Home

Verordening (EU) 2024/898 van de Raad van 18 maart 2024 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

Verordening (EU) 2024/898 van de Raad van 18 maart 2024 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2024/882 van de Raad van 18 maart 2024 tot wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië(1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 27 januari 2003 Bij Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad(2) betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië worden beperkingen ingesteld op het verstrekken aan personen, entiteiten of lichamen in Somalië van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met militaire activiteiten met betrekking tot goederen en technologie die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. Ook worden beperkingen ingesteld op de levering aan Somalië van goederen die kunnen bijdragen tot de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven (“IED’s”).

 2. Op 1 december 2023 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) Resolutie 2713 (2023) aangenomen. Bij die resolutie werd een algemeen en volledig embargo ingesteld op alle leveringen van wapens en militaire uitrusting aan Al-Shabaab in Somalië, werd het Sanctiecomité hernoemd, werden wijzigingen aangebracht in de reikwijdte van de vrijstellingen van het wapenembargo en de daarmee verband houdende financiering, financiële bijstand en technische bijstand voor bepaalde ontvangers in Somalië, en werd het verbod op onderdelen van geïmproviseerde explosieven aangepast.

 3. Op 1 december 2023 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie 2714 (2023) aangenomen. Bij die resolutie werd het wapenembargo tegen de Federale Republiek Somalië dat voorheen was ingesteld bij Resolutie 733 (1992) van de VN-Veiligheidsraad, opgeheven.

 4. Op 18 maart 2024 stelde de Raad Besluit (GBVB) 2024/882 vast houdende wijziging van Besluit 2010/231/GBVB(3) overeenkomstig de Resoluties 2713 (2023) en 2714 (2023) van de VN-Veiligheidsraad.

 5. Bij Besluit (GBVB) 2024/882 werd ook de titel van Besluit 2010/231/GBVB gewijzigd.

 6. Sommige van die wijzigingen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, meer bepaald om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

 7. Verordening (EG) nr. 147/2003 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

 1. De titel van Verordening (EG) nr. 147/2003 wordt vervangen door “Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Somalië”.

 2. In artikel 1 bis wordt punt c) vervangen door:

  1. “Sanctiecomité”: het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld uit hoofde van Resolutie 2713 (2023) betreffende Al-Shabaab;”.

 3. Artikel 3 wordt vervangen door:

  1.

  Artikel 1 is niet van toepassing op het verstrekken van financiering of financiële bijstand voor elke verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van, of technische bijstand in verband met militaire activiteiten, met betrekking tot goederen en technologie die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en die uitsluitend bedoeld zijn voor steun aan of gebruik door:

  1. de regering van de Federale Republiek Somalië, het Somalische nationale leger, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Somalische nationale politie of de Somalische gevangenbewaarders;

  2. personeel van de Verenigde Naties, met inbegrip van de Bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Somalië (UNSOM) en het Ondersteuningsbureau van de Verenigde Naties in Somalië (UNSOS);

  3. de overgangsmissie van de Afrikaanse Unie in Somalië (ATMIS) en de landen die troepen en politie-eenheden daartoe leveren, alsmede haar strategische partners, die uitsluitend opereren in het kader van het meest recente strategische operationele concept van de Afrikaanse Unie, en in samenwerking en coördinatie met ATMIS;

  4. opleidings- en ondersteuningsactiviteiten van de Europese Unie, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede alle andere strijdkrachten van staten die een overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten of een memorandum van overeenstemming met de regering van de Federale Republiek Somalië hebben, mits zij het Sanctiecomité in kennis stellen van het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

  2.

  In afwijking van artikel 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, voor elke verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van, of technische bijstand in verband met militaire activiteiten met betrekking tot goederen en technologie die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en technologie en die uitsluitend bedoeld zijn voor steun aan of gebruik door de federale lidstaten en regionale regeringen van Somalië of voor erkende particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. met betrekking tot de in bijlage IV vermelde goederen en technologie, het Sanctiecomité heeft een kennisgeving van de regering van de Federale Republiek Somalië ontvangen en heeft het niet binnen vijf werkdagen bezwaar gemaakt tegen deze handelwijze;

  2. met betrekking tot de in bijlage V opgenomen goederen en technologie, het Sanctiecomité heeft vijf werkdagen van tevoren van de regering van de Federale Republiek Somalië een kennisgeving ter informatie ontvangen.

  3.

  De in lid 2, punten a) en b), van dit artikel bedoelde kennisgevingen omvatten:

  1. gegevens over de fabrikant en leverancier van de wapens, munitie en militaire uitrusting, met inbegrip van het type, de partij of batch en serienummers;

  2. een beschrijving van de wapens en munitie, met inbegrip van type, kaliber en hoeveelheid;

  3. de voorgestelde datum en plaats van levering, en

  4. alle relevante informatie over de eenheid van bestemming of de beoogde plaats van opslag.

  4.

  Artikel 1 is niet van toepassing op de verstrekking van financiering of financiële bijstand of technische bijstand in verband met:

  1. het verkopen, leveren, overbrengen of uitvoeren van beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media, particuliere beveiligingsondernemingen of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Somalië worden uitgevoerd;

  2. het verkopen, leveren, overbrengen of uitvoeren van niet-dodelijke militaire uitrusting door lidstaten of internationale, regionale of subregionale organisaties die uitsluitend bestemd zijn voor humanitair of beschermend gebruik;

  3. het binnenvaren van Somalische havens voor tijdelijke bezoeken van vaartuigen die wapens of militaire uitrusting voor defensieve doeleinden vervoeren, mits deze goederen te allen tijde aan boord van die schepen blijven.”

  .

 4. In artikel 3 quater worden de volgende leden ingevoegd:

  “3.

  Alvorens producten van bijlage III te verkopen, uit te voeren, te leveren of over te dragen aan Somalië, dient de betrokken lidstaat de regering van de Federale Republiek Somalië daarvan in kennis te stellen. Zij stelt de regering van de Federale Republiek Somalië en het Sanctiecomité uiterlijk 15 werkdagen nadat de verkoop, levering of overdracht heeft plaatsgevonden, in kennis van de verkoop, levering of overdracht.

  4.

  Kennisgevingen op grond van lid 3 bevatten alle relevante informatie, waaronder:

  1. het doel van het gebruik van het (de) voorwerp(en);

  2. de eindgebruiker;

  3. technische specificaties;

  4. de hoeveelheid voorwerpen, en

  5. de beoogde opslaglocatie van het (de) voorwerp(en).”

  .

 5. Bijlage III wordt vervangen overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

 6. Bijlage IV wordt vervangen overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

 7. Bijlage V wordt vervangen overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

“Artikel 3

1.

Artikel 1 is niet van toepassing op het verstrekken van financiering of financiële bijstand voor elke verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van, of technische bijstand in verband met militaire activiteiten, met betrekking tot goederen en technologie die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en die uitsluitend bedoeld zijn voor steun aan of gebruik door:

 1. de regering van de Federale Republiek Somalië, het Somalische nationale leger, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Somalische nationale politie of de Somalische gevangenbewaarders;

 2. personeel van de Verenigde Naties, met inbegrip van de Bijstandsmissie van de Verenigde Naties in Somalië (UNSOM) en het Ondersteuningsbureau van de Verenigde Naties in Somalië (UNSOS);

 3. de overgangsmissie van de Afrikaanse Unie in Somalië (ATMIS) en de landen die troepen en politie-eenheden daartoe leveren, alsmede haar strategische partners, die uitsluitend opereren in het kader van het meest recente strategische operationele concept van de Afrikaanse Unie, en in samenwerking en coördinatie met ATMIS;

 4. opleidings- en ondersteuningsactiviteiten van de Europese Unie, Turkije, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede alle andere strijdkrachten van staten die een overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten of een memorandum van overeenstemming met de regering van de Federale Republiek Somalië hebben, mits zij het Sanctiecomité in kennis stellen van het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

2.

In afwijking van artikel 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, voor elke verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van, of technische bijstand in verband met militaire activiteiten met betrekking tot goederen en technologie die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en technologie en die uitsluitend bedoeld zijn voor steun aan of gebruik door de federale lidstaten en regionale regeringen van Somalië of voor erkende particuliere beveiligingsondernemingen die in Somalië actief zijn, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. met betrekking tot de in bijlage IV vermelde goederen en technologie, het Sanctiecomité heeft een kennisgeving van de regering van de Federale Republiek Somalië ontvangen en heeft het niet binnen vijf werkdagen bezwaar gemaakt tegen deze handelwijze;

 2. met betrekking tot de in bijlage V opgenomen goederen en technologie, het Sanctiecomité heeft vijf werkdagen van tevoren van de regering van de Federale Republiek Somalië een kennisgeving ter informatie ontvangen.

3.

De in lid 2, punten a) en b), van dit artikel bedoelde kennisgevingen omvatten:

 1. gegevens over de fabrikant en leverancier van de wapens, munitie en militaire uitrusting, met inbegrip van het type, de partij of batch en serienummers;

 2. een beschrijving van de wapens en munitie, met inbegrip van type, kaliber en hoeveelheid;

 3. de voorgestelde datum en plaats van levering, en

 4. alle relevante informatie over de eenheid van bestemming of de beoogde plaats van opslag.

4.

Artikel 1 is niet van toepassing op de verstrekking van financiering of financiële bijstand of technische bijstand in verband met:

 1. het verkopen, leveren, overbrengen of uitvoeren van beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media, particuliere beveiligingsondernemingen of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Somalië worden uitgevoerd;

 2. het verkopen, leveren, overbrengen of uitvoeren van niet-dodelijke militaire uitrusting door lidstaten of internationale, regionale of subregionale organisaties die uitsluitend bestemd zijn voor humanitair of beschermend gebruik;

 3. het binnenvaren van Somalische havens voor tijdelijke bezoeken van vaartuigen die wapens of militaire uitrusting voor defensieve doeleinden vervoeren, mits deze goederen te allen tijde aan boord van die schepen blijven.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles

BIJLAGE I

BIJLAGE III

BIJLAGE II

BIJLAGE IV

BIJLAGE III

BIJLAGE V