorganische zuren en verbindingen

24311100-8

Metalloïden

24311110-1

Fosfiden

24311120-4

Carbiden

24311130-7

Hydriden

24311140-0

Nitriden

24311150-3

Aziden

24311160-6

Siliciden

24311170-9

Boriden

24311180-2

Geraffineerde zwavel

24311200-9

Halogeen

24311300-0

Alkalimetalen

24311310-3

Kwik

24311400-1

Waterstofchloride, anorganische zuren, silicium- en zwaveldioxide

24311410-4

Anorganische zuren

24311411-1

Zwavelzuur

24311420-7

Fosforzuur

24311430-0

Polyfosforzuur

24311440-3

Waterstofhexafluorosilicaat

24311450-6

Zwaveldioxide

24311460-9

Siliciumdioxide

24311470-2

Waterstofchloride

24311500-2

Hydroxiden als anorganische basische chemicaliën

24311510-5

Metaaloxiden

24311511-2

IJzerzouten en ijzeroxiden

24311520-8

Natriumhydroxide

24311521-5

Bijtende soda

24311522-2

Vloeibare soda

24311600-3

Zwavelverbindingen

24311700-4

Zwavel

24311800-5

Koolstof

24311900-6

Chloor

24312000-4

Verbindingen van metalen met halogenen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten

24312100-5

Verbindingen van metalen met halogenen

24312110-8

Natriumhexafluorsilicaat

24312120-1

Chloriden

24312121-8

Aluminiumchloride

24312122-5

Ferrichloride

24312123-2

Polyaluminiumchloride

24312130-4

Aluminiumchloorhydraat

24312200-6

Hypochlorieten en chloraten

24312210-9

Natriumchloride

24312220-2

Natriumhypochloride

24313000-1

Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten

24313100-2

Sulfiden, sulfieten en sulfaten

24313110-5

Diverse sulfiden

24313111-2

Waterstofsulfide

24313112-9

Polysulfiden

24313120-8

Sulfaten

24313121-5

Natriumthiosulfaat

24313122-2

Ferrisulfaat

24313123-9

Aluminiumsulfaat

24313124-6

Natriumsulfaat

24313125-3

IJzersulfaat

24313126-0

Kopersulfaat

24313200-3

Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten en polyfosfaten

24313210-6

Natriumhexametafosfaat

24313220-9

Fosfaten

24313300-4

Carbonaten

24313310-7

Natriumcarbonaat

24313320-0

Natriumbicarbonaat

24313400-5

Nitraten

24314000-8

Metaalzouten

24314100-9

Kaliumpermanganaat

24314200-0

Oxometaalzuren

24315000-5

Anorganische chemicaliën

24315100-6

Zwaar water en andere isotopen en verbindingen

24315200-7

Cyanide, cyanideoxide, fulminaten, cyanaten, silicaten; boraten, perboraten, zouten van anorganische zuren

24315210-0

Cyaniden

24315220-3

Cyanideoxide

24315230-6

Fulminaten

24315240-9

Cyanaten

24315300-8

Waterstofperoxide

24315400-9

Piëzo-elektrisch kwarts

24315500-0

Verbindingen van zeldzame aardmetalen

24315600-1

Silicaten

24315610-4

Natriumsilicaat

24315700-2

Boraten en perboraten

24316000-2

Gedistilleerd water

24317000-9

Synthetische stenen

24317100-0

Synthetische edelstenen

24317200-1

Synthetische halfedelstenen

24320000-3

Organische basischemicaliën

24321000-0

Koolwaterstoffen

24321100-1

Verzadigde koolwaterstoffen

24321110-4

Acyclische verzadigde koolwaterstoffen

24321111-1

Methaan

24321112-8

Ethyleen

24321113-5

Propeen

24321114-2

Buteen

24321115-9

Acetyleen

24321120-7

Cyclische verzadigde koolwaterstoffen

24321200-2

Onverzadigde koolwaterstoffen

24321210-5

Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen

24321220-8

Onverzadigde cyclische koolwaterstoffen

24321221-5

Benzeen

24321222-2

Tolueen

24321223-9

O-xylenen

24321224-6

M-xylenen

24321225-3

Styreen

24321226-0

Ethylbenzeen

24321300-3

Andere chloorderivaten van koolwaterstoffen

24321310-6

Tetrachloorethyleen

24321320-9

Koolstoftetrachloride

24322000-7

Alcoholen, fenolen, fenolalcoholen alsmede halogeen-, gesulfoneerde, nitro- of nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen

24322100-8

Industriële vetalcoholen

24322200-9

Eenwaardige alcoholen

24322210-2

Methanol

24322220-5

Ethanol

24322300-0

Diolen, polyalcoholen en derivaten

24322310-3

Ethyleenglycol

24322320-6

Alcoholderivaten

24322400-1

Fenolen en fenolderivaten

24322500-2

Alcohol

24322510-5

Ethylalcohol

24323000-4

Industriële monocarbonvetzuren

24323100-5

Raffinagevetzuren

24323200-6

Carbonzuren

24323210-9

Azijnzuur

24323220-2

Per-azijnzuur

24323300-7

Onverzadigde monocarbonzuren en samenstellingen daarvan

24323310-0

Esters van methacrylzuur

24323320-3

Acrylzuuresters

24323400-8

Aromatische polycarbonzuren en carbonzuren

24324000-1

Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen

24324100-2

Aminoverbindingen

24324200-3

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

24324300-4

Ureïnen

24324400-5

Verbindingen met stikstofhoudende groepen

24325000-8

Verbindingen van organische zwavel

24326000-5

Aldehyde, keton, organische peroxiden, en ethers

24326100-6

Verbindingen met aldehydegroepen

24326200-7

Verbindingen met keton- en chinongroepen

24326300-8

Organische peroxiden

24326310-1

Ethyleenoxide

24326320-4

Ethers

24327000-2

Diverse organische chemicaliën

24327100-3

Plantaardige derivaten voor het verven

24327200-4

Houtskool

24327300-5

Olie en distillatieproducten van steenkoolteer met een hoge temperatuur, pek en pekteer

24327310-8

Steenkoolteer

24327311-5

Creosoot

24327320-1

Pek

24327330-4

Pekteer

24327400-6

Harsproducten

24327500-7

Loog als residu van houtpulpvervaardiging

24400000-8

Meststoffen en stikstofverbindingen

24410000-1

Stikstofhoudende meststoffen

24411000-8

Salpeterzuur en -zouten

24411100-9

Natriumnitraat

24412000-5

Nitreerzuur

24413000-2

Ammoniak

24413100-3

Vloeibare ammoniak

24413200-4

Ammoniumchloride

24413300-5

Ammoniumsulfaat

24420000-4

Fosfaathoudende meststoffen

24421000-1

Minerale fosfaathoudende meststoffen

24422000-8

Chemische fosfaathoudende meststoffen

24430000-7

Meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong

24440000-0

Diverse meststoffen

24450000-3

Chemische producten voor de landbouw

24451000-0

Pesticiden

24452000-7

Insecticiden

24453000-4

Herbiciden

24454000-1

Plantengroeiregulatoren

24455000-8

Ontsmettingsmiddelen

24456000-5

Verdelgingsmiddelen voor knaagdieren

24457000-2

Fungiciden

24500000-9

Kunststoffen in primaire vorm

24510000-2

Ethyleenpolymeren in primaire vorm

24520000-5

Propyleenpolymeren in primaire vorm

24530000-8

Styreenpolymeren in primaire vorm

24540000-1

Vinylpolymeren in primaire vorm

24541000-8

Vinylacetaatpolymeren in primaire vorm

24542000-5

Acrylpolymeren in primaire vorm

24550000-4

Polyesters in primaire vorm

24560000-7

Polyamiden in primaire vorm

24570000-0

Ureumharsen in primaire vorm

24580000-3

Aminoharsen in primaire vorm

24590000-6

Siliconen in primaire vorm

24600000-0

Explosieven

24610000-3

Bereide explosieven

24611000-0

Drijflading

24611100-1

Voortstuwingsvloeistoffen

24612000-7

Diverse explosieven

24612100-8

Dynamiet

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglycerine

24613000-4

Lichtkogels, antihagelraketten, mistsignalen en pyrotechnische artikelen

24613100-5

Vogelafschrikkogels

24613200-6

Vuurwerk

24615000-8

Lonten, slaghoedjes, ontstekers en elektrische detonatoren

24900000-3

Fijnchemicaliën en diverse chemische producten

24910000-6

Lijm

24911000-3

Gelatine

24911200-5

Kleefmiddelen

24920000-9

Etherische oliën

24930000-2

Fotochemische producten

24931000-9

Fotografische platen en film

24931200-1

Emulsies voor fotografisch gebruik

24931210-4

Fotografische ontwikkelaars

24931220-7

Fotografische fixeermiddelen

24931230-0

Röntgenontwikkelaars

24931240-3

Röntgenfixeermiddelen

24931250-6

Kweekmedia

24931260-9

Beeldversterkers

24950000-8

Bijzondere chemische preparaten

24951000-5

Vetten en smeermiddelen

24951100-6

Smeermiddelen

24951110-9

Boorsuspensie

24951120-2

Siliconenvet

24951130-5

Boorspoeling

24951200-7

Additieven voor olie

24951210-0

Poeder voor brandblusapparaten

24951220-3

Producten voor brandblusapparaten

24951230-6

Vulling voor brandblusapparaten

24951300-8

Hydraulische vloeistoffen

24951310-1

IJsbestrijdingsmiddelen

24951311-8

Antivriesmiddelen

24951400-9

Chemisch gewijzigde vetten en oliën

24952000-2

Modelleerpasta's

24952100-3

Tandtechnische was

24953000-9

Afwerkingsmiddelen

24954000-6

Actieve kool

24954100-7

Nieuwe actieve kool

24954200-8

Geregenereerde actieve kool

24955000-3

Chemische toiletten

24956000-0

Peptonen en proteïnestoffen

24957000-7

Chemische additieven

24957100-8

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen

24957200-9

Additieven voor cement, mortel of beton

24958000-4

Chemische producten voor de olie- en gasindustrie

24958100-5

Boorgatchemicaliën

24958200-6

Uitvlokmiddelen

24958300-7

Spoelingchemicaliën

24958400-8

Gelampullen voor explosieven

24959000-1

Aerosolen en chemicaliën in schijfjes

24959100-2

Aerosolen

24959200-3

Chemische elementen in schijfjes

24960000-1

Diverse chemische producten

24961000-8

Radiatorvloeistoffen

24962000-5

Chemicaliën voor waterbehandeling

24963000-2

Corrosiewerende middelen

24964000-9

Glycerol

24965000-6

Enzymen

30000000-9

Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

30100000-0

Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

30110000-3

Tekstverwerkingsmachines

30111000-0

Tekstverwerkers

30120000-6

Fotokopieer- en offsetdrukmachines

30121000-3

Fotokopieer- en thermokopieerapparaten

30121100-4

Fotokopieerapparaten

30121200-5

Fotokopieerapparatuur

30121300-6

Reproductiemachines

30121400-7

Duplicators

30121410-0

Faxschakelapparaten

30121420-3

Digitale zenders

30121430-6

Digitale stencilapparaten

30122000-0

Offsetdrukmachines voor kantoorgebruik

30122100-1

Digitale offsetsystemen

30122200-2

Digitale offsetapparatuur

30123000-7

Kantoor- en bedrijfsmachines

30123100-8

Kaartjesafstempelmachines

30123200-9

Geldautomaten

30123300-0

Stencilmachines

30123400-1

Vouwmachines

30123500-2

Perforatiemachines

30123600-3

Muntmachines

30123610-6

Muntsorteermachines

30123620-9

Munttelmachines

30123630-2

Muntverpakkingsmachines

30124000-4

Delen en toebehoren van kantoormachines

30124100-5

Fusers

30124110-8

Fuser oil

30124120-1

Fuser wiper

30124130-4

Lampen voor fixeereenheid

30124140-7

Reinigingspads voor fixeereenheid

30124150-0

Filters voor fixeereenheid

30124200-6

Fixeereenheidskits

30124300-7

Trommels voor kantoormachines

30124400-8

Nietpatronen

30124500-9

Toebehoren voor scanners

30124510-2

Endosseerapparaten

30124520-5

Documenteninvoerders voor scanners

30124530-8

Transparantieadapters voor scanners

30125000-1

Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten

30125100-2

Tonerpatronen

30125110-5

Toner voor laserprinters/faxapparaten

30125120-8

Toner voor fotokopieerapparaten

30125130-1

Toner voor gegevensverwerking en onderzoek- en documentatiecentra

30130000-9

Uitrusting voor postkantoor

30131000-6

Uitrusting voor postkamer

30131100-7

Papier- of envelopvouwmachines

30131200-8

Enveloppeermachines

30131300-9

Adresseermachines

30131400-0

Postmachines

30131500-1

Postopeners

30131600-2

Enveloppensluiters

30131700-3

Poststempelmachines

30131800-4

Zegelmachines

30132000-3

Sorteeruitrusting

30132100-4

Postsorteeruitrusting

30132200-5

Biljettentellers

30132300-6

Sorteerinrichtingen

30133000-0

Verzenduitrusting

30133100-1

Uitrusting voor verzending in bulk

30140000-2

Rekenmachines en boekhoudmachines

30141000-9

Rekenmachines

30141100-0

Zakrekenmachines

30141200-1

Bureaurekenmachines

30141300-2

Rekenmachines met ingebouwde printer

30141400-3

Telmachines

30142000-6

Boekhoudmachines en kasregisters

30142100-7

Boekhoudmachines

30142200-8

Kasregisters

30144000-0

Machines met ingebouwd rekenmechanisme

30144100-1

Frankeermachines

30144200-2

Kaartjesautomaten

30144300-3

Teltoestellen voor voertuigen

30144400-4

Automatische kaartjesverkoop

30145000-7

Delen en toebehoren van rekenmachines

30145100-8

Rekenmachinerollen

30150000-5

Schrijfmachines

30151000-2

Elektronische schrijfmachines

30152000-9

Delen en toebehoren van schrijfmachines

30160000-8

Magneetkaarten

30161000-5

Kredietkaarten

30162000-2

Smartcards

30163000-9

Charge cards

30163100-0

Tankkaarten

30170000-1

Labelmachines

30171000-8

Dateer- of nummermachines

30172000-5

Machines voor het vervaardigen van ID-kaarten

30173000-2

Etiketteermachines

30174000-9

Etikettenprinters

30175000-6

Beletteringsapparatuur

30176000-3

Lettertang

30177000-0

Automatische labelsystemen

30178000-7

Halfautomatische labelsystemen

30179000-4

Labeldispensers

30180000-4

Machines voor het schrijven en endosseren van cheques

30181000-1

Machines voor het endosseren van cheques

30182000-8

Machines voor het schrijven van cheques

30190000-7

Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

30191000-4

Kantooruitrusting, uitgez. meubilair

30191100-5

Archiefuitrusting

30191110-8

Kaartcarrouselsystemen

30191120-1

Tijdschriftenstandaards

30191130-4

Klemborden

30191140-7

Toebehoren voor persoonsidentificatie

30191200-6

Overheadprojectoren

30191400-8

Papierversnipperaars

30192000-1

Kantoorbenodigdheden

30192100-2

Vlakgommen

30192110-5

Inktproducten

30192111-2

Stempelkussens

30192112-9

Inktcassettes voor drukmachines

30192113-6

Inktcassettes

30192121-5

Balpennen

30192122-2

Vulpennen

30192123-9

Viltschrijvers

30192124-6

Viltstiften

30192125-3

Markeerstiften

30192126-0

Technische pennen

30192127-7

Penhouders

30192130-1

Potloden

30192131-8

Vulpotloden

30192132-5

Stiften voor vulpotlood

30192133-2

Puntenslijpers

30192134-9

Potloodhouders

30192150-7

Datumstempels

30192151-4

Zegelstempels

30192152-1

Numeroteurs

30192153-8

Tekststempels

30192154-5

Vullingen voor stempelkussens

30192155-2

Stempelhangers voor kantoor

30192160-0

Correctiemateriaal

30192170-3

Prikborden

30192200-3

Meetlinten

30192300-4

Inktlinten

30192310-7

Schrijfmachinelinten

30192320-0

Printerlinten

30192330-3

Linten en trommels voor rekenmachines

30192340-6

Faxlinten

30192350-9

Linten voor kasregister

30192400-5

Reprografiebenodigdheden

30192500-6

Transparanten voor overheadprojector

30192600-7

Tekenborden

30192700-8

Kleine kantoorbenodigdheden

30192800-9

Zelfklevende labels

30192900-0

Correctiemiddelen

30192910-3

Correctiefilm of -band

30192920-6

Correctievloeistof

30192930-9

Correctiepennen

30192940-2

Vullingen voor correctiepennen

30192950-5

Elektrische radeermachines

30193000-8

Organisers en toebehoren

30193100-9

Bureauladeorganisers

30193200-0

Bureauorganisers

30193300-1

Wandsorteerrekjes

30193400-2

Boekensteunen

30193500-3

Documentatierekken

30193600-4

Agenda- of kalenderhouders

30193700-5

Opbergdozen voor dossiers

30193800-6

Berichtenhouders

30193900-7

Concepthouders

30194000-5

Tekenbenodigdheden

30194100-6

Tekenmallen

30194200-7

Dubbelzijdig klevende rondjes, tekenplakband en -film

30194210-0

Dubbelzijdig klevende rondjes of tekenplakband

30194220-3

Tekenfilm

30194300-8

Tekendozen, -sets en -papier

30194310-1

Tekendozen of -sets

30194320-4

Ontwerppapier

30194400-9

Afdekking voor tekentafel

30194500-0

Beletteringshulpmiddelen

30194600-1

Gradenbogen

30194700-2

Sjablonen

30194800-3

Tekenhaken en driehoeken

30194810-6

Tekenhaken

30194820-9

Driehoeken

30194900-4

Afdekhoezen voor werkblad

30195000-2

Borden

30195100-3

Planborden of toebehoren

30195200-4

Elektronische copyboards of toebehoren

30195300-5

Letterborden of toebehoren

30195400-6

Droog uitwisbare borden of toebehoren

30195500-7

Schoolborden of toebehoren

30195600-8

Mededelingenborden of toebehoren

30195700-9

Bordreinigingskits of toebehoren

30195800-0

Ophangrails of houders

30195900-1

Witte schrijfborden en magneetborden

30195910-4

Witte schrijfborden

30195911-1

Toebehoren voor witte schrijfborden

30195912-8

Standaards voor witte schrijfborden

30195913-5

Standaards voor flipovers

30195920-7

Magneetborden

30195921-4

Wissers voor magneetborden

30196000-9

Planningsystemen

30196100-0

Vergaderingsplanners

30196200-1

Afsprakenboeken of navullingen

30196300-2

Ideeënbus

30197000-6

Kleine kantooruitrusting

30197100-7

Nieten, nagels, punaises

30197110-0

Nieten

30197120-3

Kopspijkers

30197130-6

Punaises

30197200-8

Ringmappen en paperclips

30197210-1

Ringmappen

30197220-4

Paperclips

30197221-1

Papercliphouder

30197300-9

Briefopeners, nietapparaten en perforators

30197310-2

Briefopeners

30197320-5

Nietapparaten

30197321-2

Nietjesverwijderaars

30197330-8

Perforators

30197400-0

Zegelbevochtiger

30197500-1

Zegelwas

30197510-4

Toebehoren voor zegelwas

30197600-2

Bewerkt papier en karton

30197610-5

Samengesteld papier en karton

30197620-8

Schrijfpapier

30197621-5

Flipoverblokken

30197630-1

Drukpapier

30197640-4

Contact- of ander kopieerpapier

30197641-1

Thermografisch papier

30197642-8

Fotokopieer- en xerografisch papier

30197643-5

Fotokopieerpapier

30197644-2

Xerografisch papier

30197645-9

Printkarton

30198000-3

Loterijmachines

30198100-4

Trek- en fruitautomaten

30199000-0

Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

30199100-1

Carbonpapier, contactpapier, stencilpapier en doorschrijfpapier zonder carbon

30199110-4

Carbonpapier

30199120-7

Contactpapier

30199130-0

Doorschrijfpapier zonder carbon

30199140-3

Stencilpapier

30199200-2

Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten

30199210-5

Postbladen

30199220-8

Blanco briefkaarten

30199230-1

Enveloppen

30199240-4

Correspondentieset

30199300-3

Gegaufreerd of geperforeerd papier

30199310-6

Gegaufreerd of geperforeerd drukpapier

30199320-9

Gegaufreerd of geperforeerd schrijfpapier

30199330-2

Kettingpapier voor printers

30199340-5

Kettingformulieren

30199400-4

Gegomd of zelfklevend papier

30199410-7

Zelfklevend papier

30199500-5

Archiefdozen, brievenbakjes, voorraaddozen en soortgelijke artikelen

30199600-6

Tussenbladen voor kantoorbehoeften

30199700-7

Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren

30199710-0

Gedrukte enveloppen

30199711-7

Gedrukte vensterenveloppen

30199712-4

Gedrukte vensterloze enveloppen

30199713-1

Gedrukte omslagen voor röntgenfoto's

30199720-3

Notitiepapier

30199730-6

Visitekaartjes

30199731-3

Visitekaarthouders

30199740-9

Wensstrookjes

30199750-2

Bonnen

30199760-5

Labels

30199761-2

Streepjescodelabels

30199762-9

Bagagelabels

30199763-6

Antidiefstallabels

30199770-8

Maaltijdcheques

30199780-1

Vloeiblokken

30199790-4

Dienstregelingen

30199791-1

Wandplankalenders

30199792-8

Kalenders

30199793-5

Agendahouders

30200000-1

Computeruitrusting en -benodigdheden

30210000-4

Machines voor dataprocessing (hardware)

30211000-1

Mainframecomputer

30211100-2

Supercomputer

30211200-3

Mainframehardware

30211300-4

Computerplatforms

30211400-5

Computerconfiguraties

30211500-6

Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors

30212000-8

Hardware voor minicomputer

30212100-9

Centrale verwerkingseenheden voor minicomputer

30213000-5

Personal computers

30213100-6

Draagbare computers

30213200-7

Tablet-pc's

30213300-8

Desktop computers

30213400-9

Centrale verwerkingseenheden voor pc's

30213500-0

Zakcomputers

30214000-2

Werkstations

30215000-9

Hardware voor microcomputer

30215100-0

Centrale verwerkingseenheden voor microcomputer

30216000-6

Magnetische of optische leeseenheden

30216100-7

Optische leeseenheden

30216110-0

Scanners voor computergebruik

30216120-3

Optische tekenherkenningsuitrusting

30216130-6

Streepjescodelezers

30216200-8

Magneetkaartlezers

30216300-9

Ponskaartlezers

30220000-7

Digitalecartografie-uitrusting

30221000-4

Digitale kadasterkaarten

30230000-0

Computerapparatuur

30231000-7

Computerschermen en -consoles

30231100-8

Computerterminals

30231200-9

Consoles

30231300-0

Beeldschermen

30231310-3

Platte beeldschermen

30231320-6

Touchscreenmonitors

30232000-4

Randapparatuur

30232100-5

Printers en plotters

30232110-8

Laserprinters

30232120-1

Matrixprinters

30232130-4

Grafische kleurenprinters

30232140-7

Plotters

30232150-0

Inkjetprinters

30232600-0

Encoders

30232700-1

Centrale besturingseenheid

30233000-1

Geheugendragers en lezerapparaten

30233100-2

Geheugeneenheden

30233110-5

Magneetkaartgeheugeneenheden

30233120-8

Magneetbandgeheugeneenheden

30233130-1

Magneetschijfgeheugeneenheden

30233131-8

Diskettebesturingseenheden

30233132-5

Hardeschijfeenheden

30233140-4

Direct toegankelijke geheugeneenheden

30233141-1

Redundant Array of Independent Disk (RAID)

30233150-7

Optischeschijfeenheden

30233151-4

Cd-speler en/of -brander

30233152-1

Dvd-speler en/of -brander

30233153-8

Cd/dvd-speler en/of -brander

30233160-0

Tape streamers

30233161-7

Cassettesystemen

30233170-3

Carrouseleenheden

30233180-6

Flashgeheugenopslagmedia

30233190-9

Magneetschijfbesturingseenheid

30233300-4

Smartcardlezers

30233310-7

Vingerafdrukscanners

30233320-0

Gecombineerde vingerafsrukscanner/smartcardlezer

30234000-8

Geheugenmedia

30234100-9

Magneetschijven

30234200-0

Optische schijven

30234300-1

Compact disks (cd's)

30234400-2

Digital versatile discs (dvd's)

30234500-3

Geheugenopslagmedia

30234600-4

Flashgeheugen

30234700-5

Magneetbanden

30236000-2

Diverse computeruitrusting

30236100-3

Geheugenuitbreidingsuitrusting

30236110-6

Willekeurig toegankelijk geheugen (RAM)

30236111-3

Dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (DRAM)

30236112-0

Statisch willekeurig toegankelijk geheugen (SRAM)

30236113-7

Synchroon dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (SDRAM)

30236114-4

Rambus dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (RDRAM)

30236115-1

Synchroon grafisch random access memory (SGRAM)

30236120-9

Read-only memory (ROM)

30236121-6

Programmeerbaar enkel uitleesbaar geheugen (PROM)

30236122-3

Uitwisbaar en programmeerbaar geheugen (EPROM)

30236123-0

Read-onlygeheugen (EEPROM)

30236200-4

Gegevensverwerkingsuitrusting

30237000-9

Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers

30237100-0

Computeronderdelen

30237110-3

Netwerkinterfaces

30237120-6

Computerpoorten

30237121-3

Seriële infraroodpoorten

30237130-9

Computerkaarten

30237131-6

Elektronische kaarten

30237132-3

Universele Seriële Bus/USB-interfaces

30237133-0

Adapters en interfaces voor Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)

30237134-7

Grafische acceleratiekaarten

30237135-4

Netwerkinterfacekaarten

30237136-1

Audiokaarten

30237140-2

Moederborden

30237200-1

Computertoebehoren

30237210-4

Antireflexschermen

30237220-7

Muismatjes

30237230-0

Voorgeheugens

30237240-3

Webcamera

30237250-6

Toebehoren voor computerreiniging

30237251-3

Computerreinigingskits

30237252-0

Hogedrukluchtverstuivers

30237253-7

Stofhoezen voor computerapparatuur

30237260-9

Monitorarmen voor wandmontage

30237270-2

Draagtassen voor laptop

30237280-5

Toebehoren voor stroomvoorziening

30237290-8

Polssteunen voor toetsenbord

30237295-3

Toestenbordhoezen

30237300-2

Computerbenodigdheden

30237310-5

Lettertypecartridges voor printers

30237320-8

Diskettes

30237330-1

DAT-cassettes

30237340-4

DLT-cartridges

30237350-7

Datacartridges

30237360-0

LTO-cartridges

30237370-3

Opnamecassettes

30237380-6

Cd-rom

30237400-3

Toebehoren voor gegevensinvoer

30237410-6

Computermuis

30237420-9

Joysticks

30237430-2

Lichtpennen

30237440-5

Volgbollen

30237450-8

Grafische tabletten

30237460-1

Computertoetsenborden

30237461-8

Programmeerbare toetsenborden

30237470-4

Brailletoetsenborden

30237475-9

Elektrische sensoren

30237480-7

Invoereenheden

30238000-6

Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek

31000000-6

Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

31100000-7

Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren

31110000-0

Elektromotoren

31111000-7

Adapters

31120000-3

Generatoren

31121000-0

Generatoraggregaatsets

31121100-1

Generatoraggregaten met motoren met compressieontsteking

31121110-4

Vermogensomzetters

31121111-1

Elektrische draaiomvormers

31121200-2

Generatoraggregaten met motoren met vonkontsteking

31121300-3

Windenergiegeneratoren

31121310-6

Windmolens

31121320-9

Windturbines

31121330-2

Windturbinegeneratoren

31121331-9

Turbinerotoren

31121340-5

Windpark

31122000-7

Generatoraggregaten

31122100-8

Brandstofcellen

31124000-1

Stoomturbinegenerator en bijbehorende apparatuur

31124100-2

Turbinegeneratorsets

31124200-3

Besturingapparatuur voor turbinegenerator

31126000-5

Dynamo's

31127000-2

Noodgenerator

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Wisselstroomdynamo's

31131000-3

Eenfasemotoren

31131100-4

Aandrijvers

31131200-5

Anodes

31132000-0

Meerfasenmotoren

31140000-9

Koeltorens

31141000-6

Waterkoelers

31150000-2

Voorschakeltoestellen voor ontladingslampen en -buizen

31151000-9

Statische omvormers

31153000-3

Gelijkrichters

31154000-0

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

31155000-7

Wisselrichters

31156000-4

Onderbreekbare stroomvoorziening

31157000-1

Inductoren

31158000-8

Laders

31158100-9

Acculaders

31158200-0

Drukvulling

31158300-1

Turbocompressor

31160000-5

Delen van elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren

31161000-2

Delen van elektromotoren en elektrische generatoren

31161100-3

Bekrachtigingssystemen

31161200-4

Gaskoelingssystemen

31161300-5

Generatorrotoren

31161400-6

Hoofdwatersystemen

31161500-7

Systemen met afdichtingsolie

31161600-8

Koelwatersystemen voor stators

31161700-9

Delen van stoomgeneratoren

31161800-0

Delen van gasgeneratoren

31161900-1

Spanningsregelsystemen

31162000-9

Delen van transformatoren, inductoren en statische omzetters

31162100-0

Delen van condensors

31170000-8

Transformatoren

31171000-5

Diëlektrische vloeistoftransformatoren

31172000-2

Spanningstransformatoren

31173000-9

Meettransformator

31174000-6

Transformatoren voor stroomvoorziening

31200000-8

Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

31210000-1

Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen

31211000-8

Panelen en zekeringkasten

31211100-9

Verdeelpanelen

31211110-2

Controlepanelen

31211200-0

Zekeringkasten

31211300-1

Zekeringen

31211310-4

Stroomonderbrekers

31211320-7

Zekeringsblokken

31211330-0

Smeltzekeringen

31211340-3

Zekeringklemmen

31212000-5

Stroomschakelaars

31212100-6

Stroomonderbrekers voor bovengronds gebruik

31212200-7

Schakelingtesters

31212300-8

Magnetische schakelaars

31212400-9

Miniatuurschakelaars

31213000-2

Distributie-uitrusting

31213100-3

Verdeelkasten

31213200-4

Verdeeltransformatoren

31213300-5

Kabelverdeelkast

31213400-6

Distributiesysteem

31214000-9

Schakelapparatuur

31214100-0

Schakelaars

31214110-3

Isolatieschakelaars

31214120-6

Aardschakelaar

31214130-9

Veiligheidsschakelaars

31214140-2

Dimmerschakelaars

31214150-5

Walsschakelaars

31214160-8

Drukschakelaars

31214170-1

Tuimelschakelaars

31214180-4

Schuifschakelaars

31214190-7

Eindschakelaars

31214200-1

Lastschakelaar

31214300-2

Schakelinstallaties voor buiten

31214400-3

Smeltzekeringsschakelaar

31214500-4

Elektrische schakelborden

31214510-7

Verdeelschakelbord

31214520-0

Middenspanningsschakelborden

31215000-6

Spanningsbegrenzers

31216000-3

Overspanningsafleiders

31216100-4

Bliksembeveiligingsuitrusting

31216200-5

Bliksemafleiders

31217000-0

Stootspanningsbegrenzers

31218000-7

Verzamelrails

31219000-4

Beveiligingsdozen

31220000-4

Onderdelen van stroomkringen

31221000-1

Relais

31221100-2

Vermogensrelais

31221200-3

Universele relais

31221300-4

Insteekrelais

31221400-5

Wisselstroomrelais

31221500-6

Kwikrelais

31221600-7

Tijdrelais

31221700-8

Overbelastingsrelais

31223000-5

Fittingen

31224000-2

Verbindingen en contactelementen

31224100-3

Stekkers en contactdozen

31224200-4

Coaxiale aansluitstekkers

31224300-5

Aansluitdozen

31224400-6

Aansluitkabels

31224500-7

Terminals

31224600-8

Dimmers

31224700-9

Aftakkasten

31224800-0

Kabelverbindingssets

31224810-3

Verlengsnoeren

31230000-7

Delen van apparatuur voor de distributie of het regelen van elektriciteit

31300000-9

Geïsoleerde kabel en draad

31310000-2

Hoofdleidingen

31311000-9

Hoofdnetaansluitingen

31320000-5

Stroomverdelingskabels

31321000-2

Elektrische leidingen

31321100-3

Bovengrondse elektriciteitsleidingen

31321200-4

Laagspannings- en middenspanningskabels

31321210-7

Laagspanningskabel

31321220-0

Middenspanningskabels

31321300-5

Hoogspanningskabels

31321400-6

Onderwaterkabel

31321500-7

Onderzeese kabel

31321600-8

Afgeschermde kabel

31321700-9

Signaalkabels

31330000-8

Coaxkabel

31340000-1

Kabeltoebehoren, geïsoleerd

31341000-8

Kabelhaspels, geïsoleerd

31342000-5

Kabelaansluitingen, geïsoleerd

31343000-2

Kabelverbindingen, geïsoleerd

31344000-9

Pakkingsdrukkers voor kabel, geïsoleerd

31350000-4

Geleiders van elektriciteit, voor gegevensverwerking en regeling

31351000-1

Geleiders van elektriciteit, voor toegangscontrolesystemen

31400000-0

Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen

31410000-3

Primaire cellen

31411000-0

Alkalinebatterijen

31420000-6

Primaire batterijen

31421000-3

Loodaccu's

31422000-0

Batterijpacks

31430000-9

Elektrische accumulatoren

31431000-6

Loodzwavelzuuraccu's

31432000-3

Nikkel-cadmiumaccu's

31433000-0

Nikkel-ijzeraccu's

31434000-7

Lithiumaccu's

31440000-2

Accu's/batterijen

31500000-1

Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

31510000-4

Elektrische gloeilampen

31511000-1

Sealed-beam-lampen

31512000-8

Halogeenlampen met wolfraamdraad

31512100-9

Halogeenlampen, lineair

31512200-0

Halogeenlampen met twee contactpennen

31512300-1

Koudlichthalogeenlampen

31514000-2

Ontladingslampen

31515000-9

Uv-lampen

31516000-6

Infrarode lampen

31517000-3

Booglampen

31518000-0

Signalisatielichten

31518100-1

Schijnwerpers

31518200-2

Noodverlichtingsuitrusting

31518210-5

Stormlantaarns

31518220-8

Lichtstaven

31518300-3

Daklampen

31518500-5

Kwiklampen

31518600-6

Zoeklichten

31519000-7

Gloeilampen en neonlampen

31519100-8

Gloeilampen

31519200-9

Neonlampen

31520000-7

Lampen en lamparmaturen

31521000-4

Lampen

31521100-5

Bureaulampen

31521200-6

Staande lampen

31521300-7

Draagbare elektrische lampen

31521310-0

Waarschuwingslichten

31521320-3

Zaklampen

31521330-6

Oplaadbare draagbare elektrische lampen

31522000-1

Kerstboomverlichting

31523000-8

Verlichte borden en naamplaten

31523100-9

Reclameneonlampen

31523200-0

Niet-variabele mededelingsborden

31523300-1

Verlichte naamplaten

31524000-5

Plafond- en wandverlichtingsarmaturen

31524100-6

Plafondverlichtingsarmaturen

31524110-9

Lampen voor operatiekamers

31524120-2

Plafondverlichting

31524200-7

Armaturen voor wandlampen

31524210-0

Wandverlichting

31527000-6

Spots

31527200-8

Buitenverlichting

31527210-1

Lantaarns

31527260-6

Verlichtingssystemen

31527270-9

Perronverlichting

31527300-9

Verlichting voor huishoudelijk gebruik

31527400-0

Onderwaterlampen

31530000-0

Delen van lampen en verlichtingstoestellen

31531000-7

Gloeilampen/peertjes

31531100-8

Verlichtingsbuizen

31532000-4

Delen van lampen en verlichtingsarmaturen

31532100-5

Buislampen

31532110-8

Fluorescerende buislampen

31532120-1

Compacte fluorescerende buislampen

31532200-6

Ringvormige lampen

31532210-9

Fluorescerende ringvormige lampen

31532300-7

Bollampen

31532310-0

Compacte fluorescerende bollampen

31532400-8

Lampfittingen

31532500-9

Lampstarters

31532510-2

Starters voor fluorescentielampen

31532600-0

Lampdimmers

31532610-3

Dimmers voor fluorescentielampen

31532700-1

Lampenkappen

31532800-2

Lamparmen

31532900-3

Fluorescentielampen

31532910-6

Fluorescentiebuizen

31532920-9

Gloeilampen en fluorescentielampen

31600000-2

Elektrische uitrusting

31610000-5

Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen

31611000-2

Kabelsets

31612000-9

Elektrische draadbomen voor motoren

31612200-1

Startmotoren

31612300-2

Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren

31612310-5

Knipperlichten

31620000-8

Apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen

31625000-3

Inbraak- en brandalarminstallaties

31625100-4

Branddetectiesystemen

31625200-5

Brandalarmsystemen

31625300-6

Inbraakalarmsystemen

31630000-1

Magneten

31640000-4

Machines en toestellen met een eigen functie

31642000-8

Elektronische detectieapparatuur

31642100-9

Detectieapparatuur voor metalen buizen

31642200-0

Mijndetectieapparatuur

31642300-1

Detectieapparatuur voor kunststoffen

31642400-2

Detectieapparatuur voor niet-metalen voorwerpen

31642500-3

Detectieapparatuur voor hout

31643000-5

Deeltjesversnellers

31643100-6

Lineaire versnellers

31644000-2

Diverse datarecorders

31645000-9

Flipperkasten

31650000-7

Isolerende fittings

31651000-4

Isolatieband

31660000-0

Koolelektroden

31670000-3

Elektrische delen van machines of toestellen

31671000-0

Glazen omhulsels en kathodestraalbuizen

31671100-1

Glazen omhulsels

31671200-2

Kathodestraalbuizen

31680000-6

Elektrische benodigdheden en toebehoren

31681000-3

Elektrische toebehoren

31681100-4

Elektrische contacten

31681200-5

Elektrische pompen

31681300-6

Stroomkringen

31681400-7

Elektrische componenten

31681410-0

Elektrische materialen

31681500-8

Oplaadtoestellen

31682000-0

Elektriciteitsbenodigdheden

31682100-1

Elektriciteitskasten

31682110-4

Afdekplaten voor elektriciteitskasten

31682200-2

Instrumentenborden

31682210-5

Instrumenten- en besturingsuitrusting

31682220-8

Mengpanelen

31682230-1

Grafische beeldschermpanelen

31682300-3

Middenspanningsuitrusting

31682310-6

Middenspanningsborden

31682400-4

Elektrische uitrusting voor bovengrondse installatie

31682410-7

Luchtkabeldragers

31682500-5

Noodstroomuitrusting

31682510-8

Noodstroomsystemen

31682520-1

Noodstopsystemen

31682530-4

Noodstroombenodigdheden

31682540-7

Uitrusting voor onderstation

31700000-3

Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

31710000-6

Elektronische uitrusting

31711000-3

Elektronische benodigdheden

31711100-4

Elektronische onderdelen

31711110-7

Zendontvangers

31711120-0

Transductoren

31711130-3

Weerstanden

31711131-0

Elektrische weerstanden

31711140-6

Elektroden

31711150-9

Elektrische condensatoren

31711151-6

Vaste condensatoren

31711152-3

Regelbare of instelbare condensatoren

31711154-0

Condensatorbanken

31711155-7

Condensatornetwerken

31711200-5

Elektronische scoreborden

31711300-6

Elektronische tijdcontrolesystemen

31711310-9

Systeem voor aanwezigheidsregistratie

31711400-7

Kleppen en buizen

31711410-0

Kathodestraalbeeldbuizen

31711411-7

Televisiecamerabuizen

31711420-3

Microgolfbuizen en uitrusting

31711421-0

Magnetrons

31711422-7

Uitrusting voor microgolf

31711423-4

Microgolfradio-uitrusting

31711424-1

Klystrons

31711430-6

Elektronenbuizen

31711440-9

Ontvangerbuizen of versterkerbuizen

31711500-8

Delen van elektronische componenten

31711510-1

Delen van elektrische condensatoren

31711520-4

Delen van elektrische weerstanden, reostaten en potentiometers

31711530-7

Delen van elektronenbuizen

31712000-0

Micro-elektronische machines en toestellen en microsystemen

31712100-1

Micro-elektronische machines en toestellen

31712110-4

Elektronisch geïntegreerde schakelingen en microschakelingen

31712111-1

Telefoonkaarten

31712112-8

Simkaarten

31712113-5

Chipkaarten

31712114-2

Geïntegreerde elektronische schakelingen

31712115-9

Microschakelingen

31712116-6

Microprocessors

31712117-3

Pakketten voor geïntegreerde schakelingen

31712118-0

Voetjes of fittingen voor geïntegreerde schakelingen

31712119-7

Afdekkingen voor geïntegreerde schakelingen

31712200-2

Microsystemen

31712300-3

Gedrukte schakelingen

31712310-6

Afgemonteerde printplaten

31712320-9

Niet-afgemonteerde printplaten

31712330-2

Halfgeleiders

31712331-9

Fotovoltaïsche cellen

31712332-6

Thyristors

31712333-3

Diacs

31712334-0

Triacs

31712335-7

Optisch gekoppelde isolatoren

31712336-4

Kristaloscillatoren

31712340-5

Dioden

31712341-2

Lichtdioden

31712342-9

Microgolf- of kleinsignaaldioden

31712343-6

Zenerdioden

31712344-3

Schottkydioden

31712345-0

Tunneldioden

31712346-7

Fotodioden

31712347-4

Vermogens- of zonnedioden

31712348-1

Laserdioden

31712349-8

Radiofrequentiedioden (RF-dioden)

31712350-8

Transistors

31712351-5

Fototransistors

31712352-2

Veldeffecttransistors (FET)

31712353-9

MOS-transistors (MOSFET)

31712354-6

Transistorchips

31712355-3

Bipolaire darlingtontransistors of radiofrequentie (RF)-transistors

31712356-0

Uni-junctietransistors

31712357-7

Bipolaire transistors met geïsoleerde poort (IGBT)

31712358-4

Junctieveldeffecttransistors (JFET)

31712359-1

Bipolaire junctietransistors (BJT)

31712360-1

Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen

31720000-9

Elektromechanische uitrusting

31730000-2

Elektrotechnische uitrusting

31731000-9

Elektrotechnische benodigdheden

31731100-0

Modules

32000000-3

Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

32200000-5

Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie

32210000-8

Zenduitrusting

32211000-5

Productie-uitrusting voor uitzendingen

32220000-1

Televisietransmissie-installaties zonder ontvanger

32221000-8

Radiobakens

32222000-5

Codeermachines voor videosignalen

32223000-2

Videotransmissieapparatuur

32224000-9

Televisietransmissieapparatuur

32230000-4

Radiotransmissieapparatuur met ontvanger

32231000-1

Toestellen voor gesloten televisiecircuits

32232000-8

Uitrusting voor videoconferentie

32233000-5

Radiofrequentieboosterstations

32234000-2

Televisiecamera's voor gesloten televisiecircuits

32235000-9

Bewakingssysteem met gesloten circuit

32236000-6

Radiotelefoons

32237000-3

Walkietalkies

32240000-7

Televisiecamera's

32250000-0

Mobiele telefoons

32251000-7

Autotelefoons

32251100-8

Handsfree set

32252000-4

gsm-telefoons

32252100-5

Handsfree mobiele telefoons

32252110-8

Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)

32260000-3

Datatransmissie-uitrusting

32270000-6

Digitale zendapparatuur

32300000-6

Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

32310000-9

Radiotoestellen

32320000-2

Televisie- en audiovisuele uitrusting

32321000-9

Televisieprojectie-uitrusting

32321100-0

Film- en video-uitrusting

32321200-1

Audiovisuele uitrusting

32321300-2

Audiovisuele materialen

32322000-6

Multimedia-uitrusting

32323000-3

Videomonitoren

32323100-4

Kleurenmonitoren

32323200-5

Monochrome videomonitoren

32323300-6

Video-uitrusting

32323400-7

Videoweergave-uitrusting

32323500-8

Videobewakingsuitrusting

32324000-0

Televisieontvangers

32324100-1

Kleurentelevisietoestellen

32324200-2

Zwart-wittelevisietoestellen

32324300-3

Televisie-uitrusting

32324310-6

Satellietantennes

32324400-4

Televisieantennes

32324500-5

Videotuners

32324600-6

Kastjes voor digitale tv

32330000-5

Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video

32331000-2

Draaitafels

32331100-3

Platenspelers

32331200-4

Cassettespelers

32331300-5

Apparatuur voor geluidsweergave

32331500-7

Recorders

32331600-8

MP3-speler

32332000-9

Magneetbandrecorders

32332100-0

Dicteerapparaten

32332200-1

Antwoordapparaten

32332300-2

Toestellen voor geluidsopnames

32333000-6

Video-opname- of -weergaveapparatuur

32333100-7

Videorecorders

32333200-8

Videocamcorders

32333300-9

Videoweergaveapparatuur

32333400-0

Videospelers

32340000-8

Microfoons en luidsprekers

32341000-5

Microfoons

32342000-2

Luidsprekers

32342100-3

Koptelefoons

32342200-4

Oortelefoons

32342300-5

Microfoons en luidsprekersets

32342400-6

Akoestische toestellen

32342410-9

Geluidsuitrusting

32342411-6

Minispeakers

32342412-3

Speakers

32342420-2

Mengpaneel voor studio

32342430-5

Spraakcompressiesysteem

32342440-8

Voice-mailsysteem

32342450-1

Stemrecorders

32343000-9

Versterkers

32343100-0

Audiofrequentieversterkers

32343200-1

Megafoons

32344000-6

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie

32344100-7

Draagbare ontvangers voor oproepen en boodschappen

32344110-0

Stemregistratiesysteem

32344200-8

Radio-ontvangers

32344210-1

Radio-uitrusting

32344220-4

Semafoonontvangers

32344230-7

Radiostations

32344240-0

Radiotoren

32344250-3

Radio-installaties

32344260-6

Radio- en multiplexuitrusting

32344270-9

Radio- en telefooncontrolesysteem

32344280-2

Draagbare radio's

32350000-1

Delen van audio- en video-uitrusting

32351000-8

Toebehoren van audio- en video-uitrusting

32351100-9

Videomontage-uitrusting

32351200-0

Schermen

32351300-1

Toebehoren voor audioapparatuur

32351310-4

Geluidscassettes

32352000-5

Antennes en reflectoren

32352100-6

Delen van radio- en radaruitrusting

32352200-7

Onderdelen en toebehoren voor radaruitrusting

32353000-2

Geluidsopnamen

32353100-3

Grammofoonplaten

32353200-4

Muziekcassettes

32354000-9

Filmproducten

32354100-0

Film voor radiologie

32354110-3

Röntgenfilm

32354120-6

Blauwediazofilm

32354200-1

Cinematografische film

32354300-2

Fotografische film

32354400-3

Directklaarfilm

32354500-4

Videofilms

32354600-5

Videocassettes

32354700-6

Videobanden

32354800-7

Krimpfolie

32360000-4

Intercomuitrusting

32400000-7

Netwerken

32410000-0

Lokaal netwerk

32411000-7

Token-ringnetwerk

32412000-4

Communicatienetwerk

32412100-5

Telecommunicatienetwerk

32412110-8

Internetnetwerk

32412120-1

Intranetnetwerk

32413000-1

Geïntegreerd netwerk

32413100-2

Netwerkrouters

32415000-5

Ethernetnetwerk

32416000-2

ISDN-netwerk

32416100-3

ISDX-netwerk

32417000-9

Multimedianetwerken

32418000-6

Radionetwerk

32420000-3

Netwerkuitrusting

32421000-0

Netwerkbekabeling

32422000-7

Netwerkcomponenten

32423000-4

Netwerkhubs

32424000-1

Netwerkinfrastructuur

32425000-8

Netwerkbesturingssysteem

32426000-5

Netwerkpublicatiesysteem

32427000-2

Netwerksysteem

32428000-9

Netwerk-upgrade

32429000-6

Uitrusting voor telefoonnetwerk

32430000-6

Wide area netwerk

32440000-9

Telemetrie- en terminaluitrusting

32441000-6

Telemetrie-uitrusting

32441100-7

Telemetrisch bewakingssysteem

32441200-8

Telemetrie- en controle-uitrusting

32441300-9

Telematicasysteem

32442000-3

Terminaluitrusting

32442100-4

Klemmenborden

32442200-5

Aansluitkasten

32442300-6

Terminalemulatoren

32442400-7

Aansluitklemmen

32500000-8

Telecommunicatiebenodigdheden

32510000-1

Systeem voor draadloze telecommunicatie

32520000-4

Telecommunicatiekabels en -uitrusting

32521000-1

Telecommunicatiekabel

32522000-8

Telecommunicatie-uitrusting

32523000-5

Telecommunicatiefaciliteiten

32524000-2

Telecommunicatiesysteem

32530000-7

Uitrusting ten behoeve van satellietcommunicatie

32531000-4

Satellietcommunicatie-uitrusting

32532000-1

Satellietschotels

32533000-8

Satellietgrondstations

32534000-5

Satellietplatforms

32540000-0

Schakelborden

32541000-7

Schakelborduitrusting

32542000-4

Schakelbordpanelen

32543000-1

Interne telefooncentrales

32544000-8

PABX-uitrusting

32545000-5

PABX-systemen

32546000-2

Digitale schakeluitrusting

32546100-3

Digitale schakelborden

32547000-9

Vacuümschakelborden

32550000-3

Telefoonuitrusting

32551000-0

Telefoonkabels en bijbehorende uitrusting

32551100-1

Telefoonaansluitingen

32551200-2

Telefooncentrales

32551300-3

Telefoonhoofdsets

32551400-4

Telefoonnetwerk

32551500-5

Telefoonkabels

32552000-7

Elektrische toestellen voor lijntelefonie of lijntelegrafie

32552100-8

Telefoontoestellen

32552110-1

Draadloze telefoons

32552120-4

Praatpalen

32552130-7

Openbare telefoons

32552140-0

Uitrusting voor munttelefoontoestellen

32552150-3

Telefoons voor visueel gehandicapten

32552160-6

Telefoons voor slechthorenden

32552200-9

Teleprinters

32552300-0

Schakelapparatuur voor telefonie en telegrafie

32552310-3

Digitaletelefooncentrales

32552320-6

Multiplexers

32552330-9

Telefoonschakelapparatuur

32552400-1

Omzettingsapparatuur voor audiosignalen

32552410-4

Modems

32552420-7

Frequentieomvormers

32552430-0

Codeeruitrusting

32552500-2

Teleteksttoestellen

32552510-5

Videotekstterminals

32552520-8

Telexuitrusting

32552600-3

Parlofoons

32553000-4

Delen van elektrische toestellen voor telefonie of telegrafie

32560000-6

Glasvezelmateriaal

32561000-3

Glasvezelverbindingen

32562000-0

Glasvezelkabels

32562100-1

Glasvezelkabels voor informatietransmissie

32562200-2

Optische telecommunicatiekabels

32562300-3

Glasvezelkabels voor datatransmissie

32570000-9

Communicatie-uitrusting

32571000-6

Communicatie-infrastructuur

32572000-3

Communicatiekabels

32572100-4

Communicatiekabel met meervoudige elektrische geleiders

32572200-5

Communicatiekabel met coaxiale geleiders

32572300-6

Communicatiekabel voor bijzondere toepassingen

32573000-0

Communicatiecontrolesysteem

32580000-2

Gegevensuitrusting

32581000-9

Gegevenscommunicatie-uitrusting

32581100-0

Datatransmissiekabel

32581110-3

Datatransmissiekabel met meervoudige elektrische geleiders

32581120-6

Datatransmissiekabel met coaxiale geleiders

32581130-9

Datatransmissiekabel voor bijzondere toepassingen

32581200-1

Faxapparatuur

32581210-4

Toebehoren en delen voor faxapparatuur

32582000-6

Gegevensdragers

32583000-3

Gegevens- en stemmedia

32584000-0

Gegevensdragende media

33000000-0

Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

33100000-1

Medische apparatuur

33110000-4

Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik

33111000-1

Röntgenapparatuur

33111100-2

Röntgentafel

33111200-3

Röntgenwerkstations

33111300-4

Röntgenontwikkelingsapparaten

33111400-5

Röntgenfluoroscopieapparaten

33111500-6

Gebitsröntgen

33111600-7

Instrumenten voor radiografie

33111610-0

Unit voor magnetische resonantie

33111620-3

Gammacamera's

33111640-9

Thermografen

33111650-2

Instrumenten voor mammografie

33111660-5

Botdensitometers

33111700-8

Angiografieruimte

33111710-1

Benodigdheden voor angiografie

33111720-4

Instrumenten voor angiografie

33111721-1

Apparatuur voor digitale angiografie

33111730-7

Benodigdheden voor angioplastie

33111740-0

Instrumenten voor angioplastie

33111800-9

Systeem voor röntgendiagnostiek

33112000-8

Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

33112100-9

Ultrasone harttonendetector

33112200-0

Echograaf

33112300-1

Ultrageluidscanners

33112310-4

Kleuren-Doppler

33112320-7

Doppleruitrusting

33112330-0

Echo-encefalografen

33112340-3

Echocardiografen

33113000-5

Kernspinresonantie-uitrusting

33113100-6

Magnetischeresonantiescanners

33113110-9

Kernspinresonantiescanners

33114000-2

Instrumentarium voor spectroscopie

33115000-9

Instrumentarium voor tomografie

33115100-0

Computertomografiescanners

33115200-1

CAT-scanners

33120000-7

Opnamesystemen en onderzoekinstrumenten

33121000-4

Ambulant langetermijnregistratiesysteem

33121100-5

Eeg-apparaten

33121200-6

Scintigrafie-instrumenten

33121300-7

Elektromyografen

33121400-8

Audiometers

33121500-9

Elektrocardiogram

33122000-1

Oogheelkundige apparatuur

33123000-8

Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek

33123100-9

Bloeddrukmeter

33123200-0

Instrumentarium voor elektrocardiografie

33123210-3

Hartbewakingssysteem

33123220-6

Apparatuur voor angiocardiografie

33123230-9

Cardiografen

33124000-5

Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek

33124100-6

Diagnostisch instrumentarium

33124110-9

Diagnosesystemen

33124120-2

Ultrageluidsinstrumentarium voor diagnostische doeleinden

33124130-5

Diagnostische benodigdheden

33124131-2

Reageerstrips

33124200-7

Instrumentarium voor radiodiagnostiek

33124210-0

Benodigdheden voor radiodiagnostiek

33125000-2

Instrumentarium voor urologisch onderzoek

33126000-9

Instrumentarium voor stomatologie

33127000-6

Instrumentarium voor immunoanalyse

33128000-3

Medische laser voor andere dan chirurgische doeleinden

33130000-0

Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik

33131000-7

Handinstrumenten voor tandarts

33131100-8

Instrumentarium voor kaakchirurgie

33131110-1

Tangen, borsteltjes, retractors en bruneerders voor tandheelkundig gebruik

33131111-8

Tangen voor tandheelkundig gebruik

33131112-5

Borsteltjes voor tandheelkundig gebruik

33131113-2

Retractors voor tandheelkundig gebruik

33131114-9

Bruneerders voor tandheelkundig gebruik

33131120-4

Sondes, wortelheffers en excavators voor kaakcryochirurgie

33131121-1

Units voor kaakcryochirurgie

33131122-8

Tandsondes

33131123-5

Wortelheffers

33131124-2

Tandexcavators

33131130-7

Vingerbeschermers en extractietangen voor tandheelkundig gebruik

33131131-4

Vingerbeschermers voor tandheelkundig gebruik

33131132-1

Extractietangen voor tandheelkundig gebruik

33131140-0

Tandspiegeltjes en -ruimers

33131141-7

Tandspiegeltjes

33131142-4

Tandruimers

33131150-3

Apexhaken, scalers en andere tandsteenverwijderaars

33131151-0

Apexhaken

33131152-7

Scalers

33131153-4

Tandsteenverwijderaars

33131160-6

Scharen en messen voor tandheelkundig gebruik

33131161-3

Scharen voor tandheelkundig gebruik

33131162-0

Messen voor tandheelkundig gebruik

33131170-9

Spatels, pincetten en wasmodelleerders voor tandheelkundig gebruik

33131171-6

Spatels voor tandheelkundig gebruik

33131172-3

Pincetten voor tandheelkundig gebruik

33131173-0

Tandtechnische wasmodelleerders

33131200-9

Hechtnaald voor kaakchirurgie

33131300-0

Tandartsinstrumentarium voor eenmalig gebruik

33131400-1

Tandsonde

33131500-2

Tandextractie-instrument

33131510-5

Tandboren

33131600-3

Instrument voor tandvulling

33132000-4

Tandimplantaat

33133000-1

Toebehoren voor tandafdrukken

33134000-8

Klein materiaal voor endodontologie

33135000-5

Orthodontie-instrumenten

33136000-2

Draai- en slijpinstrumentarium

33137000-9

Toebehoren voor tandprofylaxe

33138000-6

Producten voor gebitsprothesen en gebitsregulatie

33138100-7

Kunstgebitten

33140000-3

Medische verbruiksartikelen

33141000-0

Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

33141100-1

Verband; levering van clips, hechtdraad, ligatuur

33141110-4

Verband

33141111-1

Zelfklevend verband

33141112-8

Hechtpleisters

33141113-4

Bandages

33141114-2

Medicinaal gaas

33141115-9

Medicinale watten

33141116-6

Verpakte kompressen

33141117-3

Watten

33141118-0

Wiscompressen

33141119-7

Compressen

33141120-7

Clips, hechtdraad, ligatuur

33141121-4

Hechtdraad

33141122-1

Hechtkrammen

33141123-8

Afvalbakken voor scherpe voorwerpen

33141124-5

Pads voor scharen en messen

33141125-2

Materiaal voor chirurgische hechtingen

33141126-9

Ligatuur

33141127-6

Resorbeerbare hemostatica

33141128-3

Hechtnaalden

33141200-2

Katheters

33141210-5

Ballonkatheters

33141220-8

Canules

33141230-1

Dilatoria

33141240-4

Cathetertoebehoren

33141300-3

Venapunctie, instrumenten voor bloedafname

33141310-6

Injectiespuiten

33141320-9

Naalden voor medisch gebruik

33141321-6

Naalden voor anesthesie

33141322-3

Arteriële naalden

33141323-0

Biopsienaalden

33141324-7

Dialysenaalden

33141325-4

Fistelnaalden

33141326-1

Naalden voor radiologisch gebruik

33141327-8

Open naalden

33141328-5

Epidurale naalden

33141329-2

Amniocentesenaalden

33141400-4

Draadschaar en bistouri; operatiehandschoenen

33141410-7

Draadschaar en bistouri

33141411-4

Scalpels en mesjes

33141420-0

Operatiehandschoenen

33141500-5

Verbruiksartikelen voor hematologie

33141510-8

Bloedproducten

33141520-1

Plasma-extracten

33141530-4

Bloedstollingsmiddelen

33141540-7

Albumine

33141550-0

Heparine

33141560-3

Menselijke organen

33141570-6

Menselijk bloed

33141580-9

Dierlijk bloed

33141600-6

Opvangbakjes en -zakjes, drainagesets en kits

33141610-9

Opvangzakjes

33141613-0

Bloedzakjes

33141614-7

Plasmazakjes

33141615-4

Urinezakjes

33141620-2

Medische sets

33141621-9

Incontinentieset

33141622-6

Aids-preventiesets

33141623-3

EHBO-trommels

33141624-0

Toedieningssets

33141625-7

Diagnosesets

33141626-4

Doseersets

33141630-5

Bloedplasmafilters

33141640-8

Drains

33141641-5

Sondes

33141642-2

Drainagetoebehoren

33141700-7

Orthopedische benodigdheden

33141710-0

Krukken

33141720-3

Loophulpmiddelen

33141730-6

Orthopedische kragen

33141740-9

Orthopedisch schoeisel

33141750-2

Kunstgewrichten

33141760-5

Spalken

33141770-8

Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen

33141800-8

Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging

33141810-1

Materialen voor tandvulling

33141820-4

Tanden

33141821-1

Porseleinen tanden

33141822-8

Tanden van acryl

33141830-7

Cementbasis

33141840-0

Hemostaticum voor tandheelkundig gebruik

33141850-3

Tandhygiëneproducten

33141900-9

Bloedlancetten

33150000-6

Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie

33151000-3

Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie

33151100-4

Instrumentarium voor gammatherapie

33151200-5

Instrumentarium voor röntgentherapie

33151300-6

Spectrografen

33151400-7

Benodigdheden voor radiotherapie

33152000-0

Couveuses

33153000-7

Niersteenvergruizer

33154000-4

Apparatuur voor mechanotherapie

33155000-1

Apparatuur voor fysiotherapie

33156000-8

Materiaal voor psychologische tests

33157000-5

Instrumentarium voor gastherapie en beademing

33157100-6

Maskers voor medicinale gassen

33157110-9

Zuurstofmasker

33157200-7

Zuurstofkits

33157300-8

Zuurstoftenten

33157400-9

Medicinale beademingsapparatuur

33157500-0

Hyperbarische kamers

33157700-2

Gas-wasfles

33157800-3

Unit voor het toedienen van zuurstof

33157810-6

Zuurstoftherapie-unit

33158000-2

Apparatuur voor elektrische, elektromagnetische en mechanische behandeling

33158100-3

Elektromagnetische unit

33158200-4

Instrumentarium voor elektrotherapie

33158210-7

Stimulator

33158300-5

Medische apparatuur met uv-straling

33158400-6

Unit voor mechanotherapie

33158500-7

Medische apparatuur met IR-straling

33159000-9

Systeem voor klinische chemie

33160000-9

Operatietechniek

33161000-6

Unit voor elektrochirurgie

33162000-3

Apparatuur en instrumentarium voor OK

33162100-4

Instrumentarium voor OK

33162200-5

OK-instrumenten

33163000-0

Tent voor medische doeleinden

33164000-7

Apparatuur voor coelioscopie

33164100-8

Colposcoop

33165000-4

Apparatuur voor cryochirurgie en cryotherapie

33166000-1

Apparatuur voor dermatologie

33167000-8

Operatielampen

33168000-5

Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie

33168100-6

Endoscopen

33169000-2

Chirurgische instrumenten

33169100-3

Chirurgische laser

33169200-4

Mandjes voor heelkundig gebruik

33169300-5

Bakjes voor heelkundig gebruik

33169400-6

Containers voor heelkundig gebruik

33169500-7

Heelkundige opsporings- en traceringssystemen

33170000-2

Anesthesie en recovery

33171000-9

Instrumentarium voor anesthesie en reanimatie

33171100-0

Instrumenten voor anesthesie

33171110-3

Anesthesiemasker

33171200-1

Instrumentarium voor reanimatie

33171210-4

Reanimatiemasker

33171300-2

Kits of pakketten voor epidurale ingreep

33172000-6

Apparatuur voor anesthesie en reanimatie

33172100-7

Instrumentarium voor anesthesie

33172200-8

Apparatuur voor reanimatie

33180000-5

Functionele ondersteuning

33181000-2

Apparatuur voor nierdialyse

33181100-3

Apparatuur voor hemodialyse

33181200-4

Dialysefilters

33181300-5

Patiëntmonitoren voor hemodialyse

33181400-6

Meerpatiëntendialyseapparatuur

33181500-7

Verbruiksartikelen voor nierbehandeling

33181510-0

Nierdialysevloeistof

33181520-3

Verbruiksartikelen voor nierdialyse

33182000-9

Apparatuur voor hartondersteuning

33182100-0

Defibrillator

33182200-1

Apparatuur voor hartstimulatie

33182210-4

Pacemakers

33182220-7

Hartkleppen

33182230-0

Ventrikels

33182240-3

Onderdelen en toebehoren voor pacemakers

33182241-0

Batterijen voor pacemakers

33182300-2

Apparatuur voor hartchirurgie

33182400-3

Röntgenapparatuur voor hartonderzoek

33183000-6

Orthopedische hulpmiddelen

33183100-7

Orthopedische implantaten

33183200-8

Orthopedische protheses

33183300-9

Apparatuur voor osteosynthese

33184000-3

Kunstmatige lichaamsdelen

33184100-4

Chirurgische implantaten

33184200-5

Vasculaire protheses

33184300-6

Hartprotheses

33184400-7

Borstprotheses

33184410-0

Inwendige borstprotheses

33184420-3

Uitwendige borstprotheses

33184500-8

Coronaire endoprotheses

33184600-9

Kunstogen

33185000-0

Gehoorapparaten

33185100-1

Onderdelen en toebehoren voor gehoorapparaten

33185200-2

Binnenoorimplantaten

33185300-3

KNO-implantaten

33185400-4

Kunststrottenhoofden

33186000-7

Hart-longmachine

33186100-8

Zuurstofapparaat

33186200-9

Verwarming van bloed en vloeistoffen

33190000-8

Diverse medische instrumenten en producten

33191000-5

Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

33191100-6

Sterilisator

33191110-9

Autoclaven

33192000-2

Meubilair voor medische doeleinden

33192100-3

Hospitaalbedden

33192110-6

Orthopedische bedden

33192120-9

Ziekenhuisbedden

33192130-2

Bedden met verstelmotor

33192140-5

Divans voor psychiatrie

33192150-8

Bedden voor therapeutische doeleinden

33192160-1

Brancards

33192200-4

Medische tafels

33192210-7

Onderzoektafels

33192230-3

Operatietafels

33192300-5

Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels

33192310-8

Tractie- of ophanguitrusting voor medische bedden

33192320-1

Urinefleshouders

33192330-4

Infuusstatieven

33192340-7

Meubilair voor OK, met uitzondering van tafels

33192350-0

Cel voor medische culturen

33192400-6

Tandartsunits

33192410-9

Tandartsstoelen

33192500-7

Reageerbuisjes

33192600-8

Hefwerktuigen voor de gezondheidszorg

33193000-9

Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur

33193100-0

Invalidewagentjes en rolstoelen

33193110-3

Invalidewagentjes

33193120-6

Rolstoelen

33193121-3

Gemotoriseerde rolstoelen

33193200-1

Onderdelen en toebehoren voor invalidewagentjes en rolstoelen

33193210-4

Onderdelen en toebehoren voor invalidewagentjes

33193211-1

Motoren voor invalidewagentjes

33193212-8

Stuurmechanismen voor invalidenwagentjes

33193213-5

Besturingsmechanismen voor invalidenwagentjes

33193214-2

Onderstellen voor invalidenwagentjes

33193220-7

Onderdelen en toebehoren voor rolstoelen

33193221-4

Kussens voor rolstoelen

33193222-1

Frames voor rolstoelen

33193223-8

Zittingen voor rolstoelen

33193224-5

Wielen voor rolstoelen

33193225-2

Rolstoelbanden

33194000-6

Apparatuur en instrumentarium voor transfusie en infuus

33194100-7

Apparatuur en instrumentarium voor infuus

33194110-0

Infuuspompen

33194120-3

Infusieartikelen

33194200-8

Apparatuur en instrumentarium voor transfusie

33194210-1

Apparatuur voor bloedtransfusie

33194220-4

Benodigdheden voor bloedtransfusie

33195000-3

Patiëntenbewakingssysteem

33195100-4

Monitoren

33195110-7

Ademhalingsmonitoren

33195200-5

Centraal bewakingsstation

33196000-0

Medische hulpmiddelen

33196100-1

Hulpmiddelen voor ouderen

33196200-2

Hulpmiddelen voor gehandicapten

33197000-7

Medische computeruitrusting

33198000-4

Ziekenhuisartikelen van papier

33198100-5

Papieren kompressen

33198200-6

Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

33199000-1

Kleding voor medisch personeel

33600000-6

Farmaceutische producten

33610000-9

Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme

33611000-6

Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur

33612000-3

Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen

33613000-0

Laxeermiddelen

33614000-7

Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties

33615000-4

Geneesmiddelen voor diabetes

33615100-5

Insuline

33616000-1

Vitaminen

33616100-2

Provitaminen

33617000-8

Mineraalsupplementen

33620000-2

Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel

33621000-9

Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen

33621100-0

Antithrombogene middelen

33621200-1

Middelen tegen bloedingen

33621300-2

Preparaten tegen bloedarmoede

33621400-3

Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen

33622000-6

Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel

33622100-7

Geneesmiddelen voor harttherapie

33622200-8

Middelen tegen hypertensie

33622300-9

Diuretica

33622400-0

Beschermende middelen voor bloedvaten

33622500-1

Middelen tegen hemorroïden, lokaal gebruik

33622600-2

Betablockers

33622700-3

Calciumkanaalblokkerende middelen

33622800-4

Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden

33630000-5

Geneesmiddelen voor dermatologie, spierstelsel en skelet

33631000-2

Geneesmiddelen voor dermatologie

33631100-3

Schimmelbestrijdingsmiddelen voor dermatologisch gebruik

33631110-6

Salicylzuren

33631200-4

Verwekende en beschermende middelen

33631300-5

Middelen tegen psoriasis

33631400-6

Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik

33631500-7

Corticosteroïden voor dermatologisch gebruik en dermatologische preparaten

33631600-8

Antiseptica en desinfecteermiddelen

33631700-9

Middelen tegen acne

33632000-9

Geneesmiddelen voor het spierstelsel en het skelet

33632100-0

Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten

33632200-1

Spierrelaxantia

33632300-2

Middelen tegen jicht

33640000-8

Geneesmiddelen voor het urogenitaal stelsel en hormonen

33641000-5

Geneesmiddelen voor het urogenitaal systeem en geslachtshormonen

33641100-6

Infectiewerende middelen en antiseptica voor gynecologisch gebruik

33641200-7

Overige middelen voor gynecologisch gebruik

33641300-8

Geslachtshormonen en modulatoren van het genitaal systeem

33641400-9

Contraceptiva

33641410-2

Orale contraceptiva

33641420-5

Chemische contraceptiva

33642000-2

Sytemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd

33642100-3

Pituitaire hypothalamushormonen e.d.

33642200-4

Corticosteroïden voor systemisch gebruik

33642300-5

Geneesmiddelen voor behandeling van de schildklier

33650000-1

Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik, vaccins, antineoplastica en immunomodulerende middelen

33651000-8

Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik

33651100-9

Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik

33651200-0

Antimycotica voor systemisch gebruik

33651300-1

Antimycobacteriële middelen

33651400-2

Antivirale middelen voor systemisch gebruik

33651500-3

Immuunsera en immunoglobulinen

33651510-6

Antiserums

33651520-9

Immunoglobulinen

33651600-4

Vaccins

33651610-7

DPT-vaccins

33651620-0

Difterie-Tetanusvaccins

33651630-3

BCG-vaccins (gedroogd)

33651640-6

BMR-vaccins

33651650-9

Tyfusvaccins

33651660-2

Griepvaccins

33651670-5

Poliovaccins

33651680-8

Hepatitis B-vaccin

33651690-1

Vaccins voor diergeneeskunde

33652000-5

Antineoplastische en immunomodulerende middelen

33652100-6

Antineoplastische middelen

33652200-7

Geneesmiddelen voor endocriene therapie

33652300-8

Immunosuppresiemiddelen

33660000-4

Geneesmiddelen voor zenuwstelsel en zintuigelijke organen

33661000-1

Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

33661100-2

Anesthetica

33661200-3

Analgetica/pijnstillers

33661300-4

Anti-epileptica

33661400-5

Antiparkinsonmedicijnen

33661500-6

Psycholeptica

33661600-7

Psychoanaleptica

33661700-8

Overige geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

33662000-8

Geneesmiddelen voor zintuigelijke organen

33662100-9

Geneesmiddelen voor oogheelkunde

33670000-7

Geneesmiddelen voor het ademhalingssysteem

33673000-8

Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen

33674000-5

Middelen tegen hoest en verkoudheid

33675000-2

Antihistaminen voor systemisch gebruik

33680000-0

Farmaceutische artikelen

33681000-7

Spenen, speenschilden en dergelijke artikelen voor baby's

33682000-4

Rubber tegels

33683000-1

Schokdempmateriaal van rubber

33690000-3

Diverse geneesmiddelen

33691000-0

Antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen

33691100-1

Antiprotozaire middelen

33691200-2

Anthelmintica

33691300-3

Ectoparasiticiden, incl. scabiciden, insecticiden en insectenwerende middelen

33692000-7

Medische oplossingen

33692100-8

Infuusoplossingen

33692200-9

Producten voor parenterale voeding

33692210-2

Oplossingen voor parenterale voeding

33692300-0

Enterale voeding

33692400-1

Perfusie-oplossingen

33692500-2

Injecteerbare oplossingen

33692510-5

Intraveneuze vloeistoffen

33692600-3

Galenische oplossingen

33692700-4

Glucoseoplossingen

33692800-5

Dialyseoplossingen

33693000-4

Overige therapeutische middelen

33693100-5

Toxinen

33693200-6

Nicotinevervangers

33693300-7

Behandeling van verslavingen

33694000-1

Diagnostische agentia

33695000-8

Overige niet-therapeutische middelen

33696000-5

Reagentia en contraststoffen

33696100-6

Reagentia voor het bepalen van bloedgroep

33696200-7

Reagentia voor bloedanalyse

33696300-8

Chemische reagentia

33696400-9

Isotopische reagentia

33696500-0

Laboratoriumreagentia

33696600-1

Reagentia voor elektroforese

33696700-2

Reagentia voor urologie

33696800-3

Röntgencontrastmiddelen

33697000-2

Medische preparaten, met uitzondering van verbruiksartikelen voor gebitsverzorging

33697100-3

Enemapreparaten

33697110-6

Botcement

33698000-9

Klinische producten

33698100-0

Microbiologische kweken

33698200-1

Klieren en klierextracten

33698300-2

Peptische stoffen

33700000-7

Producten voor persoonlijke verzorging

33710000-0

Parfums, toiletartikelen en condooms

33711000-7

Parfums en toiletartikelen

33711100-8

Eau de toilette

33711110-1

Deodorants

33711120-4

Transpiratiewerende middelen

33711130-7

Eau de cologne

33711140-0

Geurstoffen

33711150-3

Rozenwater

33711200-9

Make-up middelen

33711300-0

Producten voor manicure of pedicure

33711400-1

Cosmetische producten

33711410-4

Wattenstaafjes

33711420-7

Make-upsets

33711430-0

Wegwerpdoekjes voor persoonlijk gebruik

33711440-3

Lipbalsem

33711450-6

Tatoeages

33711500-2

Huidverzorgingsproducten

33711510-5

Zonbeschermingsmiddelen

33711520-8

Badgel

33711530-1

Douchemutsen

33711540-4

Niet-farmaceutische crèmes of lotions

33711600-3

Haarverzorgingsmiddelen en artikelen

33711610-6

Shampoo

33711620-9

Kammen

33711630-2

Pruiken

33711640-5

Schoonheidssets

33711700-4

Artikelen en producten voor mond- of tandhygiëne

33711710-7

Tandenborstels

33711720-0

Tandpasta

33711730-3

Tandenstokers

33711740-6

Mondwater

33711750-9

Mondverfrissers

33711760-2

Tandzijde

33711770-5

Fopspenen en bijtringen

33711780-8

Gebitsreinigingstabletten

33711790-1

Mondhygiënesets

33711800-5

Scheerproducten

33711810-8

Scheercrèmes

33711900-6

Zeep

33712000-4

Condooms

33713000-1

Voetverzorgingsproducten

33720000-3

Scheerapparaten en sets voor manicure of pedicure

33721000-0

Scheermessen

33721100-1

Scheermesjes

33721200-2

Scheerapparaten

33722000-7

Manicure- of pedicuresets

33722100-8

Manicuresets

33722110-1

Manicure-instrumenten

33722200-9

Pedicuresets

33722210-2

Pedicure-instrumenten

33722300-0

Haarspelden

33730000-6

Oogverzorgingsproducten en contactlenzen

33731000-3

Contactlenzen

33731100-4

Corrigerende lenzen

33731110-7

Intra-oculaire lenzen

33731120-0

Brillenglazen

33732000-0

Contactlensvloeistoffen

33733000-7

Zonnebrillen

33734000-4

Brillen

33734100-5

Brilmonturen

33734200-6

Glas voor brillen

33735000-1

Beschermende brillen

33735100-2

Veiligheidsbrillen

33735200-3

Monturen voor beschermende brillen

33740000-9

Producten voor hand- en nagelverzorging

33741000-6

Handverzorgingsproducten

33741100-7

Handenreiniger

33741200-8

Hand- of bodylotions

33741300-9

Handenontsmettingsmiddel

33742000-3

Nagelverzorgingsproducten

33742100-4

Nagelknippers

33742200-5

Nagellak

33750000-2

Babyverzorgingsproducten

33751000-9

Wegwerpluiers

33752000-6

Verzorgende pads

33760000-5

Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten

33761000-2

Toiletpapier

33762000-9

Papieren zakdoekjes

33763000-6

Papieren handdoeken

33764000-3

Papieren servetten

33770000-8

Papieren hygiëneartikelen

33771000-5

Papieren producten voor sanitair gebruik

33771100-6

Maandverbanden of tampons

33771200-7

Papieren inlegluiers

33772000-2

Papieren wegwerpproducten

33790000-4

Glaswerk voor laboratoria, voor hygiënisch of farmaceutisch gebruik

33791000-1

Glaswerk voor hygiënisch gebruik

33792000-8

Glaswerk voor farmaceutisch gebruik

33793000-5

Glaswerk voor laboratoria

33900000-9

Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik

33910000-2

Instrumenten en benodigdheden voor pathologie/sectie

33911000-9

Autopsiescharen

33912000-6

Autopsie/sectiekits

33912100-7

Autopsie/sectiepincetten

33913000-3

Kogelsonden voor autopsie

33914000-0

Draad, naalden of snijklemmen voor postmortaal gebruik

33914100-1

Draad voor postmortaal gebruik

33914200-2

Naalden voor postmortaal gebruik

33914300-3

Snijklemmen voor postmortaal gebruik

33915000-7

Holle sondes voor autopsie

33916000-4

Zaagbladen of toebehoren voor autopsie

33916100-5

Autopsiezagen

33917000-1

Sectietafels of pads

33918000-8

Bakken voor postmortale chirurgische instrumenten of toebehoren

33919000-5

Instrumentrollen voor postmortale chirurgische instrumenten of toebehoren

33920000-5

Autopsieapparatuur en -benodigdheden

33921000-2

Botstofcollectoren

33922000-9

Zakken voor lijkenvervoer

33923000-6

Hoofdsteunen, speciale tafels of hangende weegschalen voor autopsie

33923100-7

Hoofdsteunen voor autopsie

33923200-8

Speciale tafels voor autopsie

33923300-9

Hangende weegschalen voor autopsie

33924000-3

Kits voor autopsie bij besmettelijke ziekten

33925000-0

Postmortale identificatielabels of -armbanden

33926000-7

Vacuümafzuiging of slangen voor het opvangen van vloeistoffen bij autopsie

33927000-4

Rectale thermometers voor postmortaal gebruik

33928000-1

Postmortale vingerstrekkers

33929000-8

Weefselopbouwsets (kadaveronderzoek)

33930000-8

Meubelen voor autopsie

33931000-5

Werkplekken of toebehoren voor autopsie

33932000-2

Spoelbakken of toebehoren voor autopsie

33933000-9

Tafels of toebehoren voor autopsie

33933100-0

Autopsietafels

33934000-6

Tafels of toebehoren voor necropsie

33935000-3

Sectietafels of toebehoren voor postmortaal dieronderzoek

33936000-0

Werkplekken of toebehoren voor balseming

33937000-7

Werkplekken voor autopsie met afvoer van lichaamsvloeistoffen, of toebehoren

33940000-1

Uitrusting en benodigdheden voor vervoer en opslag van lijken

33941000-8

Rekken voor lijkenopslag

33942000-5

Lijkenwagentjes

33943000-2

Schaarhefwagentjes voor lijken

33944000-9

Koel- of vriescellen voor lijkenhuis

33945000-6

Inloopkoelcellen voor lijkenhuis

33946000-3

Autopsiekarretjes

33947000-0

Kadaverbakken

33948000-7

Hef- of verplaatsingsapparaten voor kadavers

33949000-4

Containers voor lijkenvervoer

33950000-4

Klinisch-forensische apparatuur en benodigdheden

33951000-1

Materiaal voor postmortale vingerafdruk of andere afdrukken

33952000-8

Ontbindingremmende maskers

33953000-5

Kits of toebehoren voor postmortaal bloedonderzoek

33954000-2

Kits voor het verzamelen van biologisch bewijsmateriaal

33960000-7

Apparatuur en benodigdheden voor balseming

33961000-4

Apparaten voor het inspuiten van holten bij balseming

33962000-1

Slangen voor het ledigen van bloedvaten bij balseming

33963000-8

Balsemvloeistoffen of chemische preparaten

33964000-5

Inspuitslangen voor balseming

33965000-2

Spoelbakken of toebehoren voor balseming

33966000-9

Balsemingspakketten

33967000-6

Injectienaalden voor balseming

33968000-3

Oogkapjes

33970000-0

Apparatuur en benodigdheden voor mortuarium

33971000-7

Sets voor mortuarium

33972000-4

Pakketten voor mortuarium

33973000-1

Draperieën voor mortuarium

33974000-8

Afzuigers voor mortuarium

33975000-5

Verhardende preparaten voor mortuarium

34000000-7

Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

34100000-8

Motorvoertuigen

34110000-1

Personenwagens

34111000-8

Auto's: stationcars en sedans

34111100-9

Stationcars

34111200-0

Sedans

34113000-2

Voertuigen met vierwielaandrijving

34113100-3

Jeeps

34113200-4

Terreinvoertuigen

34113300-5

Terreinwagens

34114000-9

Speciale voertuigen

34114100-0

Hulpdienstvoertuigen

34114110-3

Reddingsvoertuigen

34114120-6

Voertuigen voor paramedische doeleinden

34114121-3

Ambulances

34114122-0

Voertuigen voor patiëntenvervoer

34114200-1

Politieauto's

34114210-4

Arrestantenwagens

34114300-2

Voertuigen voor de sociale dienst

34114400-3

Minibusjes

34115000-6

Overige personenwagens

34115200-8

Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen

34115300-9

Tweedehands transportvoertuigen

34120000-4

Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

34121000-1

Bussen en touringcars

34121100-2

Bussen voor openbaar vervoer

34121200-3

Gelede bussen

34121300-4

Dubbeldekkers

34121400-5

Bussen met verlaagde vloer

34121500-6

Touringcars

34130000-7

Motorvoertuigen voor goederenvervoer

34131000-4

Kleine vrachtwagentjes

34132000-1

Motorsleden

34133000-8

Gelede vrachtwagens

34133100-9

Tankwagens

34133110-2

Brandstoftankwagens

34134000-5

Diepladers en kipauto's

34134100-6

Diepladers

34134200-7

Kipauto's

34136000-9

Bestelwagens

34136100-0

Lichte bestelwagens

34136200-1

Kleine dichte vrachtwagens

34137000-6

Tweedehandsvoertuigen voor goederenvervoer

34138000-3

Trekkers

34139000-0

Chassis

34139100-1

Chassis met cabines

34139200-2

Chassis met lege opbouw

34139300-3

Volledige chassis

34140000-0

Zware motorvoertuigen

34142000-4

Kranen en containerladers

34142100-5

Vrachtwagens met hoogwerker

34142200-6

Containerladers

34142300-7

Hydraulische kipwagens

34143000-1

Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter

34144000-8

Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

34144100-9

Mobiele boortorens

34144200-0

Voertuigen voor de hulpdiensten

34144210-3

Brandbluswagens

34144211-0

Autoladders

34144212-7

Tankautospuiten

34144213-4

Brandweerwagens

34144220-6

Takel- en sleepvoertuigen

34144300-1

Mobiele bruggen

34144400-2

Voertuigen voor wegenonderhoud

34144410-5

Kolkreinigers

34144420-8

Zoutstrooiers

34144430-1

Straatveegvoertuigen

34144431-8

Veegzuigvoertuigen

34144440-4

Splitstrooiers

34144450-7

Sproeiwagens

34144500-3

Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater

34144510-6

Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

34144511-3

Vuilniswagens

34144512-0

Vuilniscompacteerwagens

34144520-9

Afvalwatertankwagens

34144700-5

Bedrijfswagens

34144710-8

Wielladers

34144730-4

Tankwagens voor vliegtuigbrandstof

34144740-7

Vliegtuigtrekkers

34144750-0

Cargovoertuigen

34144751-7

Portaaltrucks

34144760-3

Bibliobussen

34144800-6

Woonmobielen

34144900-7

Elektrische voertuigen

34144910-0

Elektrische bussen

34150000-3

Simulatoren

34151000-0

Rijsimulatoren

34152000-7

Opleidingssimulatoren

34200000-9

Voertuigcarrosserieën, aanhangwagens of opleggers

34210000-2

Voertuigcarrosserieën

34211000-9

Carrosserieën voor bussen, ambulances en vrachtwagens

34211100-9

Carrosserieën voor bussen

34211200-9

Carrosserieën voor ambulances

34211300-9

Carrosserieën voor vrachtwagens

34220000-5

Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers

34221000-2

Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

34221100-3

Eerstehulpvoertuigen

34221200-4

Noodhulpwagens

34221300-5

Eerstehulpwagens voor chemische ongevallen

34223000-6

Aanhangwagens en opleggers

34223100-7

Opleggers

34223200-8

Brandstoftankwagens

34223300-9

Aanhangwagens

34223310-2

Aanhangwagens geschikt voor diverse doeleinden

34223320-5

Trailers voor paardenvervoer

34223330-8

Mobiele units op aanhangwagens

34223340-1

Tankeraanhangwagens

34223350-4

Autoladderaanhangwagens

34223360-7

Aanhangwagens voor brandstofvoorziening

34223370-0

Aanhangwagens met kiplaadbak

34223400-0

Caravanachtige aanhangwagens en opleggers

34224000-3

Onderdelen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen

34224100-4

Delen van aanhangwagens en opleggers

34224200-5

Delen van andere voertuigen

34300000-0

Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

34310000-3

Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan

34311000-0

Motoren (voor voertuigen)

34311100-1

Verbrandingsmotoren voor motorvoertuigen en motorfietsen

34311110-4

Vonkontstekingmotoren

34311120-7

Compressie-ontstekingsmotoren

34312000-7

Motoronderdelen

34312100-8

Ventilatorriemen

34312200-9

Bougies

34312300-0

Voertuigradiatoren

34312400-1

Zuigers

34312500-2

Pakkingen

34312600-3

Rubber transportbanden

34312700-4

Rubber drijfriemen

34320000-6

Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen

34321000-3

Assen en versnellingsbakken

34321100-4

Assen

34321200-5

Versnellingsbakken

34322000-0

Remmen en remonderdelen

34322100-1

Remuitrusting

34322200-2

Schijfremmen

34322300-3

Remvoeringen

34322400-4

Remblokken

34322500-5

Remschoenen

34324000-4

Wielen, onderdelen en toebehoren

34324100-5

Wielbalanceeruitrusting

34325000-1

Knaldempers en uitlaatpijpen

34325100-2

Knaldempers

34325200-3

Uitlaatpijpen

34326000-8

Autokriks, koppelingen en bijbehorende onderdelen

34326100-9

Koppelingen en onderdelen

34326200-0

Voertuigkrikken

34327000-5

Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen

34327100-6

Stuurwielen

34327200-7

Stuurkolommen en stuurhuizen

34328000-2

Testbanken, kits voor het ombouwen van voertuigen en veiligheidsgordels

34328100-3

Proefbanken

34328200-4

Kits voor het ombouwen van voertuigen

34328300-5

Veiligheidsgordels

34330000-9

Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

34350000-5

Banden voor normale en zware voertuigen

34351000-2

Banden voor normale auto's

34351100-3

Banden voor motorvoertuigen

34352000-9

Banden voor zwaar gebruik

34352100-0

Banden voor vrachtwagens

34352200-1

Banden voor autobussen

34352300-2

Banden voor landbouwmachines

34360000-8

Stoelen voor burgerluchtvaartuigen

34370000-1

Stoelen voor motorvoertuigen

34390000-7

Toebehoren voor trekkers

34400000-1

Motorfietsen, fietsen en zijspanwagens

34410000-4

Motorfietsen

34411000-1

Onderdelen en toebehoren voor motorfietsen

34411100-2

Zijspanwagens

34411110-5

Onderdelen en toebehoren voor zijspanwagens

34411200-3

Banden voor motorfietsen

34420000-7

Scooters en fietsen met hulpmotor

34421000-7

Scooters

34422000-7

Fietsen met hulpmotor

34430000-0

Fietsen

34431000-7

Fietsen zonder hulpmotor

34432000-4

Onderdelen en toebehoren voor fietsen

34432100-5

Banden voor fietsen

34500000-2

Schepen en boten

34510000-5

Schepen

34511100-3

Marinepatrouillevaartuigen

34512000-9

Schepen en gelijksoortige vaartuigen voor personen- of goederenvervoer

34512100-0

Veerboten

34512200-1

Cruiseschepen

34512300-2

Bulkcarriers

34512400-3

Vrachtschepen

34512500-4

Goederenschepen

34512600-5

Containerschepen

34512700-6

Rij-op-rij-afschepen

34512800-7

Tankschepen

34512900-8

Autoschepen

34512950-3

Koelschepen

34513000-6

Vissersboten, reddingsboten en andere speciale vaartuigen

34513100-7

Vissersschepen

34513150-2

Fabrieksschepen

34513200-8

Sleepboten

34513250-3

Baggerschepen

34513300-9

Zeewaardige drijfdokken

34513350-4

Duikersschepen

34513400-0

Drijvende kranen

34513450-5

Productievaartuigen

34513500-1

Vaartuigen voor seismisch onderzoek

34513550-6

Onderzoeksvaartuigen

34513600-2

Vervuilingsbestrijdingsvaartuigen

34513650-7

Brandblusvaartuigen

34513700-3

Reddingsvaartuigen

34513750-8

Lichtschepen

34514000-3

Drijvende of diepdrijvende boor- en productieplatforms

34514100-4

Boorschepen

34514200-5

Opvijzelbare platforms

34514300-6

Boorinstallaties op platforms

34514400-7

Drijvende boorplatforms

34514500-8

Drijvende productie-installatie

34514600-9

Halfverzinkbare platforms

34514700-0

Mobiele platforms

34514800-1

Offshoreplatforms

34514900-2

Boorplatforms

34515000-0

Drijvende constructies

34515100-1

Markeringsboeien

34515200-2

Opblaasbare vlotten

34516000-7

Fenders voor de marine

34520000-8

Boten

34521000-5

Boten voor bijzondere doeleinden

34521100-6

Bewakingsboten

34521200-7

Patrouilleboten voor de douane

34521300-8

Patrouilleboten voor de politie

34521400-9

Reddingsboten

34522000-2

Plezier- en sportboten

34522100-3

Zeilboten

34522150-8

Catamaran-zeilboten

34522200-4

Reddingssloepen

34522250-9

Zeilsloepen

34522300-5

Kleine vaartuigen

34522350-0

Sloepen van glasvezel

34522400-6

Sloepen met harde kiel

34522450-1

Opblaasbare vaartuigen

34522500-7

Rubberboten

34522550-2

Kano's

34522600-8

Roeiboten

34522700-9

Pedaalboten

34600000-3

Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

34610000-6

Spoorlocomotieven en tenders

34611000-3

Locomotieven

34612000-0

Locomotieftenders en kabelwagens

34612100-1

Locomotieftenders

34612200-2

Kabelwagens

34620000-9

Rollend materieel

34621000-6

Rijtuigen voor spooronderhoud of dienst, en goederenwagons

34621100-7

Goederenwagons voor spoorwegen

34621200-8

Spooronderhouds- of dienstvoertuigen

34622000-3

Passagierswagons voor spoor en tram, en trolleybussen

34622100-4

Passagierswagons voor tramspoor

34622200-5

Passagierswagons voor spoorwegen

34622300-6

Trolleybussen

34622400-7

Spoorwagons

34622500-8

Bagagewagons en wagons voor speciale doeleinden

34630000-2

Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

34631000-9

Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

34631100-0

Volwielen

34631200-1

Buffers en trekwerk

34631300-2

Stoelen voor rollend materieel

34631400-3

Wielassen, banden en andere onderdelen van locomotieven of rollend materieel

34632000-6

Apparatuur voor spoorverkeersregeling

34632100-7

Mechanische signalering

34632200-8

Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen

34632300-9

Elektrische installaties voor spoorwegen

34640000-5

Zelfrijdende elementen

34700000-4

Lucht- en ruimtevaartuigen

34710000-7

Helikopters, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen

34711000-4

Helicopters en vliegtuigen

34711100-5

Vliegtuigen

34711110-8

Vleugelvliegtuigen

34711200-6

Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

34711300-7

Luchtvaartuigen met piloot

34711400-8

Luchtvaartuigen voor bijzondere doeleinden

34711500-9

Helikopters

34712000-1

Ruimtevaartuigen, satellieten en lanceervoertuigen

34712100-2

Ruimtevaartuigen

34712200-3

Satellieten

34712300-4

Lanceervoertuigen voor ruimtevaartuigen

34720000-0

Luchtballons, luchtschepen en andere niet-gemotoriseerde luchtvaartuigen

34721000-7

Zweefvliegtuigen

34721100-8

Deltavliegers

34722000-4

Heteluchtballons en luchtschepen

34722100-5

Luchtballons

34722200-6

Luchtschepen

34730000-3

Onderdelen voor vliegtuigen, ruimtevaartuigen en helikopters

34731000-0

Onderdelen voor luchtvaartuigen

34731100-1

Vliegtuigmotoren

34731200-2

Turbostraalmotoren

34731300-3

Turboprops

34731400-4

Straalmotoren

34731500-5

Onderdelen voor vliegtuigmotoren

34731600-6

Onderdelen voor straalmotoren of turboprops

34731700-7

Onderdelen voor helikopters

34731800-8

Vliegtuigbanden

34740000-6

Uitrusting voor lucht- en ruimtevaartuigen, opleidingstoestellen, simulators en onderdelen

34741000-3

Uitrusting voor vliegtuigen

34741100-4

Lanceerinstallaties voor vliegtuigen

34741200-5

Katapultinstallaties voor vliegtuigen

34741300-6

Deklandingsinstallaties

34741400-7

Vluchtsimulators

34741500-8

Toestel voor vliegoefeningen op de grond

34741600-9

Zakjes voor luchtziekte

34900000-6

Diverse transportmiddelen en onderdelen

34910000-9

Paarden- of handkarren, andere niet-mechanisch aangedreven voertuigen, bagagekarretjes en diverse onderdelen

34911000-6

Paarden- of handkarren en andere niet mechanisch aangedreven voertuigen

34911100-7

Karretjes

34912000-3

Bagagewagentjes

34912100-4

Wandelwagentjes

34913000-0

Diverse onderdelen

34913100-1

Gebruikte banden

34913200-2

Coverbanden

34913300-3

Fenders

34913400-4

Klokken voor voertuigen

34913500-5

Sloten voor voertuigen

34913510-8

Fietssloten

34913600-6

Scheepsschroeven

34913700-7

Brandweerladders

34913800-8

Ankers

34920000-2

Wegenuitrusting

34921000-9

Uitrusting voor wegenonderhoud

34921100-0

Straatveegmachines

34921200-1

Veegmachines voor start- en landingsbanen

34922000-6

Wegmarkeringsuitrusting

34922100-7

Wegmarkeringen

34922110-0

Glasparels voor wegmarkering

34923000-3

Verkeersregulatieapparatuur

34924000-0

Matrixborden

34926000-4

Parkeerregulatieapparatuur

34927000-1

Tolgelduitrusting

34927100-2

Strooizout

34928000-8

Wegmeubilair

34928100-9

Vangrails

34928110-2

Vangrails langs wegen

34928120-5

Onderdelen van afzettingen

34928200-0

Hekken

34928210-3

Houten palen

34928220-6

Componenten voor omheiningen

34928230-9

Geluidswallen

34928300-1

Middenbermbeveiliging

34928310-4

Veiligheidshek

34928320-7

Borstweringen

34928330-0

Voorzieningen tegen lawines

34928340-3

Sneeuwhekken

34928400-2

Stadsmeubilair

34928410-5

Bermpaaltjes

34928420-8

Waarschuwingslampen langs de weg

34928430-1

Bakens

34928440-4

Bushaltepalen

34928450-7

Verkeerszuiltjes

34928460-0

Verkeerskegels

34928470-3

Signaleringsborden

34928471-0

Materiaal voor signaleringsborden

34928472-7

Palen voor signaleringsborden

34928480-6

Afval- en vuilcontainers en bakken

34928500-3

Straatverlichtingsuitrusting

34928510-6

Straatlichtmasten

34928520-9

Lantaarnpalen

34928530-2

Straatlantaarns

34929000-5

Materiaal voor aanleg van snelwegen

34930000-5

Uitrusting voor de scheepvaart

34931000-2

Uitrusting voor havens

34931100-3

Dokinstallaties

34931200-4

Passagierslandingsbrug voor schepen

34931300-5

Passagierslandingstrap voor schepen

34931400-6

Scheepsbrugsimulatoren

34931500-7

Verkeersregulatieapparatuur voor scheepvaart

34932000-9

Radarsets

34933000-6

Navigatie-uitrusting

34934000-3

Propellerbladen

34940000-8

Spoorweguitrusting

34941000-5

Spoorrails en toebehoren

34941100-6

Stangen/staven

34941200-7

Spoorrails

34941300-8

Tramrails

34941500-0

Pijlerbalken

34941600-1

Dwarslijnen

34941800-3

Spoorwissels

34942000-2

Signalisatie-uitrusting

34942100-3

Seinpalen

34942200-4

Seinposten

34943000-9

Treinenmonitorsysteem

34944000-6

Wisselverwarmingssysteem

34945000-3

Machines voor spoormarkering

34946000-0

Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn

34946100-1

Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn

34946110-4

Spoorstaven

34946120-7

Spoorwegmaterialen

34946121-4

Lasplaten en voetplaten

34946122-1

Contrarails

34946200-2

Constructie-elementen voor spoorwegen

34946210-5

Stroomrails

34946220-8

Wisseltongen, hartstukken, wisseltrekstangen en kruisstukken

34946221-5

Wisseltongen

34946222-2

Kruiswissels

34946223-9

Wisselstangen

34946224-6

Kruisstukken

34946230-1

Klemplaten, grondplaten en bielzen

34946231-8

Klemplaten

34946232-5

Dwarsplaten en dwarsstangen

34946240-4

Railstoelen en railwiggen

34947000-7

Bielzen en delen van bielzen

34947100-8

Spoorbielsen

34947200-9

Delen van bielzen

34950000-1

Dragend materiaal

34951000-8

Toegangsplatforms

34951200-0

Slibbehandelingsuitrusting

34951300-1

Slibdrooginstallatie

34952000-5

Hydraulische hefplatforms

34953000-2

Opritten

34953100-3

Op- en afritten naar veerboten

34953300-5

Passagiersbruggen

34954000-9

Dienstbruggen

34955000-6

Drijvend dok

34955100-7

Drijvende opslageenheid

34960000-4

Luchthavenuitrusting

34961000-1

Bagageafhandelingssysteem

34961100-2

Bagageafhandelingsuitrusting

34962000-8

Uitrusting voor luchtverkeersleiding

34962100-9

Uitrusting voor controletoren

34962200-0

Luchtverkeersbegeleiding

34962210-3

Simulatie voor luchtverkeersbegeleiding

34962220-6

Luchtverkeersbegeleidingssystemen

34962230-9

Opleiding voor luchtverkeersbegeleiding

34963000-5

Instrument Landing System (ILS)

34964000-2

Doppler VHF Omni direction Range (DVOR)

34965000-9

Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur)

34966000-6

Radiorichtingzoeker en non-directional beacon

34966100-7

Radiorichtingzoeker (RDF)

34966200-8

Non-directional beacon (NDB)

34967000-3

Luchthaven-communicatiesysteem (COM)

34968000-0

Luchthavenbewakings- en -verlichtingssysteem

34968100-1

Luchthavenbewakingssysteem (SUR)

34968200-2

Precisie Pad Aanvluchtindicator (PAPI)

34969000-7

Instapslurven en -trappen voor vliegtuigen

34969100-8

Instapslurven voor vliegtuig

34969200-9

Instaptrappen voor vliegtuigen

34970000-7

Verkeersbewakingsuitrusting

34971000-4

Camera-uitrusting voor snelheidsmeting

34972000-1

Systeem voor het meten van de verkeersstroom

34980000-0

Plaatsbewijzen

34990000-3

Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties

34991000-0

Lampen voor buitenverlichting

34992000-7

Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden

34992100-8

Verlichte verkeersborden

34992200-9

Verkeersborden

34992300-0

Straatnaamborden

34993000-4

Straatverlichting

34993100-5

Tunnelverlichting

34994000-1

Lampen voor scheepsnavigatie en -verlichting

34994100-2

Lampen voor navigatie op rivieren en verlichting

34995000-8

Lampen voor vliegtuignavigatie en -verlichting

34996000-5

Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen

34996100-6

Verkeerslichten

34996200-7

Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren

34996300-8

Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

34997000-2

Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor luchthavens

34997100-3

Vluchtrecorders

34997200-4

Luchthavenverlichting

34997210-7

Lampen voor start- en landingsbanen

34998000-9

Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor haveninstallaties

34999000-6

Signaalgeneratoren, antennesignaalverdelers en galvaniseermachines

34999100-7

Signaalgeneratoren

34999200-8

Antennesignaalverdelers

34999300-9

Galvaniseermachines

34999400-0

Maquettes

34999410-3

Vliegtuigmaquettes

34999420-6

Scheepsmaquettes

35000000-4

Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

35100000-5

Nood- en veiligheidsuitrusting

35110000-8

Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid

35111000-5

Brandblusuitrusting

35111100-6

Ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding

35111200-7

Brandweermaterialen

35111300-8

Brandblustoestellen

35111310-1

Schuimsystemen

35111320-4

Draagbare brandblusapparaten

35111400-9

Uitrusting voor ontsnapping bij brand

35111500-0

Brandbestrijdingssysteem

35111510-3

Handgereedschap voor brandbestrijding

35111520-6

Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten

35112000-2

Reddings- en hulpverleningsuitrusting

35112100-3

Trainingspoppen voor hulpverlening

35112200-4

Nooddouche

35112300-5

Oogdouche

35113000-9

Veiligheidsuitrusting

35113100-0

Uitrusting voor veiligheid op de werkplaats

35113110-0

Beveiligingssysteem voor kernreactor

35113200-1

Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming

35113210-4

Uitrusting voor nucleaire veiligheid

35113300-2

Veiligheidsinstallaties

35113400-3

Beschermende en veiligheidskleding

35113410-6

Beschermende kleding tegen biologische en chemische stoffen

35113420-9

Beschermende kleding voor kernenergie en straling

35113430-2

Veiligheidsvesten

35113440-5

Reflecterende vesten

35113450-8

Beschermende jassen of poncho's

35113460-1

Beschermende sokken of ondergoed

35113470-4

Beschermende overhemden of broeken

35113480-7

Beschermende polsbanden

35113490-0

Beschermende kiel

35120000-1

Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

35121000-8

Beveiligingsuitrusting

35121100-9

Zoemers

35121200-0

Valsgelddetector

35121300-1

Beveiligingsbenodigdheden

35121400-2

Zakken met veiligheidsvoorzieningen

35121500-3

Verzegelingen

35121600-4

Merktekens

35121700-5

Alarmsystemen

35121800-6

Convexe veiligheidsspiegels

35121900-7

Radardetectoren

35123000-2

Uitrusting voor detectie op terrein

35123100-3

Magneetkaartsysteem

35123200-4

Uitrusting voor registratie van variabele werktijden

35123300-5

Tijdregistratiesysteem

35123400-6

Identificatiebadges

35123500-7

Video-identificatiesystemen

35124000-9

Metaaldetectors

35125000-6

Bewakingssysteem

35125100-7

Sensoren

35125110-0

Biometrische sensoren

35125200-8

Tijdcontrolesysteem of werktijdregistratie-apparaat

35125300-2

Veiligheidscamera's

35126000-3

Uitrusting voor het scannen van streepjescodes

35200000-6

Uitrusting voor de politie

35210000-9

Doelen voor schietbanen

35220000-2

Oproerbestrijdingsuitrusting

35221000-9

Waterkanonnen

35230000-5

Handboeien

35240000-8

Sirenes

35250000-1

Hondenafweermiddelen

35260000-4

Politieborden

35261000-1

Informatieborden

35261100-2

Matrixborden voor mededelingen

35262000-8

Verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen

35300000-7

Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen

35310000-0

Diverse wapens

35311000-7

Zwaarden, kapmessen, bajonetten en lansen

35311100-8

Zwaarden

35311200-9

Kapmessen

35311300-0

Bajonetten

35311400-1

Lansen

35312000-4

Gasgeweren

35320000-3

Vuurwapens

35321000-0

Lichte vuurwapens

35321100-1

Handvuurwapens

35321200-2

Geweren

35321300-3

Machinegeweren

35322000-7

Geschut

35322100-8

Luchtdoelgeschut

35322200-9

Motorartillerie

35322300-0

Geschut op aanhangwagens

35322400-1

Mortieren

35322500-2

Houwitser

35330000-6

Munitie

35331000-3

Munitie voor vuurwapens en oorlogvoering

35331100-4

Kogels

35331200-5

Mortiergranaten

35331300-3

Granaten

35331400-7

Landmijnen

35331500-8

Patronen

35332000-0

Munitie voor oorlogvoering te water

35332100-1

Torpedo's

35332200-2

Zeemijnen

35333000-7

Munitie voor oorlogvoering in de lucht

35333100-8

Bommen

35333200-9

Raketten (ruimtevaart)

35340000-9

Delen van vuurwapens en munitie

35341000-6

Delen van lichte vuurwapens

35341100-7

Pijpfittingen van geschutbrons

35342000-3

Delen van raketwerpers

35343000-0

Delen van mortieren

35400000-8

Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

35410000-1

Militaire gepantserde voertuigen

35411000-8

Gevechtstanks

35411100-9

Zware gevechtstanks

35411200-0

Lichte gevechtstanks

35412000-5

Gepantserde gevechtsvoertuigen

35412100-6

Infanteriegevechtsvoertuigen

35412200-7

Gepantserde manschappenvoertuigen

35412300-8

Gepantserde wapenvoertuigen

35412400-9

Verkennings- en patrouillevoertuigen

35412500-0

Besturings- en verbindingsvoertuigen

35420000-4

Delen van militaire voertuigen

35421000-1

Mechanische onderdelen voor miliaire voertuigen

35421100-2

Motoren en motoronderdelen voor militaire voertuigen

35422000-8

Elektronische en elektrische onderdelen voor militaire voertuigen

35500000-9

Oorlogsschepen en bijbehorende delen

35510000-2

Oorlogsschepen

35511000-9

Oppervlaktegevechtsschip

35511100-0

Vliegdekschepen

35511200-1

Torpedojagers en fregatten

35511300-2

Corvetten en patrouilleboten

35511400-3

Amfibievaartuigen en -schepen

35512000-6

Onderzeeërs

35512100-7

Strategische onderzeeërs, met atoomaandrijving

35512200-8

Gevechtsonderzeeërs, met atoomaandrijving

35512300-9

Gevechtsonderzeeërs, met dieselaandrijving

35512400-0

Onbemande onderzeeërs

35513000-3

Mijnenleggers en hulpschepen

35513100-4

Mijnenvegers

35513200-5

Reserve onderzoeksvaartuig

35513300-6

Reservevaartuig voor informatieverzameling

35513400-7

Reserve hospitaal-/vracht-/tanker-/roroschip

35520000-5

Delen voor oorlogsschepen

35521000-2

Scheepsromp en mechanische onderdelen voor oorlogsschepen

35521100-3

Motoren en motoronderdelen voor oorlogsschepen

35522000-9

Elektrische en elektronische onderdelen voor oorlogsschepen

35600000-0

Militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten

35610000-3

Militaire vliegtuigen

35611100-1

Gevechtsvliegtuigen

35611200-2

Jachtbommenwerper/vliegtuigen voor grondaanvallen

35611300-3

Bommenwerpers

35611400-4

Militaire transportvliegtuigen

35611500-5

Opleidingsvliegtuigen

35611600-6

Zeeverkenningsvliegtuigen

35611700-7

Tankervliegtuigen

35611800-8

Verkenningsvliegtuigen

35612100-8

Gevechtshelikopters

35612200-9

Antionderzeeëroorlogshelikopters

35612300-0

Ondersteuningshelikopters

35612400-1

Militaire transporthelikopters

35612500-2

Helikopters voor zoek- en reddingsacties

35613000-4

Onbemande luchtvaartuigen

35613100-5

Onbemande gevechtsluchtvaartuigen

35620000-6

Raketten (wapens)

35621000-3

Strategische raketten

35621100-4

Strategische ABM/antiballistische raketten

35621200-5

Ballistische langeafstandsaketten

35621300-6

Vanaf onderzeeërs gelanceerde ballistische raketten

35621400-7

Ballistische middellangeafstandsraketten

35622000-0

Tactische raketten

35622100-1

Lucht-luchtraketten

35622200-2

Lucht-grondraketten

35622300-3

Antischeepsraketten

35622400-4

Antionderzeeërraketten

35622500-5

Tactische ABM/antiballistische raketten

35622600-6

Geleide antitankraketten

35622700-7

Grond-luchtraketten

35623000-7

Kruisraketten

35623100-8

Lucht-/Grond-/Zeegelanceerde kruisraketten

35630000-9

Militaire ruimtevaartuigen

35631000-6

Militaire satellieten

35631100-7

Communicatiesatellieten

35631200-8

Observatiesatellieten

35631300-9

Navigatiesatellieten

35640000-2

Delen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur

35641000-9

Structuur en mechanische onderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur

35641100-0

Motoren en motoronderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur

35642000-7

Elektronische en elektrische onderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur

35700000-1

Militaire elektronische systemen

35710000-4

Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen

35711000-1

Commando-, controle- en communicatiesystemen

35712000-8

Tactische commando-, controle- en communicatiesystemen

35720000-7

Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR

35721000-4

Elektronisch inlichtingensysteem

35722000-1

Radar

35723000-8

Luchtafweerradar

35730000-0

Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen

35740000-3

Veldslagsimulatoren

35800000-2

Persoonlijke en ondersteunende uitrusting

35810000-5

Persoonlijke uitrusting

35811100-3

Brandweeruniformen

35811200-4

Politie-uniformen

35811300-5

Militaire uniformen

35812000-9

Gevechtsuniformen

35812100-0

Camouflagejassen

35812200-1

Gevechtspakken

35812300-2

Gevechtsuitrusting

35813000-6

Helmen voor militairen

35813100-7

Helmovertrekken

35814000-3

Gasmaskers

35815000-0

Kogelwerende kleding

35815100-1

Kogelvrije vesten

35820000-8

Ondersteunende uitrusting

35821000-5

Vlaggen

35821100-6

Vlaggenmast

37000000-8

Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren

37300000-1

Muziekinstrumenten en onderdelen daarvan

37310000-4

Muziekinstrumenten

37311000-1

Toetsinstrumenten

37311100-2

Piano's

37311200-3

Accordeons

37311300-4

Orgels

37311400-5

Celesta's

37312000-8

Koperinstrumenten

37312100-9

Trompetten

37312200-0

Trombones

37312300-1

Sousafoons

37312400-2

Saxofoons

37312500-3

Fluitje

37312600-4

Bugels

37312700-5

Saxhoorns

37312800-6

Mellofoons

37312900-7

Alt-, bariton-, vleugel- en Franse hoorns

37312910-0

Althoorns

37312920-3

Baritonhoorns

37312930-6

Vleugelhoorns

37312940-9

Franse hoorns

37313000-5

Snaarinstrumenten

37313100-6

Klavecimbels

37313200-7

Clavichords

37313300-8

Gitaren

37313400-9

Violen

37313500-0

Harpen

37313600-1

Banjo's

37313700-2

Mandolines

37313800-3

Cello's

37313900-4

Bassen

37314000-2

Blaasinstrumenten

37314100-3

Klarinetten

37314200-4

Hobo's

37314300-5

Kornetten en fluiten

37314310-8

Kornetten

37314320-1

Fluiten

37314400-6

Piccolo's

37314500-7

Doedelzakken

37314600-8

Harmonica's

37314700-9

Kazoo's

37314800-0

Engelse hoorns

37314900-1

Ocarina's

37315000-9

Muziekinstrumenten met elektrische versterkers

37315100-0

Synthesizers

37316000-6

Slaginstrumenten

37316100-7

Pauken

37316200-8

Klokken (muziekinstrument)

37316300-9

Tamboerijnen

37316400-0

Castagnetten

37316500-1

Drums (muziekinstrument)

37316600-2

Xylofoons

37316700-3

Vibrafoons

37320000-7

Onderdelen en toebehoren van muziekinstrumenten

37321000-4

Toebehoren van muziekinstrumenten

37321100-5

Metronomen

37321200-6

Rieten mondstukken

37321300-7

Toebehoren voor snaarinstrumenten

37321400-8

Snaren of plectra voor instrumenten

37321500-9

Toebehoren voor slaginstrumenten

37321600-0

Foedralen of kisten of toebehoren voor muziekinstrumenten

37321700-1

Instrumentenstandaards of muziekstandaards

37322000-1

Delen van muziekinstrumenten

37322100-2

Stempinnen

37322200-3

Speeldozen of mechanismen

37322300-4

Mondstukken

37322400-5

Sourdines

37322500-6

Stemschroeven

37322600-7

Dirigeerstokjes

37322700-8

Piccolopolsters

37400000-2

Sportartikelen en -uitrusting

37410000-5

Buitensportuitrusting

37411000-2

Winteruitrusting

37411100-3

Ski- en snowboarduitrusting

37411110-6

Skischoenen

37411120-9

Ski's

37411130-2

Skistokken

37411140-5

Skibindingen

37411150-8

Snowboards

37411160-1

Skikleding

37411200-4

Uitrusting voor schaatsen en ijshockey

37411210-7

Hockeypucks

37411220-0

Schaatsen

37411230-3

Hockeysticks

37411300-5

Poolkleding en -uitrusting

37412000-9

Watersportuitrusting

37412100-0

Waterski's

37412200-1

Duik- en snorkeluitrusting

37412210-4

Trimvesten

37412220-7

Persluchttanks voor duikers

37412230-0

Regelaars voor duikers

37412240-3

Duikinstrumenten of toebehoren

37412241-0

Ademhalingsapparatuur voor duikers

37412242-7

Duikkleding

37412243-4

Onderwaterpakken

37412250-6

Maskers, flippers of snorkels

37412260-9

Natte duikpakken

37412270-2

Droge duikpakken

37412300-2

Surf- en zwemuitrusting en toebehoren

37412310-5

Wakeboards, kneeboards of boogieboards

37412320-8

Uitrusting voor windsurfen

37412330-1

Surfplanken

37412340-4

Zwembrillen of flippers

37412350-7

Uitrusting voor parasailing

37413000-6

Artikelen voor de jacht of hengelsport

37413100-7

Vistuig

37413110-0

Hengelstokken

37413120-3

Vislijn

37413130-6

Hengelmolens

37413140-9

Kunstaas

37413150-2

Visaas

37413160-5

Gewichten of zinklood

37413200-8

Producten voor de jacht

37413210-1

Dierenroepfluitjes

37413220-4

Lokvogels (jacht)

37413230-7

Werpmachines (sport)

37413240-0

Geweerlopen

37414000-3

Kampeerartikelen

37414100-4

Slaapmatjes

37414200-5

IJskisten

37414300-6

Reparatiekits voor tenten

37414600-9

Kooktoestellen voor camping of buitensport

37414700-0

Drankkoelers

37414800-1

Overlevingspakken

37415000-0

Atletiekuitrusting

37416000-7

Vrijetijdsuitrusting

37420000-8

Uitrusting voor gymnastiekzaal

37421000-5

Gymmatten

37422000-2

Gymnastiekrekken of -balken

37422100-3

Gymrekken

37422200-4

Gymbalken

37423000-9

Touwen of ringen of klimtoestellen (gymnastiek)

37423100-0

Touwen (gymnastiek)

37423200-1

Ringen (gymnastiek)

37423300-2

Klimtoestellen (gymnastiek)

37424000-6

Springtoestellen (gymnastiek)

37425000-3

Gymnastiektrampolines

37426000-0

Evenwichttoestellen

37430000-1

Boksuitrusting

37431000-8

Boksringen

37432000-5

Bokszakken

37433000-2

Bokshandschoenen

37440000-4

Fitnessuitrusting

37441000-1

Aerobicstrainingsapparaten

37441100-2

Loopbanden

37441200-3

Steppers

37441300-4

Hometrainers

37441400-5

Roeitrainers

37441500-6

Springtouwen

37441600-7

Oefentrampolines

37441700-8

Gymballen

37441800-9

Aerobics stepapparaten

37441900-0

Crosstrainingsapparaten

37442000-8

Trainingsapparaten met gewichten en veren

37442100-8

Handhalters

37442200-8

Lange halters

37442300-8

Trainingsapparaten voor onder- en bovenlichaam

37442310-4

Trainingsapparaten voor onderlichaam

37442320-7

Trainingsapparaten voor bovenlichaam

37442400-8

Halterbanken of -rekken

37442500-8

Fitnessgewichten

37442600-8

Pilatesapparaten

37442700-8

Gripversterker

37442800-8

Trekveren en buigveren

37442810-9

Trekveren

37442820-2

Buigveren

37442900-8

Multigymapparaten

37450000-7

Uitrusting voor veld- en baansporten

37451000-4

Uitrusting voor veldsporten

37451100-5

Honkballen

37451110-8

Vangschermen of omheiningen voor honkbal

37451120-1

Honkbalhonken

37451130-4

Honkbalknuppels

37451140-7

Slaghulpmiddelen voor honkbal

37451150-0

Honkbalhandschoenen

37451160-3

Beschermende uitrusting voor honkbal of softbal

37451200-6

Veldhockeyuitrusting

37451210-9

Veldhockeyballen

37451220-2

Veldhockeysticks

37451300-7

Ballen voor American football

37451310-0

Blocking sleds voor American football

37451320-3

Kicking tees voor American football

37451330-6

Tackling dummies voor American football

37451340-9

American football vlag-uitrusting

37451400-8

Lacrosseballen

37451500-9

Lacrossesticks

37451600-0

Ballenkanon

37451700-1

Voetballen

37451710-4

Markeerapparatuur voor voetbalveld

37451720-7

Beschermende uitrusting voor voetbal

37451730-0

Trainingshulpmiddelen voor voetbal

37451800-2

Softballen

37451810-5

Softbalknuppels

37451820-8

Softbalhandschoenen

37451900-3

Handbaluitrusting

37451920-9

Schoolsets voor teamhandbal

37452000-1

Uitrusting voor slag- en baansporten

37452100-2

Badmintonuitrusting

37452110-5

Pluimpjes of shuttles voor badminton

37452120-8

Badmintonrackets

37452200-3

Basketballen

37452210-6

Complete spelsets voor basketbal

37452300-4

Beschermende uitrusting voor zaalhockey

37452400-5

Ballen, handgrepen en bespanning voor racketball

37452410-8

Racketball-ballen

37452420-1

Handgrepen voor racketball

37452430-4

Bespanning voor racketball

37452500-6

Rackets voor racketball

37452600-7

Squashuitrusting

37452610-0

Squashballen

37452620-3

Squashrackets

37452700-8

Tennisuitrusting

37452710-1

Tennisballen

37452720-4

Uitrusting voor tennisbaan

37452730-7

Tennisrackets

37452740-0

Trainingshulpmiddelen voor tennis

37452800-9

Tetherballen en palen

37452810-2

Tetherballen

37452820-5

Tetherbalpalen

37452900-0

Volleyballen

37452910-3

Volleybalstandaards

37452920-6

Opbergelement voor volleyballen of netten

37453000-8

Uitrusting voor sintelbaansporten

37453100-9

Werpsperen

37453200-0

Latten voor hoogspringen

37453300-1

Werpdiscussen

37453400-2

Kogels voor kogelstoten

37453500-3

Polsstokken

37453600-4

Horden

37453700-5

Estafettestokjes

37460000-0

Mik- en tafelspelen en uitrusting daarvoor

37461000-7

Tafelspelen en uitrusting daarvoor

37461100-8

Tafels of toebehoren voor luchthockey

37461200-9

Balletjes voor tafelvoetbal

37461210-2

Poppen voor tafelvoetbal

37461220-5

Voetbaltafels

37461300-0

Poolkeuen

37461400-1

Shuffelborduitrusting

37461500-2

Tafeltennistafels

37461510-5

Pingpongballen

37461520-8

Tafeltennisbatjes

37462000-4

Mikspelen en uitrusting daarvoor

37462100-5

Uitrusting voor boogschieten

37462110-8

Armbeschermers voor boogschieten

37462120-1

Pijlen voor boogschieten

37462130-4

Vangelementen voor boogschieten

37462140-7

Boogpezen voor boogschieten

37462150-0

Bogen voor boogschieten

37462160-3

Handschoenen voor boogschieten

37462170-6

Doelstandaards voor boogschieten

37462180-9

Doelen voor boogschieten

37462200-6

Dartpijlen

37462210-9

Dartborden

37462300-7

Doelen voor werpsport

37462400-8

Uitrusting voor kleiduiven schieten

37470000-3

Uitrusting voor golf en bowling

37471000-0

Uitrusting voor golf

37471100-1

Golftassen

37471200-2

Golfballen

37471300-3

Golfclubs

37471400-4

Golftee's

37471500-5

Golfclubhoezen

37471600-6

Golfhandschoenen

37471700-7

Fixeermiddelen voor losgeslagen graszode

37471800-8

Golfscopes

37471900-9

Put-trainer

37472000-7

Bowlinguitrusting

37480000-6

Machines of apparatuur voor vrijetijdsuitrusting

37481000-3

Kunstijsmachines

37482000-0

Billboards voor sportinformatie

37500000-3

Spellen en speelgoed; kermisattracties

37510000-6

Poppen

37511000-3

Poppenhuizen

37512000-0

Delen of toebehoren voor poppen

37513000-7

Marionetten

37513100-8

Poppentheaters

37520000-9

Speelgoed

37521000-6

Speelgoedmuziekinstrumenten

37522000-3

Speelgoed met wielen

37523000-0

Puzzels

37524000-7

Spellen

37524100-8

Educatieve spelen

37524200-9

Bordspelen

37524300-0

Traditionele spelen

37524400-1

Gezelschapsspelen

37524500-2

Strategische spelen

37524600-3

Geheugenspelen

37524700-4

Toebehoren voor spelen

37524800-5

Lottospelen

37524810-8

Loterijbriefjes

37524900-6

Spellensets

37525000-4

Speelgoedballonnen en ballen

37526000-1

Speelgoedemmertjes

37527000-8

Speelgoedtreintjes en -autootjes

37527100-9

Speelgoedtreintjes

37527200-0

Speelgoedautootjes

37528000-5

Speelgoedwapens

37529000-2

Opblaasbaar speelgoed en speelgoedpaardjes e.d.

37529100-3

Opblaasbaar speelgoed

37529200-4

Speelgoedpaardjes e.d.

37530000-2

Artikelen voor pretpark-, bord- of gezelschapsspelen

37531000-9

Speelkaarten

37532000-6

Videospelletjes

37533000-3

Biljarten

37533100-4

Biljartballen

37533200-5

Biljartkrijt

37533300-6

Biljartkeutips

37533400-7

Ballendriehoeken

37533500-8

Biljarttafels

37534000-0

Spellen met munten of fiches

37535000-7

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties

37535100-8

Schommels

37535200-9

Speeltuinuitrusting

37535210-2

Schommels voor speelplaatsen

37535220-5

Klimrekken voor speelplaatsen

37535230-8

Draaimolens voor speelplaatsen

37535240-1

Glijbanen voor speelplaatsen

37535250-4

Wippen voor speelplaatsen

37535260-7

Tunnels voor speelplaatsen

37535270-0

Zandbakken voor speelplaatsen

37535280-3

Open tribunes voor speelplaatsen

37535290-6

Uitrusting voor wand- en touwklimmen

37535291-3

Uitrusting voor wandklimmen

37535292-0

Uitrusting voor touwklimmen

37540000-5

Gokmachines

37800000-6

Handwerk- en kunstbenodigdheden

37810000-9

Handwerkbenodigdheden

37820000-2

Kunstbenodigdheden

37821000-9

Schilderspenselen

37822000-6

Tekenpennen

37822100-7

Kleurpotloden

37822200-8

Houtskoolstiften

37822300-9

Krijtjes

37822400-0

Pastelstiften

37823000-3

Vetvrij papier en andere papierwaren

37823100-4

Vetvrij papier

37823200-5

Calqueerpapier

37823300-6

Pergamijn

37823400-7

Doorzichtig of doorschijnend papier

37823500-8

Kunstdrukpapier

37823600-9

Tekenpapier

37823700-0

Cartografisch papier

37823800-1

Meerlagig papier en karton

37823900-2

Kraftliner

38000000-5

Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

38100000-6

Instrumenten voor navigatie en meteorologie

38110000-9

Navigatie-instrumenten

38111000-6

Peilingsuitrusting

38111100-7

Kompassen

38111110-0

Kompastoebehoren

38112000-3

Sextanten

38112100-4

Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)

38113000-0

Sonars

38114000-7

Echopeilers

38115000-4

Radarapparatuur

38115100-5

Radarbewakingsuitrusting

38120000-2

Instrumenten voor de meteorologie

38121000-9

Windmeters

38122000-6

Barometers

38123000-3

Apparaten voor het registreren van neerslag of verdamping

38124000-0

Radiopeilapparatuur

38125000-7

Regenmeters

38126000-4

Oppervlakte-observatieapparatuur

38126100-5

Apparatuur voor oppervlakte-observatie van neerslag of verdamping

38126200-6

Apparatuur voor oppervlakte-observatie van zonnestraling

38126300-7

Apparatuur voor oppervlakte-observatie van temperatuur of vochtigheid

38126400-8

Oppervlakte-observatieapparatuur voor wind

38127000-1

Weerstations

38128000-8

Toebehoren voor meteorologische instrumenten

38200000-7

Geologische en geofysische instrumenten

38210000-0

Geologische kompassen

38220000-3

Geologische prospectie-apparatuur

38221000-0

Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

38230000-6

Elektromagnetische geofysische instrumenten

38240000-9

Geofysische instrumenten voor zwaartekracht

38250000-2

Geofysische instrumenten voor inductiepolarisatie (IP)

38260000-5

Geofysische instrumenten — magnetometer

38270000-8

Geofysische instrumenten — soortelijke weerstand

38280000-1

Gravimeters

38290000-4

Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie

38291000-1

Telemetrieapparatuur

38292000-8

Instrumenten voor de hydrografie

38293000-5

Seismische uitrusting

38294000-2

Theodolieten

38295000-9

Topografische uitrusting

38296000-6

Instrumenten voor de landmeetkunde

38300000-8

Instrumenten voor metingen

38310000-1

Precisieweegschalen

38311000-8

Elektronische weegschalen en toebehoren

38311100-9

Elektronisch-analytische balansen

38311200-0

Elektronisch-technische balansen

38311210-3

Kalibratiegewichten

38320000-4

Tekentafels

38321000-1

Tekenmachines

38322000-8

Pantografen

38323000-5

Rekenlinialen

38330000-7

Handinstrumenten voor lengtemeting

38331000-4

Rasters

38340000-0

Instrumenten voor het meten van hoeveelheden

38341000-7

Apparatuur voor het meten van straling

38341100-8

Elektronenstraalrecorders

38341200-9

Stralingsmeters

38341300-0

Instrumenten voor het meten van elektrische hoeveelheden

38341310-3

Ampèremeters

38341320-6

Voltmeters

38341400-1

Geigertellers

38341500-2

Apparatuur voor het opsporen van besmettingen

38341600-3

Stralingsmonitoren

38342000-4

Oscilloscopen

38342100-5

Oscillografen

38343000-1

Foutencontrole-uitrusting

38344000-8

Apparatuur voor het opsporen van vervuiling

38400000-9

Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen

38410000-2

Meetinstrumenten

38411000-9

Hydrometers

38412000-6

Thermometers

38413000-3

Pyrometers

38414000-0

Hygrometers

38415000-7

Psychrometers

38416000-4

PH-meters

38417000-1

Thermokoppels

38418000-8

Calorimeters

38420000-5

Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

38421000-2

Debietmeetuitrusting

38421100-3

Watermeters

38421110-6

Stroommeters

38422000-9

Peilmetingstoestellen

38423000-6

Drukmeters

38423100-7

Drukmeters

38424000-3

Meet- en controle-uitrusting

38425000-0

Apparatuur voor vloeistofmechanica

38425100-1

Manometers

38425200-2

Viscosimeters

38425300-3

Diepte-indicatoren

38425400-4

Apparatuur voor structuurbeoordeling

38425500-5

Apparatuur voor sterktebeoordeling

38425600-6

Pyknometers

38425700-7

Instrumenten voor het meten van oppervlaktespanning

38425800-8

Densitometers

38426000-7

Coulometers

38427000-4

Fluxmeters

38428000-1

Reometers

38429000-8

Rotameters

38430000-8

Detectie- en analyseapparatuur

38431000-5

Detectieapparatuur

38431100-6

Gasdetectieapparatuur

38431200-7

Rookmelders

38431300-8

Foutdetectors

38432000-2

Analyseapparatuur

38432100-3

Gasanalyseapparatuur

38432200-4

Chromatografen

38432210-7

Gaschromatografen

38432300-5

Rookanalyseapparatuur

38433000-9

Spectrometers

38433100-0

Massaspectrometers

38433200-1

Uitrusting voor emissiemeting

38433210-4

Emissiespectrometers

38433300-2

Spectrumanalysatoren

38434000-6

Analysatoren

38434100-7

Expansieanalysatoren

38434200-8

Uitrusting voor geluidsmeting

38434210-1

Sonometers

38434220-4

Apparaten voor geluidssnelheidsanalyse

38434300-9

Uitrusting voor het meten van geluidshinder

38434310-2

Decibelmeter

38434400-0

Vibratieanalysatoren

38434500-1

Biochemische analysatoren

38434510-4

Cytometers

38434520-7

Bloedanalysatoren

38434530-0

Melkanalysatoren

38434540-3

Biomedische uitrusting

38434550-6

Bloedcellentellers

38434560-9

Chemieanalysatoren

38434570-2

Hematologieanalysatoren

38434580-5

Immunoassay-analysatoren

38435000-3

Apparatuur voor het detecteren van vloeistoffen

38436000-0

Schudapparaten en toebehoren

38436100-1

Schudapparaten

38436110-4

Erlenmeyerhouder voor schudapparaten

38436120-7

Erlenmeyerklemmen voor schudapparaten

38436130-0

Houders voor scheitrechters

38436140-3

Plateau voor erlenmeyerklemmen voor schudapparaten

38436150-6

Petrischaalhouder voor schudapparaten

38436160-9

Testbuishouder voor schudapparaten

38436170-2

Kolfadapter voor schudapparaten

38436200-2

Rotatieverdampers

38436210-5

Beschermplaat voor rotatieverdampers

38436220-8

Kooktemperatuursensor voor rotatieverdampers

38436230-1

Drukregelaar voor rotatieverdampers

38436300-3

Schudincubatoren

38436310-6

Verwarmingsplaten

38436320-9

Verwarmingsplaten voor kolven

38436400-4

Magnetische schudapparaten

38436410-7

Warmteregulatoren voor mechanische schudapparaten met verwarmingsplaten

38436500-5

Mechanische roerapparaten

38436510-8

Schoepen voor mechanische roerapparaten

38436600-6

Immersie-homogenisatoren

38436610-9

Dispergeer-apparatuur voor immersie-homogenisatoren

38436700-7

Ultrasone desintegratoren

38436710-0

Sondes voor ultrasone desintegrators

38436720-3

Converters voor ultrasone desintegrators

38436730-6

Continustroom-kamers voor ultrasone desintegrators

38436800-8

Homogenisatoren met roterende bladen

38437000-7

Laboratoriumpipetten en toebehoren

38437100-8

Pipetten

38437110-1

Pipet-tips

38437120-4

Pipettenstandaards

38500000-0

Controle- en testapparatuur

38510000-3

Microscopen

38511000-0

Elektronenmicroscopen

38511100-1

Aftastingselektronenmicroscopen

38511200-2

Transmissie-elektronenmicroscoop

38512000-7

Ionen- en moleculaire microscopen

38512100-8

Ionenmicroscopen

38512200-9

Monoculaire microscopen

38513000-4

Inversie- en metallurgische microscopen

38513100-5

Inversiemicroscopen

38513200-6

Metallurgische microscopen

38514000-1

Donkerveld- en rastersondemicroscopen

38514100-2

Donkerveld-microscopen

38514200-3

Rastersondemicroscopen (SPM)

38515000-8

Fluorescerende en polarisatiemiscroscopen

38515100-9

Polarisatiemicroscopen

38515200-0

Fluorescentiemicroscopen

38516000-5

Binoculaire lichtcompound-microscopen

38517000-2

Akoestische en projectiemicroscopen

38517100-3

Akoestische microscopen

38517200-4

Projectiemicroscopen

38518000-9

Breedveld-, stereo- of microdissectiemicroscopen

38518100-0

Breedveldmicroscopen

38518200-1

Stereo- of microdissectiemicroscopen

38519000-6

Diverse toebehoren voor microscopen

38519100-7

Belichters voor microscopen

38519200-8

Microscoopobjectieven

38519300-9

Foto- of video-opzetstukken voor microscopen

38519310-2

Foto-opzetstukken voor microscopen

38519320-5

Video-opzetstukken voor microscopen

38519400-0

Standaards voor computergestuurde microscoop

38519500-1

Reservelampen voor laboratoriummicroscopen

38519600-2

Oculairs, condensors, collectors, buizen, standaards en afdekhoezen voor microscoop

38519610-5

Oculairs voor microscoop

38519620-8

Condensers voor microscoop

38519630-1

Collectors voor microscoop

38519640-4

Buizen voor microscoop

38519650-7

Standaards voor microscoop

38519660-0

Afdekhoezen voor microscoop

38520000-6

Scanners

38521000-3

Drukscanners

38522000-0

Chromatografische scanners

38527100-6

Dosimeters voor ionisatiekamers

38527200-7

Dosimeters

38527300-8

Secundaire standaard dosimetersystemen

38527400-9

Fantoomdosimeters

38530000-9

Diffractieapparatuur

38540000-2

Machines en toestellen voor testen en meten

38541000-9

Apparatuur voor het testen van de soldeerbaarheid

38542000-6

Servo-hydraulische testapparatuur

38543000-3

Gasdetectie-uitrusting

38544000-0

Drugsopsporingsapparatuur

38545000-7

Gasanalysesets

38546000-4

Explosievendetectiesysteem

38546100-5

Bomdetectoren

38547000-1

Dosimetriesysteem

38548000-8

Instrumenten voor voertuigen

38550000-5

Meters

38551000-2

Energiemeters

38552000-9

Elektronische meters

38553000-6

Magnetometers

38554000-3

Elektriciteitsmeters

38560000-8

Productietellers

38561000-5

Toerentellers

38561100-6

Snelheidsmeters voor voertuigen

38561110-9

Tachometers

38561120-2

Taximeters

38562000-2

Stroboscopen

38570000-1

Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing

38571000-8

Snelheidsbegrenzers

38580000-4

Niet-medische stralingsapparatuur

38581000-1

Bagagescanapparatuur

38582000-8

Röntgencontroleapparatuur

38600000-1

Optische instrumenten

38620000-7

Polariserend materiaal

38621000-4

Glasvezelapparatuur

38622000-1

Spiegels

38623000-8

Optische filters

38624000-5

Optische hulpmiddelen

38630000-0

Astronomische en optische instrumenten

38631000-7

Verrekijkers

38632000-4

Nachtkijkers

38633000-1

Telescopische kijkers

38634000-8

Optische microscopen

38635000-5

Telescopen

38636000-2

Speciale optische instrumenten

38636100-3

Lasers

38636110-6

Industriële lasers

38640000-3

Lcd-toestellen

38641000-0

Periscopen

38650000-6

Foto-uitrusting

38651000-3

Camera's

38651100-4

Cameralenzen

38651200-5

Camerabody's

38651300-6

Camera's voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders

38651400-7

Fototoestellen voor directklaarfotografie

38651500-8

Filmcamera's

38651600-9

Digitale fototoestellen

38652000-0

Filmprojectoren

38652100-1

Projectoren

38652110-4

Diaprojectoren

38652120-7

Videoprojectietoestellen

38652200-2

Vergrotingstoestellen

38652300-3

Reduceertoestellen

38653000-7

Apparatuur voor fotolaboratoria

38653100-8

Flitsers

38653110-1

Flitslampjes

38653111-8

Flitsblokjes

38653200-9

Vergrotingsapparaten voor de fotografie

38653300-0

Apparaten en uitrusting voor het ontwikkelen van films

38653400-1

Projectieschermen

38654000-4

Apparatuur voor microfilm en microfiches

38654100-5

Microfilmuitrusting

38654110-8

Microfilmleesapparaten

38654200-6

Microfiche-uitrusting

38654210-9

Microfichelezers

38654300-7

Microvormuitrusting

38654310-0

Microvormleesapparaten

38700000-2

Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters

38710000-5

Tijdregistratieapparatuur

38720000-8

Stempelklokken

38730000-1

Parkeermeters

38731000-8

Muntentellers

38740000-4

Timers

38750000-7

Tijdschakelaars

38800000-3

Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening

38810000-6

Uitrusting voor industriële procesregeling

38820000-9

Afstandsbedieningsuitrusting

38821000-6

Radioafstandsbedieningsapparatuur

38822000-3

Sirenetoestellen met afstandsbediening

38900000-4

Diverse apparatuur voor beoordeling en testen

38910000-7

Apparatuur voor het beoordelen en testen van hygiëne

38911000-4

Kits voor manuele swabtests

38912000-1

Kits voor geautomatiseerde swabtests

38920000-0

Apparatuur voor zaden en diervoeders

38921000-7

Analyseapparaten voor zaadkorrels/graankorrels

38922000-4

Zadentellers

38923000-1

Analyseapparaten voor diervoeders

38930000-3

Instrumenten voor het meten van vochtigheid en vochtgehalte

38931000-0

Temperatuur/vochtigheidstestapparaten

38932000-7

Vochtigheidsmeters

38940000-6

Kernevaluatie-instrumenten

38941000-7

Alfadeeltjestellers

38942000-7

Alfa/betadeeltjestellers

38943000-7

Betadeeltjestellers

38944000-7

Beta/gammadeeltjestellers

38945000-7

Gammadeeltjestellers

38946000-7

kVp-meters

38947000-7

Microanalyseapparaten voor röntgenstralen

38950000-9

Polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur

38951000-6

Real-time polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur

38960000-2

Alcoholslot

38970000-5

Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen

39000000-2

Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

39100000-3

Meubilair

39110000-6

Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

39111000-3

Zitmeubelen

39111100-4

Draaistoelen

39111200-5

Theaterstoelen

39111300-6

Schietstoelen

39112000-0

Rechte stoelen

39112100-1

Eetkamerstoelen

39113000-7

Diverse zitmeubelen en stoelen

39113100-8

Leunstoelen

39113200-9

Canapés

39113300-0

Zitbanken

39113400-1

Ligstoelen

39113500-2

Krukjes

39113600-3

Banken

39113700-4

Voetenbankjes

39114000-4

Onderdelen van stoelen

39114100-5

Stoffering

39120000-9

Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten

39121000-6

Schrijftafels en tafels

39121100-7

Schrijftafels

39121200-8

Tafels

39122000-3

Kasten en boekenkasten

39122100-4

Kasten

39122200-5

Boekenkasten

39130000-2

Kantoormeubilair

39131000-9

Kantoorrekken

39131100-0

Archiefrekken

39132000-6

Archiefsystemen

39132100-7

Dossierkasten

39132200-8

Kaartsysteemkasten

39132300-9

Hangmappen

39132400-0

Carrouselsystemen

39132500-1

Kantoorwagentjes

39133000-3

Uitstalkasten

39134000-0

Computermeubilair

39134100-1

Computertafels

39135000-7

Sorteertafels

39135100-8

Sorteerkastjes

39136000-4

Kapstokken

39137000-1

Waterontharders

39140000-5

Huishoudmeubilair

39141000-2

Keukenmeubilair en apparatuur

39141100-3

Legplanken

39141200-4

Werkbladen

39141300-5

Legkasten

39141400-6

Inbouwkeukens

39141500-7

Afzuigkappen

39142000-9

Tuinmeubilair

39143000-6

Meubilair voor slaapkamer, eetkamer en zitkamer

39143100-7

Slaapkamermeubilair

39143110-0

Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel

39143111-7

Bedonderstellen

39143112-4

Matrassen

39143113-1

Speciale bekledingsstof

39143114-8

Elektrische dekens

39143115-5

Rubber lakens

39143116-2

Kinderbedjes

39143120-3

Meubilair voor slaapkamer, met uitzondering van bedden en beddengoed

39143121-0

Hangkasten

39143122-7

Ladenkasten

39143123-4

Nachtkastjes

39143200-8

Eetkamermeubilair

39143210-1

Eettafels

39143300-9

Zitkamermeubilair

39143310-2

Salontafels

39144000-3

Badkamermeubilair

39145000-0

Elementen voor wijnkelder

39150000-8

Divers meubilair en uitrusting

39151000-5

Diverse meubelen

39151100-6

Rekken

39151200-7

Werkbanken

39151300-8

Modulair meubilair

39152000-2

Verrijdbare boekenrekken

39153000-9

Meubilair voor conferentiezaal

39153100-0

Boekenrekken

39154000-6

Tentoonstellingsuitrusting

39154100-7

Tentoonstellingsstands

39155000-3

Bibliotheekmeubilair

39155100-4

Bibliotheekuitrusting

39156000-0

Meubilair voor hal en receptie

39157000-7

Onderdelen van meubilair

39160000-1

Schoolmeubilair

39161000-8

Meubilair voor kleuterschool

39162000-5

Onderwijsuitrusting

39162100-6

Leermiddelen

39162110-9

Schoolbenodigdheden

39162200-7

Leerhulpmiddelen en -toestellen

39170000-4

Winkelmeubilair

39171000-1

Vitrines

39172000-8

Balies

39172100-9

Uitgiftebuffetten

39173000-5

Magazijnunits

39174000-2

Uithangborden

39180000-7

Laboratoriummeubilair

39181000-4

Werkbanken voor laboratorium

39190000-0

Behangselpapier en andere bekleding

39191000-7

Wandbekleding op papier- of kartonbasis

39191100-8

Behangselpapier

39192000-4

Wandbekleding van textiel

39193000-1

Vloerbedekking op papier- of kartonbasis

39200000-4

Meubilering

39220000-0

Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden

39221000-7

Keukenuitrusting

39221100-8

Keukengerei

39221110-1

Vaatwerk

39221120-4

Kopjes en glazen

39221121-1

Kopjes

39221122-8

Kleine kopjes

39221123-5

Drinkglazen

39221130-7

Verpakkingen voor voedingsmiddelen

39221140-0

Veldflessen

39221150-3

Thermosflessen

39221160-6

Bakjes

39221170-9

Droogrekken

39221180-2

Kookgerei

39221190-5

Afdruiprekken

39221200-9

Tafelgerei

39221210-2

Borden (servies)

39221220-5

Schalen

39221230-8

Schoteltjes

39221240-1

Kommen

39221250-4

Karaffen

39221260-7

Eetketels

39222000-4

Cateringbenodigdheden

39222100-5

Cateringbenodigdheden voor eenmalig gebruik

39222110-8

Wegwerpbestek en -borden

39222120-1

Wegwerpbekers

39222200-6

Dienbladen

39223000-1

Lepels en vorken

39223100-2

Lepels

39223200-3

Vorken

39224000-8

Bezems en borstels en andere diverse artikelen

39224100-9

Bezems

39224200-0

Borstels

39224210-3

Verfkwasten

39224300-1

Bezems en borstels en andere artikelen voor huishoudelijk schoonmaken

39224310-4

WC-borstels

39224320-7

Sponzen

39224330-0

Emmers

39224340-3

Afvalbakken

39224350-6

Stofblikken

39225000-5

Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen

39225100-6

Sigarettenaanstekers

39225200-7

Pyrofore legeringen

39225300-8

Lucifers

39225400-9

Gasbrandstof voor aanstekers

39225500-0

Pyrotechniek

39225600-1

Kaarsen

39225700-2

Flessen, potten en glazen flacons

39225710-5

Flessen

39225720-8

Glazen potten

39225730-1

Glazen flacons

39226000-2

Korfflessen, kratten voor flessen, kolven en haspels

39226100-3

Kratten voor flessen

39226200-4

Korfflessen en kolven

39226210-7

Korfflessen

39226220-0

Kolven

39226300-5

Spoelen of haspels

39227000-9

Naai- en breinaalden en vingerhoeden

39227100-0

Naainaalden of breinaalden

39227110-3

Naainaalden

39227120-6

Breinaalden

39227200-1

Vingerhoeden

39230000-3

Producten voor speciale doeleinden

39234000-1

Compostcontainers

39235000-8

Muntjes

39236000-5

Spuitcabines

39237000-2

Sneeuwbakens

39240000-6

Bestek

39241000-3

Messen en scharen

39241100-4

Messen

39241110-7

Tafelmessen

39241120-0

Koksmessen

39241130-3

Gebruiksmessen

39241200-5

Scharen

39254000-7

Uurwerken

39254100-8

Klokken (uurwerken)

39254110-1

Wekkers

39254120-4

Muurklokken

39254130-7

Glas voor klokken

39260000-2

Brievenbakjes en bureaubenodigdheden

39261000-9

Brievenbakjes

39263000-3

Bureau-uitrusting

39263100-4

Schrijftafelsets

39264000-0

Bundelbeugels voor losbladige banden of mappen

39265000-7

Haken en ogen

39270000-5

Religieuze artikelen

39290000-1

Diverse meubilering

39291000-8

Wasserijbenodigdheden

39292000-5

Schoolleien of –borden met beschrijfbaar of tekenoppervlak, of instrumenten

39292100-6

Schoolborden

39292110-9

Bordenwissers voor schoolborden

39292200-7

Schrijfleien

39292300-8

Tekenhulpmiddelen

39292400-9

Schrijfbenodigdheden

39292500-0

Linialen

39293000-2

Namaakartikelen

39293100-3

Kunstfruit

39293200-4

Kunstbloemen

39293300-5

Kunstgras

39293400-6

Kunstgazon

39293500-7

Namaakjuwelen

39294000-9

Toestellen en uitrusting voor demonstratiedoeleinden

39294100-0

Informatie- en reclameproducten

39295000-6

Paraplu's en parasols; wandel- en zitstokken

39295100-7

Parasols

39295200-8

Paraplu's

39295300-9

Zitstokken

39295400-0

Wandelstokken

39295500-1

Onderdelen, versieringen en toebehoren van paraplu's, parasols, wandelstokken en dergelijke

39296000-3

Benodigdheden voor begrafenissen

39296100-4

Doodkisten

39297000-0

Uitrusting voor kazernes

39298000-7

Beeldjes, decoratieve voorwerpen; foto- of schilderijlijsten en spiegels

39298100-8

Fotolijsten

39298200-9

Schilderijlijsten

39298300-0

Bloemenvazen

39298400-1

Beeldjes

39298500-2

Decoratieve voorwerpen

39298600-3

Ballonvormig glas

39298700-4

Trofeeën

39298800-5

Aquariums

39298900-6

Diverse decoratievoorwerpen

39298910-9

Kerstboom

39299000-4

Glaswerk

39299100-5

Glazen ampullen

39299200-6

Veiligheidsglas

39299300-7

Spiegels van glas

39300000-5

Diverse uitrusting

39310000-8

Cateringuitrusting

39311000-5

Lichte cateringuitrusting

39312000-2

Uitrusting voor voedingsbereiding

39312100-3

Vleessnijmachines

39312200-4

Kantine-uitrusting

39313000-9

Hoteluitrusting

39314000-6

Industriële keukenuitrusting

39315000-3

Restaurantuitrusting

39330000-4

Desinfecteeruitrusting

39340000-7

Uitrusting voor gasnetwerk

39341000-4

Gasdrukuitrusting

39350000-0

Uitrusting voor rioolzuiveringsinstallatie

39360000-3

Afdichtingsuitrusting

39370000-6

Waterinstallaties

39500000-7

Textielwaren

39510000-0

Textielwaren voor huishoudelijk gebruik

39511000-7

Dekens en reisdekens

39511100-8

Dekens

39511200-9

Reisdekens

39512000-4

Lakens en slopen

39512100-5

Lakens

39512200-6

Dekbedovertrekken

39512300-7

Matrasovertrekken

39512400-8

Donzen dekbedden

39512500-9

Kussenslopen

39512600-0

Peluwslopen

39513000-1

Tafellinnen

39513100-2

Tafellakens

39513200-3

Stoffen servetten

39514000-8

Badkamer- en keukenlinnen

39514100-9

Handdoeken

39514200-0

Theedoeken

39514300-1

Rolhanddoeken

39514400-2

Handdoekautomaten

39514500-3

Washandjes

39515000-5

Gordijnen, draperieën, valletjes en rolgordijnen van stof

39515100-6

Gordijnen

39515110-9

Rookwerende gordijnen

39515200-7

Draperieën

39515300-8

Valletjes

39515400-9

Rolgordijnen

39515410-2

Binnenzonwering

39515420-5

Zonwering van textiel

39515430-8

Jaloezieën

39515440-1

Lamellengordijnen

39516000-2

Meubileringsartikelen

39516100-3

Woningtextiel

39516110-6

Kussens

39516120-9

Hoofdkussens

39518000-6

Ziekenhuislinnengoed

39518100-7

Doeken voor operatiekamer

39518200-8

Operatielakens

39520000-3

Textielfabrikaten

39522000-7

Tarpaulins, zeilen voor schepen, surfplanken of zeilwagens, dekzeilen, zonweringen, tenten en kampeerartikelen

39522100-8

Tarpaulin, dekzeilen en zonweringen

39522110-1

Tarpaulin

39522120-4

Dekzeilen

39522130-7

Zonweringen

39522200-9

Camouflagehoezen

39522400-1

Zeilen

39522500-2

Kampeerartikelen van textiel

39522510-5

Luchtmatrassen

39522520-8

Veldbedden

39522530-1

Tenten

39522540-4

Slaapzakken

39522541-1

Slaapzakken met veren- of donsvulling

39523000-4

Parachutes

39523100-5

Bestuurbare parachutes

39523200-6

Rotochutes

39525000-8

Diverse textielfabrikaten

39525100-9

Stofdoeken

39525200-0

Stoffen filterelementen

39525300-1

Reddingsvesten

39525400-2

Blusdekens

39525500-3

Klamboes

39525600-4

Vaatdoeken

39525700-5

Reddingsgordels

39525800-6

Schoonmaakdoekjes

39525810-9

Poetsdoeken

39530000-6

Tapijten, matten en vloerkleden

39531000-3

Tapijten

39531100-4

Geknoopte tapijten

39531200-5

Geweven tapijten

39531300-6

Tufted tapijten

39531310-9

Tapijttegels

39531400-7

Tapijtstof

39532000-0

Matten

39533000-7

Vloerkleden

39534000-4

Tapijten voor industrieel gebruik

39540000-9

Divers touwwerk, koorden, twijn en netten

39541000-6

Touwwerk, koord, twijn en netten

39541100-7

Twijn, touwwerk en koorden

39541110-0

Touw

39541120-3

Touwwerk

39541130-6

Koord (bindtouw)

39541140-9

Twijn

39541200-8

Netten van textiel

39541210-1

Geknoopte netten

39541220-4

Draagriemen

39542000-3

Lompen

39550000-2

Artikelen van vliesstof

39560000-5

Diverse textielartikelen

39561000-2

Tule, kant, band, passement en borduurwerk

39561100-3

Band; passement

39561110-6

Lint

39561120-9

Textieltape

39561130-2

Labels en merktekens van textiel

39561131-9

Labels van textiel

39561132-6

Merktekens van textiel

39561133-3

Insignes

39561140-5

Sierpassement

39561141-2

Galon

39561142-9

Epauletten

39561200-4

Netweefsels

39562000-9

Vilt

39563000-6

Opvulsel van textiel, garens, weefsels en artikelen voor technisch gebruik

39563100-7

Opvulsel van textiel

39563200-8

Gemetalliseerde garens

39563300-9

Weefsels van metaaldraad

39563400-0

Geïmpregneerde, eenzijdig of tweezijdig beklede textielweefsels

39563500-1

Textielartikelen voor technisch gebruik

39563510-4

Slangen van textiel

39563520-7

Transportbanden van textiel

39563530-0

Ventilatiekanalen

39563600-2

Gewatteerde textielproducten

39700000-9

Huishoudelijke apparaten

39710000-2

Elektrische huishoudelijke apparaten

39711000-9

Elektrische huishoudelijke apparaten voor voedsel

39711100-0

Koelkasten en diepvriezers

39711110-3

Koel-vriescombinaties

39711120-6

Diepvriezers

39711121-3

Diepvrieskisten

39711122-0

Diepvriezers voor huishoudelijk gebruik

39711123-7

Diepvrieskasten

39711124-4

Industriële diepvriezers

39711130-9

Koelkasten

39711200-1

Keukenmachines

39711210-4

Blenders

39711211-1

Keukenmixers

39711300-2

Elektrothermische toestellen

39711310-5

Elektrische koffiezetapparaten

39711320-8

Elektrische theezetapparaten

39711330-1

Elektrische broodroosters

39711340-4

Rechauds

39711350-7

Wafelijzers

39711360-0

Ovens

39711361-7

Elektrische ovens

39711362-4

Magnetronovens

39711400-3

Braadovens, kookplaten, warmhoudplaten en komforen

39711410-6

Braadovens

39711420-9

Kookplaten

39711430-2

Warmhoudplaten

39711440-5

Komforen

39711500-4

Blikopeners

39712000-6

Elektrische apparaten voor lichaamsverzorging

39712100-7

Tondeuses

39712200-8

Haarverzorgingsapparaten

39712210-1

Haardrogers

39712300-9

Elektrische handendrogers

39713000-3

Elektrische huishoudelijke apparaten voor schoonmaakwerkzaamheden; strijkijzers

39713100-4

Vaatwasmachines

39713200-5

Wasmachines en drogers

39713210-8

Was-droogcombinaties

39713211-5

Droog- en perstoestel

39713300-6

Afvalpersen

39713400-7

Vloeronderhoudsmachines

39713410-0

Vloerreinigingsmachines

39713420-3

Vloerboenmachines

39713430-6

Stofzuigers

39713431-3

Toebehoren voor stofzuigers

39713500-8

Elektrische strijkijzers

39713510-1

Stoomstrijkijzers

39714000-0

Afzuigkappen met of zonder luchtverversing

39714100-1

Ventilatoren

39714110-4

Afzuigventilatoren

39715000-7

Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting

39715100-8

Elektrische geisers of boilers en dompelaars

39715200-9

Verwarmingsuitrusting

39715210-2

Uitrusting voor centrale verwarming

39715220-5

Elektrische verwarmingsweerstanden

39715230-8

Elektrische bodemverwarmingstoestellen

39715240-1

Elektrische toestellen voor ruimteverwarming

39715300-0

Loodgietersuitrusting

39716000-4

Delen van elektrische huishoudelijke apparaten

39717000-1

Ventilatoren en klimaatregelingsapparaten

39717100-2

Koelventilatoren

39717200-3

Klimaatregelingsapparaten

39720000-5

Niet-elektrische huishoudelijke apparaten

39721000-2

Kook- of verwarmingsapparatuur voor huishoudelijk gebruik

39721100-3

Kooktoestellen voor huishoudelijk gebruik

39721200-4

Koelkasten op gas

39721300-5

Niet-elektrische luchtverhitters of heteluchttoestellen

39721310-8

Luchtverhitters

39721320-1

Luchtdrogers

39721321-8

Persluchtdrogers

39721400-6

Niet-elektrische geisers en boilers

39721410-9

Gastoestellen

39721411-6

Gasbranders

39722000-9

Delen van kachels, kooktoestellen, rechauds en huishoudelijke apparaten

39722100-0

Delen van kachels

39722200-1

Delen van kooktoestellen

39722300-2

Delen van rechauds

39800000-0

Producten voor schoonmaken en poetsen

39810000-3

Reukstoffen en was

39811000-0

Preparaten voor het parfumeren van kamers of voor het neutraliseren van geuren in kamers

39811100-1

Luchtverfrisser

39811110-4

Luchtverfrisserhouders

39811200-2

Luchtzuiveraars

39811300-3

Geurverdrijvers

39812000-7

Poetsmiddelen en crèmes

39812100-8

Vloerboenwas

39812200-9

Schoensmeer

39812300-0

Polijstwas

39812400-1

Veegpoeder met bindmiddel

39812500-2

Dichtingsmiddelen

39813000-4

Schuurpasta's en schuurpoeders

39820000-6

Organische capillairactieve middelen

39821000-3

Schoonmaakproducten met ammoniak

39822000-0

Bijtende schoonmaakproducten

39830000-9

Reinigingsmiddelen

39831000-6

Wasmiddelen

39831100-7

Oliedispergeermiddel

39831200-8

Detergenten

39831210-1

Detergentia voor vaatwasmachines

39831220-4

Ontvettingsmiddelen

39831230-7

Vetoplossende middelen

39831240-0

Samengestelde reinigingsmiddelen

39831250-3

Spoeloplossingen

39831300-9

Vloerenreinigers

39831400-0

Schermreinigers

39831500-1

Autoreinigers

39831600-2

Toiletreinigers

39831700-3

Zeepautomaten

39832000-3

Afwasproducten

39832100-4

Afwaspoeder

39833000-0

Stofwerende middelen

39834000-7

Vloeibare juwelenreiniginsmiddelen

41000000-9

Verzameld en gezuiverd water

41100000-0

Natuurlijk water

41110000-3

Drinkwater

41120000-6

Niet-drinkbaar water

42000000-6

Bedrijfsmachines

42100000-0

Machines voor de productie en het gebruik van mechanische energie

42110000-3

Turbines en motoren

42111000-0

Motoren

42111100-1

Buitenboordmotoren voor schepen

42112000-7

Turbine-installaties

42112100-8

Stoomturbines

42112200-9

Waterturbines

42112210-2

Waterraderen

42112300-0

Gasturbines

42112400-1

Turbine-uitrusting

42112410-4

Turbine-instrumenten

42113000-4

Delen van turbines

42113100-5

Delen van stoomturbines

42113110-8

Grondplaten

42113120-1

Behuizingen

42113130-4

Condensor-luchtkoelsysteem

42113150-0

Smeeroliesystemen

42113160-3

Vochtafscheiders

42113161-0

Ontvochtigers

42113170-6

Roterende uitrusting

42113171-3

Rotoren

42113172-0

Bladen

42113190-2

Draaiapparatuur

42113200-6

Delen van waterturbines

42113300-7

Delen van gasturbines

42113310-0

Luchtinlaatsystemen

42113320-3

Gasinspuitingsmodule

42113390-4

Stookgassystemen

42113400-8

Delen van waterraderen

42120000-6

Pompen en compressoren

42121000-3

Hydraulische of pneumatische krachtwerktuigen en motoren

42121100-4

Hydraulische of pneumatische cilinders

42121200-5

Hydraulische krachtmachines

42121300-6

Pneumatische krachtmachines

42121400-7

Hydraulische motoren

42121500-8

Pneumatische motoren

42122000-0

Pompen

42122100-1

Vloeistofpompen

42122110-4

Pompen voor brandbestrijding

42122120-7

Tankinstallaties voor helikopters

42122130-0

Waterpompen

42122160-9

Koelpompen

42122161-6

Koelwaterpompen

42122170-2

Oliepompen

42122180-5

Brandstofpompen

42122190-8

Betonpompen

42122200-2

Zuigerverdringerpompen voor vloeistoffen

42122210-5

Hydraulische generatoren

42122220-8

Afvalwaterpompen

42122230-1

Doseerpompen

42122300-3

Drukverhogers voor vloeistoffen

42122400-4

Centrifugaalpompen en elevators voor vloeistoffen

42122410-7

Pompen voor medisch gebruik

42122411-4

Voedingspompen

42122419-0

Perfusiepompen

42122420-0

Elevators voor vloeistoffen

42122430-3

Centrifugaalpompen

42122440-6

Rotatiepompen

42122450-9

Vacuümpompen

42122460-2

Luchtpompen

42122480-8

Verdringerpompen

42122500-5

Laboratoriumpompen en toebehoren

42122510-8

Peristaltische pompen

42123000-7

Compressoren

42123100-8

Gascompressoren

42123200-9

Roterende compressoren

42123300-0

Compressoren voor koelinstallaties

42123400-1

Luchtcompressoren

42123410-4

Gemonteerde luchtcompressoren

42123500-2

Turbocompressoren

42123600-3

Zuigerverdringercompressoren

42123610-6

Persluchteenheid

42123700-4

Centrifugaalcompressoren

42123800-5

Compressoren voor burgerluchtvaartuigen

42124000-4

Delen van pompen, compressoren, machines of motoren

42124100-5

Delen van machines of motoren

42124130-4

Delen van pneumatische machines

42124150-0

Delen van hydraulische machines of motoren

42124170-6

Delen van reactiemotoren

42124200-6

Delen van pompen of elevators voor vloeistoffen

42124210-9

Delen van brandstof-, hand- en betonpompen

42124211-6

Delen van brandstofpompen

42124212-3

Delen van handpompen

42124213-0

Delen van betonpompen

42124220-2

Delen van zuigerverdringerpompen

42124221-9

Delen van hydraulische generatoren

42124222-6

Delen van doseerpompen

42124230-5

Delen van roterende verdringerpompen

42124290-3

Delen van centrifugaalpompen

42124300-7

Delen van lucht- of vacuümpompen, delen van lucht- of gascompressoren

42124310-0

Delen van luchtpompen

42124320-3

Delen van vacuümpompen

42124330-6

Delen van luchtcompressoren

42124340-9

Delen van gascompressoren

42130000-9

Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke

42131000-6

Kranen, afsluiters en kleppen

42131100-7

Kleppen gekenmerkt door hun functie

42131110-0

Afsluiters voor cv-radiatoren

42131120-3

Schuiven

42131130-6

Temperatuurregelaars

42131140-9

Reduceerkleppen, regelkleppen, keerkleppen en veiligheidskleppen

42131141-6

Reduceerkleppen

42131142-3

Regelkleppen

42131143-0

Hoogwaterafsluiters

42131144-7

Regelafsluiters

42131145-4

Keerkleppen

42131146-1

Terugslagkleppen

42131147-8

Veiligheidskleppen

42131148-5

Afsluiters

42131150-2

Standpijpkleppen

42131160-5

Hydranten

42131170-8

Uitstroomventielen van gasflessen

42131200-8

Kleppen gekenmerkt door hun constructie

42131210-1

Messchuifafsluiters

42131220-4

Afsluitkleppen in drukleidingen

42131230-7

Schuifafsluiters

42131240-0

Kogelklepafsluiters

42131250-3

Naaldafsluiters

42131260-6

Kogelkleppen

42131270-9

Plugkranen

42131280-2

Vleugelkleppen

42131290-5

Diafragmakleppen

42131291-2

Schuifkleppen

42131292-9

Scharnierkleppen

42131300-9

Spuitkruisen en andere klepconstructies

42131310-2

Kerstbomen voor booreiland

42131320-5

Smoorverdeelstukken

42131390-6

Klepconstructies

42131400-0

Kranen en afsluiters voor sanitaire installaties

42132000-3

Delen van kranen en afsluiters

42132100-4

Klepaandrijvingen

42132110-7

Elektrische klepaandrijvingen

42132120-0

Hydraulische klepaandrijvingen

42132130-3

Pneumatische klepaandrijvingen

42132200-5

Kraanonderdelen

42132300-6

Kleponderdelen

42140000-2

Drijfwerk, tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen

42141000-9

Overbrenging met rechte tandwielen, tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen

42141100-0

Overbrengings-, nokken- en krukassen

42141110-3

Overbrengingsassen

42141120-6

Nokkenassen

42141130-9

Krukassen

42141200-1

Lagerhuizen

42141300-2

Tandwielen en tandwieloverbrengingen

42141400-3

Vliegwielen en riemschijven

42141410-6

Lieren

42141500-4

Koppelingen (versnellingsbak)

42141600-5

Katrolblokken

42141700-6

Askoppelingen

42141800-7

Cardankoppelingen

42142000-6

Delen van tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen

42142100-7

Delen van tandwieloverbrengingselementen

42142200-8

Delen van drijfwerkelementen

42150000-5

Kernreactoren en delen daarvan

42151000-2

Kernreactoren

42152000-9

Delen van kernreactoren

42152100-0

Reactorkoelsystemen

42152200-1

Delen van kernreactorvaten

42160000-8

Boilerinstallaties

42161000-5

Heetwaterboilers

42162000-2

Stoomboilers

42163000-9

Stoomgeneratoren

42164000-6

Hulptoestellen voor ketels

42165000-3

Stoomcondensors

42200000-8

Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren

42210000-1

Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking

42211000-8

Zuivelbehandelingsmachines

42211100-9

Melkcentrifuges

42212000-5

Machines voor het verwerken van granen of gedroogde groenten

42213000-2

Machines voor het bereiden van alcoholische of vruchtendranken

42214000-9

Bakovens, droogtoestellen voor landbouwproducten en toestellen voor het koken of verwarmen

42214100-0

Bakovens

42214110-3

Grillen

42214200-1

Droogtoestellen voor landbouwproducten

42215000-6

Machines voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken

42215100-7

Snijmachines voor voedingsmiddelen

42215110-0

Broodsnijmachines

42215120-3

Baconsnijmachines

42215200-8

Voedselverwerkingsmachines

42215300-9

Pastamachines

42216000-3

Machines voor de bewerking van tabak

42220000-4

Delen van machines voor de bewerking van voedingsmiddelen, dranken en tabak

42221000-1

Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen

42221100-2

Delen van machines voor zuivelproductie

42221110-5

Delen van melkmachines

42222000-8

Delen van machines voor behandeling van dranken

42223000-5

Delen van machines voor de bewerking van tabak

42300000-9

Ovens en verbrandingsinstallaties voor industrieel gebruik of laboratorium

42310000-2

Ovenbranders

42320000-5

Afvalverbrandingsinstallaties

42330000-8

Smeltovens

42340000-1

Ovens voor niet-huishoudelijk gebruik

42341000-8

Bedrijfsovens

42350000-4

Crematieovens

42390000-6

Delen van ovenbranders en ovens

42400000-0

Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan

42410000-3

Hijs-, hef- en transportuitrusting

42411000-0

Katrolblokken en hefwerktuigen

42412000-7

Lieren voor mijnschachten, lieren voor ondergronds gebruik en kaapstanders

42412100-8

Lieren voor mijnschachten en lieren voor ondergronds gebruik

42412110-1

Lieren voor mijnschachten

42412120-4

Lieren voor ondergronds gebruik

42412200-9

Kaapstanders

42413000-4

Krikken en hefbruggen voor voertuigen

42413100-5

Ingebouwde kriksystemen

42413200-6

Hydraulische krikken

42413300-7

Pneumatische krikken

42413400-8

Mechanische krikken

42413500-9

Hefbruggen voor voertuigen

42414000-1

Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan

42414100-2

Hijskranen

42414110-5

Havenkranen

42414120-8

Kadekranen

42414130-1

Stapelkranen

42414140-4

Containerkranen

42414150-7

Torenkranen

42414200-3

Bovenloopkranen

42414210-6

Loopkranen

42414220-9

Rolbrug

42414300-4

Portaaldraaikraan

42414310-7

Mobiele hijsinstallaties

42414320-0

Bokdraaikranen

42414400-5

Kranen op voertuigen

42414410-8

Kranen voor vrachtwagens

42414500-6

Brugkranen

42415000-8

Vorkheftrucks, voertuigen voor intern transport, trekkers voor gebruik op perrons

42415100-9

Heftrucks

42415110-2

Vorkheftrucks

42415200-0

Voertuigen voor intern transport

42415210-3

Voertuigen voor intern transport voorzien van laad- en losuitrusting

42415300-1

Trekkers voor gebruik op perrons

42415310-4

Voertuigen met vrije baan

42415320-7

Uitrusting voor reddingsvoertuigen

42416000-5

Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden

42416100-6

Liften

42416110-9

Badliften

42416120-2

Goederenliften

42416130-5

Mechanische liften

42416200-7

Skipliften

42416210-0

Containerliften

42416300-8

Hijsinstallaties

42416400-9

Roltrappen

42416500-0

Rolpaden

42417000-2

Liften en transportbanden

42417100-3

Pneumatische liften of transportbanden

42417200-4

Transportbanden

42417210-7

Continuwerkende liften of transportbanden, type jakobsladder

42417220-0

Continuwerkende liften of transportbanden, bandtype

42417230-3

Gepantserde transportbanden voor de mijnbouw

42417300-5

Transportbanduitrusting

42417310-8

Lopende banden

42418000-9

Lift-, transport-, laad- of loswerktuigen

42418100-0

Mijnwagendrukkers en -locomotieven of rolwagens

42418200-1

Monorail- of skiliftuitrusting

42418210-4

Uitrusting voor hangende monorail

42418220-7

Stoeltjesliften

42418290-8

Skiliftuitrusting

42418300-2

Apparatuur voor het verwijderen van de top van de fakkel

42418400-3

Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)

42418500-4

Uitrusting voor mechanische verwerking

42418900-8

Laad- of transportmachines

42418910-1

Laaduitrusting

42418920-4

Losuitrusting

42418930-7

Zijladers

42418940-0

Containervervoeruitrusting

42419000-6

Delen van hijs-, hef- en transportuitrusting

42419100-7

Delen van kranen

42419200-8

Delen van voertuigen voor intern transport

42419500-1

Delen van liften, skiphijsinstallaties en roltrappen

42419510-4

Delen van liften

42419520-7

Delen van skiphijsinstallaties

42419530-0

Delen van roltrappen

42419540-3

Delen van rolpaden

42419800-4

Delen van lopende banden

42419810-7

Delen van transportbanden

42419890-1

Delen van transportbanden type jakobsladder

42419900-5

Delen van lieren en andere hijs-, hef- of transportuitrusting

42420000-6

Graafemmers, schoppen, grijpers en tangen voor kranen of graafmachines

42500000-1

Koel- en ventilatie-uitrusting

42510000-4

Warmtewisselaars, luchtbehandelings- en koeluitrusting en filtertoestellen

42511000-1

Warmtewisselaars en toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen

42511100-2

Warmtewisselaars

42511110-5

Warmtepompen

42511200-3

Toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen

42512000-8

Luchtbehandelingsinstallaties

42512100-9

Luchtbehandelingstoestellen voor montage in ramen

42512200-0

Luchtbehandelingstoestellen voor bevestiging aan muren

42512300-1

Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten

42512400-2

Luchtbehandelingstoestellen voor voertuigen

42512500-3

Delen van luchtbehandelingstoestellen

42512510-6

Luchtregelkleppen

42512520-9

Ventilatieroosters

42513000-5

Koel- en diepvriesuitrusting

42513100-6

Diepvriesuitrusting

42513200-7

Koeluitrusting

42513210-0

Koelvitrines

42513220-3

Koeltoonbanken

42513290-4

Bedrijfskoeluitrusting

42514000-2

Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen

42514200-4

Elektrostatische lucht- en gasreinigers

42514300-5

Filtertoestellen

42514310-8

Luchtfilters

42514320-1

Gasfilters

42515000-9

Ketel voor stadsverwarming

42520000-7

Ventilatie-uitrusting

42521000-4

Rookafzuiguitrusting

42522000-1

Ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik

42522100-2

Delen van ventilatoren

42530000-0

Delen van koel- en diepvriesuitrusting en van warmtepompen

42531000-7

Delen van koeluitrusting

42532000-4

Delen van diepvriesuitrusting

42533000-1

Delen van warmtepompen

42600000-2

Gereedschapswerktuigen

42610000-5

Gereedschapswerktuigen met laserbediening en bewerkingscentra

42611000-2

Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden

42612000-9

Bewerkingscentrum

42612100-0

Bewerkingscentrum met horizontale spil

42612200-1

Bewerkingscentrum met verticale spil

42620000-8

Draaibanken, boor- of freesmachines

42621000-5

Draaibanken

42621100-6

CNC-draaibank

42622000-2

Draadsnij- of -tapmachines

42623000-9

Freesmachines

42630000-1

Gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking

42631000-8

Gereedschapswerktuigen voor het afwerken van metalen

42632000-5

Machines voor metaalbewerking, met numerieke besturing

42633000-2

Machines voor buigen, vouwen, strekken of vlakken

42634000-9

Smeedmachines

42635000-6

Stempelstansmachines

42636000-3

Persen

42636100-4

Hydraulische persen

42637000-0

Gereedschapswerktuigen voor het boren of frezen van metaal

42637100-1

Gereedschapswerktuigen voor het boren van metaal

42637200-2

Gereedschapswerktuigen voor het maken van gaten in metaal

42637300-3

Gereedschapswerktuigen voor het frezen van metaal

42638000-7

Metaalbewerkingscentrum

42640000-4

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde materialen, met uitzondering van metalen

42641000-1

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, keramische producten, beton of glas

42641100-2

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen

42641200-3

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van keramische producten

42641300-4

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van beton

42641400-5

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van glas

42642000-8

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, been, kurk, harde rubber of harde kunststoffen

42642100-9

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout

42642200-0

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van been

42642300-1

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van kurk

42642400-2

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde rubber

42642500-3

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde kunststoffen

42650000-7

Pneumatisch of motorisch aangedreven handgereedschap

42651000-4

Pneumatisch handgereedschap

42652000-1

Elektromechanisch handgereedschap

42660000-0

Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten

42661000-7

Uitrusting voor (hard)solderen

42661100-8

Soldeeruitrusting

42661200-9

Hardsoldeeruitrusting

42662000-4

Lasuitrusting

42662100-5

Uitrusting voor elektrisch lassen

42662200-6

Uitrusting voor niet-elektrisch lassen

42663000-1

Machines voor oppervlakteharden

42664000-8

Versmeltingsuitrusting

42664100-9

Versmeltingsuitrusting voor kunststoffen

42665000-5

Metaalspuitmachines

42670000-3

Delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen

42671000-0

Gereedschapshouders

42671100-1

Gereedschapskisten voor laboratorium

42671110-4

Reageerbuisstandaard voor baden

42672000-7

Werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen

42673000-4

Verdeelkoppen en speciale opzetstukken voor gereedschapswerktuigen

42674000-1

Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

42675000-8

Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde materialen

42675100-9

Delen van kettingzagen

42676000-5

Delen van handgereedschap

42677000-2

Onderdelen van pneumatisch gereedschap

42700000-3

Machines voor de productie van textiel, kleding en leder

42710000-6

Machines voor textiel

42711000-3

Machines voor behandelen van synthetisch textielmateriaal

42712000-0

Textielspinmachines

42713000-7

Weefmachines

42714000-4

Breimachines

42715000-1

Naaimachines

42716000-8

Wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines

42716100-9

Wasinstallaties

42716110-2

Wasuitrusting

42716120-5

Wasmachines

42716130-8

Machines voor chemisch reinigen

42716200-0

Wasdrogers

42717000-5

Strijk- en vouwuitrusting voor linnengoed

42717100-6

Vouwuitrusting voor linnengoed

42718000-2

Machines voor het afwerken van textiel

42718100-3

Strijkmachines

42718200-4

Strijkpersen

42720000-9

Delen van machines voor de productie van textiel en kleding

42800000-4

Machines voor de productie van papier of karton

42810000-7

Delen van machines voor de productie van papier of karton

42900000-5

Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

42910000-8

Distilleer-, filter- en rectificeertoestellen

42912000-2

Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen

42912100-3

Machines en toestellen voor het filtreren van vloeistoffen

42912110-6

Filtertoestellen voor boorspoeling

42912120-9

Hydrocyclonen

42912130-2

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van dranken

42912300-5

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water

42912310-8

Toestellen voor het filtreren van water

42912320-1

Ontluchtingstoestellen

42912330-4

Waterzuiveringstoestellen

42912340-7

Ontziltingstoestellen

42912350-0

Uitrusting voor filterinstallaties

42913000-9

Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters

42913300-2

Oliefilters

42913400-3

Benzinefilters

42913500-4

Luchtinlaatfilters

42914000-6

Recyclage-uitrusting

42920000-1

Machines voor het reinigen van flessen, verpakkings-, weeg- en spraytoestellen

42921000-8

Machines voor het reinigen, vullen of verpakken van flessen of andere verpakkingen

42921100-9

Machines voor het reinigen of drogen van flessen of andere verpakkingen

42921200-0

Machines voor het vullen of sluiten van flessen, blikken of andere verpakkingen

42921300-1

Verpakkings- of inpakmachines

42921310-4

Vastbindmachines

42921320-7

Verpakkingsmachines

42921330-0

Inpakmachines

42923000-2

Weegtoestellen en -schalen

42923100-3

Weegapparatuur

42923110-6

Balansen

42923200-4

Weegschalen

42923210-7

Winkelweegschalen

42923220-0

Bandwegers

42923230-3

IJkweegschalen

42924200-1

Stoom- of zandstraalmachines

42924300-2

Spuituitrusting

42924310-5

Spuitpistolen

42924700-6

Mechanische toestellen voor het spuiten, verspuiten of sproeien

42924710-9

Toestellen voor het verspuiten van gas

42924720-2

Ontsmettingsuitrusting

42924730-5

Hogedrukreinigingsapparatuur met water

42924740-8

Hogedrukreinigingstoestellen

42924790-3

Geurverdrijvingstoestellen

42930000-4

Centrifuges, kalandermachines of verkoopautomaten

42931000-1

Centrifuges

42931100-2

Laboratoriumcentrifuges en toebehoren

42931110-5

Op de vloer staande centrifuges

42931120-8

Tafelcentrifuges

42931130-1

Reduceertoestellen voor centrifuges

42931140-4

Draaiende onderdelen voor centrifuges

42932000-8

Kalandermachines

42932100-9

Rolmachines

42933000-5

Verkoopmachines

42933100-6

Verkoopmachines voor sanitaire artikelen

42933200-7

Postzegelautomaten

42933300-8

Verkoopautomaten

42940000-7

Machines voor de warmtebehandeling van materialen

42941000-4

Machines voor de warmtebehandeling van gas

42942000-1

Ovens en toebehoren

42942200-3

Vacuümovens

42943000-8

Thermostatische baden en toebehoren

42943100-9

Koelslangen

42943200-0

Ultrasoonbaden

42943210-3

Dompelthermostaten

42943300-1

Dompelkoelers

42943400-2

Convectoren voor koeling en koeling/verwarming

42943500-3

Koelers voor hergebruikte lucht

42943600-4

Hogetemperatuurconvectoren

42943700-5

Verwarmingsconvectoren

42943710-8

Afdekkingen voor bad

42950000-0

Delen van machines voor algemeen gebruik

42952000-4

Delen van centrifuges

42953000-1

Delen van kalandermachines

42954000-8

Delen van rolmachines

42955000-5

Delen van filtermachines

42956000-2

Delen van zuiveringsmachines

42957000-9

Delen van sproeimachines

42958000-6

Gewichten voor weegtoestellen

42959000-3

Industriële vaatwasmachines

42960000-3

Apparatuur voor bedienings- en controlesysteem, drukkerij, grafische industrie, kantoorautomatisering en informatieverwerking

42961000-0

Besturings- en controlesysteem

42961100-1

Toegangscontrolesysteem

42961200-2

Scada of gelijkwaardig systeem

42961300-3

Systeem voor opsporing van voertuigen

42961400-4

Expeditiesysteem

42962000-7

Druk- en grafische uitrusting

42962100-8

Foliedruksysteem

42962200-9

Drukpers

42962300-0

Grafische werkstations

42962400-1

Hectografen

42962500-2

Graveermachines

42963000-4

Muntpers

42964000-1

Kantoorautomatiseringsuitrusting

42965000-8

Informatieverwerkingsuitrusting

42965100-9

Magazijnbeheerssysteem

42965110-2

Opslagsysteem

42967000-2

Besturingsunit

42967100-3

Digitale afstandsbedieningsunit

42968000-9

Verdelers

42968100-0

Drankenautomaat

42968200-1

Automaten voor hygiënische benodigdheden

42968300-2

WC-papierophangsysteem

42970000-6

Delen van vaatwasmachines en van reinigings-, vul-, verpakkkings- of inpakmachines

42971000-3

Delen van vaatwasmachines

42972000-0

Delen van reinigingsmachines

42973000-7

Delen van vulmachines

42974000-4

Delen van verpakkingsmachines

42975000-1

Delen van inpakmachines

42980000-9

Gasgeneratoren

42981000-6

Ozongeneratoren

42990000-2

Diverse machines voor specifieke doeleinden

42991000-9

Machines voor papier, drukken en boekbinden, en onderdelen daarvan

42991100-0

Machines voor het inbinden van boeken

42991110-3

Machines voor het innaaien van boeken

42991200-1

Drukmachines

42991210-4

Offsetdrukmachines

42991220-7

Zetmachines

42991230-0

Kaartjesdrukmachines

42991300-2

Fotozetsysteem

42991400-3

Droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier of karton

42991500-4

Delen van machines voor het drukken en het inbinden van boeken

42992000-6

Elektrische benodigdheden voor specifieke doeleinden

42992100-7

Kooi van Faraday

42992200-8

Echoloze kamer

42992300-9

Elektromagnetisch absorberend materiaal

42993000-3

Machines voor de chemische industrie

42993100-4

Chloreertoestellen

42993200-5

Doseertoestellen

42994000-0

Machines voor het bewerken van rubber of kunststoffen

42994100-1

Machines voor de productie van kunststof ramen en kozijnen

42994200-2

Machines voor het bewerken van kunststoffen

42994220-8

Toebehoren voor lamineren

42994230-1

Lamineermachines

42995000-7

Diverse reinigingsmachines

42995100-8

Wasstraat

42995200-9

Strandreinigingsmachines

42996000-4

Machines voor de afvalwaterbehandeling

42996100-5

Roostervuilverkleiners

42996110-8

Snijmolens voor afvalwaterbehandeling

42996200-6

Afvalwaterpersen

42996300-7

Schrapers

42996400-8

Mengeenheden

42996500-9

Rioolroosters

42996600-0

Beluchtingsapparatuur

42996700-1

Stofscheiders

42996800-2

Bezinkingsreservoirs

42996900-3

Slibverwerkingsuitrusting

42997000-1

Uitrusting voor pijpleiding

42997100-2

Machines voor inspectie van de binnenkant van pijpleidingen

42997200-3

Machines voor reiniging van de binnenkant van pijpleidingen

42997300-4

Industriële robots

42998000-8

Palletzoeksysteem

42998100-9

Palletuithaalsysteem

42999000-5

Stofzuigers en boenmachines voor niet-huishoudelijk gebruik

42999100-6

Stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik

42999200-7

Boenmachines, niet voor huishoudelijk gebruik

42999300-8

Delen van stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik

42999400-9

Delen van vloerboenmachines, niet voor huishoudelijk gebruik

43000000-3

Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw

43100000-4

Mijnbouwuitrusting

43120000-0

Kolen- of steenzaagmachines en tunnelgraafmachines, machines voor boren of delven

43121000-7

Putboormachines

43121100-8

Installatiewerktuigen voor putmond

43121200-9

Apparatuur voor stijgbuisverbindingen

43121300-0

Putafwerkingsuitrusting

43121400-1

Putinterventie-uitrusting

43121500-2

Puttestuitrusting

43121600-3

Apparatuur voor eruptieafsluiters

43122000-4

Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines

43123000-1

Tunnelgraafmateriaal

43124000-8

Grondboormachines

43124100-9

Tunnelgraafmachines

43124900-7

Rotsboormachines

43125000-5

Delfmachines

43130000-3

Booruitrusting

43131000-0

Offshoreproductieplatforms

43131100-1

Offshore-uitrusting

43131200-2

Offshoreboorunit

43132000-7

Oliebooruitrusting

43132100-8

Boormachines

43132200-9

Boorinstallatie

43132300-0

Boren

43132400-1

Pijpleidingsuitrusting

43132500-2

Zeefpijphangers

43133000-4

Uitrusting voor olieplatforms

43133100-5

Skidunits

43133200-6

Op skids gemonteerde modules

43134000-1

Machines voor olieveld

43134100-2

Onderwaterpompen

43135000-8

Onderzeese uitrusting

43135100-9

Onderzeese regelsystemen

43136000-5

Boorgatuitrusting

43140000-6

Mobiele hydraulische dakstutten voor de mijnbouw

43200000-5

Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen

43210000-8

Grondverzetmachines

43211000-5

Bulldozers

43212000-2

Hoekschuivers

43220000-1

Grondschaven en egaliseermachines

43221000-8

Wegschaven

43230000-4

Schraapmachines

43240000-7

Aanstampmachines

43250000-0

Laadschoppen met voorschop

43251000-7

Laadschoppen met voorschop en dieplepel

43252000-4

Laadschoppen met voorschop, zonder dieplepel

43260000-3

Laadschoppen, graafmachines en laadschoppen en mijnbouwmachines

43261000-0

Laadschoppen

43261100-1

Schep- en laadmachines

43262000-7

Graafmachinerie

43262100-8

Graafmachines

43300000-6

Machines en uitrusting voor de bouw

43310000-9

Machines voor civiele techniek

43311000-6

Heimachines

43312000-3

Wegverhardingsmachines

43312100-4

Schaafmachines

43312200-5

Splitstrooiwagens

43312300-6

Bestratingsmachines

43312400-7

Wegwalsen

43312500-8

Walsmachines

43313000-0

Sneeuwploegen en sneeuwblazers

43313100-1

Sneeuwploegen

43313200-2

Sneeuwblazers

43314000-7

Palentrekkers

43315000-4

Verdichtingsmachines

43316000-1

Machines voor het leggen van kabels

43320000-2

Bouwuitrusting

43321000-9

Uitrusting voor brugophanging

43322000-6

Ontmantelingsuitrusting

43323000-3

Irrigatie-uitrusting

43324000-0

Draineringsuitrusting

43324100-1

Uitrusting voor zwembaden

43325000-7

Uitrusting voor parken en speelplaatsen

43325100-8

Uitrusting voor terreinonderhoud

43327000-1

Prefabuitrusting

43328000-8

Hydraulische installaties

43328100-9

Hydraulische uitrusting

43329000-5

Uitrustingssets

43400000-7

Machines voor het behandelen van ertsen en machines voor het maken van gietvormen

43410000-0

Machines voor het behandelen van ertsen

43411000-7

Sorteer- en zeefmachines

43412000-4

Machines voor het mengen van grind met bitumen

43413000-1

Beton- en mortelmengers

43413100-2

Cementmengers

43414000-8

Maalmachines

43414100-9

Steenkoolverpulveraars

43415000-5

Gietvormen

43420000-3

Machines voor het maken van gietvormen

43500000-8

Rupsbandvoertuigen

43600000-9

Delen van machines voor mijnbouw, steengroeven en voor de bouw

43610000-2

Delen van boormachines

43611000-9

Delen van grondboormachines

43611100-0

Brugproppen

43611200-1

Industriële boorkoppen

43611300-2

Boorscharen

43611400-3

IJzeren boortorens

43611500-4

Draaibare tafels

43611600-5

Uitrusting voor de ophanging van de spoelingleiding

43611700-6

Bevestigingsuitrusting

43612000-6

Delen van boorputextractiemachines

43612100-7

Ophangmechanismen voor verbuizing

43612200-8

Uitrusting voor zeefpijphangers

43612300-9

Productiestijgbuisspanners

43612400-0

Boorputkoppen

43612500-1

Bevestigingsuitrusting voor de productiestijgleiding

43612600-2

Boorputkop-controlesysteem

43612700-3

Apparatuur voor boorputkop

43612800-4

Vijzelsystemen voor boorplatforms

43613000-3

Delen van steenkool- of steenzaagmachines

43613100-4

Delen van steenkoolzaagmachines

43613200-5

Delen van steenzaagmachines

43614000-0

Delen van tunnelgraafmachines

43620000-5

Delen van machines voor het behandelen van ertsen

43630000-8

Delen van delfmachines

43640000-1

Delen van graafmachinerie

43700000-0

Machines voor de metallurgie en bijbehorende onderdelen

43710000-3

Metaalwalsmachines

43711000-0

Onderdelen van metaalwalsmachines

43720000-6

Gietmachines

43721000-3

Onderdelen van gietmachines

43800000-1

Werkplaatsuitrusting

43810000-4

Houtbewerkingsuitrusting

43811000-1

Schuurmachines

43812000-8

Zaaguitrusting

43820000-7

Schoenmakersuitrusting

43830000-0

Elektrisch gereedschap

43840000-3

Uitrusting voor smederij

44000000-0

Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

44100000-1

Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

44110000-4

Constructiematerialen

44111000-1

Bouwmaterialen

44111100-2

Bakstenen

44111200-3

Cement

44111210-6

Boorspecie

44111300-4

Keramiek

44111400-5

Verf en wandbekleding

44111500-6

Isolatoren en isolerende delen

44111510-9

Isolatoren

44111511-6

Isolatoren voor elektriciteit

44111520-2

Warmte-isolatiemateriaal

44111530-5

Elektriciteit-isolerende delen

44111540-8

Isolatieglas

44111600-7

Blokken

44111700-8

Tegels

44111800-9

Mortel (bouwnijverheid)

44111900-0

Keramische plavuizen

44112000-8

Diverse constructiestructuren

44112100-9

Schuilhokjes

44112110-2

Onderdelen van schuilhokjes

44112120-5

Profielsecties

44112200-0

Vloerbedekking

44112210-3

Hard vloermateriaal

44112220-6

Verhoogde vloeren

44112230-9

Linoleum

44112240-2

Parket

44112300-1

Scheidingsvoorzieningen

44112310-4

Scheidingswanden

44112400-2

Dak

44112410-5

Dakspanten

44112420-8

Dakstutten

44112430-1

Kapspanten

44112500-3

Dakbedekkingsmateriaal

44112510-6

Dakspanen

44112600-4

Geluidsisolatie

44112700-5

Balken

44113000-5

Materiaal voor wegenbouw

44113100-6

Bestratingsmateriaal

44113120-2

Bestratingsplaten

44113130-5

Straatstenen

44113140-8

Steenmateriaal voor wegenbouw

44113200-7

Flagstones

44113300-8

Omhulde materialen

44113310-1

Omhulde wegenbouwmaterialen

44113320-4

Omhulde wegenbouwsteen

44113330-7

Bekledingsmateriaal

44113500-0

Glazen parels

44113600-1

Bitumen en asfalt

44113610-4

Bitumen

44113620-7

Asfalt

44113700-2

Materiaal voor reparatie van wegen

44113800-3

Wegdekmateriaal

44113810-6

Oppervlaktebehandeling

44113900-4

Materiaal voor wegenonderhoud

44113910-7

Materiaal voor gladheidsbestrijding

44114000-2

Beton

44114100-3

Stortklaar beton

44114200-4

Betonproducten

44114210-7

Betonnen pijlers

44114220-0

Betonnen buizen en hulpstukken

44114250-9

Betonplaten

44115000-9

Hulpstukken voor bouwwerken

44115100-0

Buisleidingen

44115200-1

Loodgieters- en verwarmingsmateriaal

44115210-4

Loodgietersmateriaal

44115220-7

Materiaal voor verwarming

44115310-5

Rolluiken

44115400-3

Dakramen

44115500-4

Sprinklersystemen

44115600-5

Trapliften

44115700-6

Externe zonnewering

44115710-9

Luifels

44115800-7

Interne hulpstukken voor gebouwen

44115810-0

Gordijnroeden en gordijnen

44115811-7

Gordijnroeden

44115900-8

Zonweringselementen

44130000-0

Hoofdleidingen voor riolering

44131000-7

Rioolkolken

44132000-4

Duikerelementen

44133000-1

Dekplaatjes van gietijzer

44134000-8

Bochtstukken

44140000-3

Producten verband houdend met bouwmaterialen

44141000-0

Leidingbuizen

44141100-1

Elektriciteitsbuizen

44142000-7

Frames

44143000-4

Laadborden

44144000-1

Stijlen

44160000-9

Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

44161000-6

Pijpleidingen

44161100-7

Gaspijpleidingen

44161110-0

Gasdistributienetwerk

44161200-8

Hoofdwaterleiding

4