Home

Kadasterwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Kadasterwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van artikel 3.1.2.1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, nieuwe regelen vast te stellen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster (Kadasterwet);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

ambtenaar: ambtenaar van de Dienst;

authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt;

basisregistratie: verzameling gegevens, waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormt;

bewaarder: bewaarder als bedoeld in artikel 6;

brondocument:

 1. 1°.

  in de openbare registers ingeschreven of anderszins door de Dienst gehouden document, of

 2. 2°.

  besluit of gewaarmerkt afschrift daarvan;

catalogus basisregistratie topografie: catalogus basisregistratie topografie als bedoeld in artikel 98a, derde lid;

Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

geografisch gegeven:

 1. 1°.

  in artikel 98a, tweede lid, genoemd geografisch object;

 2. 2°.

  identificerend objectnummer als bedoeld in artikel 98a, derde lid, of een ander in de catalogus basisregistratie topografie daarmee gelijkgesteld identificerend kenmerk, dat aan het betreffende geografisch object wordt toegekend, of

 3. 3°.

  ander kenmerk als bedoeld in artikel 98a, derde lid, dat in de catalogus basisregistratie topografie wordt genoemd;

kadastrale grens: op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de bescheiden, bedoeld in artikel 50, door de Dienst vastgestelde grens tussen percelen;

kadastrale grootte: indicatieve omvang van een perceel, berekend door de Dienst;

kadastrale kaart: kadastrale kaart als bedoeld in artikel 48, derde lid;

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

openbare registers: openbare registers als bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek juncto artikel 8, eerste lid;

perceel: kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied;

rechtspersoon: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, met inbegrip van de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid;

registratie: registratie of basisregistratie.

2.

De begripsomschrijvingen, opgenomen in de artikelen 1, 2, 3, eerste lid, 8 en 10 van Boek 3, de artikelen 1, 2, 3, 3a, 190 en 780 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 312 van het Wetboek van Koophandel, gelden ook voor de onderhavige wet.

Artikel 1a

1.

Er is een basisregistratie kadaster, bestaande uit administratieve gegevens met betrekking tot onroerende zaken en de landelijke kadastrale kaart.

2.

Er is voorts een basisregistratie topografie, bestaande uit:

 1. een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:10 000, en

 2. landsdekkende topografische bestanden op een schaalniveau kleiner dan 1:10 000.

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3d

Artikel 4

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-1994]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Hoofdstuk 1a. Bepalingen omtrent authentieke gegevens en de inhoud en inrichting van registraties

Titel 1. Authentieke gegevens

Artikel 7f

Artikel 7g

Artikel 7h

Artikel 7i

Artikel 7j

Titel 2. Gebruik en verstrekking van authentieke gegevens

Artikel 7k

Artikel 7l

Titel 3. Terugmelding

Artikel 7m

Artikel 7n

Artikel 7o

Artikel 7p

Artikel 7q

Artikel 7r

Titel 4. Ambtshalve correctie en correctie op verzoek

Artikel 7s

Artikel 7t

Titel 5. Kwaliteit, voorbehoud databankenrecht en relatieve competentie

Artikel 7u

Artikel 7v

Artikel 7w [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 2. Openbare registers voor registergoederen

Titel 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Omschrijving en vorm van de openbare registers; aantekeningen in de openbare registers; wijze van bewaren van de openbare registers; vervaardiging en vervanging van duplicaten van de openbare registers en van duplicaten van andere bij de openbare registers te bewaren stukken

Artikel 8
Artikel 9
Artikel 9a

Afdeling 2. Plaats van inschrijving

Artikel 10

Afdeling 3. Vereisten voor inschrijving en de wijze waarop deze geschiedt

Artikel 10a
Artikel 10b
Artikel 11
Artikel 11a
Artikel 11b
Artikel 11c
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 14a
Artikel 14b

Afdeling 4. Voorlopige aantekeningen en bewijs van ontvangst

Artikel 15
Artikel 15a
Artikel 15b
Artikel 16
Artikel 17

Titel 2. Vereisten met betrekking tot in te schrijven stukken

Afdeling 1. Algemene vereisten waaraan in te schrijven stukken moeten voldoen

Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

Afdeling 2. Vereisten waaraan ter inschrijving aangeboden stukken moeten voldoen in verband met de aard van het in te schrijven feit

Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 27a
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 37a

Afdeling 3. Vereisten waaraan stukken moeten voldoen, aangeboden ter inschrijving van het instellen van een rechtsvordering, van het indienen van een verzoek, van tegen rechterlijke uitspraken ingestelde rechtsmiddelen of van de waardeloosheid van zodanige inschrijvingen

Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40

Afdeling 4. Overige bepalingen betreffende inschrijvingen

Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45

Titel 3. Inschrijfbaarheid van andere stukken en van verandering van woonplaats

Artikel 46

Artikel 46a

Artikel 47

Hoofdstuk 3. Basisregistratie kadaster en net van coördinaatpunten

Titel 1. Basisregistratie kadaster

Artikel 48

Titel 2. Kaartenbestand, daaraan ten grondslag liggende bescheiden en net van coördinaatpunten

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Hoofdstuk 4. Bijwerking van de basisregistratie kadaster en het net van coördinaatpunten

Titel 1. Bijwerking van de basisregistratie kadaster

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 56a
Artikel 56b
Artikel 56c [Vervallen per 01-01-2008]
Artikel 56d [Vervallen per 01-01-2008]
Artikel 56e [Vervallen per 01-01-2008]

Afdeling 2. Bijhouding

§ 1. Bijhouding op grond van in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a , ingeschreven stukken betreffende onroerende zaken en rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, met uitzondering van notariële akten van vernieuwing
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1994]
§ 2. Bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent feiten, bedoeld in de artikelen 29 en 35 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2008]
Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2008]
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 70
§ 3. Bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken
Artikel 71
§ 4. Bijhouding met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan
Artikel 72
§ 5. Bijhouding inzake splitsing of samenvoeging van percelen, ambtshalve of op verzoek
Artikel 73

Afdeling 3. Vernieuwing

Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78

Afdeling 4. Metingen

Artikel 79

Afdeling 5. Overige bepalingen

Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82

Titel 2. Bijhouding van het net van coördinaatpunten

Artikel 83

Titel 3. [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2004]

Hoofdstuk 5. Registratie voor schepen

Titel 1. Inhoud van de registratie voor schepen

Artikel 85

Titel 2. Bijwerking van de registratie voor schepen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 86
Artikel 87
Artikel 87a
Artikel 87b

Afdeling 2. Bijhouding op grond van in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a , ingeschreven stukken betreffende schepen en rechten waaraan die schepen zijn onderworpen

Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90 [Vervallen per 17-05-1995]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2008]

Hoofdstuk 6. Registratie voor luchtvaartuigen

Titel 1. Inhoud van de registratie voor luchtvaartuigen

Artikel 92

Titel 2. Bijwerking van de registratie voor luchtvaartuigen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 93
Artikel 94
Artikel 94a
Artikel 94b

Afdeling 2. Bijhouding op grond van in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a , ingeschreven stukken betreffende luchtvaartuigen en rechten waaraan die luchtvaartuigen zijn onderworpen

Artikel 95
Artikel 96
Artikel 97 [Vervallen per 17-05-1995]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2008]

Hoofdstuk 6a. Basisregistratie topografie

Artikel 98a

Artikel 98b [Vervallen per 01-09-2005]

Hoofdstuk 7. Verstrekking van inlichtingen; kadastraal recht

Titel 1. Verstrekking van inlichtingen

Afdeling 1. Verstrekking van inlichtingen uit de openbare registers, de registraties, het net van coördinaatpunten en de bescheiden, bedoeld in artikel 50

Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 102a
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107

Afdeling 2. Bepalingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 107a
Artikel 107b
Artikel 107c

Titel 2. kadastraal recht

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Hoofdstuk 8. Wijziging van de kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten anders dan in geval van bijwerking; opnieuw vaststellen van de grootte van percelen; herstel van kennelijke misslagen begaan bij de bijwerking en van onregelmatigheden begaan bij het houden van de openbare registers

Artikel 110a

Artikel 111

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 116

Hoofdstuk 9. Overige en slotbepalingen

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 118a

Artikel 119