Home

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van artikel IV van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1972, 142);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van deze wet worden onder biologische agentia verstaan:

  1. levende organismen die zich in mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen;

  2. uit die organismen verkregen infectueuze bestanddelen, die zich in mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen;

  3. stoffen, die door levende micro-organismen worden geproduceerd, met inbegrip van stoffen met identieke of analoge structuur en werking, welke langs chemische weg vervaardigd zijn;

voor zover die organismen, bestanddelen of stoffen ziekte of dood kunnen veroorzaken bij mens, dier of plant.

2.

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ieder voor zoveel het hem aangaat, aangewezen ambtenaren.

Artikel 2

1.

Onze Minister van Landbouw en Visserij dan wel Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan, na overleg met zijn genoemde ambtgenoot en in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, de ontwikkeling, de produktie, het in voorraad hebben, de verwerving of het bezit van biologische agentia verbieden, indien hij reden heeft om aan te nemen dat deze geëigend zijn om als strijdmiddel te worden gebruikt.

2.

Er is reden om aan te nemen dat biologische agentia geëigend zijn om als strijdmiddel te worden gebruikt indien daarvan de soort of de aanwezige hoeveelheid onder de omstandigheden van het moment niet kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van profylactische, beschermende of andere vreedzame doeleinden.

3.

Onze Minister, die een verbod ingevolge dit artikel uitvaardigt, kan daarbij voorschriften geven omtrent de wijze waarop en de termijn waarbinnen de desbetreffende biologische agentia dienen te worden vernietigd, alsmede het toezicht waaronder de vernietiging dient plaats te vinden.

4.

Het in het vorige lid bedoelde verbod wordt de betrokkene bij aangetekende brief medegedeeld of bevestigd. Alvorens een verbod uit te vaardigen wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, tenzij naar het oordeel van Onze betrokken Minister geen uitstel kan worden gedoogd.

Artikel 3

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is het een ieder verboden biologische agentia te ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op enigerlei andere wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om als strijdmiddel te worden gebruikt.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9