Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1105 van de Commissie van 12 juni 2017 tot vaststelling van de formulieren als bedoeld in Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1105 van de Commissie van 12 juni 2017 tot vaststelling van de formulieren als bedoeld in Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures(1), en met name artikel 88,

Na raadpleging van het bij artikel 89, lid 1, van Verordening (EG) 2015/848 ingestelde comité,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Om uniforme voorwaarden voor de toepassing van Verordening (EU) 2015/848 te garanderen, moeten diverse formulieren worden vastgesteld.

 2. Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hebben Ierland en het Verenigd Koninkrijk deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) 2015/848. Bijgevolg nemen Ierland en het Verenigd Koninkrijk deel aan de vaststelling van deze verordening.

 3. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft Denemarken niet deelgenomen aan de vaststelling van Verordening (EU) 2015/848. Bijgevolg neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Het in artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor kennisgeving van de opening van een insolventieprocedure aan buitenlandse schuldeisers is vastgesteld in bijlage I bij deze verordening.

2.

Het in artikel 55, lid 1, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor de indiening van schuldvorderingen door buitenlandse schuldeisers is vastgesteld in bijlage II bij deze verordening.

3.

Het in artikel 64, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor indiening van bezwaren in het kader van groepscoördinatieprocedures door voor leden van de groep aangewezen insolventiefunctionarissen is vastgesteld in bijlage III bij deze verordening.

4.

Het in artikel 27, lid 4, van Verordening (EU) 2015/848 bedoelde standaardformulier voor de elektronische indiening van individuele verzoeken om gegevens via het Europese e-justitieportaal is vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE I

  BG
  Съобщение за производство по несъстоятелност
  ES
  Anuncio de procedimiento de insolvencia
  CS
  Oznámení o insolvenčním řízení
  DA
  Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
  DE
  Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
  EN
  Notice of insolvency proceedings
  ET
  Maksejõuetusmenetluse teatis
  EL
  Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
  FR
  Note concernant la procédure d'insolvabilité
  GA
  Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
  HR
  Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
  IT
  Avviso di procedura d'insolvenza
  LV
  Paziņojums par maksātnespējas procedūru
  LT
  Pranešimas apie nemokumo bylą
  HU
  Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
  MT
  Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
  NL
  Kennisgeving van insolventieprocedure
  PL
  Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
  PT
  Aviso sobre processo de insolvência
  RO
  Notificare privind procedura de insolvență
  SK
  Oznam o insolvenčnom konaní
  SL
  Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
  FI
  Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
  SV
  Underrättelse om insolvensförfaranden

(Artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19))

L_2017160NL.01000401.png

L_2017160NL.01000501.png

L_2017160NL.01000601.png

L_2017160NL.01000701.png

L_2017160NL.01000801.png

L_2017160NL.01000901.png

L_2017160NL.01001001.png

L_2017160NL.01001101.png

L_2017160NL.01001201.png

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV