Home

Wet agrarisch grondverkeer

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet agrarisch grondverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]
[Regeling ingetrokken per 14-03-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot een toetsing bij de vervreemding van landbouwgronden en natuurterreinen ter bevordering van een evenwichtige prijsontwikkeling, alsmede met betrekking tot de totstandkoming van een voorkeursrecht voor het bureau beheer landbouwgronden bij de verwerving van landbouwgronden en natuurterreinen.

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

landbouw: akkerbouw, veehouderij - daaronder begrepen intensieve veehouderij -, tuinbouw - daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen -, bosbouw en elke andere vorm van bodemcultuur;

land: landbouwgrond en natuurterreinen;

landbouwgrond: grond, waarop enige vorm van landbouw wordt of onmiddellijk kan worden uitgeoefend;

natuurterreinen: heidevelden, hoogveenterrein, zandverstuivingen, duinterreinen, kwelders, schorren, gorzen, slikken, riet- en ruigtlanden, laagveenmoerassen, voor zover het geen landbouwgrond is;

beperkt recht: het recht van erfpacht, opstal, beklemming of vruchtgebruik;

vervreemding: de overdracht in eigendom of de toedeling van een onroerende zaak alsmede de overdracht of toedeling dan wel vestiging van een beperkt recht waaraan een onroerende zaak is onderworpen;

vervreemder: de eigenaar van een onroerende zaak of de rechthebbende op een beperkt recht waaraan een onroerende zaak is onderworpen, die tot vervreemding wenst over te gaan, alsmede degene die bij ontbinding van een gemeenschap met de vereffening is belast en tot vervreemding wenst over te gaan;

bedrijf: een complex, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en de daarbij behorende landbouwgrond dienende tot uitoefening van de landbouw;

bedrijfsleider: de natuurlijke persoon die leiding geeft aan een in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon gedreven bedrijf;

bureau: bureau beheer landbouwgronden als bedoeld in artikel 28;

hoofdberoep: het beroep, waaruit een persoon in overwegende mate zijn inkomsten trekt.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

[Treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Titel II. Overdracht van land en vestiging of overdracht van een beperkt recht op land

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Titel III. Vervreemding aan rechtspersonen; de ontbinding van rechtspersonen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Titel IV. Ontbinding van gemeenschappen

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1992]

Titel V. Het verzoek om goedkeuring of toestemming: de ontwerp-overeenkomst

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Titel VI. De behandeling door de grondkamer en het administratief beroep

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Titel VII. Bureau beheer landbouwgronden

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Titel VIII. Voorkeursrecht van het bureau beheer landbouwgronden

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Titel IX. Koopplicht in het kader van de toetsing

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Titel X. Grondbankstelsel

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Titel XI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66 [Nog niet in werking]

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69 [Nog niet in werking]

Artikel 70