Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/954 van de Raad van 25 maart 2024 tot uitvoering van Verordening (EU) 2016/1686 tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/954 van de Raad van 25 maart 2024 tot uitvoering van Verordening (EU) 2016/1686 tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad van 20 september 2016 tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen(1), en met name artikel 4, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 20 september 2016 heeft de Raad Verordening (EU) 2016/1686 vastgesteld.

  2. Gezien de aanhoudende dreiging van ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten moeten één persoon en één groep worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke- en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) 2016/1686.

  3. Verordening (EU) 2016/1686 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2016/1686 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 maart 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Maron

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) 2016/1686 wordt als volgt gewijzigd:

  1. De volgende vermelding wordt toegevoegd onder “A. Natuurlijke personen bedoeld in artikel 3”:

    1. Mohamed Ibrahim al-Shafi’i AL-SALEM (ook bekend als Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); geslacht: man.”.

  2. De volgende vermelding wordt toegevoegd onder “B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 3”:

    1. Katiba Macina (ook bekend als bevrijdingsfront van Macina, Katiba Macina van Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, bevrijdingsfront van Massina, Katiba Massina, brigade van Massina, brigade van Macina, Ansar Dine Macina, brigade van Harakat Ansar al-Din Macina, Ansar al-Din zuid, bataljon van Macina, bevrijdingsbeweging van Macina, La Force de Libération du Macina, ML-beweging, bevrijdingsbeweging van Massina, brigade van Ansar al-Din Macina, Katiba Macina — Ansar Dine, Ansar al-Din Macina).”.