Home

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen(1), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uit een evaluatie van diverse afvalstromen blijkt dat de recyclingmarkten voor kringloopglas baat zouden hebben bij de opstelling van specifieke criteria die omschrijven wanneer uit afval verkregen kringloopglas niet langer als afval moet worden aangemerkt. Die criteria moeten een hoge mate van milieubescherming waarborgen. Zij moeten de indeling van kringloopglas als afval door derde landen onverlet laten.

 2. Rapporten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie hebben het bestaan aangetoond van een markt voor en een vraag naar kringloopglas als grondstof in de glasfabricage-industrie. Kringloopglas moet daarom voldoende zuiver zijn en voldoen aan de ter zake in de glasfabricage-industrie geldende normen of specificaties.

 3. De criteria die bepalen wanneer kringloopglas niet langer als afval is aan te merken, moeten ervoor zorgen dat kringloopglas dat werd verkregen uit terugwinningsactiviteiten, voldoet aan de technische vereisten van de glasfabricage-industrie en aan bestaande productwetgeving en -normen en dat er al met al geen negatieve gevolgen zijn voor het milieu of de volksgezondheid. Uit verslagen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat de voorgestelde criteria ten aanzien van afvalstoffen die als input worden gebruikt voor terugwinningsactiviteiten, ten aanzien van de relevante verwerkingsprocessen en -technieken en ten aanzien van het kringloopglas dat voortkomt uit de terugwinning, aan deze doelstellingen voldoen, aangezien zij moeten resulteren in de productie van kringloopglas zonder gevaarlijke eigenschappen dat voldoende vrij is van andere componenten dan glas.

 4. Om de naleving van deze criteria te waarborgen, is het passend ervoor te zorgen dat informatie wordt verstrekt over kringloopglas dat niet langer als afval wordt aangemerkt, en dat er een beheersysteem wordt toegepast.

 5. Om het voor marktpartijen mogelijk te maken zich aan te passen aan de criteria die bepalen wanneer kringloopglas niet langer afval is, is het passend een redelijke termijn te stellen alvorens deze verordening van toepassing wordt.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Onderwerp

In deze verordening worden criteria vastgesteld die bepalen wanneer kringloopglas, bestemd voor de vervaardiging van glas en glazen voorwerpen door middel van omsmeltingsprocessen, niet langer afval is.

Artikel 2 Definities

In het kader van deze verordening zijn de definities van Richtlijn 2008/98/EG van toepassing.

Daarnaast zijn de volgende definities van toepassing:

  1.„kringloopglas”:
  glasscherven verkregen door terugwinning van glasafval;
  2.„houder”:
  de natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van kringloopglas;
  3.„producent”:
  de houder die voor de eerste keer kringloopglas dat niet langer afval is, overdraagt aan een andere houder;
  4.„importeur”:
  een binnen de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die kringloopglas dat niet langer afval is, in het douanegebied van de Unie binnenbrengt;
  5.„gekwalificeerd personeel”:
  personeel dat door ervaring of opleiding gekwalificeerd is om de eigenschappen van kringloopglas te bewaken en te evalueren;
  6.„visuele controle”:
  de controle van kringloopglas die alle onderdelen van een zending omvat en waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke zintuigen of niet-gespecialiseerde apparatuur;
  7.„zending”:
  een partij kringloopglas die bestemd is voor levering van een producent aan een andere houder en die kan zijn ingesloten in hetzij één, hetzij meerdere vervoerseenheden, zoals containers.

Artikel 3 Criteria voor kringloopglas

Kringloopglas geldt niet langer als afval wanneer bij overdracht door de producent aan een andere houder aan alle hierna volgende voorwaarden is voldaan:

 1. het door terugwinning verkregen kringloopglas voldoet aan de criteria van bijlage I, afdeling 1;

 2. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen voldoen aan de criteria van bijlage I, afdeling 2;

 3. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen zijn verwerkt overeenkomstig de voorschriften van bijlage I, afdeling 3;

 4. de producent heeft voldaan aan de voorschriften van de artikelen 4 en 5;

 5. het kringloopglas is bestemd voor de vervaardiging van glas of glazen voorwerpen door middel van omsmeltingsprocessen.

Artikel 4 Conformiteitsverklaring

1.

De producent of de importeur geeft voor elke zending kringloopglas een conformiteitsverklaring af overeenkomstig het in bijlage II opgenomen model.

2.

De producent of importeur draagt de conformiteitsverklaring over aan de volgende houder van de zending kringloopglas. De producent of importeur houdt een afschrift van de conformiteitsverklaring tot ten minste één jaar na de datum van afgifte in zijn bezit en stelt het op verzoek ter beschikking aan de bevoegde instanties.

3.

De conformiteitsverklaring mag in elektronische vorm zijn opgesteld.

Artikel 5 Beheersysteem

Artikel 6 Inwerkingtreding

BIJLAGE I

BIJLAGE II