Home

Distributiewet

Geldig vanaf 17 juli 2020
Geldig vanaf 17 juli 2020

Distributiewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-07-2020]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regelen te stellen teneinde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden een doelmatige distributie van goederen in het belang van volkshuishouding, landsverdediging en veiligheid van niet-militaire personen of lichamen mogelijk te maken;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemeene bepalingen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder «Onze Minister»: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, dan wel, voor zover het betreft de toepassing van de artikelen 3 tot en met 8, 15, tweede en vierde lid, 17 en 18, eerste lid, met betrekking tot de voedselvoorziening, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder goederen: elektriciteit.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

[Treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

§ 1a. Prestatieplicht

Artikel 10a [Nog niet in werking]

Artikel 10b [Nog niet in werking]

Artikel 10c [Nog niet in werking]

§ 2. Van de distributiekringen

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Artikel 17 [Nog niet in werking]

§ 2a. Toezicht

Artikel 18 [Nog niet in werking]

§ 3. Straf- en slotbepalingen

Artikel 19 [Nog niet in werking]

Artikel 20 [Nog niet in werking]

Artikel 21 [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Nog niet in werking]

Artikel 22a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 22b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 22c

Artikel 23

Artikel 24