Home

Besluit (GBVB) 2024/955 van de Raad van 25 maart 2024 tot wijziging van Besluit 2011/173/GBVB betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina

Besluit (GBVB) 2024/955 van de Raad van 25 maart 2024 tot wijziging van Besluit 2011/173/GBVB betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 21 maart 2011 heeft de Raad Besluit 2011/173/GBVB(1) vastgesteld.

  2. Op basis van een evaluatie van Besluit 2011/173/GBVB moeten de beperkende maatregelen tot en met 31 maart 2026 worden verlengd.

  3. Besluit 2011/173/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Besluit 2011/173/GBVB wordt de tweede alinea vervangen door:

“Dit besluit is van toepassing tot en met 31 maart 2026.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Maron