Home

Gemeentewet

Geldig van 1 januari 2024 tot 31 januari 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 31 januari 2024

Gemeentewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 31-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

2.

Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kan op schriftelijk verzoek van de raad het inwonertal per de eerste dag van de vierde maand voorafgaande aan de maand van de kandidaatstelling vaststellen, indien aannemelijk is dat een in dat artikel genoemd inwonertal op genoemde datum is overschreden. In dat geval geldt dit tijdstip als peildatum.

Artikel 2

In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 5

Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 6

Hoofdstuk II. De raad

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 33

Hoofdstuk III. Het college van burgemeester en wethouders

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 41b

Artikel 41c

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 44b

Artikel 44c

Artikel 44d

Artikel 44e

Artikel 44f

Artikel 44g

Artikel 44h

Artikel 44i

Artikel 44j

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 45b

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60

Hoofdstuk IV. De burgemeester

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 61b

Artikel 61c

Artikel 61d [Vervallen per 01-02-2016]

Artikel 61e [Vervallen per 19-12-2008]

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75 [Vervallen per 02-11-2005]

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 81bis

Hoofdstuk IVa. De rekenkamer

Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer

Artikel 81a
Artikel 81b
Artikel 81c
Artikel 81d
Artikel 81e
Artikel 81f
Artikel 81g
Artikel 81h
Artikel 81i
Artikel 81j
Artikel 81k

Paragraaf 2. De gemeenschappelijke rekenkamer

Artikel 81l
Artikel 81m
Artikel 81n
Artikel 81o

Hoofdstuk IVb. [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 81oa [Vervallen per 01-01-2023]

Hoofdstuk IVc. De ombudsman

Paragraaf 1. Algemene bepaling

Artikel 81p

Paragraaf 2. De gemeentelijke ombudsman

Artikel 81q
Artikel 81r
Artikel 81s
Artikel 81t
Artikel 81u
Artikel 81v

Paragraaf 3. De gemeentelijke ombudscommissie

Artikel 81w
Artikel 81x

Paragraaf 4. De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie

Artikel 81y
Artikel 81z

Hoofdstuk V. De commissies

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86 [Vervallen per 01-04-2023]

Hoofdstuk Va. Geheimhouding

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90 [Vervallen per 19-03-2014]

Artikel 91 [Vervallen per 19-03-2014]

Artikel 92 [Vervallen per 19-03-2014]

Artikel 93 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 94 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk VI. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97 [Vervallen per 10-07-2021]

Artikel 98

Artikel 99

Hoofdstuk VII. De secretaris en de griffier

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 100
Artikel 101

Paragraaf 2. De secretaris

Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105 [Vervallen per 02-11-2005]
Artikel 106

Paragraaf 3. De griffier

Artikel 107
Artikel 107a
Artikel 107b
Artikel 107c [Vervallen per 02-11-2005]
Artikel 107d
Artikel 107e

Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur

Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111

§ 2. Verhouding tot de provincie en het Rijk

Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122

§ 3. Bijzondere voorzieningen

Artikel 123
Artikel 124
Artikel 124a
Artikel 124b
Artikel 124c
Artikel 124d
Artikel 124e
Artikel 124f
Artikel 124g
Artikel 124h
Artikel 124i [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4. Bestuursdwang

Artikel 125
Artikel 126 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 127 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 128 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 129 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 130 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 131 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 132 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 133 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 134 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 135 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 136 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 137 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 138 [Vervallen per 01-12-1998]

§ 5. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 139 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 140 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 141 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2021]

§ 6. Termijnen

Artikel 145
Artikel 146 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad

Artikel 147

Artikel 147a

Artikel 147b

Artikel 148 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 149

Artikel 149a

Artikel 150

Artikel 151 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 151a

Artikel 151b

Artikel 151c

Artikel 151d

Artikel 152 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 153 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 154

Artikel 154a

Artikel 154b

Artikel 154c

Artikel 154d

Artikel 154e

Artikel 154f [Vervallen per 23-02-2011]

Artikel 154g [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 154h [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 154i [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 154j [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 154k

Artikel 154l

Artikel 154m

Artikel 154n

Artikel 155

Artikel 155a

Artikel 155b

Artikel 155c

Artikel 155d

Artikel 155e

Artikel 155f

Artikel 155g

Artikel 155h

Artikel 156

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk X. De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders

Artikel 160

Artikel 161 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 162 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 163 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 164 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 172a

Artikel 172b

Artikel 173 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 174

Artikel 174a

Artikel 174b

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 176a

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk XIa. De bevoegdheid van de rekenkamer

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 184a

Artikel 185

Artikel 185a

Titel IV. De financiën van de gemeente

Hoofdstuk XII. Algemene bepalingen

Artikel 186

Artikel 187

Artikel 188 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk XIII. De begroting en de jaarrekening

§ 1. De begroting

Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196 [Vervallen per 01-08-1996]

Paragraaf 2. De jaarrekening

Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
Artikel 201
Artikel 202 [Vervallen per 07-03-2002]

§ 3. Goedkeuring van de begroting

Artikel 203
Artikel 204 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211

Hoofdstuk XIV. De administratie en de controle

Artikel 212

Artikel 213

Artikel 213a

Artikel 214

Artikel 215

Hoofdstuk XV. De gemeentelijke belastingen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 216
Artikel 217
Artikel 218 [Vervallen per 01-07-1996]
Artikel 218a [Vervallen per 01-07-1996]
Artikel 218b [Vervallen per 01-07-1996]
Artikel 219

§ 2. Bijzondere bepalingen omtrent de onroerende-zaakbelastingen

Artikel 220
Artikel 220a
Artikel 220b
Artikel 220c
Artikel 220d
Artikel 220e
Artikel 220f
Artikel 220g [Vervallen per 29-12-2007]
Artikel 220h
Artikel 220i [Vervallen per 01-01-2007]

§ 3. Bijzondere bepalingen omtrent de andere belastingen dan de onroerende-zaakbelastingen

Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 227a [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 228
Artikel 228a
Artikel 229
Artikel 229a
Artikel 229b
Artikel 229c
Artikel 229d [Vervallen per 05-02-2005]

§ 4. Heffing en invordering

Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 233a
Artikel 234
Artikel 234a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 234b [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 235
Artikel 236
Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 241 [Vervallen per 01-01-2005]
Artikel 242
Artikel 243
Artikel 244
Artikel 245 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 246 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 246a
Artikel 247 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 248 [Vervallen per 01-09-1999]
Artikel 249
Artikel 250
Artikel 250a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 251
Artikel 251a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 252
Artikel 253
Artikel 254
Artikel 255
Artikel 255a [Vervallen per 05-02-2005]
Artikel 256
Artikel 257
Artikel 258 [Vervallen per 01-07-1997]

Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur

Hoofdstuk XVI. Goedkeuring

Artikel 259

Artikel 260 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 261 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 262 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 263 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 264 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 265 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 266

Artikel 267 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk XVII. Schorsing en vernietiging

Artikel 268

Artikel 269 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 270 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 271 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 272 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 273

Artikel 273a

Artikel 274

Artikel 275

Artikel 276 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 277

Artikel 278

Artikel 278a

Artikel 279

Artikel 280 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 281

Artikel 281a

Titel VI

Artikel 282 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 283 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 284 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 285 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 286 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 287 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 288 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 288a [Vervallen per 01-01-1994]

Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 289 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 290

Artikel 291

Artikel 292

Artikel 293 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 294 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 295 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 296 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 297 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 298 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 299 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 299a [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 299b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 300 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 300a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 300b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 301 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 302 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 303 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 304 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 305 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 305a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 306 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 307 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 308 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 309 [Vervallen per 15-04-2009]

Artikel 310

Inhoudsopgave

Bijlage I. bedoeld in artikel 124b, eerste lid , van de Gemeentewet

Bijlage [Vervallen per 23-02-2011]