Home

Verordening (EU) nr. 333/2011 van de Raad van 31 maart 2011 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer bepaalde soorten metaalschroot niet langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad

Verordening (EU) nr. 333/2011 van de Raad van 31 maart 2011 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer bepaalde soorten metaalschroot niet langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen(1), en met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na voorlegging van de voorgestelde maatregelen aan het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uit een evaluatie van diverse afvalstromen blijkt dat de recyclingmarkten voor metaalschroot baat zouden hebben bij de opstelling van specifieke criteria die omschrijven wanneer uit afval verkregen metaalschroot niet langer als afval moet worden aangemerkt. Die criteria moeten een hoge mate van milieubescherming waarborgen. Zij moeten de indeling van metaalschroot als afval door derde landen onverlet laten.

 2. Uit verslagen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie is gebleken dat er een markt is voor en een vraag naar schroot van ijzer, staal en aluminium dat gebruikt kan worden als grondstof in staalfabrieken, gieterijen, aluminiumraffinaderijen en hersmelters voor de productie van metalen. Schroot van ijzer, staal en aluminium moet daarom voldoende zuiver zijn en voldoen aan de in de metaalproductie-industrie relevante normen of specificaties ten aanzien van schroot.

 3. De criteria die bepalen wanneer schroot van ijzer, staal en aluminium niet langer als afval aan te merken is, moeten ervoor zorgen dat ijzer-, staal- en aluminiumschroot, dat verkregen werd uit terugwinningsactiviteiten, voldoet aan de technische vereisten van de metaalproductie-industrie en aan bestaande productwetgeving en -normen en dat er al met al geen negatieve gevolgen zijn voor het milieu of de volksgezondheid. Uit verslagen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie is gebleken dat de voorgestelde criteria ten aanzien van afvalstoffen die als input worden gebruikt voor terugwinningsactiviteiten, ten aanzien van de relevante verwerkingsprocessen en -technieken en ten aanzien van het metaalschroot dat voortkomt uit de terugwinning, aan deze doelstellingen voldoen, aangezien zij moeten resulteren in de productie van schroot van ijzer, staal en aluminium, zonder gevaarlijke eigenschappen en voldoende vrij van niet-metallische verbindingen.

 4. Om de inachtneming van deze criteria te waarborgen, is het passend ervoor te zorgen dat informatie wordt verstrekt over metaalschroot dat niet langer als afval wordt aangemerkt, en dat er een kwaliteitsbeheersysteem wordt ingevoerd.

 5. Toetsing van de criteria kan noodzakelijk blijken wanneer bij monitoring van de marktontwikkelingen voor ijzer-, staal- en aluminiumschroot, nadelige effecten op de recyclingmarkten ijzer- en staalschroot en voor aluminiumschroot worden waargenomen, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van en de toegang tot dergelijk schroot.

 6. Om het voor marktpartijen mogelijk te maken zich aan te passen aan de criteria die bepalen wanneer metaalschroot niet langer afval is, is het passend een redelijke termijn te stellen alvorens deze verordening in werking treedt.

 7. Het bij artikel 39, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG ingestelde comité heeft geen advies uitgebracht over de in deze verordening vervatte maatregelen; de Commissie heeft bijgevolg een voorstel betreffende deze maatregelen ingediend bij de Raad en voorgelegd aan het Europees Parlement.

 8. Het Europees Parlement heeft geen bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde maatregelen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Doel

In deze verordening worden criteria vastgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer schroot van ijzer, staal en aluminium, inclusief schroot van aluminiumlegeringen, niet langer als afval wordt aangemerkt.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening zijn de in Richtlijn 2008/98/EG bepaalde definities van toepassing.

Daar bovenop zijn de volgende definities van toepassing:

a) „ijzer- en staalschroot” :
metaalschroot dat voornamelijk bestaat uit ijzer en staal;
b) „aluminiumschroot” :
metaalschroot dat voornamelijk bestaat uit aluminium en aluminiumlegeringen;
c) „houder” :
de natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van metaalschroot;
d) „producent” :
de houder die voor de eerste keer metaalschroot dat niet langer afval is, overdraagt aan een andere houder;
e) „importeur” :
een binnen de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die metaalschroot dat niet langer afval is, in het douanegebied van de Unie op de markt brengt;
f) „gekwalificeerd personeel” :
personeel dat door ervaring of opleiding gekwalificeerd is om de eigenschappen van metaalschroot te bewaken en te evalueren;
g) „visuele controle” :
de controle van metaalschroot die alle onderdelen van een zending omvat en waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke zintuigen of niet-gespecialiseerde apparatuur;
h) „zending” :
een partij metaalschroot die bestemd is voor levering van een producent aan een andere houder en die kan zijn ingesloten in hetzij één, hetzij meerdere vervoerseenheden, zoals containers.

Artikel 3 Criteria voor ijzer- en staalschroot

Schroot van ijzer en staal geldt niet langer als afval wanneer bij overdracht door de producent aan een andere houder aan alle hierna volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen voldoen aan de criteria van afdeling 2 van bijlage I;

 2. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen zijn verwerkt overeenkomstig de voorschriften van afdeling 3 van bijlage I;

 3. het uit terugwinning verkregen ijzer- en staalschroot voldoet aan de voorschriften van afdeling 1 van bijlage I;

 4. de producent heeft voldaan aan de voorschriften van de artikelen 5 en 6.

Artikel 4 Criteria voor aluminiumschroot

Aluminiumschroot, inclusief schroot van aluminiumlegeringen, geldt niet langer als afval wanneer bij overdracht door de producent aan een andere houder aan alle hierna volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen voldoen aan de voorwaarden van afdeling 2 van bijlage II;

 2. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen zijn verwerkt overeenkomstig de voorschriften van afdeling 3 van bijlage II;

 3. het uit terugwinning verkregen aluminiumschroot voldoet aan de voorschriften van afdeling 1 van bijlage II;

 4. de producent heeft voldaan aan de voorschriften van de artikelen 5 en 6.

Artikel 5 Conformiteitverklaring

Artikel 6 Kwaliteitsbewaking

Artikel 7 Inwerkingtreding

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III