Home

Besluit (GBVB) 2024/951 van de Raad van 22 maart 2024 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/1999 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

Besluit (GBVB) 2024/951 van de Raad van 22 maart 2024 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/1999 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit (GBVB) 2020/1999 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten(1), en met name artikel 5, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 7 december 2020 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2020/1999 vastgesteld.

 2. Op 8 december 2020 benadrukten de Unie en haar lidstaten in de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Europese Unie inzake de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten nog eens dat zij sterk hechten aan bevordering en bescherming van de mensenrechten in de hele wereld. Met de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten benadrukt de Unie dat zij vastbesloten is een grotere rol op zich te nemen bij de aanpak van ernstige mensenrechtenschendingen wereldwijd. Het daadwerkelijk genot van de mensenrechten door iedereen is een strategisch doel van de Unie. Eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten is een fundamentele waarde van de Unie en van haar gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

 3. De Unie is uiterst bezorgd over de aanhoudende verslechtering van de mensenrechtensituatie in Rusland. De illegale, ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de binnenlandse repressie in Rusland verder versneld. De vrijheid van mening en meningsuiting en de mediavrijheid zijn drastisch ingeperkt en er is oorlogscensuur ingevoerd.

 4. De Unie veroordeelt nog steeds met kracht de drastische toename van de restrictieve wetgeving tegen, en de systematische onderdrukking van, het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers, evenals de voortdurende onderdrukking van onafhankelijke media, individuele journalisten en mediawerkers, leden van de politieke oppositie en andere kritische stemmen die in heel Rusland en daarbuiten actief zijn.

 5. Op 19 februari 2024 heeft de Unie in de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, namens de Europese Unie, over de dood van Alexei Navalny uiting gegeven aan haar verontwaardiging over zijn dood en heeft zij eraan herinnerd dat zij zijn vergiftiging en de politiek gemotiveerde maatregelen die tegen hem zijn genomen, waaronder zijn opsluiting en mishandeling in het gevangenisstelsel, herhaaldelijk heeft veroordeeld. In de verklaring werd benadrukt dat de Unie alles in het werk zal stellen om Ruslands politieke leiders en autoriteiten ter verantwoording te roepen voor zijn dood en dat zij verdere sancties zal opleggen.

 6. De Unie herhaalt haar oproep aan Rusland om alle personen die wegens politiek gemotiveerde beschuldigingen gevangen zitten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

 7. In dat verband moeten 33 personen en 2 entiteiten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2020/1999 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen.

 8. Besluit (GBVB) 2020/1999 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2020/1999 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

H. Lahbib

BIJLAGE

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2020/1999 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen onder afdeling “A. Natuurlijke personen”:

  Namen (Transliteratie naar Latijns schrift)

  Namen

  Identificatiegegevens

  Motivering voor plaatsing op de lijst

  Datum van plaatsing op de lijst

  “73.

  Yuri KONOVEEV

  Юрий КОНОВЕЕВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): hoofd van het detachement SUS en de “PKT” in de strafkolonie IK-3

  Geboortedatum: 7.5.1987

  Geboorteplaats: Rivne, voormalige USSR (nu Oekraïne)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Yuri Konoveev is het hoofd van het detachement SUS en de PKT-cellen (ook bekend als hoofd van het departement educatieve arbeid) in de strafkolonie IK-3, waar hij ten minste sinds 2019 werkzaam is. Alexei Navalny werd van 25 december 2023 tot zijn dood op 16 februari 2024 onder zijn gezag geplaatst.

  In die functie hield Konoveev toezicht op de afdelingen die verantwoordelijk waren voor de mishandeling van Alexei Navalny en had hij ten minste eenmaal per maand rechtstreeks contact met hem. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor strafcellen zorgde hij ervoor dat Navalny een regime met zo veel mogelijk fysieke isolatie opgelegd kreeg. In zijn rol als toezichthouder op de (re-)educatie van gedetineerden was hij verantwoordelijk voor het ondersteunen van een systeem dat was gebaseerd op het breken van de wil van de gedetineerden, het creëren van een gevoel van totale hopeloosheid en onmenselijke leefomstandigheden. Getuigen verklaarden dat in het kader van de educatieve arbeid van gedetineerden mensenrechtenschendingen plaatsvonden en dat foltering rechtstreeks werd voorgeschreven in de operationele documenten van de afdelingen. Yuri Konoveev was ook verantwoordelijk voor de onderzoekstests en de gymnastiekruimte waar Alexei Navalny ziek zou zijn geworden. De strafkolonie IK-3 staat bekend om het uitoefenen van fysieke en psychologische druk, het plaatsen van gevangenen in volledige isolatie en het folteren van en gebruiken van geweld tegen gevangenen.

  Konoveev is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  74.

  Alexei Vassilyevich LISYUK

  ook bekend als

  Alexei Vassilyevich LYSYUK

  Алексей Васильевич ЛИСЮК

  (Russische spelling)

  Functie(s): arts algemene hygiëne; hoofd van de medische eenheid in de strafkolonie IK-3

  Geboortedatum: 1984

  Geboorteplaats: Oessoerijsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Alexei Lisyuk is arts algemene hygiëne en is ten minste sinds augustus 2023 hoofd van de medische eenheid van de strafkolonie IK-3.

  In die functie was Lisyuk verantwoordelijk voor de gezondheid van Alexei Navalny van 25 december 2023 tot diens dood op 16 februari 2024. Lisyuk heeft de erbarmelijke detentie- en gezondheidsomstandigheden waarin Navalny verkeerde genegeerd, heeft er niet voor gezorgd dat zijn eenheid over voldoende reanimatiecapaciteit beschikte en heeft na Navalny’s instorting op 16 februari 2024 niet de opdracht gegeven om hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vervoeren.

  De strafkolonie IK-3 staat bekend om het uitoefenen van fysieke en psychologische druk, het plaatsen van gevangenen in volledige isolatie, het folteren van en gebruiken van geweld tegen gevangenen, en de slechte kwaliteit van medische diensten.

  Lisyuk is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

  22.3.2024

  75.

  Wadim Konstantinowitsch KALININ

  Вадим Kонстантинович КАЛИНИН (Russische spelling)

  Functie(s): hoofd van strafkolonie IK-3

  Geboortedatum: 7.3.1973

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Wadim Konstantinowitsch Kalinin is het hoofd van de strafkolonie IK-3.

  Volgens de organisatiestructuur van de strafkolonie IK-3 bekleedt hij officieel een belangrijke leidinggevende post binnen de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) en in zijn bestuurlijke rol is hij rechtstreeks belast met uitvoeringsbesluiten en bijgevolg verantwoordelijk voor de algemene detentieomstandigheden in de strafkolonie IK-3. De strafkolonie IK-3, algemeen bekend als “Polar Wolf”, is waar de gevangen oppositieleider Alexei Navalny onder onbekende omstandigheden overleed. Tijdens zijn gevangenschap in de strafkolonie IK-3 werd fysiek geweld, zoals foltering, gebruikt en werd hem in de winter warm water en passende kleding onthouden, alsook medische hulp en voedsel en water.

  Wadim Konstantinowitsch Kalinin is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  76.

  Sergey Nikolaevich KORZHOV

  Сергей Николаевич КОРЖОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Sergey Nikolaevich Korzhov is adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3.

  Volgens de organisatiestructuur van de strafkolonie IK-3 bekleedt hij officieel een belangrijke leidinggevende post binnen de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) en in zijn bestuurlijke rol is hij rechtstreeks belast met uitvoeringsbesluiten en bijgevolg verantwoordelijk voor de algemene detentieomstandigheden in de strafkolonie IK-3. De strafkolonie IK-3, algemeen bekend als “Polar Wolf”, is waar de gevangen oppositieleider Alexei Navalny onder onbekende omstandigheden overleed. Tijdens zijn gevangenschap in de strafkolonie IK-3 werd fysiek geweld, zoals foltering, gebruikt en werd hem in de winter warm water en passende kleding onthouden, alsook medische hulp en voedsel en water.

  Sergey Nikolaevich Korzhov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  77.

  Vasily Alexandrovich VYDRIN

  Василий Александрович ВЫДРИН

  (Russische spelling)

  Functie(s): adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Vasily Alexandrovich Vydrin is adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3.

  Volgens de organisatiestructuur van de strafkolonie IK-3 bekleedt hij officieel een belangrijke leidinggevende post binnen de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) en in zijn bestuurlijke rol is hij rechtstreeks belast met uitvoeringsbesluiten en bijgevolg verantwoordelijk voor de algemene detentieomstandigheden in de strafkolonie IK-3. De strafkolonie IK-3, algemeen bekend als “Polar Wolf”, is waar de gevangen oppositieleider Alexei Navalny onder onbekende omstandigheden overleed. In de strafkolonie IK-3 wordt fysiek geweld, zoals foltering, gebruikt en worden gedetineerden in de winter warm water en passende kleding onthouden, alsook medische hulp en voedsel en water.

  Vasily Alexandrovich Vydrin is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  78.

  Vladimir Ivanovich PILIPCHIK

  Владимир Иванович ПИЛИПЧИК (Russische spelling)

  Functie(s): adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Vladimir Ivanovich Pilipchik is adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3.

  Volgens de organisatiestructuur van de strafkolonie IK-3 bekleedt hij officieel een belangrijke leidinggevende post binnen de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) en in zijn bestuurlijke rol is hij rechtstreeks belast met uitvoeringsbesluiten en bijgevolg verantwoordelijk voor de algemene detentieomstandigheden in de strafkolonie IK-3. De strafkolonie IK-3, algemeen bekend als “Polar Wolf”, is waar de gevangen oppositieleider Alexei Navalny onder onbekende omstandigheden overleed. Tijdens zijn gevangenschap in de strafkolonie IK-3 werd fysiek geweld, zoals foltering, gebruikt en werd hem in de winter warm water en passende kleding onthouden, alsook medische hulp en voedsel en water.

  Vladimir Ivanovich Pilipchik is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  79.

  Alexander Vladimirovich GOLYAKOV

  Александр Владимирович ГОЛЯКОВ (Russische spelling)

  Functie(s): adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Alexander Vladimirovich Golyakov is adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3.

  Volgens de organisatiestructuur van de strafkolonie IK-3 bekleedt hij officieel een belangrijke leidinggevende post binnen de Russische Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) en in zijn bestuurlijke rol is hij rechtstreeks belast met uitvoeringsbesluiten en bijgevolg verantwoordelijk voor de algemene detentieomstandigheden in de strafkolonie IK-3. De strafkolonie IK-3, algemeen bekend als “Polar Wolf”, is waar de gevangen oppositieleider Alexei Navalny onder onbekende omstandigheden overleed. Tijdens zijn gevangenschap in de strafkolonie IK-3 werd fysiek geweld, zoals foltering, gebruikt en werd hem in de winter warm water en passende kleding onthouden, alsook medische hulp en voedsel en water.

  Alexander Vladimirovich Golyakov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  80.

  Alexander Valerievich OBRAZTSOV

  Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Alexander Valerievich Obraztsov is adjunct-hoofd van de strafkolonie IK-3.

  In die functie is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de gevangenisomstandigheden in de strafkolonie IK-3. De strafkolonie IK-3, algemeen bekend als “Polar Wolf”, is waar de gevangen oppositieleider Alexei Navalny onder onbekende omstandigheden overleed. Tijdens zijn gevangenschap in de strafkolonie IK-3 werd fysiek geweld, zoals foltering, gebruikt en werd hem in de winter warm water en passende kleding onthouden, alsook medische hulp en voedsel en water.

  Alexander Valerievich Obraztsov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  81.

  Igor Borisovich RAKITIN

  Игорь Борисович РАКИТИН

  (Russische spelling)

  Functie(s): directeur van de Federale Penitentiaire Dienst voor de Jamal-Nenetsische autonome okroeg

  Geboortedatum: 5.10.1973

  Geboorteplaats: oblast Tjoemen, voormalige USSR(nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Fiscaal identificatienummer: 100602094834

  Igor Borisovich Rakitin is sinds 28 juli 2020 directeur van de Federale Penitentiaire Dienst voor de Jamal-Nenetsische autonome okroeg van de Russische Federatie.

  Onder zijn bevel is een wijdverbreid en systematisch patroon van foltering ingesteld in penitentiaire kolonies in de Jamal-Nenetsische autonome okroeg. Onder zijn bevel hebben praktijken van foltering plaatsgevonden in de strafkolonies IK-3 “Polar Wolf” en IK-8 “Polar Bear”. Dat patroon omvat onthouding van medische zorg, afranselingen, lange perioden van eenzame opsluiting, onthouding van voedsel en injectie met onbekende stoffen.

  Als directeur van de Federale Penitentiaire Dienst voor de Jamal-Nenetsische autonome okroeg is Igor Borisovich Rakitin verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  82.

  Valeriy Gennadyevich BOYARINEV

  Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): eerste adjunct-directeur van de Federale Penitentiaire Dienst van de Russische Federatie

  Rang: generaal-majoor

  Nationaliteit: Russisch

  Geboortedatum: 2.9.1970

  Geboorteplaats: Berjozovski, kraj Krasnojarsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Geslacht: mannelijk

  Fiscaal identificatienummer: 190113308460

  Valeriy Gennadyevich Boyarinev is sinds 4 juli 2022 de eerste adjunct-directeur van de Federale Penitentiaire Dienst van de Russische Federatie. Hij werd benoemd bij decreet van de president van de Russische Federatie.

  Onder zijn bevel is een wijdverbreid en systematisch patroon van foltering ingesteld in de Russische penitentiaire kolonies, waaronder de gevangeniskolonie waar Alexei Navalny werd vastgehouden. Dat patroon omvat onthouding van medische zorg, afranselingen, lange perioden van eenzame opsluiting, onthouding van voedsel en injectie met onbekende stoffen.

  Als eerste adjunct-directeur gaf Valeriy Gennadyevich Boyarinev persoonlijk de opdracht om de hoeveelheid voedsel te beperken die Navalny tijdens zijn verblijf in strafkolonie IK-6 in de oblast Vladimirskaya mocht kopen.

  Drie dagen na de dood van Navalny in een penitentiaire kolonie onder zijn toezicht werd Boyarinev bij presidentieel decreet bevorderd tot generaal-majoor van de interne dienst.

  Valeriy Gennadyevich Boyarinev is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  83.

  Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV

  Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): Gouverneur van de Jamal-Nenetsische autonome okroeg

  Nationaliteit: Russisch

  Geboortedatum: 17.2.1988

  Geboorteplaats: oblast Tjoemen, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Geslacht: mannelijk

  Fiscaal identificatienummer: 720414941639

  Dmitriy Andreevich Artyukhov is sinds 29 mei 2018 gouverneur van de Jamal-Nenetsische autonome okroeg van de Russische Federatie.

  Onder zijn regering is een wijdverbreid en systematisch patroon van foltering gedocumenteerd in penitentiaire kolonies, waaronder de kolonie waar Alexei Navalny werd vastgehouden, in de hele okroeg. Dat patroon omvat onthouding van medische zorg, afranselingen, lange perioden van eenzame opsluiting, onthouding van voedsel en injectie met onbekende stoffen.

  Uit de ontmoetingen tussen Dmitriy Andreevich Artyukhov en het hoofd van het penitentiaire stelsel blijkt dat de regionale overheid op de hoogte is van die praktijken en ze gedoogt, en dat ze nauw samenwerkt met de penitentiaire dienst.

  Als gouverneur van de Jamal-Nenetsische autonome okroeg heeft Dmitriy Andreevich Artyukhov steun verleend aan en is hij betrokken geweest bij ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  84.

  Kirill Sergeevich NIKIFOROV

  Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van de stad Kovrov

  Geboortedatum: 14.3.1992

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Kirill Sergeevich Nikiforov is rechter bij de rechtbank van de stad Kovrov, die de rechtszaak van oppositieleider Alexei Navalny tegen IK-6, bedoeld om zijn overbrenging naar een strafcel voor 12 dagen aan te vechten, heeft verworpen. In IK-6 werd Alexei Navalny door beambten regelmatig in een strafcel geplaatst wegens vermeende lichte inbreuken. Daardoor heeft hij maanden in isolatie doorgebracht, wat tot een aanzienlijke verslechtering van zijn gezondheid heeft geleid.

  Als rechter bij de rechtbank van de stad Kovrov is Nikiforov bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder willekeurige detentie, foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, en voor de schending van de vrijheid van mening en meningsuiting, hetgeen aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als omschreven in artikel 21 VEU.

  22.3.2024

  85.

  Andrey Aleksandrovich SUVOROV

  Андрей Александрович СУВОРОВ (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van de stad Moskou

  Geboortedatum: 2.3.1980

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Andrey Aleksandrovich Suvorov is rechter bij de rechtbank van Moskou, die Alexei Navalny in 2023 veroordeelde tot 19 jaar in een kolonie met een speciaal regime, onder onmenselijke omstandigheden die tot een ernstige verslechtering van Navalny’s gezondheid hebben geleid.

  Als rechter bij de rechtbank van de stad Moskou is Suvorov bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder willekeurige detentie, foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, en voor de schending van de vrijheid van mening en meningsuiting, hetgeen aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als omschreven in artikel 21 VEU.

  22.3.2024

  86.

  Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV

  Александр Александрович МУХАНОВ (Russische spelling)

  Functie(s): directeur van IK-2

  Geboortedatum: 7.12.1984

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov is de directeur van strafkolonie nr. 2 (IK-2), waar Alexei Navalny werd vastgehouden van maart 2021 tot juni 2022.

  IK-2 staat bekend om de slechte detentieomstandigheden. Navalny, die kort voordien was vergiftigd, kreeg in die kolonie geen toegang tot civiele artsen, hoewel zijn gezondheid in gevaar was.

  In die functie is Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, met name foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  87.

  Roman Alexandrovitch VIDYUKOV

  Роман Александрович ВИДЮКОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): onderzoeker bij de nationale onderzoekscommissie van de Russische federatie

  Geboortedatum: 30.7.1980

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Roman Alexandrovitch Vidyukov is onderzoeker bij de nationale onderzoekscommissie van de Russische federatie.

  Hij leidde het onderzoek in een van de zaken tegen Alexei Navalny, die in die zaak in 2022 veroordeeld werd tot negen jaar gevangenisstraf. Roman Alexandrovitch Vidyukov was ook lid van het vooronderzoeksteam in de zaak waarbij de anticorruptiestichting van Navalny beschuldigd werd van witwassen. Verder leidde hij het onderzoek tegen Lilia Chanysheva, die aan het hoofd stond van het hoofdkantoor van Navalny in Oefa en is veroordeeld voor de “oprichting van een extremistische beweging”. Lilia Chanysheva werd in 2023 veroordeeld tot zeven en een half jaar gevangenisstraf.

  Tijdens die rechtszaken zou Roman Alexandrovitch Vidyukov een getuige hebben bedreigd om hem te dwingen een voor het onderzoek gunstige verklaring af te leggen in de fraudezaak tegen Navalny.

  Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder willekeurige aanhoudingen of opsluitingen en de schending van de vrijheid van mening en meningsuiting, hetgeen aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als omschreven in artikel 21 VEU.

  22.3.2024

  88.

  Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA

  Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van het district Basmanny in Moskou

  Geboortedatum: 9.7.1981

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: vrouwelijk

  Evgenia Sergeevna Nikolaeva is sinds 2016 rechter bij de rechtbank van het district Basmanny in Moskou.

  Ze heeft verschillende vonnissen uitgevaardigd tegen politieke tegenstanders (onder wie Alexei Navalny, Ilia Yashin en Vladimir Kara-Murza) en zo meegewerkt aan de politieke repressie in Rusland. In oktober 2023 heeft zij Alexey Liptser en Igor Sergunin, de advocaten van Navalny, twee maanden in voorlopige hechtenis laten nemen. Ze heeft in het verleden herhaaldelijk politieke gevangenen het leven moeilijk gemaakt, zoals toen ze de detentietermijnen in het centrum voor voorlopige hechtenis heeft verlengd voor het voormalige hoofd van het hoofdkantoor van Navalny in Oefa, Lilia Chanysheva. Ze heeft ook geweigerd in te gaan op klachten over de laksheid van de onderzoekscommissie van de Russische Federatie in verband met de vermeende vergiftiging van Navalny.

  In haar functie is zij bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder willekeurige aanhoudingen of opsluitingen en de schending van de vrijheid van mening en meningsuiting, hetgeen aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als omschreven in artikel 21 VEU.

  22.3.2024

  89.

  Natalia Nikolaevna DUDAR

  Наталия Николаевна ДУДАРЬ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van het district Basmanny in Moskou

  Geboortedatum: 13.6.1974

  Geboorteplaats: Rusland

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: vrouwelijk

  Natalia Nikolaevna Dudar is rechter bij de rechtbank van het district Basmanny in Moskou.

  In die functie heeft zij verschillende uitspraken gedaan tegen vreedzame demonstranten en politieke tegenstanders, onder wie werknemers van de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, alsook Ilia Yashin en Vladimir Kara-Murza. Ze heeft bevelen uitgevaardigd om werknemers van de anticorruptiestichting te fouilleren en hun telefoon af te luisteren. Ze heeft besloten het voormalige hoofd van het hoofdkantoor van Navalny in Oefa, Lilia Chanysheva, die ervan werd beschuldigd een extremistische beweging op te zetten, langer vast te houden in het centrum voor voorlopige hechtenis.

  Natalia Nikolaevna Dudar is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, met name willekeurige aanhoudingen of opsluitingen en de schending van de vrijheid van mening en meningsuiting, hetgeen aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid in het licht van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid als omschreven in artikel 21 VEU.

  22.3.2024

  90.

  Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV

  Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ

  Functie(s): hoofd van het departement van het Russische Ministerie van Justitie voor de Jamal-Nenetsische autonome okroeg

  Geboortedatum: 16.10.1968

  Geboorteplaats: Bratsk, oblast Irkoetsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Fiscaal identificatienummer: 622701024605

  Oleg Vladimirovich Sevostyanov is een hooggeplaatste Russische overheidsfunctionaris. Hij is hoofd van het departement van het Russische Ministerie van Justitie voor de Jamal-Nenetsische autonome okroeg.

  In die functie is hij verantwoordelijk voor de bescherming van de mensenrechten en burgerlijke rechten en vrijheden in de Jamal-Nenetsische autonome okroeg. De strafkolonie IK-3, waar oppositiepoliticus Alexei Navalny is overleden en die bekend staat om het uitoefenen van fysieke en psychologische druk, het plaatsen van gevangenen in volledige isolatie, het folteren van en gebruiken van geweld tegen gevangenen en de slechte kwaliteit van de medische diensten, ligt in de Jamal-Nenetsische autonome okroeg.

  Oleg Vladimirovich Sevostyanov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  91.

  Vsevolod Lvovich VUKOLOV

  Всеволод Львович ВУКОЛОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): viceminister van Justitie van de Russische Federatie

  Geboortedatum: 7.4.1969

  Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Fiscaal identificatienummer: 770405292394

  Vsevolod Lvovich Vukolov is een hooggeplaatste Russische overheidsfunctionaris. Hij is de viceminister van Justitie van de Russische Federatie.

  In die functie is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de Federale Penitentiaire Dienst en het departement Staatsbeleid Penitentiair Stelsel. Derhalve was hij verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraffen tegen de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny, en voor zijn veiligheid en welzijn in verschillende Russische gevangenissen. Aangezien hij toezag op de gevangenschap van Alexei Navalny, is hij uiteindelijk verantwoordelijk voor diens dood in de strafkolonie IK-3.

  Vsevolod Lvovich Vukolov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  92.

  Viktor Evdokimovich GAVRILOV

  Виктор Евдокимович ГАВРИЛОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): hoofd van de afdeling Vervoer van de economische veiligheidsdienst van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB)

  Geboortedatum: 1961

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Geassocieerde personen: Aleksandr Vasilievich Bortnikov

  Viktor Evdokimovich Gavrilov is hoofd van de afdeling Vervoer van de economische veiligheidsdienst van de FSB.

  In die functie was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende overheidsinstanties toen oppositiepoliticus Alexei Navalny aankwam in Moskou na te zijn behandeld voor vergiftiging met novitsjok in 2021. Hij heeft met zijn handelen de arrestatie en gevangenneming van Alexei Navalny gefaciliteerd.

  Viktor Evdokimovich Gavrilov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige aanhoudingen en opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  93.

  Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV

  Илья Николаевич КРУГЛЫШЕВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): senior juridisch adviseur bij de juridische dienst van de afdeling Organisatie en Analyse van de Federale Penitentiaire Dienst van de oblast Vladimir

  Rang: kapitein

  Geboortedatum: 23.2.1986

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Ilya Nikolayevich Kruglyshev is een hooggeplaatste Russische overheidsfunctionaris. Hij is senior juridisch adviseur bij de juridische dienst van de afdeling Organisatie en Analyse van de Federale Penitentiaire Dienst van de oblast Vladimir en vertegenwoordigde de strafkolonie IK-6 in de door Alexei Navalny aangespannen rechtszaken tegen die strafkolonie.

  In die functie was hij rechtstreeks betrokken bij het creëren van aan foltering gelijkstaande leefomstandigheden voor Alexei Navalny in strafkolonie nr. 6 in Melechovo in de oblast Vladimir. Bovendien is hij niet ingegaan op de door Alexei Navalny ingediende klachten over zijn detentieomstandigheden, onder meer over het feit dat hij geen extra eten kon kopen.

  Ilya Nikolayevich Kruglyshev is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  94.

  Dmitry Evgenievich SAMOILOV

  Дмитрий Евгеньевич САМОЙЛОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van de stad Kovrov

  Geboortedatum: 6.4.1970

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Dmitry Evgenievich Samoilov is een Russische rechter bij de rechtbank van de stad Kovrov.

  In die functie heeft hij herhaaldelijk geweigerd in te gaan op vorderingen tegen de strafkolonie IK-6 van oppositiepoliticus Alexei Navalny, die daarmee opkwam voor zijn door de leiding van de strafkolonie geschonden rechten en die trachtte te beschermen. De vorderingen van Navalny hadden betrekking op zijn toegang tot medische verzorging en informatie en zijn recht contact op te nemen met zijn familie.

  Dmitry Evgenievich Samoilov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  95.

  Ilnar Irfanovich BASYROV

  Ильнар Ирфанович БАСЫРОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van de stad Moskou

  Geboortedatum: 8.6.1981

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Geassocieerde entiteiten: rechtbank van de stad Moskou

  Ilnar Irfanovich Basyrov werkt sinds 28 mei 2014 als rechter bij de rechtbank van de stad Moskou. Hij is benoemd bij presidentieel decreet.

  In die functie was hij rechtstreeks betrokken bij het proces tegen oppositiepoliticus Alexei Navalny. In een politiek gemotiveerde rechtszaak heeft hij Alexei Navalny schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf in een streng bewaakte strafkolonie om hem te beletten politieke activiteiten uit te oefenen.

  Ilnar Irfanovich Basyrov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  96.

  Sergey Anatolevich MOROZ

  Сергей Анатольевич МОРОЗ

  (Russische spelling)

  Functie(s): hoofd van de Federale Penitentiaire Dienst van de Russische Federatie voor Moskou

  Geboortedatum: 15.9.1968

  Geboorteplaats: Berdjansk, Zaporizja, Oekraïense SSR (nu Oekraïne)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Sergey Anatolevich Moroz is een Russische overheidsfunctionaris. Hij is het hoofd van de Federale Penitentiaire Dienst in Moskou.

  In die functie heeft hij oppositiepoliticus Alexei Navalny op de federale opsporingslijst geplaatst. Moroz wordt ervan verdacht gedetineerden bij hun aankomst in de gevangenis bloot te stellen aan extreme vernedering en geweld.

  Sergey Anatolevich Moroz is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  97.

  Elena Evgenievna MOROZOVA

  Елена Евгеньевна МОРОЗОВА

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van de stad Chimki

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: vrouwelijk

  Elena Evgenievna Morozova is een Russische rechter bij de rechtbank van de stad Chimki.

  In die functie heeft zij besloten oppositiepoliticus Alexei Navalny 30 dagen in hechtenis te nemen toen hij aankwam in Moskou na te zijn behandeld voor vergiftiging met novitsjok. Bij het door haar voorgezeten proces werden de normen voor een eerlijk proces geschonden, waaronder het recht om de inhoud van de tenlastelegging en de processtukken in te zien, om een advocaat te raadplegen, en op openbare toegang tot het proces.

  Elena Evgenievna Morozova is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige aanhoudingen en opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  98.

  Musa Abdurakhmanovich MUSAEV

  Муса Абдурахманович МУСАЕВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de regionale rechtbank van Moskou

  Geboortedatum: 14.10.1951

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Musa Abdurakhmanovich Musaev is een Russische rechter bij de regionale rechtbank van Moskou.

  In die functie heeft hij een gerechtelijke procedure ingeleid met betrekking tot de arrestatie van de Russische oppositieleider Alexei Navalny na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij werd behandeld voor vergiftiging met novitsjok. Hij bevestigde het besluit om Navalny voor 30 dagen in hechtenis te nemen, en wees zijn beroep af. Daartoe werd besloten tijdens een korte hoorzitting die slechts vijf minuten duurde.

  Musa Abdurakhmanovich Musaev is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige aanhoudingen en opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  99.

  Mikhail Yurievich PTITSYN

  Михаил Юрьевич ПТИЦЫН

  (Russische spelling)

  Functie(s): voorzitter van de rechtbank van de stad Moskou

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Mikhail Yurievich Ptitsyn is voorzitter van de rechtbank van de stad Moskou.

  In die functie heeft hij positief geoordeeld over het voorstel van de Russische Federale Penitentiaire Dienst om de voorwaardelijke straf van oppositieleider Alexei Navalny om te zetten in een volwaardige straf. Als gevolg daarvan werd Navalny opgesloten in een strafkolonie en kon hij niet meer deelnemen aan het openbare leven in Rusland.

  Mikhail Yurievich Ptitsyn is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  100.

  Sergey Alekseevich RYABTSEV

  Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij de rechtbank van het district Lefortovo in Moskou

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Sergey Alekseevich Ryabtsev is een Russische rechter bij de rechtbank van het district Lefortovo in Moskou.

  In die functie heeft hij het onderzoek naar de vergiftiging van Alexei Navalny belemmerd door te weigeren in te gaan op de klacht over de laksheid van het onderzoeksdirectoraat van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB). Bovendien spreekt hij voortdurend vonnissen uit die ingaan tegen de vrijheid van meningsuiting in Rusland.

  Sergey Alekseevich Ryabtsev is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  101.

  Petr Pavlovich SERKOV

  Пётр Павлович СЕРКОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): eerste vicevoorzitter van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie

  Geboortedatum: 7.6.1955

  Geboorteplaats: Poldomasovo, oblast Oeljanovsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Petr Pavlovich Serkov is de eerste vicevoorzitter van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie.

  In die functie heeft hij in 2018 het vonnis tegen oppositiepoliticus Alexei Navalny bevestigd. Als gevolg daarvan werd Alexei Navalny veroordeeld en opgesloten in een streng bewaakte strafkolonie om hem te beletten politieke activiteiten uit te oefenen. Die opsluiting in een strafkolonie heeft uiteindelijk tot zijn dood geleid.

  Petr Pavlovich Serkov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  102.

  Yuri Vasilievich SITNIKOV

  Юрий Васильевич СИТНИКОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): rechter bij het Hooggerechtshof van Rusland (ondertussen gepensioneerd)

  Geboortedatum: 17.4.1961

  Geboorteplaats: Kroetogorje, oblast Lipetsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Yuri Vasilievich Sitnikov was voorheen rechter bij het Hooggerechtshof van Rusland en lid van de kamer van beroep van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie.

  In die functie heeft hij in 2018 in een politiek gemotiveerd proces Alexei Navalny uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen in Rusland.

  Yuri Vasilievich Sitnikov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder systematische schendingen van het recht op vreedzame vergadering en vereniging, en van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  103.

  Nikolay Viktorovich TIMOSHIN

  Николай Викторович ТИМОШИН

  (Russische spelling)

  Functie(s): lid van het presidium van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie

  Geboortedatum: 14.8.1959

  Geboorteplaats: Zjidkoje, district Znamenski, oblast Orjol, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Nikolay Viktorovich Timoshin is lid van het presidium van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie.

  In die functie heeft hij in 2018 het vonnis tegen oppositiepoliticus Alexei Navalny bevestigd. Als gevolg daarvan werd Alexei Navalny veroordeeld en opgesloten in een streng bewaakte strafkolonie om hem te beletten politieke activiteiten uit te oefenen.

  Nikolay Viktorovich Timoshin is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  104.

  Vladimir Yurievich ZAITSEV

  Владимир Юрьевич ЗАЙЦЕВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): voorzitter van de beroepskamer van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Vladimir Yurievich Zaitsev is voorzitter van de beroepskamer van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie.

  In die functie heeft hij in 2018 in een politiek gemotiveerd proces Alexei Navalny uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen in Rusland.

  Vladimir Yurievich Zaitsev is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder systematische schendingen van het recht op vreedzame vergadering en vereniging, en van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  105.

  Vladimir Sergeevich SHVEDOV

  Владимир Сергеевич ШВЕДОВ

  (Russische spelling)

  Functie(s): hoofd van het departement Staatsbeleid Tenuitvoerlegging Strafvonnissen binnen het Russische Ministerie van Justitie

  Nationaliteit: Russisch

  Geslacht: mannelijk

  Geassocieerde personen: Vsevolod Lvovich Vukolov

  Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Justitie

  Vladimir Sergeevich Shvedov is een hooggeplaatste Russische overheidsfunctionaris. Hij is het hoofd van het departement Staatsbeleid Tenuitvoerlegging Strafvonnissen binnen het Russische Ministerie van Justitie.

  In die functie was hij verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraffen van de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny, aangezien hij verantwoordelijk is voor het staatsbeleid inzake de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en hij besluiten neemt over beroepen van burgers.

  Vladimir Sergeevich Shvedov is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, willekeurige opsluitingen, en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024”

 2. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen onder afdeling “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

  Namen (Transliteratie naar Latijns schrift)

  Namen

  Identificatiegegevens

  Motivering voor plaatsing op de lijst

  Datum van plaatsing op de lijst

  “22.

  IK-3 penal colony (strafkolonie IK-3)

  ook bekend als

  The Federal State Institution “Correctional Colony No. 3” (IK-3);

  IK-3 men’s maximum security correctional colony;

  Polar Wolf

  ФКУ ИК-3

  ook bekend als

  Полярный волк

  (Russische spelling)

  Adres: 629420, st. Gagarina, 1 A, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Kharp village (Charp)

  Registratiedatum: 1961

  Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Jamal-Nenetsische autonome okroeg, Russische Federatie

  Geassocieerde personen: hoofd van de strafkolonie IK-3, kolonel Vadim Konstantinovich KALININ

  IK-3 is een strafkolonie die deel uitmaakt van de Russische penitentiaire inrichtingen en wordt geleid door Vadim Kalinin. Als onderdeel van het Russische penitentiaire stelsel staat de strafkolonie onder het gezag van het Ministerie van Justitie van de Russische Federatie.

  De strafkolonie IK-3 staat bekend om het uitoefenen van fysieke en psychologische druk, het plaatsen van gevangenen in volledige isolatie, het folteren van en gebruiken van geweld tegen gevangenen en de slechte kwaliteit van de medische diensten. Alexei Navalny, die van 25 december 2023 tot zijn dood op 16 februari 2024 werd vastgehouden in de strafkolonie IK-3, werd er slecht behandeld en heeft er onder meer eenzame opsluiting in een strafcel en een wrede, onmenselijke en onterende behandeling moeten ondergaan, hetgeen heeft geleid tot een ernstige verslechtering van zijn gezondheid en uiteindelijk tot zijn dood.

  De strafkolonie IK-3 is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024

  23.

  IK-6 penal colony (strafkolonie IK-6)

  ook bekend als

  Penal colony No. 6, Vladimir Oblast;

  IK-6 Melekhovo;

  Melekhovo correctional colony

  ИК-6 Мелехово

  ook bekend als

  ФКУ «ИК № 6 УФСИН по Владимирской области»

  (Russische spelling)

  Adres: village of Melekhovo (Vladimir region), Kovrovsky district, at Pervomaiskaya str., 261-A (Melechovo)

  Soort entiteit: Russische strafkolonie voor mannelijke gedetineerden

  Plaats van registratie: Rusland

  Registratiedatum: 1959

  IK-6 is een strafkolonie die deel uitmaakt van de Russische penitentiaire inrichtingen en wordt geleid door Dmitry Nozhkin. Als onderdeel van het Russische penitentiaire stelsel staat de strafkolonie onder het gezag van het Ministerie van Justitie van de Russische Federatie.

  De strafkolonie IK-6 staat bekend om het uitoefenen van fysieke en psychologische druk, het plaatsen van gevangenen in volledige isolatie en het folteren van en gebruiken van geweld tegen gevangenen. Alexei Navalny, die van juni 2022 tot en met 25 december 2023 werd vastgehouden in de strafkolonie IK-6, werd er slecht behandeld en heeft er onder meer eenzame opsluiting in een strafcel en een wrede, onmenselijke en onterende behandeling moeten ondergaan, hetgeen heeft geleid tot een ernstige verslechtering van zijn gezondheid.

  De strafkolonie IK-6 is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en de systematische schending van de vrijheid van mening en meningsuiting.

  22.3.2024”