Home

Loodsenwet

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Loodsenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoerende taken van de overheid ten aanzien van het loodsen van zeeschepen te beëindigen en in de plaats daarvan een openbaar lichaam voor beroep in te stellen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, daarbij regels stellend over de opleiding tot loods en de bevoegdheid tot uitoefening van dit beroep, aldus tevens de grondslag scheppend voor de uitvoering van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, waaronder de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het loodsen van schepen door Noordzeeloodsen op de Noordzee en in het Kanaal (Pb EG L33/32);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 2. loods:

  1. 1°.

   registerloods;

  2. 2°.

   degene die voldoet aan de eisen met betrekking tot opleiding, kundigheid, ervaring en geschiktheid, bedoeld in artikel 5, eerste lid;

 3. corporatie: de Nederlandse loodsencorporatie, bedoeld in artikel 6, eerste lid;

 4. algemene raad: de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie;

 5. register: het loodsenregister, bedoeld in artikel 21, eerste lid;

 6. registerloods: degene die is ingeschreven in het register;

 7. loodsplichtige scheepvaartwegen: de scheepvaartwegen waarop krachtens wettelijk voorschrift de kapitein van een schip verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods;

 8. verwerking van persoonsgegevens, onderscheidenlijk verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4, onderdelen 1, 2 en 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 9. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 10. [vervallen;]

 11. arbeidsvergoeding: arbeidsvergoeding voor registerloodsen, bestaande uit:

  1. 1°.

   een integraal uurtarief voor de uitvoering van verrichtingen van een registerloods aan boord of loodsen door een registerloods op afstand, met inbegrip van een vaste opslag voor de daarbij te maken reis-, wacht- en beschikbaarheidsuren; en

  2. 2°.

   een integraal uurtarief voor de uitvoering van andere taken dan bedoeld onder 1°, die bij of krachtens deze wet of anderszins aan een registerloods zijn toevertrouwd, met inbegrip van een vaste opslag voor de daarbij te maken reis- en wachturen;

 12. persoonsgegevens over gezondheid: persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2.

De begrippen in deze wet en de daarop berustende bepalingen hebben, tenzij anders is bepaald, dezelfde betekenis als in de Scheepvaartverkeerswet.

Hoofdstuk II. De loodsen

§ 1. Algemeen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

§ 2. Registerloodsen

Artikel 4

§ 3. Niet-registerloodsen

Artikel 5

Hoofdstuk III. De loodsencorporaties

§ 1. De Nederlandse loodsencorporatie

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 2. De regionale loodsencorporaties

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 3. De vergaderingen

Artikel 14

§ 4. Verordeningen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk V. Het loodsenregister

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk VI. Financiën

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk VIA. Tarieven en markttoezicht

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 27a

§ 2. Systeem van kostentoerekening

Artikel 27b

§ 3. Voorstel tot vaststelling tarieven

Artikel 27c

Artikel 27ca

§ 4. Enige bij de vaststelling van de tarieven in aanmerking te nemen bijzondere factoren

Artikel 27d

Artikel 27e [Vervallen per 01-01-2022]

§ 5. Vaststelling van de tarieven en voorwaarden

Artikel 27f

Artikel 27g

Artikel 27h

Artikel 27i

§ 6. Verantwoording

Artikel 27j

Artikel 27ja

Artikel 27k [Vervallen per 01-01-2022]

§ 7. Nadere regelgeving

Artikel 27l

Hoofdstuk VII. Tuchtrechtspraak

§ 1. Algemeen

Artikel 28

§ 2. Tuchtcollege loodsen

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

§ 3. De procedure in eerste aanleg

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

§ 4. De procedure in hoger beroep

Artikel 42

Artikel 43

§ 5. Herziening

Artikel 44

§ 6. De procedure inzake het spoedshalve schorsen

Artikel 44a

Artikel 45

Hoofdstuk VIIA. Toezicht op de naleving

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 45a

§ 2. De Autoriteit Consument en Markt

Artikel 45b

Artikel 45c [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45d [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 45e

Hoofdstuk VIIB. Handhaving

§ 1. Overtredingen markttoezicht

Artikel 45f

§ 2. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45g [Vervallen per 01-08-2014]

§ 3. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45h [Vervallen per 01-08-2014]

§ 4. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45i [Vervallen per 01-08-2014]

§ 5. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45j [Vervallen per 01-08-2014]

§ 6. Bijzondere bepaling inzake bestuurlijke boetes

Artikel 45k

Hoofdstuk VIII. Dwang-, straf- en opsporingsbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a [Vervallen per 01-01-2008]

Hoofdstuk IX. Bijzondere bepalingen

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 01-05-1997]

Artikel 52 [Nog niet in werking]

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Hoofdstuk X. Overige bepalingen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58 [Vervallen per 26-07-1995]

Artikel 59

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 67

Hoofdstuk XI. Overgangsrecht en evaluatie

Artikel 68

Artikel 68a

Artikel 68b

Artikel 68c

Artikel 69

Artikel 69a

Artikel 69b

Artikel 69c

Artikel 70