Home

Rechtbank Limburg, 01-11-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10467, 04 6087499 CV EXPL 17-5467

Rechtbank Limburg, 01-11-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10467, 04 6087499 CV EXPL 17-5467

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
1 november 2017
Datum publicatie
14 november 2017
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2017:10467
Zaaknummer
04 6087499 CV EXPL 17-5467

Inhoudsindicatie

Terugvorderen studiekosten naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar.

Uitspraak

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6087499 \ CV EXPL 17-5467

Vonnis van de kantonrechter van 1 november 2017

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] OUTLET B.V.,

gevestigd te Roermond,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde: Collect en Legal Service,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. C.H.M. van Hout.

Partijen zullen hierna [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding, met producties;

-

de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties;

-

de conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

-

de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

-

de comparitie die is gehouden op 3 oktober 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is tot 1 augustus 2016 bij [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in dienst geweest, laatstelijk op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

2.2.

Tijdens deze arbeidsovereenkomst hebben partijen op enig moment afspraken gemaakt over de vergoeding door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] van de kosten van een door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te volgen studie HBO Electrotechniek. Deze afspraken zijn neergelegd in een schriftelijke overeenkomst d.d. 20 oktober 2014, waarin, voor zover hier van belang, het volgende is bepaald:

Artikel 1

De werknemer ontvangt een vergoeding van 100% van de studiekosten voor de cursus HBO Electrotechniek NCOI Utrecht.

Het totale bedrag aan studiekosten wordt geraamd op € 5.856,56

(…)

Artikel 2

Examens voor de betreffende cursus moeten met goed gevolg worden afgelegd.

Artikel 3

Indien het dienstverband binnen drie jaar na het einde van de cursus, wat gesteld wordt op 01-04-2016, door de werknemer wordt beëindigd, worden de door de werkgever betaalde studiekosten door de werknemer naar rato terugbetaald, in de verhouding 1/36 deel voor elke maand, waarmee de periode drie jaar niet werd bereikt.

Artikel 4

Indien het dienstverband door de werknemer voor het behalen van de cursus wordt beëindigd, vindt geen vergoeding plaats en is de werknemer derhalve verplicht de volledige studiekosten aan de werkgever terug te betalen, zulks per de datum van het einde van het dienstverband.

Artikel 5

Indien de cursus tussentijds wordt beëindigd, wordt de vergoedingsregeling met terugwerkende kracht ingetrokken. Alle door de werkgever tijdens die cursus reeds gemaakte kosten zijn dan direct en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 6

Als werkgever of zijn rechtsopvolger de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de werknemer na ommekomst daarvan niet verlengt, blijft terugbetaling als hiervoor bedoeld achterwege. (…)

2.3.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft op 13 mei 2016 vanwege reorganisatie een ontslagvergunning aangevraagd voor haar personeelsleden, onder wie [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] .

2.4.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft bij brief van 30 juni 2016 de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 augustus 2016. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is vervolgens bij zijn huidige werkgever in dienst getreden.

2.5.

Op enig moment nadat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in dienst is getreden bij zijn nieuwe werkgever zijn de bedrijfsactiviteiten van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] overgenomen door een derde partij die ook het personeel in dienst heeft genomen.

2.6.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft op de eindafrekening een bedrag van € 899,88 netto ingehouden ter zake verrekening studiekosten.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van € 5.639,09, vermeerderd met rente en kosten.

Zij legt daaraan wat betreft de hoofdsom de hierboven weergegeven feiten ten grondslag. Verder vordert [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een bedrag van € 61,54 aan rente en een bedrag van € 620,87 aan buitengerechtelijke incassokosten.

3.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt zich, kort gezegd, op het standpunt dat het onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dan wel in strijd met goed werkgeverschap is dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] terugbetaling van de studiekosten vordert. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] concludeert dan ook tot afwijzing van de vordering in conventie. In reconventie vordert [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] betaling van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] van het op de eindafrekening ter zake verrekening studiekosten ingehouden bedrag van € 899,88 netto, te vermeerderen met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

3.3.

Partijen hebben over en weer verweer gevoerd tegen elkaars vorderingen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Gelet op de samenhang van de vorderingen zullen deze gezamenlijk worden besproken.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

5 De beslissing in conventie en in reconventie