Home

Besluit (GBVB) 2024/953 van de Raad van 25 maart 2024 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/1693 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

Besluit (GBVB) 2024/953 van de Raad van 25 maart 2024 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/1693 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 20 september 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/1693(1) vastgesteld.

  2. Gezien de aanhoudende dreiging van ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten moeten één persoon en één groep worden toegevoegd aan de lijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693.

  3. Besluit (GBVB) 2016/1693 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Maron

BIJLAGE

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 wordt als volgt gewijzigd:

  1. De volgende vermelding wordt toegevoegd onder “A. Personen bedoeld in de artikelen 2 en 3”:

    1. Mohamed Ibrahim al-Shafi’i AL-SALEM (ook bekend als Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); geslacht: man.”.

  2. De volgende vermelding wordt toegevoegd onder “B. Groepen, ondernemingen en entiteiten bedoeld in artikel 3”:

    1. Katiba Macina (ook bekend als bevrijdingsfront van Macina, Katiba Macina van Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, bevrijdingsfront van Massina, Katiba Massina, brigade van Massina, brigade van Macina, Ansar Dine Macina, brigade van Harakat Ansar al-Din Macina, Ansar al-Din zuid, bataljon van Macina, bevrijdingsbeweging van Macina, La Force de Libération du Macina, ML-beweging, bevrijdingsbeweging van Massina, brigade van Ansar al-Din Macina, Katiba Macina — Ansar Dine, Ansar al-Din Macina).”.