Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 26-01-2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:29, EJ 77919 van 2016

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 26-01-2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:29, EJ 77919 van 2016

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
26 januari 2017
Datum publicatie
21 maart 2017
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2017:29
Zaaknummer
EJ 77919 van 2016

Inhoudsindicatie

Wijze en voorwaarden verkoop aandelen (artikel 474g lid 3 Rv)

Uitspraak

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CTC Real Estate & Participatie Maatschappij N.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Curaçao,

verzoekster,

gemachtigde: mr. D.E. Liqui-Lung,

--tegen--

1. de besloten vennootschap Polbeer Holding B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Curaçao,

2. [verweerder 2],

wonende te Curaçao,

verweerders,

gemachtigde: mr. R.F. van den Heuvel .

Als belanghebbenden merkt het Gerecht aan:

-Genper Holdings N.V.;

-Antmar Holding B.V.;

-Robaca Holding B.V.;

-Chelston Holding B.V;

gemachtigde: mr. R.F. van den Heuvel .

Partijen worden hierna (onder meer) genoemd CTC, Polbeer, [verweerder 2] en Genper.

1 Verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties bij het Gerecht ingekomen op 26 februari 2016;

- de mondelinge behandeling op 23 november 2016 en de door Polbeer overgelegde pleitnota. Aanwezig waren mr. Liqui-Lung namens verzoekster en [verweerder 2] en de curator in zijn faillissement Van Arkel en mr. Van den Heuvel namens verweerders. Mr. Van den Heuvel trad tevens op namens de belanghebbenden Genper, Antmar Holding B.V., Robaca Holding B.V. en Chelston Holding B.V. en heeft gepleit onder meer conform het schriftelijke verweerschrift namens verweerders en genoemde belanghebbenden. De voor de zitting opgeroepen deurwaarder R.A. Ramazan is niet verschenen. Partijen hebben aan het Gerecht desgevraagd aangegeven dat zij ondanks het niet verschijnen van de deurwaarder wensen dat beschikking wordt gewezen.

1.2.

De rechter en de griffier hebben op 29 november 2016 telefonisch contact opgenomen met deurwaarder Ramazan. Hij heeft aangegeven bereid te zijn de verkoop van de aandelen ter hand te nemen. Kort samengevat heeft de deurwaarder verder in reactie op vragen van het Gerecht bevestigd dat hij zich door een deskundige kan laten bijstaan voor wat betreft bepaling van de waarde van de aandelen. Hij heeft tenslotte aangegeven dat voor wat betreft de openbare verkoop door het Gerecht notaris mr. Simon zou kunnen worden aangewezen. Hij heeft als mogelijke termijn voor onderhandse verkoop zes maanden genoemd en als dat niet tot verkoop zal leiden een termijn van twee maanden waarbinnen de veiling georganiseerd dient te worden.

1.3.

Op 11 januari 2017 heeft de rechter telefonisch contact gehad met notaris Simon bovengenoemd. Hij gaf onder meer aan bereid te zijn om bijstand te verlenen aan de deurwaarder bij de eventuele openbare verkoop van de aandelen.

1.4.

De beschikking is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

CTC heeft sinds 2009 een vordering op [verweerder 2] en op Polbeer in verband met een niet terugbetaalde lening van NAf 455.000,-.

2.2.

Op 14 april 2015 is door CTC conservatoir beslag gelegd op 10 aandelen op naam van Polbeer gehouden in de naamloze vennootschap Genper alsmede op alle aandelen op naam van [verweerder 2] gehouden in Polbeer.

2.3.

Polbeer houdt 10% van de aandelen in Genper. De bestuurders van Genper zijn de drie zussen van [verweerder 2]. De mede-aandeelhouders van Genper zijn vennootschappen van deze drie zussen.

2.4.

Genper houdt 18,3% van de aandelen in Curaçao Harbour Corporation, verder: ‘CHC’. CHC heeft op haar beurt een onbekend aantal deelnemingen in Curaçao Port Services, verder: ‘CPS’.

2.5.

In artikel 6 van de statuten van Genper staan voorschriften voor de overdracht van aandelen, waaronder dat de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te vervreemden verplicht is deze eerst aan zijn mede-aandeelhouders aan te bieden.

2.6.

Op 18 december 2015 is surseance van betaling verleend aan [verweerder 2].

2.7.

Bij vonnis van 25 januari 2016 van het Gerecht Eerste Aanleg zijn Polbeer en [verweerder 2] hoofdelijk veroordeeld om (onder meer) aan CTC te betalen NAf 455.000,- vermeerderd met 10% rente per jaar over dit bedrag vanaf 10 september 2009 tot de dag der algehele voldoening. Aan dit vonnis is tot op heden niet voldaan.

2.8.

[Verweerder 2] is op 15 juni 2016 failliet verklaard.

3 Het geschil

3.1.

CTC vordert om, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking, te bepalen dat en binnen welke termijn tot verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen zal worden overgegaan en te bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden dit verzoek zal dienen plaats te vinden, met veroordeling van gedaagden (hoofdelijk) in de proceskosten.

3.2.

Polbeer en [verweerder 2] en de belanghebbenden hebben gemotiveerd verweer gevoerd waarop, voor zover relevant, in het navolgende zal worden ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing