Home

Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldig van 1 oktober 2023 tot 1 maart 2027
Geldig van 1 oktober 2023 tot 1 maart 2027

Rijkswet op het Nederlanderschap

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2023 tot 01-03-2027]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er mede in verband met de bekrachtiging van het op 30 augustus 1961 te New York tot stand gekomen Verdrag tot beperking der staatloosheid (Trb. 1967, 124), het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende de militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en de op 13 september 1973 te Bern tot stand gekomen Overeenkomst inzake beperking van het aantal gevallen van staatloosheid (Trb. 1974, 32), aanleiding bestaat de Wet van 12 december 1892, Stb. 268 op het Nederlanderschap en het ingezetenschap aan een algehele herziening te onderwerpen en ter vervanging van die wet nieuwe, algemene bepalingen omtrent het Nederlanderschap vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Hoofdstuk 2. Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Hoofdstuk 3. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie

Artikel 6

Artikel 6a

Hoofdstuk 4. Verlening van het Nederlanderschap

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk 5. Verlies van het Nederlanderschap

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15A

Artikel 16

Artikel 16A

Hoofdstuk 6. Vaststelling van het Nederlanderschap

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk 7. Verklaringen en registers

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk 7a. Rechtsbescherming

Artikel 22a

Artikel 22b

Artikel 22c

Hoofdstuk 7b. Persoonsgegevens

Artikel 22d

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29