Home

Paspoortwet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 maart 2027
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 maart 2027

Paspoortwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-03-2027]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met het recht het land te verlaten, zoals neergelegd in voor het Koninkrijk geldende verdragen, in verband met artikel 2, vierde lid, van de Grondwet en gelet op artikel 3, eerste lid, onder b, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, bij rijkswet regelen dienen te worden gesteld met betrekking tot de aanspraken op paspoorten en andere reisdocumenten en de beperkingen van deze aanspraken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. aanvraag: het verzoek tot verstrekking van een reisdocument of tot wijziging van gegevens vermeld in een eerder verstrekt reisdocument;

 2. aanvrager: degene die een aanvraag als bedoeld in onderdeel a indient of op wie een dergelijke aanvraag betrekking heeft;

 3. weigering: de afwijzende beslissing op de aanvraag, die in behandeling is genomen;

 4. verstrekking: de beslissing tot uitreiking van een nieuw reisdocument;

 5. uitreiking: het feitelijk ter beschikking van de aanvrager stellen van het op zijn naam gesteld reisdocument;

 6. houder: degene op wiens naam het reisdocument is gesteld en ten behoeve van wie het is uitgereikt;

 7. wijziging: het in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet bepaalde aanbrengen van een of meer aantekeningen in een reisdocument, strekkende tot verandering dan wel aanvulling van daarin vermelde gegevens;

 8. inhouding: het feitelijk aan de beschikking van de houder onttrekken van een op zijn naam gesteld reisdocument;

 9. vervallen of vervallenverklaring: het ongeldig worden of de beslissing tot het ongeldig verklaren van een reisdocument;

 10. definitief aan het verkeer onttrekken: het deugdelijk vernietigen, dan wel het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken en aan de houder teruggeven van het reisdocument;

 11. vermissing: ieder geval waarin de houder niet meer de feitelijke beschikking heeft over een op zijn naam gesteld reisdocument, anders dan door of ten behoeve van handelingen van een daartoe bevoegde autoriteit;

 12. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk;

 13. Onze Minister die het aangaat: Onze Minister in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten die het aangaat;

 14. Gouverneur: Gouverneur van Aruba, Curaçao of Sint Maarten;

 15. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 16. reisdocument: een document als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 17. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 18. publiek identificatiemiddel: een van rijkswege uitgegeven en aan een natuurlijk persoon verstrekt elektronisch middel dat persoonsidentificatiegegevens bevat en wordt gebruikt voor de authenticatie van een natuurlijke persoon die toegang wenst tot elektronische dienstverlening;

 19. elektronische dienstverlening: verlening van elektronische diensten aan natuurlijke personen, ondernemingen of rechtspersonen ter uitoefening van een publieke taak, in het algemeen belang of waarbij het burgerservicenummer wordt verwerkt, door een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht of een bij of krachtens de Wet digitale overheid aangewezen organisatie, waarvoor authenticatie op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog als bedoeld in de Wet digitale overheid is vereist;

 20. tot signalering bevoegd orgaan: een autoriteit of orgaan als bedoeld in een van de artikelen 18 tot en met 24 van deze wet.

Artikel 2

§ 2. Gegevens ten behoeve van reisdocumenten

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 4a

Artikel 4b [Nog niet in werking]

§ 3. Het basisregister reisdocumenten

Artikel 4c

Artikel 4d

Artikel 4e

§ 4. Overige algemene bepalingen

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk II. Aanspraken op reisdocumenten

§ 1. Paspoorten voor Nederlanders

Artikel 9

Artikel 10

§ 2. Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 3. Nooddocumenten en andere reisdocumenten

Artikel 16

§ 3A. Nederlandse identiteitskaart

Artikel 16a

Artikel 17

Hoofdstuk III. Gronden tot weigering of vervallenverklaring

§ 1. De gronden

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

Artikel 24

§ 2. Registratie

Artikel 25

Hoofdstuk IV. Aanvraag

§ 1. Algemeen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

§ 2. Aanvragen door of ten behoeve van handelingsonbekwamen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk V. Verstrekking, wijziging en uitreiking

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a [Nog niet in werking]

Artikel 42

Artikel 43

Hoofdstuk VI. Weigering of vervallenverklaring

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 46a0

Artikel 46a

Artikel 46b

Hoofdstuk VII. Verval van rechtswege

§ 1. Algemeen

Artikel 47

§ 2. Reisdocumenten van handelingsonbekwamen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a

Hoofdstuk VIII. Inhouding en inlevering

Artikel 50b

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 56

Artikel 57

Hoofdstuk IX. Toezicht

Artikel 58

Artikel 59

Hoofdstuk X. Strafbepalingen

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Hoofdstuk XI. Administratieve rechtsbescherming in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Artikel 64

Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 65a [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 66a

Artikel 67

Artikel 68