Home

Verordening (EU) nr. 715/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

Verordening (EU) nr. 715/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen(1), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uit een evaluatie van diverse afvalstromen blijkt dat de recyclingmarkten voor koperschroot baat zouden hebben bij de opstelling van specifieke criteria die omschrijven wanneer uit afval verkregen koperschroot niet langer als afval moet worden aangemerkt. Die criteria moeten een hoge mate van milieubescherming waarborgen. Zij dienen de indeling van teruggewonnen koperschroot als afval door derde landen onverlet te laten.

 2. Rapporten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie hebben het bestaan aangetoond van een markt voor en een vraag naar koperschroot als grondstof in de non-ferrometaalproductie-industrie. Koperschroot moet daarom voldoende zuiver zijn en voldoen aan de ter zake in de non-ferrometaalproductie-industrie geldende normen of specificaties.

 3. De criteria die bepalen wanneer koperschroot niet langer als afval is aan te merken, moeten ervoor zorgen dat koperschroot dat werd verkregen uit terugwinningsactiviteiten, voldoet aan de technische vereisten van de non-ferrometaalproductie-industrie en aan bestaande productwetgeving en -normen en dat er al met al geen negatieve gevolgen zijn voor het milieu of de volksgezondheid. Uit rapporten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat de voorgestelde criteria ten aanzien van afvalstoffen die als input worden gebruikt voor terugwinningsactiviteiten, ten aanzien van de relevante verwerkingsprocessen en -technieken en ten aanzien van het koperschroot dat voortkomt uit de terugwinning, aan deze doelstellingen voldoen, aangezien zij moeten resulteren in de productie van koperschroot zonder gevaarlijke eigenschappen dat voldoende vrij is van niet-metallische verbindingen en van andere metalen dan koper.

 4. Om de naleving van deze criteria te waarborgen, is het passend ervoor te zorgen dat informatie wordt verstrekt over koperschroot dat niet langer als afval wordt aangemerkt, en dat er een beheersysteem wordt toegepast.

 5. Toetsing van de criteria kan noodzakelijk blijken wanneer bij monitoring van de marktontwikkelingen voor koperschroot nadelige effecten op de recyclingmarkten voor koperschroot worden waargenomen, vooral met betrekking tot de beschikbaarheid van en de toegang tot dergelijk schroot.

 6. Om het voor marktpartijen mogelijk te maken zich aan te passen aan de criteria die bepalen wanneer koperschroot niet langer afval is, is het passend een redelijke termijn vast te stellen alvorens deze verordening van toepassing wordt.

 7. Het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG ingestelde comité heeft geen advies uitgebracht over de in deze verordening vervatte maatregelen; de Commissie heeft bijgevolg een voorstel betreffende deze maatregelen ingediend bij de Raad en voorgelegd aan het Europees Parlement. De Raad heeft niet gehandeld binnen de periode van twee maanden als bepaald in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2), en de Commissie heeft het voorstel dan ook onverwijld bij het Europees Parlement ingediend. Het Europees Parlement heeft zich niet binnen vier maanden na bovenvermelde indiening tegen de maatregel verzet.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Onderwerp

In deze verordening worden criteria vastgesteld die bepalen wanneer koperschroot niet langer afval is.

Artikel 2 Definities

In het kader van deze verordening zijn de definities van Richtlijn 2008/98/EG van toepassing.

Daarnaast zijn de volgende definities van toepassing:

  1. „koperschroot” :
  metaalschroot dat voornamelijk bestaat uit koper en koperlegeringen;
  2. „houder” :
  de natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van koperschroot;
  3. „producent” :
  de houder die voor de eerste keer koperschroot dat niet langer afval is, overdraagt aan een andere houder;
  4. „importeur” :
  een binnen de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die koperschroot dat niet langer afval is, in het douanegebied van de Unie binnenbrengt;
  5. „gekwalificeerd personeel” :
  personeel dat door ervaring of opleiding gekwalificeerd is om de eigenschappen van koperschroot te bewaken en te evalueren;
  6. „visuele controle” :
  de controle van koperschroot die alle onderdelen van een zending omvat en waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke zintuigen of niet-gespecialiseerde apparatuur;
  7. „zending” :
  een partij koperschroot die bestemd is voor levering van een producent aan een andere houder en die kan zijn ingesloten in hetzij één, hetzij meerdere vervoerseenheden, zoals containers.

Artikel 3 Criteria voor koperschroot

Koperschroot geldt niet langer als afval wanneer bij overdracht door de producent aan een andere houder aan alle hierna volgende voorwaarden is voldaan:

 1. het door terugwinning verkregen koperschroot voldoet aan de criteria van bijlage I, afdeling 1;

 2. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen voldoen aan de criteria van bijlage I, afdeling 2;

 3. de als input voor terugwinning gebruikte afvalstoffen zijn verwerkt overeenkomstig de criteria van bijlage I, afdeling 3;

 4. de producent heeft voldaan aan de voorschriften van de artikelen 4 en 5.

Artikel 4 Conformiteitsverklaring

1.

De producent of de importeur geeft voor elke zending koperschroot een conformiteitsverklaring af overeenkomstig het in bijlage II opgenomen model.

2.

De producent of importeur draagt de conformiteitsverklaring over aan de volgende houder van de zending koperschroot. De producent of importeur houdt een afschrift van de conformiteitsverklaring tot ten minste één jaar na de datum van afgifte in zijn bezit en stelt het op verzoek ter beschikking aan de bevoegde instanties.

3.

De conformiteitsverklaring mag in elektronische vorm zijn opgesteld.

Artikel 5 Beheersysteem

Artikel 6 Inwerkingtreding

BIJLAGE I

BIJLAGE II