Home

Besluit (GBVB) 2024/882 van de Raad van 18 maart 2024 tot wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

Besluit (GBVB) 2024/882 van de Raad van 18 maart 2024 tot wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 26 april 2010 Besluit 2010/231/GBVB(1) vastgesteld.

 2. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) heeft op 1 december 2023 Resolutie 2713 (2023) aangenomen. Bij die resolutie wordt een algemeen en volledig embargo ingesteld op alle leveringen van wapens en militaire uitrusting aan Al-Shabaab in Somalië. Bij Resolutie 2713 (2023) van de VN-Veiligheidsraad is ook een verplichting ingesteld voor alle staten, ter voorkoming dat Al-Shabaab en andere actoren die de vrede en veiligheid in Somalië en de regio willen ondermijnen, wapens en munitie verkrijgen, om de nodige maatregelen te nemen zodat er geen wapens, munitie en militaire uitrusting aan Somalië worden geleverd, waaronder een verbod op de financiering van alle aankopen en leveringen van wapens, munitie en militaire uitrusting; er is tevens bepaald dat die maatregelen niet van toepassing zijn op de leveringen aan de regering van de Federale Republiek Somalië, het Somalische nationale leger, het nationale inlichtingen- en veiligheidsbureau, de Somalische nationale politie of aan de Somalische gevangenbewaarders.

 3. Tevens heeft op 1 december 2023 de VN-Veiligheidsraad Resolutie 2714 (2023) aangenomen, waarbij het voormalig bij Resolutie 733 (1992) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde wapenembargo tegen de Federale Republiek Somalië wordt opgeheven.

 4. Besluit 2010/231/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

 5. Er is verdere actie van de Unie nodig om bepaalde in dit besluit vastgestelde maatregelen uit te voeren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/231/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. De titel wordt vervangen door:

  “Besluit 2010/231/GBVB van de Raad van 26 april 2010 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Somalië”.

 2. Artikel 1 wordt vervangen door:

  1.

  De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van wapentuig en aanverwant materieel van alle soorten, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting, en onderdelen daarvoor, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, ongeacht de vraag of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen, is verboden.

  2.

  De rechtstreekse of onrechtstreekse verstrekking aan Somalië van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, waaronder met name technische opleiding en bijstand in samenhang met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van de in lid 1 genoemde goederen door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, is verboden.

  3.

  De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

  1. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de regering van de Federale Republiek Somalië, het Somalische nationale leger, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Somalische nationale politie of de Somalische gevangenbewaarders, of

  2. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en aanverwant materieel van alle soorten, en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand, of opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de federale lidstaten en regionale overheden van Somalië of aan gemachtigde particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn. Voor leveringen van de in de bijlagen II en III vermelde goederen en de verstrekking van technisch advies, financiële of andere bijstand, of opleiding in verband met militaire activiteiten, is desbetreffende goedkeuring of kennisgeving vereist, en wel als volgt:

   1. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage II, aan de federale lidstaten en regionale overheden van Somalië of aan gemachtigde particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn om internationale en handelsgebouwen en het betreffende personeel in Somalië te beveiligen, kan worden uitgevoerd indien het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad uit hoofde van Resolutie 2713 (2023) betreffende Al-Shabaab (het “Sanctiecomité”) binnen vijf werkdagen na ontvangst van een kennisgeving van de regering van de Federale Republiek Somalië geen negatief besluit heeft genomen;

   2. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage III, aan de federale lidstaten en regionale overheden van Somalië of aan gemachtigde particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn om internationale en handelsgebouwen en het betreffende personeel in Somalië te beveiligen, moet, louter ter informatie, ten minste vijf werkdagen van tevoren door de regering van de Federale Republiek Somalië aan het Sanctiecomité ter kennis worden gebracht;

  3. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, of het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand, of opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door personeel van de Verenigde Naties, met inbegrip van de bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Somalië (UNSOM) en het ondersteuningsbureau van de VN in Somalië (UNSOS);

  4. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig of alle soorten aanverwant materieel, of het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door de overgangsmissie van de Afrikaanse Unie in Somalië (ATMIS), de landen die haar troepen en politie-eenheden leveren, en haar strategische partners, die uitsluitend optreden op basis van het meest recente strategisch concept van de Afrikaanse Unie (AU), en in samenwerking en samenspraak met ATMIS;

  5. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig of alle soorten aanverwant materieel, of het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door: de Europese Unie voor opleidings- en ondersteuningsactiviteiten, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland of de Verenigde Staten van Amerika, alsmede alle andere staatstroepen die een overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten of een memorandum van overeenstemming met de regering van de Federale Republiek Somalië hebben, mits zij, louter ter informatie, het Sanctiecomité van dergelijke overeenkomsten in kennis stellen;

  6. het leveren, verkopen of overdragen van beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media, particuliere beveiligingscontractanten, medewerkers van humanitaire organisaties of ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Somalië worden uitgevoerd;

  7. het leveren, verkopen of overdragen van niet-dodelijke militaire uitrusting, uitsluitend voor humanitair gebruik of ter bescherming, door de lidstaten of door internationale, regionale of subregionale organisaties;

  8. het binnenvaren van Somalische havens voor een tijdelijk bezoek door vaartuigen die wapens of militaire uitrusting voor defensieve doeleinden vervoeren, mits deze goederen te allen tijde aan boord van die vaartuigen blijven.

  4.

  Het is verboden wapentuig dat of militaire uitrusting die overeenkomstig artikel 1, lid 3, punten a), b), c), d) of e), is verkocht of geleverd, te leveren, door te verkopen, over te dragen of voor gebruik beschikbaar te stellen aan personen of entiteiten die niet in dienst zijn van de ontvanger waaraan deze oorspronkelijk zijn verkocht of geleverd, of aan de verkopende of leverende lidstaat of de internationale, regionale of subregionale organisatie.”

  .

 3. In artikel 1 quater worden de leden 3 en 4 vervangen door:

  “3.

  De lidstaten stellen het Sanctiecomité, en ter informatie ook de regering van de Federale Republiek Somalië, binnen 15 werkdagen na de verkoop, levering of overdracht van goederen als bedoeld in lid 2, hiervan in kennis. De kennisgevingen bevatten alle relevante informatie, met inbegrip van het gebruiksdoel van de goederen, de eindgebruiker, de technische specificaties, de hoeveelheid van de te verzenden goederen en de opslagplaats van bestemming. Zij zorgen ervoor dat de regering van de Federale Republiek Somalië en de federale lidstaten van Somalië de geschikte financiële en technische bijstand krijgen om te voorzien in passende waarborgen voor de opslag en de verdeling van dergelijke materialen.

  4.

  De lidstaten bevorderen de waakzaamheid van onder hun rechtsgebied vallende natuurlijke en rechtspersonen ten aanzien van de rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van precursoren voor explosieven of van explosieve stoffen die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven, en die andere goederen zijn dan de in de bijlagen IV en V bij dit besluit vermelde goederen. De lidstaten houden registers bij van bij hen bekende transacties in verband met verdachte aankopen van — of informatieverzoeken over — deze andere goederen door natuurlijke of rechtspersonen in Somalië, en delen deze informatie met de federale regering van Somalië, het Sanctiecomité en het deskundigenpanel uit hoofde van Resolutie 2713 (2023).”

  .

 4. De bijlagen II tot en met V bij Besluit 2010/231/GBVB worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

“Artikel 1

Besluit 2010/231/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. De titel wordt vervangen door:

  “Besluit 2010/231/GBVB van de Raad van 26 april 2010 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Somalië”.

 2. Artikel 1 wordt vervangen door:

  1.

  De rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van wapentuig en aanverwant materieel van alle soorten, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting, en onderdelen daarvoor, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, ongeacht de vraag of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen, is verboden.

  2.

  De rechtstreekse of onrechtstreekse verstrekking aan Somalië van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, waaronder met name technische opleiding en bijstand in samenhang met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van de in lid 1 genoemde goederen door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, is verboden.

  3.

  De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

  1. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de regering van de Federale Republiek Somalië, het Somalische nationale leger, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Somalische nationale politie of de Somalische gevangenbewaarders, of

  2. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en aanverwant materieel van alle soorten, en het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand, of opleiding in verband met militaire activiteiten, aan de federale lidstaten en regionale overheden van Somalië of aan gemachtigde particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn. Voor leveringen van de in de bijlagen II en III vermelde goederen en de verstrekking van technisch advies, financiële of andere bijstand, of opleiding in verband met militaire activiteiten, is desbetreffende goedkeuring of kennisgeving vereist, en wel als volgt:

   1. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage II, aan de federale lidstaten en regionale overheden van Somalië of aan gemachtigde particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn om internationale en handelsgebouwen en het betreffende personeel in Somalië te beveiligen, kan worden uitgevoerd indien het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad uit hoofde van Resolutie 2713 (2023) betreffende Al-Shabaab (het “Sanctiecomité”) binnen vijf werkdagen na ontvangst van een kennisgeving van de regering van de Federale Republiek Somalië geen negatief besluit heeft genomen;

   2. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel zoals vermeld in bijlage III, aan de federale lidstaten en regionale overheden van Somalië of aan gemachtigde particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn om internationale en handelsgebouwen en het betreffende personeel in Somalië te beveiligen, moet, louter ter informatie, ten minste vijf werkdagen van tevoren door de regering van de Federale Republiek Somalië aan het Sanctiecomité ter kennis worden gebracht;

  3. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, of het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand, of opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door personeel van de Verenigde Naties, met inbegrip van de bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Somalië (UNSOM) en het ondersteuningsbureau van de VN in Somalië (UNSOS);

  4. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig of alle soorten aanverwant materieel, of het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door de overgangsmissie van de Afrikaanse Unie in Somalië (ATMIS), de landen die haar troepen en politie-eenheden leveren, en haar strategische partners, die uitsluitend optreden op basis van het meest recente strategisch concept van de Afrikaanse Unie (AU), en in samenwerking en samenspraak met ATMIS;

  5. het leveren, verkopen of overdragen van wapentuig of alle soorten aanverwant materieel, of het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van technisch advies, financiële of andere bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van of voor gebruik door: de Europese Unie voor opleidings- en ondersteuningsactiviteiten, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland of de Verenigde Staten van Amerika, alsmede alle andere staatstroepen die een overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten of een memorandum van overeenstemming met de regering van de Federale Republiek Somalië hebben, mits zij, louter ter informatie, het Sanctiecomité van dergelijke overeenkomsten in kennis stellen;

  6. het leveren, verkopen of overdragen van beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media, particuliere beveiligingscontractanten, medewerkers van humanitaire organisaties of ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Somalië worden uitgevoerd;

  7. het leveren, verkopen of overdragen van niet-dodelijke militaire uitrusting, uitsluitend voor humanitair gebruik of ter bescherming, door de lidstaten of door internationale, regionale of subregionale organisaties;

  8. het binnenvaren van Somalische havens voor een tijdelijk bezoek door vaartuigen die wapens of militaire uitrusting voor defensieve doeleinden vervoeren, mits deze goederen te allen tijde aan boord van die vaartuigen blijven.

  4.

  Het is verboden wapentuig dat of militaire uitrusting die overeenkomstig artikel 1, lid 3, punten a), b), c), d) of e), is verkocht of geleverd, te leveren, door te verkopen, over te dragen of voor gebruik beschikbaar te stellen aan personen of entiteiten die niet in dienst zijn van de ontvanger waaraan deze oorspronkelijk zijn verkocht of geleverd, of aan de verkopende of leverende lidstaat of de internationale, regionale of subregionale organisatie.”

  .

 3. In artikel 1 quater worden de leden 3 en 4 vervangen door:

  “3.

  De lidstaten stellen het Sanctiecomité, en ter informatie ook de regering van de Federale Republiek Somalië, binnen 15 werkdagen na de verkoop, levering of overdracht van goederen als bedoeld in lid 2, hiervan in kennis. De kennisgevingen bevatten alle relevante informatie, met inbegrip van het gebruiksdoel van de goederen, de eindgebruiker, de technische specificaties, de hoeveelheid van de te verzenden goederen en de opslagplaats van bestemming. Zij zorgen ervoor dat de regering van de Federale Republiek Somalië en de federale lidstaten van Somalië de geschikte financiële en technische bijstand krijgen om te voorzien in passende waarborgen voor de opslag en de verdeling van dergelijke materialen.

  4.

  De lidstaten bevorderen de waakzaamheid van onder hun rechtsgebied vallende natuurlijke en rechtspersonen ten aanzien van de rechtstreekse of onrechtstreekse levering, verkoop of overdracht aan Somalië van precursoren voor explosieven of van explosieve stoffen die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven, en die andere goederen zijn dan de in de bijlagen IV en V bij dit besluit vermelde goederen. De lidstaten houden registers bij van bij hen bekende transacties in verband met verdachte aankopen van — of informatieverzoeken over — deze andere goederen door natuurlijke of rechtspersonen in Somalië, en delen deze informatie met de federale regering van Somalië, het Sanctiecomité en het deskundigenpanel uit hoofde van Resolutie 2713 (2023).”

  .

 4. De bijlagen II tot en met V bij Besluit 2010/231/GBVB worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles

BIJLAGE

BIJLAGE IILijst van de in artikel 1, lid 3, punt b), i), bedoelde goederen

BIJLAGE IIILijst van de in artikel 1, lid 3, punt b), ii), bedoelde goederen

BIJLAGE IVLijst van de in artikel 1 quater, lid 1, bedoelde goederen

BIJLAGE VLijst van de in artikel 1 quater, lid 2, bedoelde goederen