Home

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

02008R1334 — NL — 03.12.2020 — 021.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1334/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2008

►C1inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2011

L 304

18

22.11.2011

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 872/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2012

L 267

1

2.10.2012

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 545/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2013

L 163

15

15.6.2013

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 985/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 2013

L 273

18

15.10.2013

►M5

VERORDENING (EU) Nr. 246/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2014

L 74

58

14.3.2014

►M6

VERORDENING (EU) Nr. 251/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014

L 84

14

20.3.2014

►M7

VERORDENING (EU) Nr. 1098/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2014

L 300

41

18.10.2014

►M8

VERORDENING (EU) 2015/648 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015

L 107

15

25.4.2015

►M9

VERORDENING (EU) 2015/1102 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 2015

L 181

54

9.7.2015

►M10

VERORDENING (EU) 2015/1760 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2015

L 257

27

2.10.2015

M11

VERORDENING (EU) 2016/54 VAN DE COMMISSIE van 19 januari 2016

L 13

40

20.1.2016

►M12

VERORDENING (EU) 2016/55 VAN DE COMMISSIE van 19 januari 2016

L 13

43

20.1.2016

►M13

VERORDENING (EU) 2016/178 VAN DE COMMISSIE van 10 februari 2016

L 35

6

11.2.2016

►M14

VERORDENING (EU) 2016/637 VAN DE COMMISSIE van 22 april 2016

L 108

24

23.4.2016

►M15

VERORDENING (EU) 2016/692 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 2016

L 120

7

5.5.2016

►M16

VERORDENING (EU) 2016/1244 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2016

L 204

7

29.7.2016

►M17

VERORDENING (EU) 2017/378 VAN DE COMMISSIE van 3 maart 2017

L 58

14

4.3.2017

►M18

VERORDENING (EU) 2017/1250 VAN DE COMMISSIE van 11 juli 2017

L 179

3

12.7.2017

►M19

VERORDENING (EU) 2018/678 VAN DE COMMISSIE van 3 mei 2018

L 114

13

4.5.2018

►M20

VERORDENING (EU) 2018/1246 VAN DE COMMISSIE van 18 september 2018

L 235

3

19.9.2018

►M21

VERORDENING (EU) 2018/1482 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 2018

L 251

19

5.10.2018

►M22

VERORDENING (EU) 2018/1649 VAN DE COMMISSIE van 5 november 2018

L 275

7

6.11.2018

►M23

VERORDENING (EU) 2019/36 VAN DE COMMISSIE van 10 januari 2019

L 9

85

11.1.2019

►M24

VERORDENING (EU) 2019/799 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2019

L 132

12

20.5.2019

►M25

VERORDENING (EU) 2020/1681 VAN DE COMMISSIE van 12 november 2020

L 379

27

13.11.2020


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1334/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2008

►C1inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK I

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze verordening stelt voorschriften vast voor aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen om de doeltreffende werking van de interne markt, maar ook een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, inclusief de bescherming van de belangen van de consument en eerlijke praktijken in de levensmiddelenhandel, rekening houdend, indien van toepassing, met de bescherming van het milieu.

Hiertoe is in deze verordening het volgende vastgesteld:

a)

een communautaire lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde aroma’s en uitgangsmaterialen overeenkomstig bijlage I (hierna „de communautaire lijst” genoemd);

b)

de gebruiksvoorwaarden voor aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen in levensmiddelen;

c)

voorschriften voor de etikettering van aroma’s.

Artikel 2

Werkingssfeer

1.

Deze verordening is van toepassing op:

a)

in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aroma’s, onverminderd de meer specifieke bepalingen van Verordening (EG) nr. 2065/2003;

b)

voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen;

c)

levensmiddelen die aroma’s en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen bevatten;

d)

uitgangsmaterialen van aroma’s en/of uitgangsmaterialen van voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.

2.

Deze verordening is niet van toepassing op:

a)

stoffen die uitsluitend een zoete, zure of zoute smaak hebben;

b)

onbewerkte levensmiddelen;

c)

niet-samengestelde levensmiddelen en mengsels zoals, maar niet uitsluitend van verse, gedroogde of diepgevroren specerijen en/of kruiden, theemengsel en mengsels voor aftreksels als dusdanig voor zover ze niet als voedselingrediënten worden gebruikt.

Artikel 3

Definities

1.
Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van de Verordeningen (EG) nr. 178/2002 en (EG) nr. 1829/2003.
2.

Voor de toepassing van deze verordening gelden voorts de volgende definities:

a)

„aroma's”: producten

i)

die niet bedoeld zijn om als zodanig geconsumeerd te worden en die aan levensmiddelen worden toegevoegd om hieraan geur en/of smaak te geven of die te wijzigen;

ii)

die uit de volgende categorieën zijn vervaardigd of bestaan: aromastoffen, aromatiserende preparaten, via een thermisch procedé verkregen aroma’s, rookaroma’s, aromaprecursoren of overige aroma’s of mengsels daarvan;

b)

„aromastof”: een welomschreven chemische stof met aromatiserende eigenschappen;

c)

„natuurlijke aromastof”: een aromastof die door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procedés is verkregen van een uitgangsmateriaal van plantaardige, dierlijke of microbiologische oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van een of meer van de in bijlage II genoemde traditionele levensmiddelenbereidingswijzen. Natuurlijke aromastoffen komen overeen met stoffen die van nature aanwezig zijn in de natuur en daar ook geïdentificeerd zijn;

d)

„aromatiserend preparaat”: een ander product dan een aromastof, verkregen van:

i)

levensmiddelen door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procedés, hetzij als zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van een of meer van de in bijlage II genoemde traditionele levensmiddelenbereidingswijzen;

en/of

ii)

andere uitgangsmaterialen van plantaardige, dierlijke of microbiologische oorsprong dan levensmiddelen, verkregen door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procedés, en hetzij als zodanig gebruikt, hetzij bereid volgens een of meer van de in bijlage II genoemde traditionele levensmiddelenbereidingswijzen;

e)

„via een thermisch procedé verkregen aroma”: een product verkregen na een hittebehandeling van een mengsel van bestanddelen die niet noodzakelijkerwijs zelf aromatiserende eigenschappen bezitten en waarvan er ten minste één stikstof (aminogroepen) bevat en een ander een reducerende suiker is; de ingrediënten voor de productie van via een thermisch procedé verkregen aroma kunnen zijn:

i)

levensmiddelen;

en/of

ii)

andere uitgangsmaterialen dan levensmiddelen;

f)

„rookaroma”: een product, verkregen door fractionering en zuivering van gecondenseerde rook, waardoor primaire rookcondensaten, primaire teerfracties en/of afgeleide rookaroma’s als omschreven in artikel 3, punten 1, 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 2065/2003 worden verkregen;

g)

„aromaprecursor”: een product dat niet noodzakelijkerwijs zelf aromatiserende eigenschappen bezit en dat opzettelijk aan levensmiddelen wordt toegevoegd met als enig doel om hieraan door ontleding of door een reactie met andere bestanddelen tijdens de productie ervan een aroma te geven; het kan worden verkregen van:

i)

levensmiddelen;

en/of

ii)

andere uitgangsmaterialen dan levensmiddelen;

h)

„overig aroma”: een aroma dat toegevoegd wordt of bestemd is om te worden toegevoegd aan levensmiddelen om hieraan geur en/of smaak te geven, en dat niet onder de definities onder b) tot en met g) valt;

i)

„voedselingrediënt met aromatiserende eigenschappen”: een ander voedselingrediënt dan aroma’s dat aan levensmiddelen kan worden toegevoegd met als voornaamste doel om er geur en/of smaak aan te geven of de geur en/of smaak ervan te wijzigen en dat er in aanzienlijke mate toe bijdraagt dat bepaalde van nature voorkomende ongewenste stoffen in levensmiddelen aanwezig zijn;

j)

„uitgangsmateriaal”: een product van plantaardige, dierlijke, microbiologische of minerale oorsprong waarvan aroma’s of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen worden vervaardigd; het kan hierbij gaan om:

i)

levensmiddelen;

of

ii)

andere uitgangsmaterialen dan levensmiddelen;

k)

„geschikt fysisch procedé”: een fysisch procedé waarbij de chemische eigenschappen van de bestanddelen van het aroma niet opzettelijk worden veranderd, onverminderd de lijst van traditionele levensmiddelenbereidingswijzen van bijlage II, en waarbij onder meer geen singletzuurstof, ozon, anorganische katalysatoren, metaalkatalysatoren, organometaalreagentia en/of UV-straling worden gebruikt.

3.
Voor de toepassing van de definities in lid 2, onder d), e), g), en j), worden uitgangsmaterialen waarvan het gebruik voor de vervaardiging van aroma’s duidelijk is bewezen, als levensmiddelen in de zin van deze verordening beschouwd.
4.
Aroma’s kunnen bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 toegestane levensmiddelenadditieven en/of andere voedselingrediënten bevatten die om technische redenen worden toegevoegd.HOOFDSTUK II

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN AROMA’S, VOEDSELINGREDIËNTEN MET AROMATISERENDE EIGENSCHAPPEN EN UITGANGSMATERIALEN

Artikel 4

Algemene voorwaarden voor het gebruik van aroma’s of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen

In levensmiddelen mogen slechts aroma’s of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen worden gebruikt die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

zij leveren volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens geen gevaar voor de gezondheid van de consument op; en

b)

het gebruik ervan misleidt de consument niet.

Artikel 5

Verbod op aroma’s en/of levensmiddelen die niet aan de verordening voldoen

Het in de handel brengen van aroma’s, levensmiddelen die aroma’s bevatten en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen waarvan het gebruik niet voldoet aan deze verordening, is verboden.

Artikel 6

Aanwezigheid van bepaalde stoffen

1.
In deel A van bijlage III vermelde stoffen worden niet als zodanig aan levensmiddelen toegevoegd.
2.
Onverminderd Verordening (EG) nr. 110/2008, mogen de maximumgehalten aan bepaalde stoffen die van nature aanwezig zijn in aroma’s en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen in de in deel B van bijlage III vermelde samengestelde levensmiddelen niet worden overschreden als gevolg van het gebruik van aroma’s en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen in die levensmiddelen. Tenzij anders is vermeld, zijn de maximumgehalten van de stoffen in bijlage III bij toepassing op de levensmiddelen zoals die op de markt worden gebracht. Bij gedroogde en/of geconcentreerde levensmiddelen die gereconstitueerd moeten worden, gelden de maximumgehalten, in afwijking van dit beginsel, voor het volgens de aanwijzingen op het etiket gereconstitueerde levensmiddel, rekening houdend met de minimale verdunningsfactor.
3.
Bepalingen ter uitvoering van lid 2 kunnen, na advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de Autoriteit” genoemd), worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure van artikel 21, lid 2.

Artikel 7

Gebruik van bepaalde uitgangsmaterialen

1.
In deel A van bijlage IV vermelde uitgangsmaterialen mogen niet worden gebruikt voor de vervaardiging van aroma’s en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.
2.
Aroma’s en/of voedselingrediënten die zijn vervaardigd van in deel B van bijlage IV vermelde uitgangsmaterialen mogen slechts onder de in die bijlage aangegeven voorwaarden worden gebruikt.

Artikel 8

Aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen die niet hoeven te worden geëvalueerd en goedgekeurd

1.

De volgende aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen mogen zonder evaluatie en goedkeuring overeenkomstig deze verordening in levensmiddelen worden gebruikt, mits zij voldoen aan artikel 4:

a)

de in artikel 3, lid 2, onder d), i), bedoelde aromatiserende preparaten;

b)

de in artikel 3, lid 2, onder e), i), bedoelde via een thermisch procedé verkregen aroma’s die voldoen aan de productievoorwaarden voor via een thermisch procedé verkregen aroma’s en aan de in bijlage V vermelde maximumgehalten aan bepaalde stoffen in via een thermisch procedé verkregen aroma’s;

c)

de in artikel 3, lid 2, onder g), i), bedoelde aromaprecursoren;

d)

voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.

2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt, indien de Commissie, een lidstaat of de Autoriteit de veiligheid van een in lid 1 bedoeld aroma of voedselingrediënt met aromatiserende eigenschappen in twijfel trekt, een risicobeoordeling van een dergelijk aroma of voedselingrediënt door de Autoriteit uitgevoerd. De artikelen 4, 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 zijn dan van overeenkomstige toepassing. Zo nodig stelt de Commissie, ingevolge het advies van de Autoriteit, maatregelen vast tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, onder meer door aanvulling ervan, volgens de in artikel 21, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Deze maatregelen worden al naar het geval in de bijlagen III, IV en/of V opgenomen. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 21, lid 4, bedoelde urgentieprocedure.HOOFDSTUK III

COMMUNAUTAIRE LIJST VAN VOOR GEBRUIK IN LEVENSMIDDELEN GOEDGEKEURDE AROMA’S EN UITGANGSMATERIALEN

Artikel 9

Aroma’s en uitgangsmaterialen die moeten worden geëvalueerd en goedgekeurd

Dit hoofdstuk heeft betrekking op:

a)

aromastoffen;

b)

de in artikel 3, lid 2, onder d), ii), bedoelde aromatiserende preparaten;

c)

via een thermisch procedé verkregen aroma’s die door verhitting van geheel of gedeeltelijk onder artikel 3, lid 2, onder e), ii), vallende ingrediënten zijn ontstaan en/of die niet voldoen aan de productievoorwaarden voor via een thermisch procedé verkregen aroma’s en/of aan de in bijlage V vermelde maximumgehalten aan bepaalde ongewenste stoffen;

d)

de in artikel 3, lid 2, onder g), ii), bedoelde aromaprecursoren;

e)

de in artikel 3, lid 2, onder h), bedoelde overige aroma’s;

f)

de in artikel 3, lid 2, onder j), ii), bedoelde andere uitgangsmaterialen dan levensmiddelen.

Artikel 10

Communautaire lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen

▼C1

De in artikel 9 bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen mogen slechts als zodanig in de handel worden gebracht en in of op levensmiddelen worden gebruikt indien zij in de communautaire lijst zijn opgenomen en, in voorkomend geval, voldoen aan de in de lijst gestelde voorwaarden.

▼B

Artikel 11

Opneming van aroma’s en uitgangsmaterialen in de communautaire lijst

1.
Een aroma of uitgangsmateriaal mag slechts in de communautaire lijst overeenkomstig de procedure van Verordening (EG) nr. 1331/2008 worden opgenomen indien het aan de voorwaarden van artikel 4 van deze verordening voldoet.
2.

Bij een in de communautaire lijst opgenomen aroma of uitgangsmateriaal wordt het volgende vermeld:

a)

de identificatie van het goedgekeurde aroma dan wel uitgangsmateriaal;

b)

zo nodig de voorwaarden waaronder het aroma mag worden gebruikt;

3.
De communautaire lijst wordt overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde procedure gewijzigd.

Artikel 12

Aroma’s of uitgangsmaterialen die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1829/2003 vallen

1.
Een aroma of uitgangsmateriaal dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1829/2003 valt, mag overeenkomstig onderhavige verordening alleen op de communautaire lijst worden geplaatst indien daarvoor een goedkeuring overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 is verleend.
2.
Indien een aroma dat reeds in de communautaire lijst is opgenomen uit een andere bron wordt geproduceerd die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1829/2003 valt, dan is er geen nieuwe vergunning overeenkomstig deze verordening vereist zolang de nieuwe bron valt onder een vergunning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 en de aroma voldoet aan de bij onderhavige Verordening vastgestelde specificaties.

Artikel 13

Interpretatiebesluiten

Waar noodzakelijk, kan volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure worden besloten:

a)

of een bepaalde stof of een bepaald mengsel van stoffen, een bepaald uitgangsmateriaal of soort levensmiddelen al dan niet in de categorieën van artikel 2, lid 1, valt;

b)

in welke van de in artikel 3, lid 2, punten b) tot en met j), omschreven categorieën een bepaalde stof valt;

c)

of een bepaald product in een categorie levensmiddelen valt dan wel een in bijlage I of bijlage III, deel B, bedoeld levensmiddel is.HOOFDSTUK IV

ETIKETTERING

Artikel 14

▼C1

Etikettering van aroma's die niet bestemd zijn voor verkoop aan de eindverbruiker

▼B

1.
Niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s mogen alleen in de handel worden gebracht met de in de artikelen 15 en 16 voorgeschreven duidelijk zichtbare, duidelijk leesbare en onuitwisbare etikettering. De in artikel 15 bedoelde informatie wordt in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal gesteld.
2.
Op zijn eigen grondgebied mag de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht, overeenkomstig het Verdrag voorschrijven dat de in artikel 15 bedoelde informatie in een of meer door die lidstaat vast te stellen officiële talen wordt vermeld. Dit vormt geen beletsel om deze informatie in verscheidene talen te vermelden.

Artikel 15

Algemene etiketteringsvoorschriften voor niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s

1.

Indien niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht en/of indien er overeenkomstig artikel 3, lid 4, andere stoffen aan zijn toegevoegd, wordt op de verpakking of de recipiënten ervan de volgende informatie vermeld:

a)

de verkoopbenaming: hetzij de term „aroma”, hetzij een meer specifieke aanduiding of een beschrijving van het aroma;

b)

de vermelding „voor levensmiddelen” of „in levensmiddelen, beperkt gebruik” of een meer specifieke aanduiding inzake het gebruik ervan in levensmiddelen;

c)

zo nodig, de bijzondere voorwaarden voor de bewaring en/of het gebruik;

d)

een vermelding aan de hand waarvan de partij kan worden geïdentificeerd;

e)

een lijst, in dalende volgorde van het aandeel in het gewicht, van:

i)

de categorieën aanwezige aroma’s; en

ii)

de naam van alle andere stoffen, of, in voorkomend geval, het betreffende E-nummer;

f)

de naam of de firmanaam en het adres van de fabrikant, van de verpakker of van de verkoper;

g)

een vermelding van de maximumhoeveelheid van ieder bestanddeel of iedere groep bestanddelen waarvoor een kwantitatieve beperking in levensmiddelen geldt en/of adequate duidelijke, gemakkelijk te begrijpen informatie, zodat de koper in staat wordt gesteld deze verordening of andere relevante communautaire wetgeving na te leven;

h)

de nettohoeveelheid;

i)

de datum van minimale houdbaarheid of uiterste consumptiedatum;

j)

in voorkomend geval, informatie over een aroma of andere stoffen overeenkomstig dit artikel en zoals vermeld in bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG wat de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen betreft.

2.
In afwijking van lid 1 behoeft de in lid 1, onder e) en g), genoemde informatie alleen in de vóór of bij levering te verstrekken documenten betreffende de partij te worden vermeld, mits de aanduiding „niet voor de verkoop in de detailhandel” op een goed zichtbare plaats van de verpakking of de recipiënt van het betrokken product voorkomt.
3.
In afwijking van lid 1 hoeft, wanneer aroma’s in tankwagens worden geleverd, alle informatie alleen te worden vermeld in de bij levering te verstrekken begeleidende documenten betreffende de partij.

Artikel 16

Specifieke voorschriften ten aanzien van het gebruik van de term „natuurlijk”

1.
Indien de term „natuurlijk” wordt gebruikt ter aanduiding van een aroma in de in artikel 15, lid 1, onder a), bedoelde verkoopbenaming, zijn de leden 2 tot en met 6 van dit artikel van toepassing.
2.
De term „natuurlijk” mag alleen ter aanduiding van een aroma worden gebruikt indien de aromatiserende component uitsluitend aromatiserende preparaten en/of natuurlijke aromastoffen bevat.
3.
De term „natuurlijke aromastof(fen)” mag alleen worden gebruikt voor aroma’s waarin de aromatiserende component uitsluitend natuurlijke aromastoffen bevat.
4.

De term „natuurlijk” mag alleen worden gebruikt in combinatie met een verwijzing naar een levensmiddel, levensmiddelencategorie of een plantaardige of dierlijke aromagrondstof indien de aromatiserende component uitsluitend of ten minste voor 95 gewichtsprocent uit het desbetreffende uitgangsmateriaal is verkregen.

De benaming luidt „natuurlijk levensmiddel(en) of levensmiddelencategorie of grondstof(fen) aroma”.

5.
De term „natuurlijk levensmiddel(en) of levensmiddelencategorie of grondstof(fen) aroma met andere natuurlijke aroma's” mag alleen worden gebruikt indien de aromatiserende component gedeeltelijk van het desbetreffende uitgangsmateriaal afkomstig, en de geur en/of smaak daarvan gemakkelijk herkenbaar is.
6.
De term „natuurlijk aroma” mag alleen worden gebruikt indien de aromatiserende component afkomstig is van verschillende uitgangsmaterialen en wanneer een vermelding van de uitgangsmaterialen de geur of smaak ervan niet adequaat zou weergeven.

Artikel 17

▼C1

Etikettering van aroma's die bestemd zijn voor verkoop aan de eindverbruiker

▼B

1.
Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (1) en Verordening (EG) nr. 1829/2003, mogen voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s die afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of andere voedselingrediënten en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd, slechts in de handel worden gebracht wanneer op de verpakking de vermelding „voor levensmiddelen” of „voor levensmiddelen, beperkt gebruik” of meer specifieke aanduidingen inzake het beoogde gebruik ervan in levensmiddelen op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is aangebracht.
2.
Indien de term „natuurlijk” wordt gebruikt ter aanduiding van een aroma in de in artikel 15, lid 1, onder a), bedoelde verkoopbenaming is artikel 16 van toepassing.

Artikel 18

Overige etiketteringsvoorschriften

De artikelen 14 tot en met 17 gelden onverminderd meer gedetailleerde of uitgebreidere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake metrologie of inzake de presentatie, indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten of het vervoer ervan.HOOFDSTUK V

PROCEDURELE BEPALINGEN EN UITVOERING

Artikel 19

Rapportage door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven

1.

Op verzoek van de Commissie delen de producenten of gebruikers van een aromastof of de vertegenwoordigers van deze producenten of gebruikers aan de Commissie mee welke hoeveelheden van deze stof in een periode van twaalf maanden in de Gemeenschap aan levensmiddelen is toegevoegd. De in dit kader verstrekte informatie wordt als vertrouwelijk behandeld indien deze niet voor de veiligheidsbeoordeling vereist is.

Informatie over de gebruikte hoeveelheden voor afzonderlijke levensmiddelencategorieën in de Gemeenschap wordt door de Commissie beschikbaar gesteld aan de lidstaten.

2.
Voor een aroma dat reeds is goedgekeurd overeenkomstig deze verordening en dat is bereid met productiemethoden of uitgangsmaterialen die significant verschillen van die welke in het kader van de risicobeoordeling van de Autoriteit werden beoordeeld, verstrekt een producent of gebruiker in voorkomend geval, alvorens het aroma in de handel te brengen, de Commissie de noodzakelijke gegevens ten behoeve van een door de Autoriteit te verrichten evaluatie van het aroma in het licht van de gewijzigde productiemethode of de gewijzigde kenmerken.
3.
Producenten en gebruikers van een aroma en/of een uitgangsmateriaal stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van alle nieuwe, hen bekende en voor hen beschikbare wetenschappelijke of technische informatie die van invloed zou kunnen zijn op de beoordeling van de veiligheid van aromastoffen.
4.
Bepalingen ter uitvoering van lid 1 worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure van artikel 21, lid 2.

Artikel 20

Toezicht van en rapportage door de lidstaten

1.
De lidstaten voeren systemen in voor het op risico’s gebaseerde toezicht op de consumptie en het gebruik van de in de communautaire lijst opgenomen aroma’s en op de consumptie van de in bijlage III vermelde stoffen en brengen zo vaak als nodig verslag uit van hun bevindingen aan de Commissie en aan de Autoriteit.
2.
Uiterlijk op 20 januari 2011 wordt, na raadpleging van de Autoriteit, een gemeenschappelijke methodologie voor de verzameling van informatie door de lidstaten over de consumptie en het gebruik van in de communautaire lijst opgenomen aroma’s en van de in bijlage III vermelde stoffen overeenkomstig de regelgevingsprocedure van artikel 21, lid 2, vastgesteld.

Artikel 21

Comité

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.
2.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
4.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 22

Wijzigingen in de bijlagen II tot en met V

Aanpassingen van de bijlagen II tot en met V bij deze verordening ter aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening aan te passen, worden, in voorkomend geval na advies van de Autoriteit, vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Om dwingende urgente redenen kan de Commissie de in artikel 21, lid 4, bedoelde urgentieprocedure toepassen.

Artikel 23

Communautaire financiering van geharmoniseerd beleid

De rechtsgrondslag voor de financiering van de maatregelen die voortvloeien uit deze verordening is artikel 66, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 882/2004.HOOFDSTUK VI

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

Intrekkingen

1.
Richtlijn 88/388/EEG, Besluit 88/389/EEG en Richtlijn 91/71/EEG worden ingetrokken vanaf 20 januari 2011.
2.
Verordening (EG) nr. 2232/96 wordt ingetrokken met ingang van de datum van toepassing van de in artikel 2, lid 2, van die verordening genoemde lijst.
3.
Verwijzingen naar de ingetrokken besluiten gelden als verwijzingen naar onderhavige verordening.

Artikel 25

Opneming van de lijst van aromastoffen in de communautaire lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen en overgangsregelingen

1.
De communautaire lijst wordt opgesteld door bij de vaststelling van deze verordening de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 genoemde lijst van aromastoffen in bijlage I bij deze verordening op te nemen.
2.

Tot de opstelling van de communautaire lijst is Verordening (EG) nr. 1331/2008 van toepassing op de evaluatie en goedkeuring van aromastoffen die niet vallen onder het beoordelingsprogramma overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2232/96.

In afwijking van die procedure geldt de in artikel 5, lid 1, en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 genoemde termijn van negen maanden niet voor deze evaluatie en goedkeuring.

3.
Passende overgangsmaatregelen die bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen van onderhavige verordening te wijzigen dan wel aan te vullen, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 21, lid 3.

▼M6 —————

▼M2 —————

▼B

Artikel 28

Wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008

Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5, lid 2, onder c), wordt vervangen door:

„c)

mogen alle aromastoffen als omschreven in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedingsingrediënten met aromatische eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen (*1), en aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening bevatten;

2)

Artikel 5, lid 3, onder c), wordt vervangen door:

„c)

een of meer aroma’s zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevatten;”.

3)

In bijlage I komt punt 9 als volgt te luiden:

„9.

Aromatisering

Onder „aromatisering” wordt verstaan dat bij de bereiding van een gedistilleerde drank een of meer aroma’s zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 worden gebruikt.”.

4)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 19, onder c), wordt vervangen door:

„c)

Daarnaast mogen als aanvulling worden gebruikt andere aromastoffen als omschreven in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening, en/of planten of plantendelen met aromatische eigenschappen, maar de organoleptische eigenschappen van de jeneverbes moeten, ook al is het in mindere mate, waarneembaar zijn.”;

►C1 b)

punt 20, onder c), wordt vervangen door:

„c)

Bij de bereiding van gin mogen geen andere aromastoffen dan deze gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening worden gebruikt en de aromatisering moet op zodanige wijze gebeuren dat de smaak van de jeneverbes overheerst.”;

c)

de tekst van punt 21, onder a), ii), wordt vervangen door:

„ii)

een mengsel van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.”;

d)

punt 23, onder c), wordt vervangen door:

„c)

Daarnaast mogen als aanvulling worden gebruikt, andere aromastoffen als omschreven in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening, maar de smaak van karwij moet overheersen.”;

e)

punt 24, onder c), wordt vervangen door:

„c)

Als aanvulling mogen andere natuurlijke aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening worden gebruikt, maar het aroma van deze drank moet grotendeels afkomstig zijn van distillaten van zaad van karwij (Carum carvi L.) en/of van dillezaad (Anethum graveolens L.), waarbij het gebruik van etherische oliën is verboden.”;

f)

punt 30, onder a), wordt vervangen door:

„a)

Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter is een gedistilleerde drank met een overheersende bittere smaak die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten te aromatiseren met aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening.”;

g)

in punt 32, onder c), worden de eerste alinea en de inleidende zin van de tweede alinea vervangen door:

„c)

Bij de bereiding van likeur mogen aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening worden gebruikt. Er mogen echter enkel natuurlijke aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening worden gebruikt bij de bereiding van de volgende likeuren:”;

h)

punt 41, onder c), wordt vervangen door:

„c)

Bij de bereiding van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat mogen aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening worden gebruikt.”;

i)

punt 44, onder a), wordt vervangen door:

„a)

Väkevä glögi of spritglögg is een gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten met aroma van kruidnagel en/of kaneel te aromatiseren door middel van een van de volgende procedés: aftrekking en/of distillatie, herdistillatie van alcohol over delen van bovengenoemde planten, toevoeging van aromastoffen als omschreven in artikel 3, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 van kruidnagels of kaneel of een combinatie van deze methoden.”;

j)

punt 44, onder c), wordt vervangen door:

„c)

Andere aroma's, aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder b), d) en h), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 mogen eveneens worden gebruikt, maar het aroma van de bovengenoemde specerijen moet overheersen.”;

k)

(niet van toepassing op de Nederlandstalige versie.)

▼M1 —————

▼B

Artikel 30

Inwerkingtreding en vankrachtwording van het besluit

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 20 januari 2011.

Artikel 10 geldt vanaf 18 maanden na de datum van toepassing van de communautaire lijst.

De artikelen 26 en 28 zijn van toepassing vanaf de datum van toepassing van de communautaire lijst.

Artikel 22 is van toepassing vanaf 20 januari 2009. Levensmiddelen die niet aan het bepaalde in deze verordening voldoen, en die voor 20 januari 2011 legaal in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

▼M2

EU-LIJST VAN AROMA'S EN UITGANGSMATERIALEN

DEEL A

EU-lijst van aromastoffen

AFDELING 1

Inhoud van de lijst

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FL-nr.): het unieke identificatienummer van de stof;
kolom 2 (chemische naam): de naam van de stof;
kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;
kolom 4 (Jecfa-nr.): het door het Gezamenlijk Comité van deskundigen inzake levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (Jecfa) toegekende nummer;
kolom 5 (RvE-nr.): het door de Raad van Europa toegekende nummer;
kolom 6 (zuiverheid van de stof minimaal 95 %, tenzij anders vermeld): de zuiverheid van de vermelde aromastof moet minimaal 95 % zijn. Indien dat lager mag zijn, wordt de samenstelling van de aromastof in deze kolom gespecificeerd.
kolom 7 (gebruiksbeperkingen): aromastoffen mogen worden gebruikt overeenkomstig goede productiepraktijken, tenzij in deze kolom specifieke beperkingen worden vermeld. Aromastoffen waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, mogen alleen worden toegevoegd aan de genoemde levensmiddelencategorieën, met inachtneming van de gespecificeerde gebruiksvoorwaarden. Voor de toepassing van de beperkingen gelden de volgende levensmiddelencategorieën, die zijn vastgelegd in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1333/2008:Categorienummer

Levensmiddelencategorie

1

Zuivelproducten en zuivelanalogen

2

Oliën, vetten en emulsies van oliën en vetten

3

Consumptie-ijs

4.2

Verwerkte groenten en fruit

5

Snoepgoed

5.3

Kauwgom

6

Granen en graanproducten

7

Bakkerijproducten

8

Vlees

9

Vis en visserijproducten

10

Eieren en eiproducten

11

Suikers, stroop, honing en tafelzoetstoffen

12

Zouten, specerijen, soepen, sauzen, salades en eiwitproducten

13

Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen als omschreven in Richtlijn 2009/39/EG (1)

14.1

Niet-alcoholhoudende dranken

14.2

Alcoholhoudende dranken, inclusief hun alcoholvrije en alcoholarme pendanten

15

Kant-en-klare hapjes en snacks

16

Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen

17

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters

18

Niet onder de categorieën 1 tot en met 17 vallende verwerkte levensmiddelen, met uitzondering van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

(1)

PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21.

(2)

PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

kolom 8 (noot): noot 1 betekent dat de Autoriteit de beoordeling van de desbetreffende aromastof nog moet afronden. De noten 2 tot en met 4 verwijzen naar de termijnen waarbinnen de aanvragers moeten voldoen aan de verzoeken in de gepubliceerde adviezen van de Autoriteit. Indien de nodige informatie niet binnen de termijn wordt verstrekt, wordt de desbetreffende aromastof van de EU-lijst geschrapt. De Autoriteit beoordeelt de ingediende gegevens binnen negen maanden na de ontvangst daarvan. Stoffen die al door het Jecfa zijn beoordeeld, zijn te herkennen aan het Jecfa-nummer in kolom 4.
(1)

De beoordeling moet nog door de Autoriteit worden afgerond.

(2)

Uiterlijk 31 december 2012 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

(3)

Uiterlijk 30 juni 2013 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

(4)

Uiterlijk 31 december 2013 moeten aanvullende wetenschappelijke gegevens worden ingediend.

kolom 9 (referentie): de wetenschappelijke instantie die de beoordeling heeft uitgevoerd.

AFDELING 2

Opmerkingen

Opmerking 1: Ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten alsmede chloriden, carbonaten en sulfaten vallen onder de stof zelf, voor zover zij aromatiserende eigenschappen hebben.

Opmerking 2: Als de toegestane aromastof een racemaat is (een mengsel van gelijke delen optische isomeren), zijn de R- en de S- vorm afzonderlijk ook toegestaan. Is alleen de R-vorm toegestaan, dan geldt dat niet voor de S-vorm, en omgekeerd.

Opmerking 3: De maximumhoeveelheden verwijzen naar de hoeveelheden in of op het levensmiddel in de vorm waarin het in de handel wordt gebracht. In afwijking van dit beginsel zijn bij gedroogde en/of geconcentreerde levensmiddelen die gereconstitueerd moeten worden de maximumhoeveelheden levensmiddelenadditieven van toepassing op het levensmiddel zoals gereconstitueerd volgens de aanwijzingen op het etiket, rekening houdend met de minimale verdunningsfactor.

Opmerking 4: De aanwezigheid van een aromastof is toegestaan:

a)

in samengestelde levensmiddelen die niet in de bijlage zijn vermeld, mits de aromastof is toegestaan in een van de ingrediënten van het samengestelde levensmiddel;

b)

in een levensmiddel dat uitsluitend bestemd is voor gebruik bij de bereiding van een samengesteld levensmiddel, mits het samengestelde levensmiddel aan deze verordening voldoet.Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-nr.

Chemische naam

CAS-nr.

Jecfa-nr.

RvE-nr.

Zuiverheid van de stof minimaal 95 %, tenzij anders vermeld

Gebruiksbeperkingen

Noot

Referentie

01.001

limoneen

138-86-3

491

EFSA

01.002

1-isopropyl-4-methylbenzeen

99-87-6

1325

620

EFSA

01.003

pin-2(10)-een

127-91-3

1330

2114

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-een

80-56-8

1329

2113

2

EFSA

01.005

terpinoleen

586-62-9

1331

2115

EFSA

01.006

α-fellandreen

99-83-2

1328

2117

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 10-12 % cymeen en andere terpeenkoolwaterstoffen

EFSA

01.007

β-caryofylleen

87-44-5

1324

2118

80-92 % β-caryofylleen en 15-19 % C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen)

2

EFSA

01.008

myrceen

123-35-3

1327

2197

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen); bij het minimale gehalte kunnen er sporen limoneen, α- en β-pineen en andere veel voorkomende C10H16-terpenen aanwezig zijn

4

EFSA

01.009

kamfeen

79-92-5

1323

2227

minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 15-19 % C15H24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valenceen)

2

EFSA

01.010

1-isopropenyl-4-methylbenzeen

1195-32-0

1333

2260

EFSA

▼M9 —————

▼M5 —————

▼M2

01.016

1,4(8),12-bisabolatrieen

495-62-5

1336

10979

EFSA

01.017

valenceen

4630-07-3

1337

11030

minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 1-4 % andere C15H24-sesquiterpenen

2

EFSA

01.018

β-ocimeen

13877-91-3

1338

11015

minimaal 80 %; secundair bestanddeel 15-17 % cis-β-ocimeen

4

EFSA

01.019

α-terpineen

99-86-5

1339

11023

minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 6-7 % 1,4- en 1,8-cineool

EFSA

01.020

γ-terpineen

99-85-4

1340

11025

EFSA

01.024

β-bourboneen

5208-59-3

1345

11931

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-guajadieen

88-84-6

1347

2

EFSA

01.027

bisabola-1,8,12-trieen

17627-44-0

EFSA

01.028

β-bisaboleen

495-61-4

EFSA

01.029

δ-3-careen

13466-78-9

1342

10983

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-3 % β-pineen, 1-2 % limoneen, 1-2 % myrceen, 0-1 % p-cymeen

2

EFSA

01.033

2,2-dimethylhexaan

590-73-8

EFSA

01.034

2,4-dimethylhexaan

589-43-5

EFSA

01.035

2,6-dimethylocta-2,4,6-trieen

673-84-7

2

EFSA

01.038

dodecaan

112-40-3

EFSA

01.039

δ-elemeen

20307-84-0

10996

EFSA

01.040

α-farneseen

502-61-4

1343

10998

minimaal 38 % α- en 29 β- (som van cis- en trans-isomeren); secundaire bestanddelen 20 % bisaboleen, maximaal 10 % andere isomeren (valenceen, bourboneen, cadineen, guajeen)

4

EFSA

01.045

d-limoneen

5989-27-5

1326

491

EFSA

01.046

l-limoneen

5989-54-8

491

EFSA

01.054

pentadecaan

629-62-9

EFSA

01.057

tetradecaan

629-59-4

EFSA

01.059

4(10)-thujeen

3387-41-5

11018

2

EFSA

01.061

undeca-1,3,5-trieen

16356-11-9

1341

minimaal 94 % (som van cis- en trans-isomeren); secundair bestanddeel (Z,Z,E)-2,4,6-undecatrieen

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrieen

3338-55-4

2

EFSA

01.070

1-octeen

111-66-0

2

EFSA

01.077

1-methyl-1,3-cyclohexadieen

1489-56-1

1344

EFSA

02.001

2-methylpropaan-1-ol

78-83-1

251

49

Jecfa

02.002

propaan-1-ol

71-23-8

82

50

Jecfa

02.003

isopentanol

123-51-3

52

51

Jecfa

02.004

butaan-1-ol

71-36-3

85

52

Jecfa

02.005

hexaan-1-ol

111-27-3

91

53

Jecfa

02.006

octaan-1-ol

111-87-5

97

54

Jecfa

02.007

nonaan-1-ol

143-08-8

100

55

Jecfa

02.008

dodecaan-1-ol

112-53-8

109

56

Jecfa

02.009

hexadecaan-1-ol

36653-82-4

114

57

Jecfa

02.010

benzylalcohol

100-51-6

25

58

EFSA

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % tweevoudig onverzadigde en verzadigde C10-alcoholen, 1 % citronellylacetaat, 1 % citronellal

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

Jecfa

02.014

α-terpineol

98-55-5

366

62

Jecfa

02.015

menthol

89-78-1

427

63

Jecfa

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

EFSA

02.017

cinnamylalcohol

104-54-1

647

65

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

EFSA

02.019

2-fenylethaan-1-ol

60-12-8

987

68

EFSA

02.020

hex-2-een-1-ol

2305-21-7

1354

2

EFSA

02.021

heptaan-1-ol

111-70-6

94

70

Jecfa

02.022

octaan-2-ol

123-96-6

289

71

Jecfa

02.023

oct-1-een-3-ol

3391-86-4

1152

1

EFSA

02.024

decaan-1-ol

112-30-1

103

73

Jecfa

02.026

3,7-dimethyloctaan-1-ol

106-21-8

272

75

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-7 % geraniol en citronellol

Jecfa

02.027

(–)-rodinol

6812-78-8

1222

76

EFSA

02.028

3,7-dimethyloctaan-3-ol

78-69-3

357

77

Jecfa

02.029

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-ol

4602-84-0

1230

78

EFSA

02.030

α-pentylcinnamylalcohol

101-85-9

674

79

EFSA

02.031

3-fenylpropaan-1-ol

122-97-4

636

80

EFSA

02.033

1-fenylpropaan-1-ol

93-54-9

822

82

EFSA

02.034

1-fenylpentaan-2-ol

705-73-7

825

83

EFSA

02.035

1-fenyl-2-methylpropaan-2-ol

100-86-7

1653

84

EFSA

02.036

4-fenylbutaan-2-ol

2344-70-9

815

85

EFSA

02.037

1-fenyl-3-methylpentaan-3-ol

10415-87-9

1649

86

EFSA

02.038

fenchylalcohol

1632-73-1

1397

87

EFSA

02.039

4-isopropylbenzylalcohol

536-60-7

864

88

EFSA

02.040

pentaan-1-ol

71-41-0

88

514

Jecfa

02.041

2-methylbutaan-2-ol

75-85-4

515

EFSA

02.042

2-(4-methylfenyl)propaan-2-ol

1197-01-9

1650

530

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 9-11 % p-isopropenyltolueen

EFSA

02.043

2-ethylbutaan-1-ol

97-95-0

543

WCMV/RvE

02.044

heptaan-3-ol

589-82-2

286

544

Jecfa

02.045

heptaan-2-ol

543-49-7

284

554

Jecfa

02.047

3,7-dimethyloctaan-1,7-diol

107-74-4

610

559

Jecfa

02.049

nona-2,6-dieen-1-ol

7786-44-9

1184

589

2

EFSA

02.050

pent-2-een-1-ol

20273-24-9

1793

665

2

EFSA

02.051

5-fenylpentaan-1-ol

10521-91-2

675

674

EFSA

02.052

2-methylpropaan-2-ol

75-65-0

698

EFSA

02.054

p-menthaan-1,8-diol

80-53-5

701

EFSA

02.055

3,5,5-trimethylhexaan-1-ol

3452-97-9

268

702

Jecfa

02.056

hex-3(cis)-een-1-ol

928-96-1

315

750c

Jecfa

02.057

undecaan-1-ol

112-42-5

106

751

Jecfa

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

EFSA

02.059

DL-isoborneol

124-76-5

1386

2020

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-5 % borneol

EFSA

▼M16

02.060

p-mentha-1,8-dieen-7-ol

536-59-4

974

2024

in de categorieën 1, 3, 4.2, 5 (behalve categorie 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 en 16

1

EFSA

▼M2

02.061

dihydrocarveol

619-01-2

378

2025

Jecfa

02.062

carveol

99-48-9

381

2027

Jecfa

02.063

d-neomenthol

2216-52-6

428

2028

Jecfa

02.064

1-fenylethaan-1-ol

98-85-1

799

2030

EFSA

02.065

1-fenyl-4-methylpentaan-2-ol

7779-78-4

827

2031

EFSA

02.066

4-fenylbut-3-een-2-ol

17488-65-2

819

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

4

EFSA

02.070

cyclohexanol

108-93-0

2138

EFSA

02.071

p-menthaan-2-ol

499-69-4

376

2228

Jecfa

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

Jecfa

02.073

2-fenylpropaan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

EFSA

02.074

hex-4-een-1-ol

6126-50-7

318

2295

Jecfa

02.075

(1R,2S,5S)-neodihydrocarveol

18675-33-7

2296

EFSA

02.076

2-methylbutaan-1-ol

137-32-6

1199

2346

EFSA

02.077

pentaan-3-ol

584-02-1

2349

EFSA

02.078

ethanol

64-17-5

41

11891

Jecfa

02.079

propaan-2-ol

67-63-0

277

Jecfa

02.080

1-(p-tolyl)ethaan-1-ol

536-50-5

805

10197

EFSA

02.081

2,6-dimethylheptaan-4-ol

108-82-7

303

11719

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 8-9 % heptaan-2-ol

Jecfa

02.082

2-ethylhexaan-1-ol

104-76-7

267

11763

Jecfa

02.083

p-menth-1-een-3-ol

491-04-3

434

10248

Jecfa

02.085

sabineenhydraat

546-79-2

441

10309

Jecfa

02.086

undecaan-2-ol

1653-30-1

297

11826

Jecfa

02.087

nonaan-2-ol

628-99-9

293

11803

Jecfa

02.088

pentaan-2-ol

6032-29-7

280

11696

Jecfa

02.089

hexaan-3-ol

623-37-0

282

11775

Jecfa

02.090

non-2(trans)-een-1-ol

31502-14-4

1365

10292

2

EFSA

▼M16

02.091

myrtenol

515-00-4

981

10285

in de categorieën 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 en 16

1

EFSA

▼M2

02.092

dehydrodihydrojonol

57069-86-0

397

10195

minimaal 70 %; secundair bestanddeel 25-27 % tetrahydrojonon

Jecfa

▼M4

02.093

(Z)-non-6-een-1-ol

35854-86-5

324

10294

Jecfa

▼M2

02.094

oct-3-een-1-ol

20125-84-2

321

10296

Jecfa

02.095

2-ethylfenchol

18368-91-7

440

10208

Jecfa

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

Jecfa

02.097

β-terpineol

138-87-4

374

10254

Jecfa

02.098

octaan-3-ol

589-98-0

291

11715

Jecfa

02.099

pent-1-een-3-ol

616-25-1

1150

11717

1

EFSA

02.100

pinocarveol

5947-36-4

1403

10303

EFSA

02.101

pin-2-een-4-ol

473-67-6

1404

10304

EFSA

02.102

oct-3-een-2-ol

76649-14-4

1140

1

EFSA

02.103

decaan-3-ol

1565-81-7

295

10194

Jecfa

02.104

hex-1-een-3-ol

4798-44-1

1151

10220

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol

25312-34-9

391

2

Jecfa

02.106

4-(2,2,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol

22029-76-1

392

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-8 % jonol en jonon

2

Jecfa

02.107

dihydro-β-jonol

3293-47-8

395

Jecfa

02.108

4-fenyl-2-methylbutaan-2-ol

103-05-9

1477

10281

EFSA

02.109

3-methylbut-2-een-1-ol

556-82-1

1200

11795

EFSA

▼M4

02.110

2,6-dimethylhept-6-een-1-ol

36806-46-9

348

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % 2,6-dimethyl-5-hepteen-1-ol

Jecfa

▼M2

02.111

3-methylbutaan-2-ol

598-75-4

300

Jecfa

02.112

non-2(cis)-een-1-ol

41453-56-9

1369

10292

2

EFSA

02.113

oct-5(cis)-een-1-ol

64275-73-6

322

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 7-9 % trans-5-octeen-1-ol

Jecfa

02.114

2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethaan-1-ol

1901-38-8

970

EFSA

02.115

3-methylpentaan-1-ol

589-35-5

263

10275

Jecfa

02.119

cedrenol

28231-03-0

10189

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

10190

EFSA

02.121

butaan-2-ol

78-92-2

11735

WCMV/RvE

▼M5 —————

▼M2

02.123

2-methylbut-3-een-2-ol

115-18-4

11794

EFSA

02.124

6-methylhept-5-een-2-ol

1569-60-4

10264

EFSA

02.125

undec-10-een-1-ol

112-43-6

10319

EFSA

02.126

tetradecaan-1-ol

112-72-1

10314

EFSA

02.128

p-anisylalcohol

105-13-5

871

66

EFSA

02.129

(l)-α-bisabolol

23089-26-1

10178

som van de isomeren minimaal 95 %

EFSA

02.131

but-3-een-2-ol

598-32-3

1

EFSA

02.132

butaan-1,3-diol

107-88-0

EFSA

02.133

butaan-2,3-diol

513-85-9

10181

EFSA

02.134

2-cyclohexylethaan-1-ol

4442-79-9

EFSA

02.135

cyclopentanol

96-41-3

10193

EFSA

02.136

dec-1-een-3-ol

51100-54-0

1153

1

EFSA

02.137

dec-2-een-1-ol

22104-80-9

1794

11750

2

EFSA

02.138

dec-9-een-1-ol

13019-22-2

EFSA

▼M17

02.139

Deca-2,4-dieen-1-ol

18409-21-7

1189

11748

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 2: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 9 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.140

1,2-dihydrolinalool

2270-57-7

EFSA

02.141

2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een-2-yl)ethaan-1-ol

128-50-7

986

EFSA

02.142

3,3-dimethylbutaan-2-ol

464-07-3

EFSA

02.144

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol

18479-58-8

EFSA

▼M4

02.145

2,6-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol

29414-56-0

EFSA

▼M2

02.146

(E)-3,7-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol

53834-70-1

10202

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % linalool, 1-2 % linalooloxide en maximaal 1 % neroloxide

4

EFSA

02.147

3,6-dimethyloctaan-3-ol

151-19-9

EFSA

02.148

dodecaan-2-ol

10203-28-8

11760

EFSA

02.149

(–)-α-elemol

639-99-6

10205

EFSA

02.150

(E,E)-geranyllinalool

1113-21-9

EFSA

02.152

hept-3-een-1-ol

10606-47-0

10219

EFSA

▼M17

02.153

Hepta-2,4-dieen-1-ol

33467-79-7

1784

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 35 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 25 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 30 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 50 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 50 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 25 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 50 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 100 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 25 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 50 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 25 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.154

heptadecaan-1-ol

1454-85-9

EFSA

02.155

1-hepteen-3-ol

4938-52-7

1842

10218

1

EFSA

02.156

hex-2(cis)-een-1-ol

928-94-9

1374

69

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % hex-2(trans)-een-1-ol

2

EFSA

02.159

hex-3-een-1-ol

544-12-7

315

750

WCMV/RvE

▼M17

02.162

Hexa-2,4-dieen-1-ol

111-28-4

1174

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 3: maximaal 4 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 4 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 4 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.164

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalcohol

530-56-3

EFSA

02.165

4-hydroxybenzylalcohol

623-05-2

955

EFSA

02.166

2-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-ol

501-94-0

10226

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-isodihydrocarveol

18675-35-9

EFSA

02.168

isofytol

505-32-8

10233

EFSA

02.170

(R)-(–)-lavandulol

498-16-8

EFSA

02.171

p-menthaan-8-ol

498-81-7

EFSA

02.173

3-(4-methoxyfenyl)propaan-1-ol

5406-18-8

EFSA

02.174

2-methylbut-2-een-1-ol

4675-87-0

10258

1

EFSA

02.175

2-methylbut-3-een-1-ol

4516-90-9

10259

EFSA

02.176

3-methylbut-3-een-1-ol

763-32-6

10260

EFSA

02.177

2-methylhexaan-3-ol

617-29-8

10266

EFSA

02.178

2-methyloctaan-1-ol

818-81-5

EFSA

02.180

4-methylpentaan-1-ol

626-89-1

10278

EFSA

02.181

2-methylpentaan-2-ol

590-36-3

10274

EFSA

02.182

3-methylpentaan-2-ol

565-60-6

10276

EFSA

02.183

4-methylpentaan-2-ol

108-11-2

10279

EFSA

02.184

3-methylpentaan-3-ol

77-74-7

10277

EFSA

02.186

myrtanol

514-99-8

EFSA

02.187

non-1-een-3-ol

21964-44-3

10291

1

EFSA

▼M17

02.188

Nona-2,4-dieen-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-noneen-1-ol

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 14,5 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 2,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dieen-1-ol

76649-25-7

1283

10289

EFSA

02.190

nonaan-3-ol

624-51-1

10290

EFSA

02.192

oct-2-een-1-ol

22104-78-5

2

EFSA

02.193

oct-2-een-4-ol

4798-61-2

1141

1

EFSA

▼M4

02.194

octa-1,5-dieen-3-ol

83861-74-9

EFSA

▼M2

02.195

octa-(3Z,5E)-dieen-1-ol

70664-96-9

EFSA

02.196

octadecaan-1-ol

112-92-5

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethylnaftaleen-2-ol

41199-19-3

10173

EFSA

02.198

octaan-1,3-diol

23433-05-8

EFSA

02.201

pent-4-een-1-ol

821-09-0

EFSA

02.202

pentadecaan-1-ol

629-76-5

EFSA

02.203

2-fenylpropaan-2-ol

617-94-7

11704

EFSA

02.204

fytol

150-86-7

1832

10302

EFSA

02.205

piperonylalcohol

495-76-1

10306

EFSA

02.206

(–)-sclareol

515-03-7

10311

EFSA

02.207

thujylalcohol

21653-20-3

1865

EFSA

02.209

3,3,5-trimethylcyclohexaan-1-ol

116-02-9

1099

EFSA

02.210

undec-2-een-1-ol

37617-03-1

1384

2

EFSA

▼M4

02.211

undeca-1,5-dieen-3-ol

56722-23-7

EFSA

▼M2

02.213

vanillylalcohol

498-00-0

886

690

EFSA

▼M13 —————

▼M2

02.216

12-β-santaleen-14-ol

77-42-9

74

2

EFSA

02.217

12-α-santaleen-14-ol

115-71-9

74

2

EFSA

02.219

2,6-dimethylheptaan-2-ol

13254-34-7

EFSA

02.222

pent-3-een-1-ol

39161-19-8

10298

EFSA

02.224

3-(1-menthoxy)propaan-1,2-diol

87061-04-9

1408

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol

142-50-7

67

EFSA

▼M4

02.229

(-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol

7540-51-4

minimaal 90 % cis-isomeer; secundaire bestanddelen 2-6 % tweevoudig onverzadigde en verzadigde C10-alcoholen, 2-4 % citronellylacetaat en 2-3 % citronellal

EFSA

▼M2

02.230

terpineol

8000-41-7

som van de isomeren: 91-99 %. relatief aandeel van elk isomeer: 55-75 % α-, 16-23 % γ-, 1-10 % cis-β-, 1-13 % trans-β-, 0-1 % δ-

EFSA

02.231

trans-2,cis-6-nonadieen-1-ol

28069-72-9

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-een-1-ol

10340-23-5

10293

EFSA

02.242

2-butoxyethaan-1-ol

111-76-2

10182

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadieen-1-ol

56805-23-3

1284

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 6 % (E,E)-3,6-nonadieen-1-ol

EFSA

02.245

2,3,4-trimethyl-3-pentanol

3054-92-0

1643

EFSA

02.246

p-menthaan-3,8-diol

42822-86-6

1416

EFSA

02.247

l-menthoxyethanol

38618-23-4

1853

EFSA

02.248

vanilline-3-(l-menthoxy)propaan-1,2-diolacetaal

180964-47-0

1879

EFSA

02.249

(4Z)-hepteen-1-ol

6191-71-5

1280

EFSA

02.250

2,4,8-trimethyl-7-noneen-2-ol

437770-28-0

1644

EFSA

02.251

2,4,8-trimethyl-3,7-nonadieen-2-ol

479547-57-4

1645

EFSA

▼M4

02.252

4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-ol

67845-50-5

1841

EFSA

▼M2

02.253

2,4-dimethyl-4-nonanol

74356-31-3

1850

EFSA

02.254

(1R,2S,5S)-3-menthoxy-2-methylpropaan-1,2-diol

195863-84-4

1411

EFSA

02.255

(Z)-4-hepteen-2-ol

66642-85-1

minimaal 91 %; secundaire bestanddelen (E)-4-hepteen-2-ol (4-5 %), heptaan-2-ol (maximaal 1 %), trans-3-hepteen-2-ol (maximaal 1 %), cis-3-hepteen-2-ol (maximaal 1 %)

EFSA

03.001

1,8-cineool

470-82-6

1234

182

EFSA

03.003

benzylethylether

539-30-0

1252

521

EFSA

03.004

dibenzylether

103-50-4

1256

11856

EFSA

03.005

2-butylethylether

2679-87-0

1231

10911

EFSA

03.006

2-methoxyethylbenzeen

3558-60-9

1254

11812

EFSA

03.007

1,4-cineool

470-67-7

1233

11225

minimaal 75 %; secundair bestanddeel 20-25 % 1,8-cineool

EFSA

03.008

2-acetoxy-1,8-cineool

57709-95-2

EFSA

03.010

benzylbutylether

588-67-0

1253

520

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-5 % benzylalcohol

EFSA

03.011

benzylmethylether

538-86-3

10910

EFSA

03.012

benzyloctylether

54852-64-1

EFSA

03.015

ethylgeranylether

40267-72-9

EFSA

03.016

hexylmethylether

4747-07-3

EFSA

03.019

ethylprenylether

22094-00-4

1232

EFSA

03.020

methyl-α-terpinylether

14576-08-0

EFSA

03.022

1-methoxy-1-deceen

79930-37-3

1802

EFSA

03.023

1-ethoxyethylacetaat

1608-72-6

EFSA

03.024

digeranylether

31147-36-1

EFSA

04.002

6-ethoxyprop-3-enylfenol

94-86-0

1264

170

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

EFSA

04.004

iso-eugenol

97-54-1

1260

172

EFSA

04.005

2-methoxyfenol

90-05-1

713

173

EFSA

04.006

thymol

89-83-8

709

174

EFSA

04.007

2-methoxy-4-methylfenol

93-51-6

715

175

EFSA

04.008

4-ethylguajacol

2785-89-9

716

176

EFSA

04.009

2-methoxy-4-vinylfenol

7786-61-0

725

177

EFSA

04.010

1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzeen

4180-23-8

217

183

Jecfa

04.013

1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

93-16-3

1266

186

EFSA

04.014

1-methoxy-2-methylbenzeen

578-58-5

1242

187

EFSA

04.015

1-methoxy-4-methylbenzeen

104-93-8

1243

188

EFSA

04.016

1,3-dimethoxybenzeen

151-10-0

1249

189

EFSA

04.017

1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

7784-67-0

1267

190

EFSA

04.018

benzylisoeugenylether

120-11-6

1268

522

EFSA

04.019

2,5-dimethylfenol

95-87-4

706

537

EFSA

04.020

3,5-dimethylfenol

108-68-9

538

EFSA

04.021

3-ethylfenol

620-17-7

549

EFSA

04.022

4-ethylfenol

123-07-9

694

550

EFSA

04.026

3-methylfenol

108-39-4

692

617

EFSA

04.027

2-methylfenol

95-48-7

691

618

EFSA

04.028

4-methylfenol

106-44-5

693

619

EFSA

04.029

benzeen-1,2-diol

120-80-9

680

WCMV/RvE

04.031

carvacrol

499-75-2

710

2055

EFSA

04.032

anisool

100-66-3

1241

2056

EFSA

04.033

ethyl-β-naftylether

93-18-5

1258

2058

EFSA

04.034

1,4-dimethoxybenzeen

150-78-7

1250

2059

EFSA

04.035

difenylether

101-84-8

1255

2201

EFSA

04.036

2,6-dimethoxyfenol

91-10-1

721

2233

EFSA

04.037

4-ethoxyfenol

622-62-8

720

2258

EFSA

04.038

carvacrylethylether

4732-13-2

1247

11840

EFSA

04.039

1-methoxy-4-propylbenzeen

104-45-0

1244

11835

EFSA

04.040

1,2-dimethoxy-4-vinylbenzeen

6380-23-0

1251

11228

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

EFSA

04.042

2,6-dimethylfenol

576-26-1

707

11261

EFSA

04.043

1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen

1076-56-8

1246

11245

EFSA

04.044

2-isopropylfenol

88-69-7

697

11234

EFSA

04.045

2-(ethoxymethyl)fenol

20920-83-6

714

11905

EFSA

04.046

2-propylfenol

644-35-9

695

11908

EFSA

04.047

benzeen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

EFSA

04.048

3,4-dimethylfenol

95-65-8

708

11262

EFSA

04.049

2-methoxy-4-propylfenol

2785-87-7

717

EFSA

04.050

4-propylfenol

645-56-7

696

EFSA

04.051

4-allyl-2,6-dimethoxyfenol

6627-88-9

726

11214

EFSA

04.052

4-ethyl-2,6-dimethoxyfenol

14059-92-8

723

11231

EFSA

04.053

2,6-dimethoxy-4-methylfenol

6638-05-7

722

EFSA

04.054

isobutyl-β-naftylether

2173-57-1

1259

11886

EFSA

04.055

2,6-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)fenol

20675-95-0

1265

EFSA

04.056

2,6-dimethoxy-4-propylfenol

6766-82-1

724

EFSA

04.057

4-vinylfenol

2628-17-3

711

11257

EFSA

04.058

4-allylfenol

501-92-8

1527

11218

EFSA

04.059

carvacrylmethylether

6379-73-3

11224

EFSA

04.061

2,6-dimethoxy-4-vinylfenol

28343-22-8

11229

EFSA

04.062

1,2-dimethoxybenzeen

91-16-7

1248

10320

EFSA

04.063

1,3-dimethyl-4-methoxybenzeen

6738-23-4

1245

EFSA

04.064

4-(1,1-dimethylethyl)fenol

98-54-4

733

EFSA

04.065

2,3-dimethylfenol

526-75-0

11258

EFSA

04.066

2,4-dimethylfenol

105-67-9

11259

EFSA

04.067

1-ethoxy-2-methoxybenzeen

17600-72-5

EFSA

04.068

1-ethoxy-4-methoxybenzeen

5076-72-2

EFSA

04.069

1-ethyl-4-methoxybenzeen

1515-95-3

EFSA

04.070

2-ethylfenol

90-00-6

11232

EFSA

04.072

3-isopropylfenol

618-45-1

EFSA

04.073

4-isopropylfenol

99-89-8

EFSA

04.074

2-methoxynaftaleen

93-04-9

1257

EFSA

04.075

1-methoxynaftaleen

2216-69-5

EFSA

04.076

3-methoxyfenol

150-19-6

EFSA

04.077

4-methoxyfenol

150-76-5

11241

EFSA

04.078

2-(tert-butyl)-5-methylfenol

88-60-8

EFSA

04.079

4-methoxybenzylmethylether

1515-81-7

EFSA

04.084

1,2,3-trimethoxybenzeen

634-36-6

EFSA

04.085

2,3,6-trimethylfenol

2416-94-6

737

EFSA

04.088

1-methoxy-4-(1-propenyl)benzeen

104-46-1

183

RvE

04.091

ethyl-4-hydroxybenzylether

57726-26-8

EFSA

04.092

4-hydroxybenzylmethylether

5355-17-9

EFSA

04.093

butylvanillylether

82654-98-6

888

EFSA

04.094

ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

13184-86-6

887

EFSA

04.095

2,4,6-trimethylfenol

527-60-6

EFSA

04.096

2-methoxy-6-(2-propenyl)fenol

579-60-2

1528

EFSA

04.097

4-prop-1-enylfenol

539-12-8

EFSA

05.001

aceetaldehyde

75-07-0

80

89

Jecfa

05.002

propanal

123-38-6

83

90

Jecfa

05.003

butanal

123-72-8

86

91

Jecfa

05.004

2-methylpropanal

78-84-2

252

92

Jecfa

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

Jecfa

05.006

3-methylbutanal

590-86-3

258

94

Jecfa

05.007

2-ethylbutanal

97-96-1

256

95

Jecfa

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

Jecfa

05.009

octanal

124-13-0

98

97

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylheptanal

Jecfa

05.010

decanal

112-31-2

104

98

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylnonanal

Jecfa

05.011

dodecanal

112-54-9

110

99

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-6 % tetradecanal, 2-5 % decanal, 1-2 % hexadecanal

Jecfa

05.012

3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal

107-75-5

611

100

Jecfa

05.013

benzaldehyde

100-52-7

22

101

EFSA

05.014

kaneelaldehyde

104-55-2

656

102

EFSA

05.015

4-methoxybenzaldehyde

123-11-5

878

103

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

EFSA

05.017

veratraldehyde

120-14-9

877

106

EFSA

05.018

vanilline

121-33-5

889

107

EFSA

05.019

ethylvanilline

121-32-4

893

108

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

EFSA

05.021

citronellal

106-23-0

1220

110

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 12-14 % mengsel van terpeenachtige stoffen (hoofdzakelijk 1,8-cineool, 2-isopropylideen-5-methylcyclohexanol, linalool, citronellylacetaat en andere van nature voorkomende terpenen)

EFSA

05.022

4-isopropylbenzaldehyde

122-03-2

868

111

EFSA

05.023

2,6-dimethyloctanal

7779-07-9

273

112

Jecfa

05.024

2-methyloctanal

7786-29-0

270

113

Jecfa

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % 2-methyloctanal

Jecfa

▼M4

05.026

o-tolualdehyde

529-20-4

EFSA

▼M2

05.027

tolualdehyde

1334-78-7

866

115

minimaal 95 % (som van o-, m- en p-isomeer);

EFSA

▼M4

05.028

m-tolualdehyde

620-23-5

EFSA

05.029

p-tolualdehyde

104-87-0

EFSA

▼M2

05.030

fenylaceetaldehyde

122-78-1

1002

116

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % 2-methylhexanal

EFSA

05.032

tetradecanal

124-25-4

112

118

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 10-12 % dodecanal, hexadecanal en octadecanal

Jecfa

05.033

2-ethylhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

1

EFSA

05.034

undecanal

112-44-7

107

121

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % 2-methyldecanal

Jecfa

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

Jecfa

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

Jecfa

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-dodeceenzuur

2

EFSA

05.038

2-fenylpropanal

93-53-8

1467

126

EFSA

05.039

α-butylkaneelaldehyde

7492-44-6

684

127

EFSA

05.040

α-pentylkaneelaldehyde

122-40-7

685

128

EFSA

05.041

α-hexylkaneelaldehyde

101-86-0

686

129

EFSA

05.042

p-tolylaceetaldehyde

104-09-6

1023

130

EFSA

05.043

2-(p-tolyl)propionaldehyde

99-72-9

1471

131

EFSA

05.044

p-isopropylfenylaceetaldehyde

4395-92-0

1024

132

EFSA

05.045

3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde

103-95-7

1465

133

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5 % 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionzuur

EFSA

05.046

4-fenyl-2-methylbutyraldehyde

40654-82-8

1462

134

EFSA

05.047

4-hydroxybenzaldehyde

123-08-0

956

558

EFSA

05.048

2-methoxykaneelaldehyde

1504-74-1

688

571

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 3 % o-methoxykaneelzuur

EFSA

05.049

2-methylbutyraldehyde

96-17-3

254

575

Jecfa

05.050

α-methylkaneelaldehyde

101-39-3

683

578

EFSA

05.051

3-(4-methoxyfenyl)-2-methylprop-2-enal

65405-67-6

689

584

EFSA

05.052

2-methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyde

41496-43-9

1466

587

EFSA

05.053

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxaan

123-63-7

594

WCMV/RvE

05.055

salicylaldehyde

90-02-8

897

605

EFSA

05.056

4-ethoxybenzaldehyde

10031-82-0

879

626

EFSA

▼M17

05.057

Hexa-2(trans),4(trans)-diënal

142-83-6

1175

640

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 20 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 0,05 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 20 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 50 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 4 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 10 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.058

nona-2(trans),6(cis)-diënal

557-48-2

1186

659

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-7 % (E,E)-2,6-nonadiënal

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-9 % trans-6-nonenal

Jecfa

05.060

oct-2-enal

2363-89-5

1363

663

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % 2-octeenzuur en ethyloctanoaat

2

EFSA

05.061

oct-6-enal

63826-25-5

664

EFSA

05.062

2-fenylcrotonaldehyde

4411-89-6

1474

670

2

EFSA

▼M17

05.064

Trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-triënal

13552-96-0

1198

685

Minimaal 71 %; secundaire bestanddelen 14 % trideca-4(cis),7(cis)-diënol, 6 % trideca-3(cis),7(cis)-diënol; 5 % trideca-2(trans),7(cis)-diënal, 3 % trideca-2(trans),4(trans),7(cis)-triënal

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.066

4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyde

120-25-2

703

EFSA

05.068

4-ethylbenzaldehyde

4748-78-1

865

705

EFSA

05.069

2-methylpentanal

123-15-9

260

706

Jecfa

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

2

WCMV/RvE

▼M17

05.071

Nona-2,4-diënal

6750-03-4

1185

732

Minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 5-6 % 2,4-nonadiëen-1-ol en 1-2 % 2-noneen-1-ol

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.072

trans-2-nonenal

18829-56-6

733

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % non-2-eenzuur

2

RvE

05.073

hex-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-hexeenzuur

2

RvE

05.074

2,6-dimethylhept-5-enal

106-72-9

349

2006

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 9-10 % 6-methyl-5-hepteen-2-on, 1-2 % 2,6-dimethylhept-6-enal

Jecfa

05.075

hex-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

Jecfa

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % dec-2-eenzuur

2

EFSA

05.077

2-methylundecanal

110-41-8

275

2010

Jecfa

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-trideceenzuur

2

EFSA

05.079

citronellyloxyaceetaldehyde

7492-67-3

592

2012

minimaal 75 %; secundaire bestanddelen 20-21 % geranyloxyaceetaldehyde, 1-2 % citronellol

EFSA

05.080

3-fenylpropanal

104-53-0

645

2013

EFSA

▼M17

05.081

2,4-decadiënal

2363-88-4

3135

2120

Minimaal 89 %; mengsel van secundaire bestanddelen van de cis,cis-, cis,trans- en trans,cis-2,4-decadiënal (som van alle isomeren 95 %), aceton en isopropanol

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 5 mg/kg (behalve in categorie 5.3: maximaal 10 mg/kg);

in categorie 6: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 7,5 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 20 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.082

(Z,Z)-3,6-dodecadiënal

13553-09-8

2121

EFSA

▼M17

05.084

Hepta-2,4-diënal

4313-03-5

1179

729

Minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadiënal en 2-4 % 2,4-heptadieenzuur

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 0,5 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 6 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 6 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M4

05.085

(Z)-hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

minimaal 93 % van de Z-vorm van hept-4-enal; secundair bestanddeel 2-5 % van de E-vorm van hept-4-enal

Jecfa

▼M2

05.090

2-methylpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 1,5-2,5 % propionaldehyde en 3,5-4,5 % propionzuur

1

EFSA

05.091

2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde

698-27-1

898

2130

EFSA

05.094

3-(4-isopropylfenyl)propionaldehyde

7775-00-0

680

2261

85-90 % p-isomeer en 5-10 % o-isomeer

EFSA

05.095

2-methylcrotonaldehyde

497-03-0

1201

2281

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

Jecfa

05.097

2-fenyl-3-methylbutyraldehyde

2439-44-3

1463

135

EFSA

05.098

p-menth-1-een-9-al

29548-14-9

971

10347

EFSA

05.099

2-fenyl-5-methyl-hex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

2

EFSA

05.100

2-fenyl-4-methylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

2

EFSA

▼M17

05.101

Penta-2,4-diënal

764-40-9

1173

11695

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

2

EFSA

05.103

3-fenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

EFSA

05.104

2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dieen-1-carbaldehyde

116-26-7

977

10383

EFSA

05.105

2-butylbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

1

EFSA

▼M16

05.106

myrtenal

564-94-3

980

10379

in de categorieën 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 en 16

1

EFSA

▼M2

05.107

2-isopropyl-5-methylhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

1

EFSA

▼M17

05.108

Undeca-2,4-diënal

13162-46-4

1195

10385

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg.

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 1 mg/kg (behalve in categorie 5.3: maximaal 10 mg/kg);

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

2

EFSA

05.110

2,4-dimethylbenzaldehyde

15764-16-6

869

EFSA

05.111

octa-2(trans),6(trans)-diënal

56767-18-1

1182

10371

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimethylcyclohex-1-een-1-aceetaldehyde

472-66-2

978

10338

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-3 % β-cyclocitral, 0,5-1 % β-jonon, 2-4 % methyl-β-homocyclogeranaat, 0,6-1 % ethyl-β-homocyclogeranaat

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

Jecfa

05.114

4-methylpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

2

EFSA

05.115

2-fenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

EFSA

05.116

3,5,5-trimethylhexanal

5435-64-3

269

10384

Jecfa

▼M10 —————

▼M2

05.118

4-methoxykaneelaldehyde

1963-36-6

687

11919

EFSA

05.119

(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-ylaceetaldehyde

4501-58-0

967

10325

EFSA

05.120

dodeca-2,6-diënal

21662-13-5

1197

2

EFSA

▼M14 —————

▼M2

05.122

p-methylkaneelaldehyde

1504-75-2

682

10352

EFSA

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenyl-2-methylcyclopentaancarbaldehyde

55253-28-6

968

EFSA

05.124

3-methylcrotonaldehyde

107-86-8

1202

10354

EFSA

▼M17

05.125

Dodeca-2,4-diënal

21662-16-8

1196

11758

Minimaal 85 %; secundair bestanddeel 11- 12 % 2-trans,4-cis-isomeer

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 1 mg/kg (behalve in categorie 5.3: maximaal 10 mg/kg);

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.126

2-methyloct-2-enal

49576-57-0

1217

10363

1

EFSA

▼M17

05.127

Octa-2(trans),4(trans)-diënal

30361-28-5

1181

11805

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.128

oct-5(cis)-enal

41547-22-2

323

minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-15 % trans-5-octenal

Jecfa

05.129

2-methoxybenzaldehyde

135-02-4

10350

EFSA

05.134

2-methyl-3-tolylpropionaldehyde (mengsel van o-, m- en p-)

587

minimaal 95 % (som van de isomeren: p- 80 %, o- 10 %, m- 5 %)

RvE

▼M4

05.137

dec-4(cis)-enal

21662-09-9

minimaal 90 %; secundair bestanddeel minimaal 5 % trans-isomeer

EFSA

▼M2

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

EFSA

▼M17

05.140

Deca-2(trans),4(trans)-diënal

25152-84-5

1190

2120

Minimaal 89 %; secundaire bestanddelen 3-4 % mengsel van cis,cis-, cis,trans- en trans,cis- 2,4-decadiënal, 3-4 % aceton en sporen isopropanol

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 5 mg/kg (behalve in categorie 5.3: maximaal 10 mg/kg);

in categorie 6: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 5 mg/kg

in categorie 8: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 7,5 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 20 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1,5 mg/kg.

1

EFSA

05.141

Deca-2,4,7-triënal

51325-37-2

1786

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.142

3,4-dihydroxybenzaldehyde

139-85-5

10328

EFSA

05.143

2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

EFSA

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % 2-dodeceenzuur

2

EFSA

05.147

2-ethylhexanal

123-05-7

10331

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

EFSA

05.149

glutaaraldehyde

111-30-8

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

2

EFSA

05.152

hexadecanal

629-80-1

10336

EFSA

05.153

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

134-96-3

1878

10340

EFSA

05.154

(E)-4-hydroxy-3,5-dimethoxykaneelaldehyde

4206-58-0

10341

EFSA

05.155

4-hydroxy-3-methoxykaneelaldehyde (mengsel van isomeren)

458-36-6

10342

EFSA

05.156

3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propanal

80638-48-8

EFSA

05.157

isocyclocitral

1335-66-6

EFSA

05.158

3-methoxybenzaldehyde

591-31-1

10351

EFSA

05.159

p-methoxyfenylaceetaldehyde

5703-26-4

EFSA

05.160

2-methyldecanal

19009-56-4

EFSA

05.164

2-methylhexanal

925-54-2

EFSA

05.166

4-methylpentanal

1119-16-0

10369

EFSA

05.167

12-methyltetradecanal

75853-50-8

EFSA

05.169

12-methyltridecanal

75853-49-5

1229

EFSA

05.170

neral

106-26-3

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % non-2-eenzuur

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-diënal

17587-33-6

1187

2

EFSA

▼M17

05.173

Nona-2,4,6-triënal

57018-53-8

1785

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 20 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 25 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 25 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 15 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 15 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

EFSA

05.175

2-fenylpent-2-enal

3491-63-2

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

2

EFSA

▼M4

05.182

2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1-carbaldehyde

432-24-6

EFSA

▼M2

05.183

4-(2,6,6-trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal

73398-85-3

EFSA

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

2

EFSA

▼M17

05.186

2,4-octadiënal

5577-44-6

11805

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 2 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.188

trans-3,7-dimethylocta-2,6-diënal

141-27-5

1

EFSA

05.189

2-hexenal

505-57-7

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-hexeenzuur

2

EFSA

05.190

trans-2-octenal

2548-87-0

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % 2-octeenzuur en ethyloctanoaat

2

EFSA

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-4 % 2-deceenzuur

2

EFSA

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

minimaal 80 % (som van cis- en trans-isomeer); secundair bestanddeel 18-20 % trans-2-hexenal

EFSA

▼M17

05.194

t-2,t-4-nonadiënal

5910-87-2

732

Minimaal 89 %; secundaire bestanddelen minimaal 5 % 2,4-nonadiëen-1-ol en 2-noneen-1-ol en andere isomeren van 2,4-nonadiënal

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1,5 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 10 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % 2-trideceenzuur en 3-5 % cis-2-tridecenal

2

EFSA

▼M17

05.196

t-2,t-4-undecadiënal

30361-29-6

10385

Beperkingen van het gebruik als aromastof:

in categorie 1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 2: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 4.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 5: maximaal 1 mg/kg (behalve in categorie 5.3: maximaal 10 mg/kg);

in categorie 6: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 7: maximaal 5 mg/kg;

in categorie 8: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 9: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 10: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 11: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 12: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 14.2: maximaal 1 mg/kg;

in categorie 15: maximaal 3 mg/kg;

in categorie 16: maximaal 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.198

2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)but-3-enal

58102-02-6

EFSA

05.203

9-octadecenal

5090-41-5

1641

EFSA

05.208

(Z)-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

EFSA

05.211

6-methyloctanal

30689-75-9

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

EFSA

05.218

16-octadecenal

56554-87-1

EFSA

05.219

3-methylhexanal

19269-28-4

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

minimaal 94 % (4Z)-dodecenal; secundair bestanddeel 3-4 % dodecanal

EFSA

05.221

6,6'-dihydroxy-5,5'-dimethoxybifenyl-3,3'-dicarbaldehyde

2092-49-1

1881

EFSA

05.222

2-fenyl-4-methyl-2-hexenal

26643-92-5

2

EFSA

05.223

4-ethyloctanal

58475-04-0

1819

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

EFSA

05.225

6-methylheptanal

63885-09-6

EFSA

05.226

(E)-4-undecenal

68820-35-9

EFSA

06.001

1,1-diëthoxyethaan

105-57-7

941

35

EFSA

06.002

2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

1708-40-3

838

36

minimaal 98 % (som van 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan en 2-fenyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan)

EFSA

06.003

α,α-dimethoxytolueen

1125-88-8

837

37

EFSA

06.004

citral-diëthylacetaal

7492-66-2

948

38

minimaal 98 % (som van de isomeren + hemiacetalen + citral)

EFSA

06.005

citral-dimethylacetaal

7549-37-3

944

39

minimaal 98 % (som van de isomeren + hemiacetalen + citral)

EFSA

06.006

2-fenyl-1,1-dimethoxyethaan

101-48-4

1003

40

EFSA

06.007

fenylaceetaldehyde-glycerylacetaal

29895-73-6

1004

41

57 % 2-fenyl-5-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan, 38 % 2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

EFSA

06.008

1,1-dimethoxyoctaan

10022-28-3

942

42

EFSA

06.009

1,1-dimethoxydecaan

7779-41-1

945

43

EFSA

06.010

1,1-diëthoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol

7779-94-4

613

44

Jecfa

06.011

1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol

141-92-4

612

45

Jecfa

06.012

tolualdehyde-glycerylacetaal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroxydioxaan, 60 % 5-hydroxymethyldioxolaan

EFSA

06.013

α-pentylkaneelaldehyde-dimethylacetaal

91-87-2

681

47

EFSA

06.014

kaneelaldehyde-ethyleenglycolacetaal

5660-60-6

648

48

EFSA

06.015

1,1-dimethoxyethaan

534-15-6

940

510

EFSA

06.016

1-fenylethoxy-1-propoxyethaan

7493-57-4

1000

511

EFSA

06.017

(diëthoxymethyl)benzeen

774-48-1

517

EFSA

06.019

1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethaan

7492-39-9

840

523

EFSA

06.020

1,1-diëthoxydecaan

34764-02-8

531

WCMV/RvE

06.021

1,1-diëthoxyheptaan

688-82-4

553

WCMV/RvE

06.023

1,1-diëthoxyhexaan

3658-93-3

557

WCMV/RvE

06.024

2-fenyl-1,1-diisobutoxyethaan

68345-22-2

1006

595

EFSA

06.025

1,1-diëthoxynona-2,6-dieen

67674-36-6

946

660

2

EFSA

06.027

2-benzyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan

5468-06-4

1005

669

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % butaan-2,3-diol

EFSA

06.028

1,1-dimethoxyheptaan

10032-05-0

947

2015

EFSA

06.029

heptanal-glycerylacetaal (mengsel van 1,2- en 1,3-acetaal)

72854-42-3

912

2016

mengsel van acetalen (56-58 % dioxolaan, 37-39 % dioxaan) en 1-2 % niet-omgezet heptanal

EFSA

06.030

2-fenyl-1,1-dimethoxypropaan

90-87-9

1468

2017

EFSA

06.031

1,1-diëthoxyhex-2-een

54306-00-2

1383

2135

2

EFSA

06.032

2-fenyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

2568-25-4

839

2226

EFSA

06.033

1,1-dibutoxyethaan

871-22-7

2341

WCMV/RvE

06.034

1,1-dipropoxyethaan

105-82-8

2342

WCMV/RvE

06.035

citral-propyleenglycolacetaal

10444-50-5

2343

WCMV/RvE

06.036

1-butoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

64577-91-9

1001

10007

EFSA

06.037

1,1-diëthoxyhept-4-een (cis- en trans-)

1192738-48-9

949

10011

EFSA

06.038

4,4-dimethoxybutaan-2-on

5436-21-5

593

10029

Jecfa

06.039

1,2-bis[(1-ethoxy)ethoxy]propaan

67715-79-1

927

EFSA

06.040

1,2,3-tris[(1-ethoxy)ethoxy]propaan

67715-82-6

913

11930

EFSA

06.041

1-ethoxy-1-isobutoxy-2-methylpropaan

10055

EFSA

06.042

1-ethoxy-1-isobutoxy-3-methylbutaan

85136-40-9

10057

EFSA

06.043

1-ethoxy-1-isoamyloxypropaan

238757-30-7

10038

EFSA

06.044

1-ethoxy-1-isobutoxypropaan

67234-04-2

10058

EFSA

06.045

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropaan

10061

EFSA

06.046

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutaan

10060

EFSA

06.047

1-isopentyloxy-1-propoxyethaan

238757-63-6

10065

EFSA

06.048

1-isopentyloxy-1-propoxypropaan

238757-65-8

10066

EFSA

06.049

1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

77249-20-8

EFSA

06.050

1-butoxy-1-ethoxyethaan

57006-87-8

10003

EFSA

06.051

1,1-bis(2-methylbutoxy)ethaan

13535-43-8

EFSA

06.052

1,1-diisobutoxy-2-methylpropaan

13262-24-3

10025

EFSA

06.053

1,1-diisobutoxyethaan

5669-09-0

10023

EFSA

06.054

1,1-diisobutoxypentaan

13262-27-6

10026

EFSA

06.055

1,1-diisopentyloxyethaan

13002-09-0

1729

10028

EFSA

06.057

1,1-diëthoxy-2-methylbutaan

3658-94-4

10013

EFSA

06.058

1,1-diëthoxy-2-methylpropaan

1741-41-9

10015

EFSA

06.059

1,1-diëthoxy-3-methylbutaan

3842-03-3

1730

10014

EFSA

06.061

1,1-diëthoxybutaan

3658-95-5

10009

EFSA

06.062

1,1-diëthoxydodecaan

53405-98-4

EFSA

06.063

(Z)-1,1-diëthoxyhex-3-een

73545-18-3

EFSA

06.064

diëthoxymethaan

462-95-3

10012

EFSA

06.065

1,1-diëthoxynonaan

54815-13-3

10016

EFSA

06.066

1,1-diëthoxyoctaan

54889-48-4

EFSA

06.067

1,1-diëthoxypentaan

3658-79-5

10017

EFSA

06.069

1,1-diëthoxypropaan

4744-08-5

10018

EFSA

06.070

1,1-diëthoxyundecaan

53405-97-3

EFSA

06.071

1,1-dihexyloxyethaan

5405-58-3

10022

EFSA

06.072

1,1-dimethoxyhex-2(trans)-een

18318-83-7

1728

2

EFSA

06.073

1,1-dimethoxyhexaan

1599-47-9

EFSA

06.074

dimethoxymethaan

109-87-5

10031

EFSA

06.075

1,1-dimethoxypentaan

26450-58-8

EFSA

06.076

1,1-dimethoxypropaan

4744-10-9

EFSA

06.077

2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan

3390-12-3

1711

EFSA

06.078

1,1-difenethoxyethaan

122-71-4

EFSA

06.079

1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

13602-09-0

10040

EFSA

06.080

1-ethoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

2556-10-7

10049

EFSA

06.081

(Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan

28069-74-1

943

10034

EFSA

06.082

1-ethoxy-1-hexyloxyethaan

54484-73-0

11948

EFSA

06.083

1-ethoxy-1-isopentyloxyethaan

13442-90-5

10037

EFSA

06.084

1-ethoxy-1-methoxyethaan

10471-14-4

10039

EFSA

06.085

1-ethoxy-1-pentyloxyethaan

13442-89-2

10046

EFSA

06.086

1-ethoxy-1-propoxyethaan

20680-10-8

10050

EFSA

06.087

ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat

6290-17-1

1715

EFSA

06.088

2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

4359-46-0

EFSA

06.089

2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan

6454-22-4

1712

EFSA

06.090

4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan

3773-93-1

EFSA

06.091

1-ethoxy-1-isobutoxyethaan

6986-51-2

10054

EFSA

06.092

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan

75048-15-6

10059

EFSA

06.094

4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolaan

1599-49-1

928

EFSA

06.095

4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolaan

4352-99-2

EFSA

06.096

triëthoxymethaan

122-51-0

10903

EFSA

06.097

1,1,3-triëthoxypropaan

7789-92-6

10075

EFSA

06.098

2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolaan

1193-11-9

929

11423

EFSA

06.100

1,1-dipentyloxyethaan

13002-08-9

10032

EFSA

06.102

2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

1708-36-7

2016

EFSA

06.104

vanilline-propyleenglycolacetaal

68527-74-2

1882

EFSA

06.105

1,1-diisopentyloxy-3-methylbutaan

13285-51-3

10070

EFSA

06.106

1,1-diisopentyloxy-2-methylpropaan

13112-63-5

10071

EFSA

06.107

1-isopentyloxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

13548-84-0

10068

EFSA

06.109

8,8-diëthoxy-2,6-dimethyloct-2-een

71662-17-4

EFSA

06.111

1-ethoxy-1-methoxypropaan

127248-84-4

EFSA

06.114

1-hexyloxy-1-isopentyloxyethaan

233665-90-2

EFSA

06.115

1-isopentyloxy-1-pentyloxyethaan

13442-92-7

EFSA

06.120

DL-menthon-1,2-glycerolketaal

63187-91-7

446

Jecfa

06.123

1-butoxy-1-isopentyloxyethaan

238757-27-2

10004

EFSA

06.124

1,1-diisobutoxy-3-methylbutaan

13439-98-0

10024

EFSA

06.125

1,1-diisobutoxypropaan

13002-11-4

10027

EFSA

06.128

1-ethoxy-1-pentyloxybutaan

3658-92-2

10045

EFSA

06.129

1-ethoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropaan

253679-74-2

10043

EFSA

06.130

1-ethoxy-2-methyl-1-propoxypropaan

238757-42-1

10044

EFSA

06.131

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutaan

238757-35-2

10042

EFSA

06.132

vanilline-butaan-2,3-diolacetaal (mengsel van stereo-isomeren)

63253-24-7

960

EFSA

06.133

1-menthon-1,2-glycerolketaal

563187-91-7

445

Jecfa

06.135

2-isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

18433-93-7

1732

EFSA

06.136

6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decaan-2-on

831213-72-0

1859

som van de isomeren 98 % met minimaal 60-70 % (3S,5R,6S,9R)-6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decaan-2-on

EFSA

06.137

aceetaldehyde-ethylisopropylacetaal

25334-93-4

EFSA

07.001

2-oxopropanal

78-98-8

937

105

EFSA

07.002

heptaan-2-on

110-43-0

283

136

Jecfa

07.003

heptaan-3-on

106-35-4

285

137

Jecfa

07.004

acetofenon

98-86-2

806

138

EFSA

07.005

vanillylaceton

122-48-5

730

139

EFSA

07.007

α-jonon

127-41-3

388

141

2

Jecfa/EFSA

07.008

β-jonon

14901-07-6

389

142

2

Jecfa/EFSA

07.009

methyl-α-jonon

7779-30-8

398

143

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % methyl-β-jonon

2

Jecfa/EFSA

07.010

methyl-β-jonon

127-43-5

399

144

minimaal 88 %; secundaire bestanddelen 7-10 % α- en β-isomethyljonon

2

Jecfa/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buteen-2-on

79-69-6

403

145

2

Jecfa/ EFSA

07.012

carvon

99-49-0

380

146

WCMV/RvE

07.013

methyl-2-naftylketon

93-08-3

811

147

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

2

EFSA

07.015

6-methylhept-5-een-2-on

110-93-0

1120

149

EFSA

07.016

undecaan-2-on

112-12-9

296

150

Jecfa

07.017

4-methylpentaan-2-on

108-10-1

301

151

Jecfa

07.018

hexaan-2,3-dion

3848-24-6

412

152

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % hexaandionen

Jecfa

07.019

octaan-2-on

111-13-7

288

153

Jecfa

07.020

nonaan-2-on

821-55-6

292

154

Jecfa

07.021

undeca-2,3-dion

7493-59-6

417

155

Jecfa

07.022

4-methylacetofenon

122-00-9

807

156

EFSA

07.023

2,4-dimethylacetofenon

89-74-7

809

157

EFSA

07.024

4-fenylbut-3-een-2-on

122-57-6

820

158

2

EFSA

07.025

1-fenyl-4-methylpentaan-2-on

5349-62-2

828

159

EFSA

07.026

4-(p-tolyl)butaan-2-on

7774-79-0

817

160

EFSA

07.027

4-fenyl-3-methylbut-3-een-2-on

1901-26-4

821

161

2

EFSA

07.028

benzoïne

119-53-9

836

162

EFSA

07.029

4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on

104-20-1

818

163

EFSA

07.030

1-(4-methoxyfenyl)pent-1-een-3-on

104-27-8

826

164

2

EFSA

07.031

piperonylaceton

55418-52-5

165

WCMV/RvE

07.032

benzofenon

119-61-9

831

166

EFSA

07.033

isojasmon

11050-62-7

1115

167

2

EFSA

07.034

2-hexylideencyclopentaan-1-on

17373-89-6

1106

EFSA

07.035

ethyltetramethylcyclohexenon (mengsel van isomeren)

17369-60-7

1111

168

EFSA

07.036

α-isomethyljonon

127-51-5

404

169

2

Jecfa

07.038

4-methoxyacetofenon

100-06-1

810

570

EFSA

07.040

1-fenylpropaan-1-on

93-55-0

824

599

EFSA

▼M12

07.041

ß-isomethyljonon

79-89-0

650

mengsel van E/Z-isomeren (50-70 % (E) en 30-50 % (Z))

EFSA

▼M2

07.042

4-isopropylacetofenon

645-13-6

808

651

EFSA

07.044

pent-3-een-2-on

625-33-2

1124

666

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimethylcyclohexanon

2408-37-9

1108

686

EFSA

07.046

vanillylideenaceton

1080-12-2

732

691

2

EFSA

07.047

ethylmaltol

4940-11-8

1481

692

EFSA

07.048

4-hexeen-3-on

2497-21-4

1125

718

1

EFSA

07.049

1-(4-methoxyfenyl)-4-methylpent-1-een-3-on

103-13-9

829

719

2

EFSA

07.050

aceton

67-64-1

139

737

Jecfa

07.051

3-hydroxybutaan-2-on

513-86-0

405

749

Jecfa

07.052

diacetyl

431-03-8

408

752

Jecfa

07.053

butaan-2-on

78-93-3

278

753

Jecfa

07.054

pentaan-2-on

107-87-9

279

754

Jecfa

07.055

4-(p-hydroxyfenyl)butaan-2-on

5471-51-2

728

755

EFSA

07.056

3-methylcyclopentaan-1,2-dion

80-71-7

418

758

Jecfa

07.057

3-ethylcyclopentaan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion (enolvorm)

Jecfa

07.058

heptaan-4-on

123-19-3

287

2034

Jecfa

07.059

p-menthaan-3-on

10458-14-7

1

EFSA

07.060

pentaan-2,3-dion

600-14-6

410

2039

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-3 % 2,5-diëthylcyclohexadieen-1,4-dion (dimeer van pentaan-2,3-dion)

Jecfa

07.061

allyl-α-jonon

79-78-7

401

2040

2

Jecfa/EFSA

07.062

octaan-3-on

106-68-3

290

2042

Jecfa

07.063

4-methylpentaan-2,3-dion

7493-58-5

411

2043

Jecfa

07.064

heptaan-2,3-dion

96-04-8

415

2044

Jecfa

07.065

5-hydroxyoctaan-4-on

496-77-5

416

2045

Jecfa

07.067

2R,5S-isopulegon

29606-79-9

754

2051

4

EFSA

07.069

tetrahydropseudojonon

4433-36-7

1121

2053

EFSA

07.070

3-benzylheptaan-4-on

7492-37-7

830

2140

EFSA

07.071

octaan-4,5-dion

5455-24-3

2141

EFSA

07.072

6-methylheptaan-3-on

624-42-0

2143

EFSA

07.075

3,4-dimethylcyclopentaan-1,2-dion

13494-06-9

420

2234

Jecfa

07.076

3,5-dimethylcyclopentaan-1,2-dion

13494-07-0

421

2235

Jecfa

07.077

hexaan-3,4-dion

4437-51-8

413

2255

Jecfa

07.078

d,l-isomenthon

491-07-6

430

2259

Jecfa

07.079

1-fenylpropaan-1,2-dion

579-07-7

833

2275

EFSA

07.080

3-methylcyclohexaan-1,2-dion

3008-43-3

425

2311

Jecfa

07.081

oct-1-een-3-on

4312-99-6

1148

2312

1

EFSA

07.082

oct-2-een-4-on

4643-27-0

1129

2313

1

EFSA

07.083

β-damascon

23726-92-3

384

2340

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % α- en δ-damascon

2

Jecfa/EFSA

07.084

pentaan-3-on

96-22-0

2350

EFSA

07.086

1,3-difenylpropaan-2-on

102-04-5

832

11839

EFSA

07.087

4-methoxyfenylaceton

122-84-9

813

11836

EFSA

07.088

methyl-δ-jonon

7784-98-7

400

11852

2

Jecfa/EFSA

07.089

nootkaton

4674-50-4

1398

11164

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-4 % dihydronootkaton

2

EFSA

07.090

1-hydroxybutaan-2-on

5077-67-8

1717

11102

EFSA

07.091

γ-jonon

79-76-5

390

2

Jecfa/EFSA

07.092

p-menthaan-2-on

499-70-7

375

11128

Jecfa

07.093

5-methylhexaan-2,3-dion

13706-86-0

414

11148

Jecfa

07.094

3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-een-1-on

488-10-8

1114

11786

2

EFSA

07.095

2-(sec-butyl)cyclohexanon

14765-30-1

1109

11044

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 2-2,5 % 2-isobutylcyclohexanon

EFSA

07.096

hexaan-3-on

589-38-8

281

11097

Jecfa

07.097

3-(hydroxymethyl)octaan-2-on

59191-78-5

1839

11113

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 7 % 3-methyleen-2-octanon

EFSA

07.098

3-methylcyclohex-2-een-1-on

1193-18-6

1107

11134

EFSA

▼M12

07.099

6-methylhepta-3,5-dieen-2-on

1604-28-0

1134

11143

mengsel van stereo-isomeren: 60-90 % (E)

EFSA

▼M2

07.100

5-methylhex-5-een-2-on

3240-09-3

1119

11150

EFSA

▼M12

07.101

4-methylpent-3-en-2-on

141-79-7

1131

11853

EFSA

▼M2

07.102

pent-1-een-3-on

1629-58-9

1147

11179

1

EFSA

07.103

tridecaan-2-on

593-08-8

298

11194

Jecfa

07.104

hept-2-een-4-on

4643-25-8

1126

11093

1

EFSA

07.105

hept-3-een-2-on

1119-44-4

1127

11094

1

EFSA

07.106

5-methylhex-3-een-2-on

5166-53-0

1132

11149

1

EFSA

07.107

oct-3-een-2-on

1669-44-9

1128

11170

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 4-6 % 4-octeen-2-on

1

EFSA

07.108

β-damascenon

23696-85-7

387

11197

2

Jecfa/ EFSA

07.109

2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1,4-dion

1125-21-9

1857

11200

2

EFSA

07.112

3-methyl-2-cyclopenteen-1-on

2758-18-1

1105

11137

2

EFSA

07.113

nonaan-3-on

925-78-0

294

11160

Jecfa

07.114

6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trieen-2-on

762-29-8

1123

11206

EFSA

07.115

3,4-dehydrodihydro-β-jonon

20483-36-7

396

11057

minimaal 70 %; secundair bestanddeel 25-27 % tetrahydrojonon

Jecfa

07.117

3-ethyl-2-hydroxy-4-methylcyclopent-2-een-1-on

42348-12-9

422

11077

Jecfa

07.118

5-ethyl-2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-een-1-on

53263-58-4

423

11078

Jecfa

07.119

2-hydroxycyclohex-2-een-1-on

10316-66-2

424

11046

Jecfa

07.120

2-hydroxy-3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on

4883-60-7

426

11198

Jecfa

07.121

dec-3-een-2-on

10519-33-2

1130

11751

1

EFSA

07.122

2,6-dimethylheptaan-4-on

108-83-8

302

11914

minimaal 80 %; secundair bestanddeel 15-17 % 4,6-dimethylheptaan-2-on

Jecfa

07.123

geranylaceton

3796-70-1

1122

11088

EFSA

07.124

2-hydroxyacetofenon

118-93-4

727

11784

EFSA

07.125

3-hydroxypentaan-2-on

3142-66-3

409

11115

Jecfa

07.126

3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on

78-59-1

1112

11918

EFSA

▼M22 —————

▼M2

07.128

dihydrocarvon

7764-50-3

377

11703

minimaal 77 %; secundaire bestanddelen 10-15 % dihydrocarveol, 5-6 % carvon, 2-3 % carveol

Jecfa

07.129

3-methyl-5-propylcyclohex-2-een-1-on

3720-16-9

1113

EFSA

▼M25 —————

▼M2

07.131

dihydro-β-jonon

17283-81-7

394

11060

Jecfa

07.132

dihydro-α-jonon

31499-72-6

393

11059

Jecfa

▼M25 —————

▼M2

07.135

2,4-dihydroxyacetofenon

28631-86-9

729

11884

23-25 % 2,3-isomeer, 19-22 % 2,4-isomeer, 19-20 % 2,5-isomeer, 20-21 % 3,4-isomeer en 15-18 % 3,5-isomeer

EFSA

07.136

4,4a,5,6-tetrahydro-7-methylnaftaleen-2(3H)-on

34545-88-5

1405

2

EFSA

07.137

pentadecaan-2-on

2345-28-0

299

11808

Jecfa

07.139

5-methylhept-2-een-4-on

81925-81-7

1133

1

EFSA

07.140

3-methyl-2-pentylcyclopent-2-een-1-on

1128-08-1

1406

2

EFSA

07.142

acetovanillon

498-02-2

11035

EFSA

07.146

d-carvon

2244-16-8

380.1

Jecfa

07.147

l-carvon

6485-40-1

380.2

Jecfa

07.148

cyclohexanon

108-94-1

1100

11047

EFSA

07.149

cyclopentanon

120-92-3

1101

11050

EFSA

07.150

decaan-2-on

693-54-9

11055

EFSA

07.151

decaan-3-on

928-80-3

1118

11056

EFSA

07.152

3,3-diëthoxybutaan-2-on

51933-13-2

EFSA

07.153

(4R,4aS,6R,8aS)-1,10-dihydronootkaton

20489-53-6

1407

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % nootkaton

EFSA

07.154

1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)propaan-1-on

5650-43-1

11106

EFSA

07.156

2,6-dimethyloct-6-een-3-on (mengsel van E- en Z-isomeer)

90975-15-8

EFSA

07.157

6,10-dimethylundecaan-2-on

1604-34-8

11068

EFSA

07.158

dodecaan-2-on

6175-49-1

11069

EFSA

07.159

d-fenchon

4695-62-9

1396

551

EFSA

07.160

heptadecaan-2-on

2922-51-2

11089

EFSA

07.161

hex-1-een-3-on

1629-60-3

1

EFSA

07.162

hex-5-een-2-on

109-49-9

EFSA

07.164

4-hydroxy-3,5-dimethoxyacetofenon

2478-38-8

11105

EFSA

07.165

4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on

123-42-2

EFSA

07.167

4-hydroxyhexaan-3-on

4984-85-4

11108

EFSA

07.168

2-hydroxypiperiton

490-03-9

EFSA

07.169

1-hydroxypropaan-2-on

116-09-6

11101

EFSA

07.170

β-jononepoxide

23267-57-4

1571

11202

2

EFSA

07.171

isopinokamfon

18358-53-7

1868

11125

EFSA

07.172

4-isopropylcyclohex-2-een-1-on

500-02-7

1110

11127

EFSA

07.175

p-menth-1-een-3-on

89-81-6

435

2052

minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 2-3 % menthol en menthon

Jecfa

07.176

trans-menthon

89-80-5

429

2035

Jecfa

07.177

7-methyloct-3-een-2-on

33046-81-0

1135

minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 2-4 % 7-methyl-4-octeen-2-on, 5,6-dimethyl-3-hepteen-2-on en 3-noneen-2-on

1

EFSA

07.178

3-methylbutaan-2-on

563-80-4

11131

EFSA

07.179

2-methylcyclohexanon

583-60-8

1102

EFSA

07.180

3-methylcyclohexanon

591-24-2

1103

EFSA

07.181

6-methylheptaan-2-on

928-68-7

11146

EFSA

07.182

5-methylheptaan-3-on

541-85-5

EFSA

07.184

3-methylnonaan-2,4-dion

113486-29-6

2032

4

Jecfa/EFSA

07.185

3-methylpentaan-2-on

565-61-7

11157

EFSA

07.187

non-2-een-4-on

32064-72-5

11162

1

EFSA

07.188

non-3-een-2-on

14309-57-0

1136

11163

1

EFSA

07.189

nonaan-4-on

4485-09-0

11161

EFSA

▼M4

07.190

octa-1,5-dieen-3-on

65213-86-7

1848

mengsel van stereo-isomeren: 60-90 % E-vorm en 10-40 % Z-vorm

EFSA

▼M2

07.193

1-fenylbutaan-1-on

495-40-9

EFSA

07.194

4-fenylbutaan-2-on

2550-26-7

11182

EFSA

07.195

1-fenylpropaan-2-on

103-79-7

11042

EFSA

07.196

pin-2-een-4-on

80-57-9

1870

11186

EFSA

▼M4

07.198

pseudojonon

141-10-6

11191

EFSA

▼M2

07.199

tetradecaan-2-on

2345-27-9

11192

EFSA

07.200

4-(2,5,6,6-tetramethyl-1-cyclohexenyl)but-3-een-2-on

79-70-9

2

EFSA

07.201

tridec-12-een-2-on

60437-21-0

EFSA

▼M4

07.202

2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1-on

20013-73-4

EFSA

▼M2

07.203

3,3,5-trimethylcyclohexaan-1-on

873-94-9

EFSA

▼M4

07.204

3,3,6-trimethylhepta-1,5-dieen-4-on

546-49-6

EFSA

▼M2

07.205

6,10,14-trimethylpentadecaan-2-on

502-69-2

11205

EFSA

07.206

4-(2,3,6-trimethylfenyl)but-3-een-2-on

56681-06-2

2

EFSA

07.210

1-noneen-3-on

24415-26-7

1

EFSA

07.214

α-methylnaftylketon

941-98-0

EFSA

07.215

d-kamfer

464-49-3

1395

140

in categorie 1: maximaal 16 mg/kg;

in de categorieën 2 en 8: maximaal 50 mg/kg;

in categorie 3: maximaal 20 mg/kg;

in de categorieën 5, 6, 7, 12 en 15: maximaal 100 mg/kg;

in categorie 14.1: maximaal 50 mg/l;

in categorie 14.2: maximaal 50 mg/l (behalve Schwedenbitter: maximaal 850 mg/l)

EFSA

07.219

trans-3-methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenteen-1-on

6261-18-3

2

EFSA

▼M12

07.224

trans-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)but-2-een-1-on

23726-91-2

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 2-4 % α-damascon en 2-4 % δ-damascon

EFSA

▼M25 —————

▼M2

07.234

1-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-3-decanon

27113-22-0

2021

EFSA

07.236

(Z)-5-octeen-2-on

22610-86-2

11171

EFSA

07.238

3-hydroxy-2-octanon

37160-77-3

EFSA

07.239

[R-(E)]-5-isopropyl-8-methylnona-6,8-dieen-2-on

2278-53-7

1840

EFSA

07.240

2-methylheptaan-3-on

13019-20-0

1156

EFSA

07.242

4-fenyl-3-hydroxybutaan-2-on

5355-63-5

2041

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 3-5 % 4-fenyl-4-hydroxybutaan-2-on

EFSA

07.243

4-hydroxyacetofenon

99-93-4

EFSA

07.244

(6E)-methyl-3-hepteen-2-on

20859-10-3

1138

1

EFSA

07.247

(E,E)-3,5-octadieen-2-on

30086-02-3

1139

1

EFSA

07.248

octaan-2,3-dion

585-25-1

EFSA

07.249

undecaan-6-on

927-49-1

1155

EFSA

07.254

2-methoxyacetofenon

579-74-8

EFSA

▼M4

07.255

l-piperiton

4573-50-6

1856

EFSA

▼M2

07.256

(E)- en (Z)-4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-on

817-88-9

1137

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 3-4 % 4,8-dimethyl-3,7-nonadieen-2-ol

1

EFSA

07.257

2-(3,7-dimethyl-2,6-octadiënyl)cyclopentanon

68133-79-9

1117

EFSA

07.258

6-methyl-3-hepteen-2-on

2009-74-7

1

EFSA

07.259

2-methylacetofenon

577-16-2

2044

EFSA

07.260

3-hydroxy-5-methyl-2-hexanon

163038-04-8

EFSA

07.261

4-methyl-3-hepteen-5-on

22319-31-9

1

EFSA

07.262

9-deceen-2-on

35194-30-0

EFSA

08.001

mierenzuur

64-18-6

79

1

Jecfa

08.002

azijnzuur

64-19-7

81

2

Jecfa

08.003

propionzuur

79-09-4

84

3

Jecfa

▼M4

08.004

melkzuur

50-21-5

930

4

EFSA

▼M2

08.005

boterzuur

107-92-6

87

5

Jecfa

08.006

2-methylpropionzuur

79-31-2

253

6

Jecfa

08.007

valeriaanzuur

109-52-4

90

7

Jecfa

08.008

3-methylboterzuur

503-74-2

259

8

Jecfa

08.009

hexaanzuur

142-62-1

93

9

Jecfa

08.010

octaanzuur

124-07-2

99

10

Jecfa

08.011

decaanzuur

334-48-5

105

11

Jecfa

08.012

dodecaanzuur

143-07-7

111

12

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 3-6 % tetradecaanzuur, 2-5 % decaanzuur, 1-2 % hexadecaanzuur

Jecfa

08.013

oliezuur

112-80-1

333

13

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-7 % palmitinezuur en andere vetzuren

Jecfa

08.014

hexadecaanzuur

57-10-3

115

14

minimaal 80 %; secundaire bestanddelen 8-11 % octadecaanzuur, 5-7 % tetradecaanzuur, 3-5 % heptadecaanzuur, < 1 % pentadecaanzuur

Jecfa

08.015

octadecaanzuur

57-11-4

116

15

minimaal 40 %; secundaire bestanddelen 5-50 % hexadecaanzuur, < 3 % tetradecaanzuur, < 5 % 9-octadeceenzuur, < 3 % heptadecaanzuur, < 2 % icosaanzuur, < 1 % pentadecaanzuur

Jecfa

08.016

tetradecaanzuur

544-63-8

113

16

minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 2-4 % hexadecaanzuur, 1-3 % dodecaanzuur

Jecfa

08.017

L-appelzuur

6915-15-7

619

17

Jecfa

08.018

wijnsteenzuur

133-37-9

621

18

Jecfa

08.019

pyrodruivenzuur

127-17-3

936

19

EFSA

08.021

benzoëzuur

65-85-0

850

21

EFSA

08.022

kaneelzuur

621-82-9

657

22

EFSA

08.023

4-oxovaleriaanzuur

123-76-2

606

23

Jecfa

08.024

barnsteenzuur

110-15-6

24

RvE

08.025

fumaarzuur

110-17-8

618

25

Jecfa

08.026

adipinezuur

124-04-9

623

26

Jecfa

08.028

heptaanzuur

111-14-8

96

28

Jecfa

08.029

nonaanzuur

112-05-0

102

29

Jecfa

08.031

2-methylvaleriaanzuur

97-61-0

261

31

Jecfa

08.032

3-fenylpropionzuur

501-52-0

646

32

EFSA

08.033

prop-1-een-1,2,3-tricarbonzuur

499-12-7

627

33

Jecfa

08.034

cyclohexylazijnzuur

5292-21-7

965

34

EFSA

08.035

2-methylhexaanzuur

4536-23-6

265

582

Jecfa

08.036

citronelzuur

502-47-6

1221

616

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 5-8 % citronellal, citronellyl-, neryl- en geranylacetaat en andere van nature voorkomende terpenen

EFSA

08.037

2-oxoglutaarzuur

328-50-7

634

653

Jecfa

08.038

fenylazijnzuur

103-82-2

1007

672

EFSA

08.039

undec-10-eenzuur

112-38-9

331

689

Jecfa

08.040

4-hydroxybenzoëzuur

99-96-7

957

693

EFSA

08.041

octadeca-9,12-dieenzuur

60-33-3

332

694

44-46 % linoleenzuur, 18-20 % linolzuur, 22-25 % stearine- en oliezuur, 7-8 % palmitinezuur

Jecfa

08.042

undecaanzuur

112-37-8

108

696

Jecfa

08.043

vanillinezuur

121-34-6

959

697

EFSA

08.044

(2E),4-dimethylpent-2-eenzuur

21016-46-6

1211

744

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-7 % 4-methyl-2-methyleenvaleriaanzuur

EFSA

08.045

2-ethylboterzuur

88-09-5

257

2001

Jecfa

08.046

2-methylboterzuur

116-53-0

255

2002

Jecfa

08.047

2-methylheptaanzuur

1188-02-9

1212

2003

EFSA

08.048

pent-4-eenzuur

591-80-0

314

2004

Jecfa

08.049

fenoxyazijnzuur

122-59-8

1026

2005

EFSA

08.050

hex-3-eenzuur

4219-24-3

317

2256

Jecfa

08.051

3-methyl-2-oxoboterzuur

759-05-7

631

2262

Jecfa

08.052

4-methyl-2-oxovaleriaanzuur

816-66-0

633

2263

Jecfa

08.053

malonzuur

141-82-2

2264

EFSA

08.054

hex-2(trans)-eenzuur

13419-69-7

1361

11777

EFSA

08.055

2-methylpent-2-eenzuur

3142-72-1

1210

11680

EFSA

08.056

3-methylvaleriaanzuur

105-43-1

262

10149

Jecfa

08.057

4-methylvaleriaanzuur

646-07-1

264

10150

Jecfa

08.058

2-methylpent-3-eenzuur

37674-63-8

347

10147

Jecfa

08.059

2-methylpent-4-eenzuur

1575-74-2

355

10148

Jecfa

08.060

cyclohexaancarbonzuur

98-89-5

961

11911

EFSA

08.061

5-methylhexaanzuur

628-46-6

266

10142

Jecfa

08.062

4-methylnonaanzuur

45019-28-1

274

11925

Jecfa

08.063

4-methyloctaanzuur

54947-74-9

271

11926

Jecfa

08.064

(2E)-methylcrotonzuur

80-59-1

1205

10168

EFSA

08.065

dec-9-eenzuur

14436-32-9

328

10090

Jecfa

08.066

2-oxoboterzuur

600-18-0

589

Jecfa

08.067

1,2,5,6-tetrahydrocuminezuur

71298-42-5

976

EFSA

08.068

dec-(5 en 6)-eenzuur

72881-27-7

327

Jecfa

08.070

3-methylcrotonzuur

541-47-9

1204

10138

EFSA

08.071

p-anijszuur

100-09-4

883

10077

EFSA

08.072

but-2-eenzuur (cis- en trans-)

3724-65-0

10080

EFSA

08.073

dec-2-eenzuur

3913-85-7

1372

10087

EFSA

08.074

dec-3-eenzuur

15469-77-9

10088

EFSA

08.075

dec-4-eenzuur

26303-90-2

1287

10089

EFSA

08.076

2,4-dihydroxybenzoëzuur

89-86-1

908

EFSA

08.078

2-ethylhexaanzuur

149-57-5

EFSA

08.079

4-ethyloctaanzuur

16493-80-4

1218

EFSA

08.080

galluszuur

149-91-7

10170

EFSA

08.081

geraniumzuur

459-80-3

1825

10094

EFSA

08.082

glutaarzuur

110-94-1

EFSA

08.083

hept-2-eenzuur

18999-28-5

10102

EFSA

08.085

(E,E)-hexa-2,4-dieenzuur

110-44-1

1176

EFSA

08.086

3-hydroxy-2-oxopropionzuur

1113-60-6

635

Jecfa

08.087

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoëzuur

530-57-4

10111

EFSA

08.088

4-hydroxy-3,5-dimethoxykaneelzuur (mengsel van isomeren)

530-59-6

EFSA

08.089

4-hydroxy-3-methoxykaneelzuur (mengsel van isomeren)

1135-24-6

10113

EFSA

08.090

2-hydroxy-4-methylvaleriaanzuur

498-36-2

10118

EFSA

08.092

3-methoxybenzoëzuur

586-38-9

882

EFSA

08.093

3-methyl-2-oxovaleriaanzuur

39748-49-7

632

10146

Jecfa

08.094

4-methyldecaanzuur

24323-24-8

EFSA

08.095

8-methyldecaanzuur

5601-60-5

EFSA

08.096

3-methylhexaanzuur

3780-58-3

EFSA

08.097

4-methylhexaanzuur

1561-11-1

EFSA

08.099

4-methylpent-2-eenzuur

10321-71-8

1818

EFSA

08.100

4-methylpent-3-eenzuur

504-85-8

EFSA

08.101

non-2-eenzuur

3760-11-0

10153

EFSA

08.102

non-3-eenzuur

4124-88-3

10154

EFSA

08.103

nonaandizuur

123-99-9

10079

EFSA

08.107

(E)-pent-2-eenzuur

13991-37-2

1804

10163

EFSA

08.108

2-fenylpropionzuur

492-37-5

10164

EFSA

08.109

3-fenylpyrodruivenzuur

156-06-9

1478

EFSA

08.112

salicylzuur

69-72-7

958

10165

EFSA

08.113

dinatriumsuccinaat

150-90-3

EFSA

08.114

2-octeenzuur

1871-67-6

1805

10156

EFSA

08.115

4-methylheptaanzuur

3302-03-2

EFSA

08.119

2-hexeenzuur

1191-04-4

11777

EFSA

08.120

2-methyl-2-buteenzuur

13201-46-2

10168

EFSA

08.123

trans-2-hepteenzuur

10352-88-2

1373

EFSA

08.127

2-(4-methoxyfenoxy)propionzuur

158833-38-6

EFSA

08.131

cis-2-heptylcyclopropaancarbonzuur

697290-76-9

1907

EFSA

08.132

3-hydroxybenzoëzuur

99-06-9

EFSA

08.133

3,4-dihydroxybenzoëzuur

99-50-3

EFSA

08.134

4-hydroxy-3-methoxyamandelzuur

55-10-7

EFSA

08.135

4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butaanzuur

957136-80-0

EFSA

09.001

ethylacetaat

141-78-6

27

191

Jecfa

09.002

propylacetaat

109-60-4

126

192

Jecfa

09.003

isopropylacetaat

108-21-4

305

193

Jecfa

09.004

butylacetaat

123-86-4

127

194

Jecfa

09.005

isobutylacetaat

110-19-0

137

195

Jecfa

09.006

hexylacetaat

142-92-7

128

196

Jecfa

09.007

octylacetaat

112-14-1

130

197

Jecfa

09.008

nonylacetaat

143-13-5

131

198

Jecfa

09.009

decylacetaat

112-17-4

132

199

Jecfa

09.010

dodecylacetaat

112-66-3

133

200

Jecfa

09.011

geranylacetaat

105-87-3

58

201

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 4-6 % geraniol en 1-2 % nerol

Jecfa

09.012

citronellylacetaat

150-84-5

57

202

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-6 % citronellol

Jecfa

09.013

linalylacetaat

115-95-7

359

203

Jecfa

09.014

benzylacetaat

140-11-4

23

204

EFSA

09.015

α-terpinylacetaat

80-26-2

368

205

WCMV/RvE

▼M4

09.016

menthylacetaat

16409-45-3

431

206

Jecfa

▼M2

09.017

DL-bornylacetaat

76-49-3

1387

207

EFSA

09.018

cinnamylacetaat

103-54-8

650

208

EFSA

09.019

p-anisylacetaat

104-21-2

873

209

EFSA

09.020

eugenylacetaat

93-28-7

1531

210

EFSA

09.021

pentylacetaat

628-63-7

211

WCMV/RvE

09.022

heptylacetaat

112-06-1

129

212

Jecfa

09.023

methylacetaat

79-20-9

125

213

Jecfa

09.024

isopentylacetaat

123-92-2

43

214

Jecfa

09.025

2-ethylbutylacetaat

10031-87-5

140

215

Jecfa

09.026

α-pentylcinnamylacetaat

7493-78-9

677

216

EFSA

09.027

cyclohexylacetaat

622-45-7

1093

217

EFSA

09.028

2-cyclohexylethylacetaat

21722-83-8

964

218

EFSA

09.029

3-fenyl-1,1-dimethylpropylacetaat

103-07-1

1460

219

EFSA

09.030

2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenylacetaat

93-29-8

1262

220

EFSA

09.031

fenethylacetaat

103-45-7

989

221

EFSA

09.032

3-fenylpropylacetaat

122-72-5

638

222

EFSA

09.033

rodinylacetaat

141-11-7

60

223

minimaal 87 %; secundair bestanddeel 9-12 % rodinol

Jecfa

09.034

santalylacetaat

1323-00-8

985

224

2

EFSA

09.035

vanillylacetaat

881-68-5

890

225

EFSA

09.036

p-tolylacetaat

140-39-6

699

226

EFSA

09.037

ethylacrylaat

140-88-5

1351

245

EFSA

09.038

methylbutyraat

623-42-7

149

263

Jecfa

09.039

ethylbutyraat

105-54-4

29

264

Jecfa

09.040

propylbutyraat

105-66-8

150

266

Jecfa

09.041

isopropylbutyraat

638-11-9

307

267

Jecfa

09.042

butylbutyraat

109-21-7

151

268

Jecfa

09.043

isobutylbutyraat

539-90-2

158

269

Jecfa

09.044

pentylbutyraat

540-18-1

152

270

Jecfa

09.045

hexylbutyraat

2639-63-6

153

271

Jecfa

09.046

octylbutyraat

110-39-4

155

272

Jecfa

09.047

decylbutyraat

5454-09-1

156

273

Jecfa

09.048

geranylbutyraat

106-29-6

66

274

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-5 % geraniol en 1 % nerol

Jecfa

09.049

citronellylbutyraat

141-16-2

65

275

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-8 % citronellol

Jecfa

09.050

linalylbutyraat

78-36-4

361

276

Jecfa

09.051

benzylbutyraat

103-37-7

843

277

EFSA

09.052

terpinylbutyraat

2153-28-8

370

278

Jecfa

09.053

cinnamylbutyraat

103-61-7

652

279

EFSA

09.054

allylbutyraat

2051-78-7

2

280

2

Jecfa

09.055

3-methylbutyl-butyraat

106-27-4

45

282

Jecfa

09.057

2-fenylpropyl-butyraat

80866-83-7

1469

285

EFSA

09.058

p-anisylbutyraat

6963-56-0

875

286

EFSA

09.059

ethyldecanoaat

110-38-3

35

309

Jecfa

09.060

ethylhexanoaat

123-66-0

31

310

Jecfa

09.061

propylhexanoaat

626-77-7

161

311

Jecfa

09.062

isopropylhexanoaat

2311-46-8

308

312

Jecfa

09.063

butylhexanoaat

626-82-4

162

313

Jecfa

09.064

isobutylhexanoaat

105-79-3

166

314

Jecfa

09.065

pentylhexanoaat

540-07-8

163

315

Jecfa

09.066

hexylhexanoaat

6378-65-0

164

316

Jecfa

09.067

geranylhexanoaat

10032-02-7

70

317

Jecfa

09.068

linalylhexanoaat

7779-23-9

364

318

Jecfa

09.069

methylhexanoaat

106-70-7

1871

319

WCMV/RvE

09.070

3-methylbutyl-hexanoaat

2198-61-0

46

320

Jecfa

09.071

3-fenylpropyl-hexanoaat

6281-40-9

642

321

EFSA

09.072

ethylformiaat

109-94-4

26

339

Jecfa

09.073

propylformiaat

110-74-7

117

340

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 4-6 % propaan-1-ol

Jecfa

09.074

heptylformiaat

112-23-2

121

341

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 1-5 % heptanal

Jecfa

09.075

octylformiaat

112-32-3

122

342

Jecfa

09.076

geranylformiaat

105-86-2

54

343

minimaal 85 %; secundaire bestanddelen 8-10 % geraniol en 2-4 % nerol

Jecfa

09.077

benzylformiaat

104-57-4

841

344

EFSA

09.078

citronellylformiaat

105-85-1

53

345

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-10 % citronellol

Jecfa

09.079

rodinylformiaat

141-09-3

56

346

minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-13 % rodinol

Jecfa

09.080

linalylformiaat

115-99-1

358

347

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 6-8 % linalool

Jecfa

09.081

α-terpinylformiaat

2153-26-6

367

348

Jecfa

09.082

DL-bornylformiaat

7492-41-3

1389

349

EFSA

09.083

fenethylformiaat

104-62-1

988

350

EFSA

09.084

3-fenylpropyl-formiaat

104-64-3

637

351

EFSA

09.085

cinnamylformiaat

104-65-4

649

352

EFSA

09.086

1-fenyl-2-methylpropaan-2-yl-formiaat

10058-43-2

1654

353

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 5-7 % α,α-dimethylfenethylalcohol

EFSA

09.087

p-anisylformiaat

122-91-8

872

354

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 8 % anisylalcohol

EFSA

09.088

eugenylformiaat

10031-96-6

1530

355

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 2-3 % eugenol

EFSA

09.089

iso-eugenylformaat

7774-96-1

1261

356

EFSA

09.090

α-pentylcinnamyl-formiaat

7493-79-0

676

357

minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-12 % α-amylcinnamylalcohol

EFSA

09.091

butylheptanoaat

5454-28-4

169

363

Jecfa

09.092

isobutylheptanoaat

7779-80-8

172

364

Jecfa

09.093

ethylheptanoaat

106-30-9

32

365

Jecfa

09.094

octylheptanoaat

5132-75-2

171

366

Jecfa

09.095

propylheptanoaat

7778-87-2

168

367

Jecfa

09.096

methylheptanoaat

106-73-0

167

368

Jecfa

09.097

allylheptanoaat

142-19-8

4

369

2

Jecfa

09.098

pentylheptanoaat

7493-82-5

170

370

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 4-7 % n-amyl-2-methylhexanoaat

Jecfa

09.099

ethyldodecanoaat

106-33-2

37

375

Jecfa

09.100

butyldodecanoaat

106-18-3

181

376

Jecfa

09.101

methyldodecanoaat

111-82-0

180

377

minimaal 94 %; secundaire bestanddelen 3-6 % methyltetradecanoaat, 2-5 % methyldecanoaat, 1-2 % methylhexadecanoaat

Jecfa

09.102

p-tolyldodecanoaat

10024-57-4

704

378

minimaal 90 %; secundaire bestanddelen 3-6 % p-tolyltetradecanoaat, 2-5 % p-tolyldecanoaat, 1-2 % p-tolylhexadecanoaat

EFSA

09.103

3-methylbutyl-dodecanoaat

6309-51-9

182

379

Jecfa

09.104

ethyltetradecanoaat

124-06-1

38

385

Jecfa

09.105

isopropyltetradecanoaat

110-27-0

311

386

Jecfa

09.106

methyltetradecanoaat

124-10-7

183

387

Jecfa

09.107

ethylnonanoaat

123-29-5

34

388

Jecfa

09.108

methylnonanoaat

1731-84-6

179

389

Jecfa

09.109

allylnonanoaat

7493-72-3

6

390

2

Jecfa

09.110

3-methylbutyl-nonanoaat

7779-70-6

48

391

Jecfa

09.111

ethyloctanoaat

106-32-1

33

392

Jecfa

09.112

pentyloctanoaat

638-25-5

174

393

Jecfa

09.113

hexyloctanoaat

1117-55-1

175

394

Jecfa

09.114

octyloctanoaat

2306-88-9

177

395

Jecfa

09.115

nonyloctanoaat

7786-48-3

178

396

Jecfa

09.116

linalyloctanoaat

10024-64-3

365

397

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % linalool en 2-3 % octaanzuur

Jecfa

09.117

methyloctanoaat

111-11-5

173

398

Jecfa

09.118

heptyloctanoaat

4265-97-8

176

399

Jecfa

09.119

allyloctanoaat

4230-97-1

5

400

2

Jecfa

09.120

3-methylbutyl-octanoaat

2035-99-6

47

401

Jecfa

09.121

ethylpropionaat

105-37-3

28

402

Jecfa

09.122

propylpropionaat

106-36-5

142

403

Jecfa

09.123

isopropylpropionaat

637-78-5

306

404

Jecfa

09.124

butylpropionaat

590-01-2

143

405

Jecfa

09.125

isobutylpropionaat

540-42-1

148

406

Jecfa

09.126

octylpropionaat

142-60-9

145

407

Jecfa

09.127

decylpropionaat

5454-19-3

146

408

Jecfa

09.128

geranylpropionaat

105-90-8

62

409

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 3-4 % geraniol en 1-2 % nerol

Jecfa

09.129

citronellylpropionaat

141-14-0

61

410

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-8 % citronellol

Jecfa

09.130

linalylpropionaat

144-39-8

360

411

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 2-5 % linalool

Jecfa

▼M4

09.131

DL-isobornylpropionaat

2756-56-1

1391

412

EFSA

09.132

benzylpropionaat

122-63-4

842

413

EFSA

▼M2

09.133

cinnamylpropionaat

103-56-0

651

414

EFSA

09.134

methylpropionaat

554-12-1

141

415

Jecfa

09.135

pentylpropionaat

624-54-4

416

WCMV/RvE

09.136

3-methylbutyl-propionaat

105-68-0

44

417

Jecfa

09.137

fenethylpropionaat

122-70-3

990

418

EFSA

09.138

3-fenylpropyl-propionaat

122-74-7

639

419

EFSA

09.139

hexylpropionaat

2445-76-3

144

420

Jecfa

09.140

cyclohexylpropionaat

6222-35-1

1097

421

EFSA

09.141

rodinylpropionaat

105-89-5

64

422

Jecfa

09.142

terpinylpropionaat

80-27-3

369

423

Jecfa

09.143

carvylpropionaat

97-45-0

383

424

Jecfa

09.144

1-fenethylpropionaat

120-45-6

802

425

EFSA

09.145

p-anisylpropionaat

7549-33-9

874

426

EFSA

09.146

allylundec-10-enoaat

7493-76-7

9

441

2

Jecfa

09.147

ethylvaleraat

539-82-2

30

465

Jecfa

09.148

butylvaleraat

591-68-4

160

466

Jecfa

09.149

pentylvaleraat

2173-56-0

467

WCMV/RvE

09.150

(E)-geranylvaleraat

10402-47-8

1821

468

EFSA

09.151

citronellylvaleraat

7540-53-6

69

469

minimaal 85 %; secundair bestanddeel 10-12 % rodinol

Jecfa

09.152

benzylvaleraat

10361-39-4

470

EFSA

09.153

DL-bornylvaleraat

7549-41-9

1392

471

EFSA

09.154

menthylvaleraat

89-47-4

1852

472

EFSA

09.156

methyl-2-nonynoaat

111-80-8

1356

479

EFSA

09.157

ethyl-2-nonynoaat

10031-92-2

1352

480

EFSA

09.158

methyl-2-octynoaat

111-12-6

1357

481

EFSA

09.159

pentylformiaat

638-49-3

119

497

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % n-amylalcohol

Jecfa

09.160

cyclohexylformiaat

4351-54-6

1095

498

EFSA

09.161

hexylformiaat

629-33-4

120

499

Jecfa

09.162

3-methylbutyl-formiaat

110-45-2

42

500

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 4-8 % isoamylalcohol

Jecfa

09.163

butylformiaat

592-84-7

118

501

Jecfa

09.164

isobutylformiaat

542-55-2

124

502

minimaal 94 %; secundair bestanddeel 4-6 % isobutylalcohol

Jecfa

09.165

isopropylformiaat

625-55-8

304

503

Jecfa

09.166

heptylbutyraat

5870-93-9

154

504

Jecfa

09.167

nerylbutyraat

999-40-6

67

505

Jecfa

09.168

fenethylbutyraat

103-52-6

991

506

EFSA

09.169

nerylpropionaat

105-91-9

63

509

Jecfa

09.171

cedrylacetaat

77-54-3

527

EFSA

09.174

2-methoxyfenyl-acetaat

613-70-7

718

552

EFSA

09.176

DL-isobornylformiaat

1200-67-5

1390

565

EFSA

09.178

1-fenethylacetaat

93-92-5

801

573

EFSA

09.179

1-fenethylformiaat

7775-38-4

800

574

EFSA

09.180

methylhexadecanoaat

112-39-0

581

EFSA

09.181

methylhex-2-enoaat

2396-77-2

583

EFSA

09.182

methylvaleraat

624-24-8

159

588

Jecfa

09.185

2-oxopropylacetaat

592-20-1

607

WCMV/RvE

09.186

sec-butaan-3-onylacetaat

4906-24-5

406

608

Jecfa

09.188

pentyldecanoaat

5933-87-9

611

WCMV/RvE

09.189

1-fenylpropyl-butyraat

10031-86-4

823

628

EFSA

09.191

ethylhex-3-enoaat

2396-83-0

335

Jecfa

09.192

ethyloleaat

111-62-6

345

633

Jecfa

09.193

ethylhexadecanoaat

628-97-7

39

634

Jecfa

09.194

ethyl-(E,E)-hexa-2,4-diënoaat

2396-84-1

1178

635

EFSA

09.197

hex-3(cis)-enylacetaat

3681-71-8

134

644

Jecfa

09.198

isopentylvaleraat

2050-09-1

648

WCMV/RvE

09.200

1-methyl-3-fenylpropyl-acetaat

10415-88-0

816

671

EFSA

09.201

fenethylvaleraat

7460-74-4

673

EFSA

09.202

propylvaleraat

141-06-0

679

WCMV/RvE

09.204

ethyloctadeca-9,12-diënoaat

544-35-4

711

WCMV/RvE

09.205

ethyloctadeca-9,12,15-triënoaat

1191-41-9

712

WCMV/RvE

09.208

butyloleaat

142-77-8

741

WCMV/RvE

09.209

butyloctanoaat

589-75-3

742

WCMV/RvE

09.210

ethyloctadecanoaat

111-61-5

40

745

minimaal 89 %; secundair bestanddeel 6-7 % ethylpalmitaat en ethylesters van andere vetzuren

Jecfa

09.211

glyceryltributyraat

60-01-5

922

747

EFSA

09.212

nerylformiaat

2142-94-1

55

2060

minimaal 90 %, secundaire bestanddelen 4-6 % geraniol, 1-3 % nerol en mierenzure esters van citronellol, geraniol en rodinol

Jecfa

09.213

nerylacetaat

141-12-8

59

2061

Jecfa

09.214

undec-10-enylacetaat

112-19-6

136

2062

Jecfa

09.215

carvylacetaat

97-42-7

382

2063

Jecfa

09.216

dihydrocarvylacetaat

20777-49-5

379

2064

Jecfa

09.218

DL-isobornylacetaat

125-12-2

1388

2066

EFSA

09.219

1R,2S,5R-isopulegylacetaat

57576-09-7

756

2067

4

EFSA

09.220

piperonylacetaat

326-61-4

894

2068

EFSA

09.225

1,3-nonaandiylacetaat

1322-17-4

605

2075

Jecfa

09.227

1,1-dimethyl-2-fenethyl-acetaat

151-05-3

1655

2077

EFSA

09.228

o-tolylacetaat

533-18-6

698

2078

EFSA

09.230

cyclohexylbutyraat

1551-44-6

1094

2082

EFSA

09.231

1-fenethylbutyraat

3460-44-4

803

2083

EFSA

09.232

1,1-dimethyl-2-fenethyl-butyraat

10094-34-5

1656

2084

EFSA

09.233

allylpropionaat

2408-20-0

1

2094

Jecfa

09.234

methylnon-2-enoaat

111-79-5

1813

2099

EFSA

09.235

butyldec-2-enoaat

7492-45-7

1348

2100

EFSA

09.236

methylundec-9-enoaat

5760-50-9

342

2101

Jecfa

09.237

ethylundec-10-enoaat

692-86-4

343

10634

Jecfa

09.238

butylundec-10-enoaat

109-42-2

344

2103

Jecfa

09.239

methyl-2-undecynoaat

10522-18-6

1358

2111

EFSA

09.240

►C2 hex-3(cis)-enylformiaat

33467-73-1

123

2153

Jecfa

09.244

allylhexanoaat

123-68-2

3

2181

2

Jecfa

09.246

butyloctadecanoaat

123-95-5

184

2189

Jecfa

09.247

allylcrotonaat

20474-93-5

2222

2

EFSA

09.248

ethyl-trans-2-butenoaat

623-70-1

2244

EFSA

09.249

1-methyl-2-fenethyl-butyraat

68922-11-2

814

2276

EFSA

09.250

isobutylvaleraat

10588-10-0

2303

WCMV/RvE

09.251

methyldecanoaat

110-42-9

2304

WCMV/RvE

09.253

2-isopropyl-5-methylfenyl-acetaat

528-79-0

2308

EFSA

09.254

3-octylacetaat

4864-61-3

313

2347

Jecfa

09.256

propylnonanoaat

6513-03-7

2351

WCMV/RvE

09.258

D-glucosepentaäcetaat

3891-59-6

EFSA

09.260

ethyl-(E,Z)-deca-2,4-diënoaat

3025-30-7

1192

10574

EFSA

09.261

2-fenethylhexanoaat

6290-37-5

995

10882

EFSA

09.262

fenethyloctanoaat

5457-70-5

996

10884

EFSA

09.263

glyceryltripropionaat

139-45-7

921

10657

EFSA

09.264

sec-butaan-3-onylbutyraat

84642-61-5

407

10525

Jecfa

09.265

ethyloct-4-enoaat

34495-71-1

338

10619

Jecfa

▼M4

09.266

hexyl-2-butenoaat

19089-92-0

1807

10688

EFSA

▼M2

09.267

methylhex-3-enoaat

2396-78-3

334

10801

Jecfa

09.268

methyloct-4(cis)-enoaat

21063-71-8

337

10834

Jecfa

09.269

fenchylacetaat

13851-11-1

1399

11769

EFSA

09.270

hex-3-enylbutyraat

16491-36-4

157

11859

Jecfa

09.271

hex-3-enylhexanoaat

31501-11-8

165

11779

Jecfa

▼M14 —————

▼M2

09.273

isobutylcrotonaat

589-66-2

1206

10706

EFSA

09.274

ethylundecanoaat

627-90-7

36

10633

Jecfa

09.275

hept-3(trans)-enylacetaat

1576-77-8

135

10662

Jecfa

09.276

oct-2-enylacetaat

3913-80-2

1367

11906

2

EFSA

09.277

oct-2(trans)-enylbutyraat

84642-60-4

1368

11907

2

EFSA

▼M16

09.278

p-mentha-1,8-dieen-7-ylacetaat

15111-96-3

975

10742

in de categorieën 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2 en 16

1

EFSA

▼M2

09.280

nonaan-1,4-diyldiacetaat

67715-81-5

609

11927

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-8 % monoacetaat

Jecfa

09.281

oct-1-een-3-ylacetaat

2442-10-6

1836

11716

1

EFSA

09.282

oct-1-een-3-ylbutyraat

16491-54-6

1837

1

EFSA

09.283

(E)-ethyldec-2-enoaat

7367-88-6

1814

10577

EFSA

09.284

ethyldec-4-enoaat

76649-16-6

341

10578

Jecfa

09.285

ethyloct-2(trans)-enoaat

7367-82-0

1812

10617

EFSA

09.286

2-methylbutyl-acetaat

624-41-9

138

10762

Jecfa

09.287

propyldeca-2,4-diënoaat

28316-62-3

10889

EFSA

09.288

4-(4-acetoxyfenyl)butaan-2-on

3572-06-3

731

minimaal 93 %; secundair bestanddeel 2-5 % ortho-isomeer

EFSA

09.289

α-kamfoleenacetaat

36789-59-0

969

EFSA

09.290

ethylocta-4,7-diënoaat

69925-33-3

339

Jecfa

09.291

hex-3-enylhex-3-enoaat

61444-38-0

336

Jecfa

09.292

hexyl-2-hexenoaat

33855-57-1

1810

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 6-8 % hexyl-trans-3-hexenoaat

EFSA

09.294

2-methylbenzyl-acetaat

17373-93-2

863

minimaal 98 % (som van o-, m- en p-isomeer);

EFSA

09.298

methylnon-3-enoaat

13481-87-3

340

Jecfa

09.299

methyloct-2(trans)-enoaat

7367-81-9

1811

11800

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % methyloct-3(trans)-enoaat

EFSA

09.300

methyl-(E,E)-hexa-2,4-diënoaat

689-89-4

1177

EFSA

09.301

p-tolyloctanoaat

59558-23-5

703

EFSA

▼M16

09.302

myrtenylacetaat

1079-01-2

982

10887

in de categorieën 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 en 14.2

1

EFSA

▼M2

09.303

hept-2-enylisovaleraat

253596-70-2

1799

10664

2

EFSA

09.304

sec-heptylisovaleraat

238757-71-6

10806

EFSA

09.305

β-jonylacetaat

22030-19-9

1409

10702

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % azijnzuur en 1-2 % β-jonol

2

EFSA

09.306

2-methoxycinnamyl-acetaat (mengsel van isomeren)

110823-66-0

10752

EFSA

09.307

2-methylbutyl-dodecanoaat

93815-53-3

10766

EFSA

09.312

allylhexa-2,4-diënoaat

7493-75-6

8

2182

2

Jecfa/EFSA

09.313

benzyl-2-methylbutyraat

56423-40-6

10523

EFSA

09.314

benzylcrotonaat

65416-24-2

EFSA

09.315

benzyldodecanoaat

140-25-0

EFSA

09.316

benzylhexanoaat

6938-45-0

10521

EFSA

09.317

benzyllactaat

2051-96-9

EFSA

09.318

benzyloctanoaat

10276-85-4

EFSA

09.319

DL-bornylbutyraat

13109-70-1

1412

EFSA

09.321

butyl-2-methylbut-2(cis)-enoaat

7785-64-0

EFSA

09.323

sec-butylacetaat

105-46-4

10527

EFSA

09.324

butylbut-(2E)-enoaat

591-63-9

EFSA

09.325

sec-butylbutyraat

819-97-6

10528

EFSA

09.326

butyldeca-(2E,4Z)-diënoaat

28369-24-6

10529

EFSA

09.327

butyldecanoaat

30673-36-0

10530

EFSA

09.328

sec-butylformiaat

589-40-2

10532

EFSA

09.329

butylhex-2-enoaat

13416-74-5

EFSA

09.330

butylhex-(3E)-enoaat

118869-62-8

EFSA

09.331

butylhexadecanoaat

111-06-8

EFSA

09.332

sec-butylhexanoaat

820-00-8

10533

EFSA

09.333

sec-butyllactaat

18449-60-0

EFSA

09.334

butylnonanoaat

50623-57-9

EFSA

09.335

butyloct-2-enoaat

57403-32-4

10536

EFSA

09.337

carvacrylacetaat

6380-28-5

EFSA

09.339

cinnamyl-2-methylcrotonaat (mengsel van isomeren)

61792-12-9

EFSA

09.340

citronellyl-2-methylbut-2-enoaat

24717-85-9

1823

EFSA

09.341

citronellylhexanoaat

10580-25-3

EFSA

09.342

cyclogeranylacetaat

69842-11-1

EFSA

09.345

diisopentylsuccinaat

818-04-2

10555

EFSA

09.346

dibutylmalaat

6280-99-5

EFSA

09.347

dibutylsuccinaat

141-03-7

EFSA

09.348

diëthyladipaat

141-28-6

EFSA

09.349

diëthylcitraat

32074-56-9

EFSA

09.350

diëthylfumaraat

623-91-6

EFSA

09.351

diëthylmaleaat

141-05-9

10551

EFSA

09.352

diëthylnonaandioaat

624-17-9

10549

EFSA

09.353

diëthyloxalaat

95-92-1

EFSA

09.354

diëthylpentaandioaat

818-38-2

EFSA

09.355

neodihydrocarvylacetaat

56422-50-5

10859

EFSA

09.356

1,1-dimethylethyl-propionaat

20487-40-5

EFSA

09.358

3,7-dimethyloctyl-acetaat

20780-49-8

10899

EFSA

09.360

ethyl-2-acetoxypropionaat

2985-28-6

EFSA

09.362

ethyl-2-hydroxy-4-methoxybenzoaat

60770-00-5

EFSA

09.363

ethyl-2-methoxybenzoaat

7335-26-4

EFSA

09.364

ethyl-2-fenylpropionaat

2510-99-8

EFSA

09.365

ethyl-3-methylcrotonaat

638-10-8

10610

EFSA

09.367

ethyl-4-hydroxybenzoaat

120-47-8

EFSA

09.368

ethyl-4-methylpent-3-enoaat

6849-18-9

10615

EFSA

09.370

ethyldec-9-enoaat

67233-91-4

10579

EFSA

09.371

ethyldeca-2,4,7-triënoaat

78417-28-4

1193

10576

EFSA

09.372

ethyldodec-(2E)-enoaat

28290-90-6

10584

EFSA

09.374

ethylhept-(2E)-enoaat

54340-72-6

EFSA

09.375

ethylmethacrylaat

97-63-2

EFSA

09.377

ethyloct-3-enoaat

1117-65-3

1632

10618

EFSA

09.379

ethylpent-2-enoaat

2445-93-4

10623

EFSA

09.380

ethylpentadecanoaat

41114-00-5

10622

EFSA

09.381

2-ethylhexyl-acetaat

103-09-3

EFSA

09.382

geranyl-2-methylbutyraat

68705-63-5

1820

EFSA

09.383

geranyl-3-methylcrotonaat

7785-33-3

1822

11829

EFSA

09.385

hept-2-enylacetaat

16939-73-4

1798

10661

2

EFSA

09.386

sec-hept-4(cis)-enylacetaat

94088-33-2

EFSA

09.387

heptyl-2-methylbutyraat

50862-12-9

10668

EFSA

09.388

sec-heptylacetaat

5921-82-4

10802

EFSA

09.390

heptylhexanoaat

6976-72-3

10666

EFSA

09.391

sec-heptylhexanoaat

6624-58-4

10805

EFSA

09.392

heptylisovaleraat

56423-43-9

10667

EFSA

09.394

(E)-hex-2-enylacetaat

2497-18-9

1355

643

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-6 % (Z)-hex-2-enylacetaat

2

EFSA

09.395

(E)-hex-2-enylpropionaat

53398-80-4

1378

11830

2

EFSA

09.396

hex-2-enylbutyraat

53398-83-7

1375

2

EFSA

09.397

hex-2-enylformiaat

53398-78-0

1376

11858

2

EFSA

09.398

hex-(2E)-enylhexanoaat

53398-86-0

1381

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-3 % hexaanzuur en 2-3 % hex-2-een-1-ol

2

EFSA

09.399

(2E)-hexenylisovaleraat

68698-59-9

1377

2

EFSA

09.400

hex-2-enyl-fenylacetaat

68133-78-8

2

EFSA

09.401

isopentylacetoacetaat

2308-18-1

598

227

Jecfa

09.402

ethylacetoacetaat

141-97-9

595

240

Jecfa

09.403

butylacetoacetaat

591-60-6

596

241

Jecfa

09.404

isobutylacetoacetaat

7779-75-1

597

242

Jecfa

09.405

geranylacetoacetaat

10032-00-5

599

243

Jecfa

09.406

benzyl-3-oxobutyraat

5396-89-4

848

244

EFSA

09.407

2-fenethyl-3-methylcrotonaat

42078-65-9

998

246

EFSA

09.408

isobutyl-2-methylbut-2(cis)-enoaat

7779-81-9

1213

247

EFSA

09.409

ethyl-2-methylbutyraat

7452-79-1

206

265

Jecfa

09.410

allyl-2-ethylbutyraat

7493-69-8

11

281

2

Jecfa/EFSA

09.411

allyl-cyclohexaanbutyraat

7493-65-4

14

283

2

Jecfa/EFSA

09.412

methylisobutyraat

547-63-7

185

287

Jecfa

09.413

ethylisobutyraat

97-62-1

186

288

Jecfa

09.414

propylisobutyraat

644-49-5

187

289

Jecfa

09.415

isopropylbutyraat

617-50-5

309

290

Jecfa

09.416

butylisobutyraat

97-87-0

188

291

Jecfa

09.417

isobutylisobutyraat

97-85-8

194

292

Jecfa

09.418

pentylisobutyraat

2445-72-9

293

EFSA

09.419

isopentylisobutyraat

2050-01-3

49

294

Jecfa

09.420

heptylisobutyraat

2349-13-5

190

295

Jecfa

09.421

citronellylisobutyraat

97-89-2

71

296

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 3-5 % citronellol

Jecfa

09.423

linalylisobutyraat

78-35-3

362

298

Jecfa

09.424

nerylisobutyraat

2345-24-6

73

299

minimaal 92 %; secundaire bestanddelen 2-5 % nerol en 1-2 % geraniol

Jecfa

09.425

terpinyl-2-methylpropionaat

7774-65-4

371

300

Jecfa

09.426

benzylisobutyraat

103-28-6

844

301

EFSA

09.427

fenethylisobutyraat

103-48-0

992

302

EFSA

09.428

3-fenylpropyl-isobutyraat

103-58-2

640

303

EFSA

09.429

p-tolylisobutyraat

103-93-5

701

304

EFSA

09.430

piperonylisobutyraat

5461-08-5

895

305

EFSA

09.431

geranylisobutyraat

2345-26-8

72

306

Jecfa

09.432

methyl-4-methylvaleraat

2412-80-8

216

322

Jecfa

09.433

ethyllactaat

97-64-3

931

371

EFSA

09.434

butyllactaat

138-22-7

932

372

EFSA

09.435

ethyl-4-oxovaleraat

539-88-8

607

373

Jecfa

09.436

butyl-4-oxovaleraat

2052-15-5

608

374

Jecfa

09.439

diëthylmalaat

7554-12-3

620

382

Jecfa

09.441

butyl-ethyl-malonaat

17373-84-1

615

384

Jecfa

09.442

ethylpyruvaat

617-35-6

938

430

EFSA

09.443

isopentylpyruvaat

7779-72-8

939

431

EFSA

09.444

diëthylsuccinaat

123-25-1

617

438

Jecfa

09.445

dimethylsuccinaat

106-65-0

616

439

Jecfa

09.446

diëthyltartraat

87-91-2

622

440

Jecfa

09.447

ethylisovaleraat

108-64-5

196

442

Jecfa

09.448

propylisovaleraat

557-00-6

197

443

Jecfa

09.449

butylisovaleraat

109-19-3

198

444

Jecfa

09.450

isopropylisovaleraat

32665-23-9

310

445

Jecfa

09.451

octylisovaleraat

7786-58-5

200

446

Jecfa

09.452

nonylisovaleraat

7786-47-2

201

447

Jecfa

09.453

geranylisovaleraat

109-20-6

75

448

Jecfa

09.454

linalylisovaleraat

1118-27-0

363

449

Jecfa

09.455

menthylisovaleraat

16409-46-4

432

450

Jecfa

09.456

DL-bornylisovaleraat

76-50-6

1393

451

EFSA

09.457

DL-isobornylisovaleraat

7779-73-9

1394

452

EFSA

09.458

benzylisovaleraat

103-38-8

845

453

EFSA

09.459

cinnamylisovaleraat

140-27-2

654

454

EFSA

09.460

citronellylisovaleraat

68922-10-1

455

WCMV/RvE

09.461

terpinylisovaleraat

1142-85-4

372

456

Jecfa

09.462

methylisovaleraat

556-24-1

195

457

Jecfa

09.463

3-methylbutyl-3-methylbutyraat

659-70-1

50

458

Jecfa

09.464

cyclohexylisovaleraat

7774-44-9

1096

459

EFSA

09.465

rodinylisovaleraat

7778-96-3

77

460

Jecfa

09.466

fenethylisovaleraat

140-26-1

994

461

EFSA

09.467

3-fenylpropyl-isovaleraat

5452-07-3

641

462

EFSA

09.468

α-pentylcinnamyl-isovaleraat

7493-80-3

678

463

EFSA

09.469

allyl-cyclohexaanvaleraat

7493-68-7

15

474

2

Jecfa/EFSA

09.470

cinnamylisobutyraat

103-59-3

653

496

EFSA

09.471

nerylisovaleraat

3915-83-1

76

508

Jecfa

09.472

isobutylisovaleraat

589-59-3

203

568

Jecfa

09.473

octylisobutyraat

109-15-9

192

593

Jecfa

09.474

dibutylsebacaat

109-43-3

625

622

minimaal 93 %; secundaire bestanddelen 2-4 % butylesters van C14-, C16- en C18-vetzuren

Jecfa

09.475

diëthylsebacaat

110-40-7

624

623

Jecfa

09.476

ethyl-3-fenyl-3-oxopropionaat

94-02-0

834

627

minimaal 88 %; secundair bestanddeel 7-9 % ethylbenzoaat

EFSA

09.478

hexylisobutyraat

2349-07-7

189

646

Jecfa

09.480

o-tolylisobutyraat

36438-54-7

700

681

EFSA

09.481

diëthylcarbonaat

105-58-8

710

WCMV/RvE

09.482

allyl-cyclohexaanacetaat

4728-82-9

12

2070

2

Jecfa/EFSA

09.483

methyl-2-methylbutyraat

868-57-5

205

2085

minimaal 92 %; secundair bestanddeel 5-7 % methylisovaleraat

Jecfa

09.484

1,1-dimethyl-3-fenylpropyl-isobutyraat

10031-71-7

1461

2086

EFSA

09.485

2-fenylpropyl-isobutyraat

65813-53-8

1470

2087

EFSA

09.486

1-fenethylisobutyraat

7775-39-5

804

2088

EFSA

09.487

2-fenoxyethyl-isobutyraat

103-60-6

1028

2089

EFSA

09.488

ethyl-cyclohexaanpropionaat

10094-36-7

966

2095

EFSA

09.489

allylisovaleraat

2835-39-4

7

2098

2

Jecfa /EFSA

09.490

diëthylmalonaat

105-53-3

614

2106

Jecfa

09.491

butyl-O-butyryllactaat

7492-70-8

935

2107

EFSA

09.492

allyl-cyclohexaanhexanoaat

7493-66-5

16

2180

2

Jecfa/EFSA

09.493

allyl-2-methylcrotonaat

7493-71-2

10

2183

2

Jecfa/EFSA

09.494

benzyl-2-methylcrotonaat

37526-88-8

846

2184

EFSA

09.495

ethyl-2-methylcrotonaat

5837-78-5

1824

2185

EFSA

09.496

fenethyl-2-methylcrotonaat

55719-85-2

997

2186

EFSA

09.498

allyl-cyclohexaanpropionaat

2705-87-5

13

2223

2

Jecfa/EFSA

09.499

pentylisovaleraat

25415-62-7

2224

EFSA

09.501

ethyl-2-acetyl-3-fenylpropionaat

620-79-1

835

2241

EFSA

09.502

ethyl-butyryllactaat

71662-27-6

2242

EFSA

09.505

hex-3-enylisovaleraat

10032-11-8

202

2344

Jecfa

09.506

hex-3-enyl-2-methylbutyraat

10094-41-4

211

2345

Jecfa

09.507

hexyl-2-methylbutyraat

10032-15-2

208

4132

Jecfa

09.508

benzyl-2,3-dimethylcrotonaat

7492-69-5

847

11868

EFSA

09.509

1-methyl-1-fenethyl-isobutyraat

7774-60-9

1657

11828

EFSA

09.510

ethylaconitaat

1321-30-8

628

11845

Jecfa

09.511

tributyl-acetylcitraat

77-90-7

630

Jecfa

09.512

triëthylcitraat

77-93-0

629

11762

Jecfa

09.513

isopropyl-2-methylcrotonaat

1733-25-1

312

10733

Jecfa

09.514

ethyl-2,4-dioxohexanoaat

13246-52-1

603

11903

Jecfa

09.515

geranyl-2-ethylbutyraat

73019-14-4

78

11667

Jecfa

09.516

2-methylbutyl-2-methylbutyraat

2445-78-5

212

10773

minimaal 90 %; secundair bestanddeel 5-7 % 2-methylbutyl-3-methylbutyraat

Jecfa

09.517

methylcitronellaat

2270-60-2

354

10781

Jecfa

09.518

4-methylfenyl-isovaleraat

55066-56-3

702

10545

EFSA

09.519

butyl-2-methylbutyraat

15706-73-7

207

10534

Jecfa

09.520

methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetaat

24851-98-7

10785

EFSA

09.521

methyl-3-oxo-2-pent-2-enyl-1-cyclopentylacetaat

39924-52-2

1400

10821

mengsel van isomeren: trans,trans-isomeer: 2-8 % trans,cis-isomeer: 84-92 % cis,cis-isomeer: 3-8 %. Som van de drie voornaamste pieken: 98-100 %

EFSA

09.522

ethyl-3-hydroxybutyraat

5405-41-4

594

10596

Jecfa

09.523

dodecylisobutyraat

6624-71-1

193

10563

Jecfa

09.524

ethyl-2-methylpent-3-enoaat

1617-23-8

350

10612

Jecfa

09.525

maltylisobutyraat

65416-14-0

1482

10739

2

EFSA

09.526

ethyl-2-methylvaleraat

39255-32-8

214

10616

Jecfa

09.527

ethyl-2-methylpent-4-enoaat

53399-81-8

351

10613

Jecfa

09.528

trans-3-heptenylisobutyraat

191

10663

Jecfa

09.529

hexylisovaleraat

10032-13-0

199

10692

Jecfa

09.530

isopentyl-2-methylbutyraat

27625-35-0

51

10721

Jecfa

09.531

2-methylbutyl-isovaleraat

2445-77-4

204

10772

Jecfa

09.532

methyl-3-hydroxyhexanoaat

21188-58-9

600

10812

Jecfa

09.533

ethylbrassylaat

105-95-3

626

10571

Jecfa

09.534

ethyl-cyclohexaancarboxylaat

3289-28-9

963

11916

EFSA

09.535

ethyl-3-hydroxyhexanoaat

2305-25-1

601

11764

Jecfa

09.536

methyl-cyclohexaancarboxylaat

4630-82-4

962

11920

EFSA

09.537

octyl-2-methylbutyraat

29811-50-5

209

10866

Jecfa

09.538

fenethyl-2-methylbutyraat

24817-51-4

993

10883

EFSA

09.539

oct-3-yl-2-methylcrotonaat

94133-92-3

448

Jecfa

09.540

ethyl-2-methylpenta-3,4-diënoaat

60523-21-9

353

EFSA

09.541

ethyl-3-methylvaleraat

5870-68-8

215

Jecfa

09.542

ethyl-3-oxohexanoaat

3249-68-1

602

Jecfa

09.543

glyceryl-5-hydroxydecanoaat

26446-31-1

923

10648

mengsel van 9-11 % glycerol, 24-30 % δ-decalactone, 25-34 % monoglyceride, 13-21 % diglyceride en 6-11 % triglyceride

EFSA

09.544

glyceryl-5-hydroxydodecanoaat

26446-32-2

924

10649

mengsel van 5-8 % glycerol, 37-47 % δ-dodecalactone, 16-28 % monoglyceride, 11-19 % diglyceride en 3-7 % triglyceride

EFSA

09.545

hex-(3Z)-enyllactaat

61931-81-5

934

10681

EFSA

09.546

hexyl-2-methylpent-(3 en 4)-enoaat

58625-95-9

352

Jecfa

09.547

isopropyl-2-methylbutyraat

66576-71-4

210

Jecfa

09.548

methyl-2-hydroxy-4-methylvaleraat

40348-72-9

590

Jecfa

09.549

methyl-2-methylvaleraat

2177-77-7

213

Jecfa

09.550

methyl-2-oxo-3-methylvaleraat

3682-42-6

591

Jecfa

09.551

1-menthyllactaat

59259-38-0

433

Jecfa

09.552

3-oxodecaanzuurglyceride

91052-69-6

914

10650

EFSA

09.553

3-oxododecaanzuurglyceride

91052-70-9

915

10651

EFSA

09.554

3-oxohexadecaanzuurglyceride

91052-71-0

917

10652

EFSA

09.555

3-oxohexaanzuurglyceride

91052-72-1

910

10653

EFSA

09.556

3-oxoöctaanzuurglyceride

91052-68-5

911

10654

EFSA

09.557

3-oxotetradecaanzuurglyceride

91052-73-2

916

10655

EFSA

09.558

dimethylmalonaat

108-59-8

11754

EFSA

09.559

hex-3(cis)-enyl-2-methylcrotonaat

67883-79-8

1277

EFSA

09.560

hex-3(cis)-enylanisaat

121432-33-5

EFSA

09.561

hex-3(cis)-enylantranilaat

65405-76-7

1538

10676

EFSA

▼M4

09.562

trans-3-hexenylformiaat

56922-80-6

EFSA

▼M2

09.563

hex-3(cis)-enylisobutyraat

41519-23-7

1275

11783

EFSA

09.564

hex-3(cis)-enylpropionaat

33467-74-2

1274

10683

EFSA

09.565

(3Z)-hexenyl-2-oxopropionaat

68133-76-6

1846

10684

EFSA

09.566

(3Z)-hexenyl-(E)-but-2-enoaat

65405-80-3

1276

EFSA

09.567

hex-(3Z)-enyldecanoaat

85554-69-4

EFSA

09.568

(3Z)-hexenyl-(E)-hexenoaat

53398-87-1

1279

minimaal 86 %; secundaire bestanddelen 6-7 % 3-hexenyl-3-hexenoaat en 4-5 % 1-hexenyl-2-hexenoaat

EFSA

09.569

hex-(3Z)-enyloctanoaat

61444-41-5

EFSA

09.570

(Z)-hex-3-enylsalicylaat

65405-77-8

10685

EFSA

09.571

(3Z)-hexenylvaleraat

35852-46-1

1278

10686

EFSA

09.572

hex-(4Z)-enylacetaat

42125-17-7