Home

Gezondheidswet

Geldig vanaf 5 oktober 2023
Geldig vanaf 5 oktober 2023

Gezondheidswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-10-2023]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe wettelijke voorschriften vast te stellen met betrekking tot de organisatie van de zorg voor de volksgezondheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

  1. "Onze Minister": Onze Minister, belast met de zaken betreffende de volksgezondheid;

  2. "inspecteur-generaal": de inspecteur-generaal, bedoeld in artikel 37;

  3. "Provinciale Raad": de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid;

  4. "provinciale kruisverenigingen": de provinciale verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend het behartigen of doen behartigen van wijkverpleging en andere sociaal-hygiënische zorg beogen en bij een nationale vereniging met gelijke doelstelling zijn aangesloten;

  5. "persoonsgegevens": persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Hoofdstuk II. [Vervallen per 21-02-1997]

§ 1. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 3 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 2. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 4 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 5 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 6 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 7 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 8 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 3. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 9 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 10 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 11 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 12 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 13 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 13a [Vervallen per 21-02-1997]

§ 4. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 14 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 15 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 16 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 17 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 18 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 19 [Vervallen per 21-02-1997]

§ 5. [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 20 [Vervallen per 21-02-1997]

Hoofdstuk III. De Gezondheidsraad

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 29 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 30 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 31 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 32 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 33 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 34 [Vervallen per 05-03-1997]

Artikel 35 [Vervallen per 05-03-1997]

Hoofdstuk IV. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

§ 1. Taken van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in het Europese deel van Nederland

Artikel 36

Artikel 37

§ 2. Taken van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 38

§ 3. Overige bepalingen omtrent het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in het Europese deel van Nederland

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 12-01-1994]

Artikel 43

Hoofdstuk IV a. Openbaarmaking van informatie inzake het toezicht en de uitvoering van regelgeving

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 44b

Artikel 44c

Artikel 44d

Artikel 44e

Hoofdstuk V. De Provinciale Raden voor de Volksgezondheid

§ 1. Van de zetel en de taak

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 47

§ 2. Van de samenstelling

Artikel 48

Artikel 49

§ 3. Van de commissies

Artikel 50

§ 4. Van het bureau

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

§ 5. Van de werkwijze

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 60

Hoofdstuk VI. Geschillen

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 67 [Vervallen per 19-07-1957]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 69

Artikel 69a

Artikel 70