Home

Algemene wet bestuursrecht

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 maart 2027
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 maart 2027

Algemene wet bestuursrecht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-03-2027]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 107, tweede lid, van de Grondwet de wet algemene regels van bestuursrecht dient vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Titel 1.1. Definities en reikwijdte

Artikel 1:1

Artikel 1:2

Artikel 1:3

Artikel 1:4

Artikel 1:5

Artikel 1:6

Titel 1.2. Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie

Artikel 1:7

Artikel 1:8

Artikel 1:9

Hoofdstuk 2. Verkeer met bestuursorganen

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Artikel 2:4

Artikel 2:5

Afdeling 2.2. Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

Artikel 2:6

Artikel 2:7 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2:8 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2:9 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2:10 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2:11 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2:12 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 2.3. Verkeer langs elektronische weg

Artikel 2:13

Artikel 2:14

Artikel 2:15

Artikel 2:16

Artikel 2:17

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen

Artikel 3:1

Afdeling 3.2. Zorgvuldigheid en belangenafweging

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Afdeling 3.3. Advisering

Artikel 3:5

Artikel 3:6

Artikel 3:7

Artikel 3:8

Artikel 3:9

Artikel 3:9a

Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Artikel 3:10

Artikel 3:11

Artikel 3:12

Artikel 3:13

Artikel 3:14

Artikel 3:15

Artikel 3:16

Artikel 3:17

Artikel 3:18

Afdeling 3.4a. Informatie over samenhangende besluiten

Artikel 3:19

Afdeling 3.5. Coördinatie van samenhangende besluiten

Artikel 3:20

Artikel 3:21

Artikel 3:22

Artikel 3:23

Artikel 3:24

Artikel 3:25

Artikel 3:26

Artikel 3:27

Artikel 3:28

Artikel 3:29

Artikel 3:30 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 3:31 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 3:32 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 3:33 [Vervallen per 01-07-2005]

Afdeling 3.6. Bekendmaking en mededeling

Artikel 3:40

Artikel 3:41

Artikel 3:42

Artikel 3:43

Artikel 3:44

Artikel 3:45

Afdeling 3.7. Motivering

Artikel 3:46

Artikel 3:47

Artikel 3:48

Artikel 3:49

Artikel 3:50

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten

Titel 4.1. Beschikkingen

Afdeling 4.1.1. De aanvraag

Artikel 4:1
Artikel 4:2
Artikel 4:3
Artikel 4:3a
Artikel 4:4
Artikel 4:5
Artikel 4:6

Afdeling 4.1.2. De voorbereiding

Artikel 4:7
Artikel 4:8
Artikel 4:9
Artikel 4:10 [Vervallen per 01-07-2005]
Artikel 4:11
Artikel 4:12

Afdeling 4.1.3. Beslistermijn

§ 4.1.3.1. Beslistermijn
Artikel 4:13
Artikel 4:14
Artikel 4:15
§ 4.1.3.2. Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Artikel 4:16 [Vervallen per 01-10-2009]
Artikel 4:17
Artikel 4:18
Artikel 4:19
Artikel 4:20
§ 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen
Artikel 4:20a
Artikel 4:20b
Artikel 4:20c
Artikel 4:20d
Artikel 4:20e
Artikel 4:20f

Titel 4.2. Subsidies

Afdeling 4.2.1. Inleidende bepalingen

Artikel 4:21
Artikel 4:22
Artikel 4:23
Artikel 4:24

Afdeling 4.2.2. Het subsidieplafond

Artikel 4:25
Artikel 4:26
Artikel 4:27
Artikel 4:28

Afdeling 4.2.3. De subsidieverlening

Artikel 4:29
Artikel 4:30
Artikel 4:31
Artikel 4:32
Artikel 4:33
Artikel 4:34
Artikel 4:35
Artikel 4:36

Afdeling 4.2.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Artikel 4:37
Artikel 4:38
Artikel 4:39
Artikel 4:40
Artikel 4:41

Afdeling 4.2.5. De subsidievaststelling

Artikel 4:42
Artikel 4:43
Artikel 4:44
Artikel 4:45
Artikel 4:46
Artikel 4:47

Afdeling 4.2.6. Intrekking en wijziging

Artikel 4:48
Artikel 4:49
Artikel 4:50
Artikel 4:51

Afdeling 4.2.7. Betaling en terugvordering

Artikel 4:52
Artikel 4:53
Artikel 4:54 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 4:55 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 4:56
Artikel 4:57

Afdeling 4.2.8. Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

Paragraaf 4.2.8.1. Inleidende bepalingen
Artikel 4:58
Artikel 4:59
Paragraaf 4.2.8.2. De aanvraag
Artikel 4:60
Artikel 4:61
Artikel 4:62
Artikel 4:63
Artikel 4:64
Artikel 4:65
Paragraaf 4.2.8.3. De subsidieverlening
Artikel 4:66
Artikel 4:67
Paragraaf 4.2.8.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
Artikel 4:68
Artikel 4:69
Artikel 4:70
Artikel 4:71
Artikel 4:72
Paragraaf 4.2.8.5. De subsidievaststelling
Artikel 4:73
Artikel 4:74
Artikel 4:75
Artikel 4:76
Artikel 4:77
Artikel 4:78
Artikel 4:79
Artikel 4:80

Titel 4.3. Beleidsregels

Artikel 4:81

Artikel 4:82

Artikel 4:83

Artikel 4:84

Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden

Afdeling 4.4.1. Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling

Artikel 4:85
Artikel 4:86
Artikel 4:87
Artikel 4:88
Artikel 4:89
Artikel 4:90
Artikel 4:91
Artikel 4:92
Artikel 4:93
Artikel 4:94
Artikel 4:94a
Artikel 4:95
Artikel 4:96

Afdeling 4.4.2. Verzuim en wettelijke rente

Artikel 4:97
Artikel 4:98
Artikel 4:99
Artikel 4:100
Artikel 4:101
Artikel 4:102
Artikel 4:103

Afdeling 4.4.3. Verjaring

Artikel 4:104
Artikel 4:105
Artikel 4:106
Artikel 4:107
Artikel 4:108
Artikel 4:109
Artikel 4:110
Artikel 4:111

Afdeling 4.4.4. Aanmaning en invordering bij dwangbevel

Paragraaf 4.4.4.1. De aanmaning
Artikel 4:112
Artikel 4:113
Paragraaf 4.4.4.2. Invordering bij dwangbevel
Artikel 4:114
Artikel 4:115
Artikel 4:116
Artikel 4:117
Artikel 4:118
Artikel 4:119
Artikel 4:120
Artikel 4:121
Artikel 4:122
Artikel 4:123
Artikel 4:124

Afdeling 4.4.5. Bezwaar en beroep

Artikel 4:125

Titel 4.5. Nadeelcompensatie

Artikel 4:126

Artikel 4:127

Artikel 4:128

Artikel 4:129

Artikel 4:130

Artikel 4:131

Hoofdstuk 5. Handhaving

Titel 5.1. Algemene bepalingen

Artikel 5:1

Artikel 5:2

Artikel 5:3

Artikel 5:4

Artikel 5:5

Artikel 5:6

Artikel 5:7

Artikel 5:8

Artikel 5:9

Artikel 5:10

Artikel 5:10a

Titel 5.2. Toezicht op de naleving

Artikel 5:11

Artikel 5:12

Artikel 5:13

Artikel 5:14

Artikel 5:15

Artikel 5:16

Artikel 5:16a

Artikel 5:17

Artikel 5:18

Artikel 5:19

Artikel 5:20

Titel 5.3. Herstelsancties

Afdeling 5.3.1. Last onder bestuursdwang

Artikel 5:21
Artikel 5:22 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 5:23
Artikel 5:24
Artikel 5:25
Artikel 5:26 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 5:27
Artikel 5:28
Artikel 5:29
Artikel 5:30
Artikel 5:31
Artikel 5:31a
Artikel 5:31b
Artikel 5:31c

Afdeling 5.3.2. Last onder dwangsom

Artikel 5:31d
Artikel 5:32
Artikel 5:32a
Artikel 5:32b
Artikel 5:33
Artikel 5:34
Artikel 5:35
Artikel 5:36 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 5:37
Artikel 5:37a
Artikel 5:38
Artikel 5:39

Titel 5.4. Bestuurlijke boete

Afdeling 5.4.1. Algemene bepalingen

Artikel 5:40
Artikel 5:41
Artikel 5:42
Artikel 5:43
Artikel 5:44
Artikel 5:45
Artikel 5:46
Artikel 5:47

Afdeling 5.4.2. De procedure

Artikel 5:48
Artikel 5:49
Artikel 5:50
Artikel 5:51
Artikel 5:52
Artikel 5:53
Artikel 5:54

Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep

Afdeling 6.1. Inleidende bepalingen

Artikel 6:1

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen

Artikel 6:4

Artikel 6:5

Artikel 6:6

Artikel 6:7

Artikel 6:8

Artikel 6:9

Artikel 6:10

Artikel 6:11

Artikel 6:12

Artikel 6:13

Artikel 6:14

Artikel 6:15

Artikel 6:16

Artikel 6:17

Artikel 6:18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6:19

Artikel 6:20

Artikel 6:21

Artikel 6:22

Artikel 6:23

Artikel 6:24

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep

Afdeling 7.1. Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter

Artikel 7:1

Artikel 7:1a

Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar

Artikel 7:2

Artikel 7:3

Artikel 7:4

Artikel 7:5

Artikel 7:6

Artikel 7:7

Artikel 7:8

Artikel 7:9

Artikel 7:10

Artikel 7:11

Artikel 7:12

Artikel 7:13

Artikel 7:14

Artikel 7:14a

Artikel 7:15

Afdeling 7.3. Bijzondere bepalingen over administratief beroep

Artikel 7:16

Artikel 7:17

Artikel 7:18

Artikel 7:19

Artikel 7:20

Artikel 7:21

Artikel 7:22

Artikel 7:23

Artikel 7:24

Artikel 7:25

Artikel 7:26

Artikel 7:27

Artikel 7:27a

Artikel 7:28

Artikel 7:29 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter

Titel 8.1. Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg

Afdeling 8.1.1. Bevoegdheid

Artikel 8:1
Artikel 8:2
Artikel 8:3
Artikel 8:4
Artikel 8:5
Artikel 8:6
Artikel 8:7
Artikel 8:8
Artikel 8:9

Afdeling 8.1.2. Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer

Artikel 8:10
Artikel 8:10a
Artikel 8:11
Artikel 8:12

Afdeling 8.1.2a. Conclusie

Artikel 8:12a

Afdeling 8.1.2b. Opmerkingen door anderen dan partijen

Artikel 8:12b

Afdeling 8.1.3. Verwijzing, voeging en splitsing

Artikel 8:13
Artikel 8:13a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 8:14

Afdeling 8.1.4. Wraking en verschoning van rechters

Artikel 8:15
Artikel 8:16
Artikel 8:17
Artikel 8:18
Artikel 8:19
Artikel 8:20

Afdeling 8.1.5. Partijen

Artikel 8:21
Artikel 8:22
Artikel 8:23
Artikel 8:24
Artikel 8:25
Artikel 8:26
Artikel 8:27
Artikel 8:28
Artikel 8:28a
Artikel 8:29
Artikel 8:30
Artikel 8:31
Artikel 8:32
Artikel 8:32a

Afdeling 8.1.6. Getuigen, deskundigen en tolken

Artikel 8:33
Artikel 8:34
Artikel 8:35
Artikel 8:36

Afdeling 8.1.6a. Verkeer langs elektronische weg met de bestuursrechter

Artikel 8:36a
Artikel 8:36b
Artikel 8:36c
Artikel 8:36d
Artikel 8:36e
Artikel 8:36ea [Nog niet in werking]
Artikel 8:36f

Afdeling 8.1.7. Verzending van stukken

Artikel 8:36g
Artikel 8:37
Artikel 8:38
Artikel 8:39
Artikel 8:40
Artikel 8:40a

Titel 8.2. Behandeling van het beroep in eerste aanleg

Afdeling 8.2.1. Griffierecht

Artikel 8:41

Afdeling 8.2.1a. Algemene bepaling

Artikel 8:41a

Afdeling 8.2.2. Vooronderzoek

Artikel 8:42
Artikel 8:43
Artikel 8:44
Artikel 8:45
Artikel 8:45a
Artikel 8:46
Artikel 8:47
Artikel 8:48
Artikel 8:49
Artikel 8:50
Artikel 8:51

Afdeling 8.2.2a. Bestuurlijke lus

Artikel 8:51a
Artikel 8:51b
Artikel 8:51c
Artikel 8:51d

Afdeling 8.2.3. Versnelde behandeling

Artikel 8:52
Artikel 8:53

Afdeling 8.2.4. Vereenvoudigde behandeling

Artikel 8:54
Artikel 8:54a
Artikel 8:55

Afdeling 8.2.4a. Beroep bij niet tijdig handelen

Artikel 8:55a [Vervallen per 01-10-2009]
Artikel 8:55b
Artikel 8:55c
Artikel 8:55d
Artikel 8:55e
Artikel 8:55f

Afdeling 8.2.5. Onderzoek ter zitting

Artikel 8:56
Artikel 8:57
Artikel 8:58
Artikel 8:59
Artikel 8:60
Artikel 8:60a
Artikel 8:61
Artikel 8:62
Artikel 8:63
Artikel 8:64
Artikel 8:65

Afdeling 8.2.6. Uitspraak

Artikel 8:66
Artikel 8:67
Artikel 8:68
Artikel 8:69
Artikel 8:69a
Artikel 8:70
Artikel 8:71
Artikel 8:72
Artikel 8:72a
Artikel 8:73 [Vervallen per 01-07-2013]
Artikel 8:73a [Vervallen per 01-07-2013]
Artikel 8:74
Artikel 8:75
Artikel 8:75a
Artikel 8:76
Artikel 8:77
Artikel 8:78
Artikel 8:79
Artikel 8:80

Afdeling 8.2.7. Tussenuitspraak

Artikel 8:80a
Artikel 8:80b

Titel 8.3. Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak

Artikel 8:81

Artikel 8:82

Artikel 8:83

Artikel 8:84

Artikel 8:85

Artikel 8:86

Artikel 8:87

Titel 8.4. Schadevergoeding

Artikel 8:88

Artikel 8:89

Artikel 8:90

Artikel 8:91

Artikel 8:92

Artikel 8:93

Artikel 8:94

Artikel 8:95

Titel 8.5. Hoger beroep

Artikel 8:104

Artikel 8:105

Artikel 8:106

Artikel 8:107

Artikel 8:108

Artikel 8:109

Artikel 8:110

Artikel 8:111

Artikel 8:112

Artikel 8:113

Artikel 8:114

Artikel 8:115

Artikel 8:116

Artikel 8:117

Artikel 8:118

Titel 8.6. Herziening

Artikel 8:119

Hoofdstuk 9. Klachtbehandeling

Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 9:1
Artikel 9:2
Artikel 9:3

Afdeling 9.1.2. De behandeling van klaagschriften

Artikel 9:4
Artikel 9:5
Artikel 9:6
Artikel 9:7
Artikel 9:8
Artikel 9:9
Artikel 9:10
Artikel 9:11
Artikel 9:12
Artikel 9:12a

Afdeling 9.1.3. Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure

Artikel 9:13
Artikel 9:14
Artikel 9:15
Artikel 9:16

Titel 9.2. Klachtbehandeling door een ombudsman

Afdeling 9.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 9:17
Artikel 9:18
Artikel 9:19
Artikel 9:20
Artikel 9:21

Afdeling 9.2.2. Bevoegdheid

Artikel 9:22
Artikel 9:23
Artikel 9:24
Artikel 9:25
Artikel 9:26
Artikel 9:27

Afdeling 9.2.3. Procedure

Artikel 9:28
Artikel 9:29
Artikel 9:30
Artikel 9:31
Artikel 9:32
Artikel 9:33
Artikel 9:34
Artikel 9:35
Artikel 9:36
Artikel 9:36a

Hoofdstuk 10. Bepalingen over bestuursorganen

Titel 10.1. Mandaat, delegatie en attributie

Afdeling 10.1.1. Mandaat

Artikel 10:1
Artikel 10:2
Artikel 10:3
Artikel 10:4
Artikel 10:5
Artikel 10:6
Artikel 10:7
Artikel 10:8
Artikel 10:9
Artikel 10:10
Artikel 10:11
Artikel 10:12

Afdeling 10.1.2. Delegatie

Artikel 10:13
Artikel 10:14
Artikel 10:15
Artikel 10:16
Artikel 10:17
Artikel 10:18
Artikel 10:19
Artikel 10:20
Artikel 10:21

Afdeling 10.1.3. Attributie

Artikel 10:22
Artikel 10:23

Titel 10.2. Toezicht op bestuursorganen

Afdeling 10.2.1. Goedkeuring

Artikel 10:25
Artikel 10:26
Artikel 10:27
Artikel 10:28
Artikel 10:29
Artikel 10:30
Artikel 10:31
Artikel 10:32

Afdeling 10.2.2. Vernietiging

Artikel 10:33
Artikel 10:34
Artikel 10:35
Artikel 10:36
Artikel 10:37
Artikel 10:38
Artikel 10:39
Artikel 10:40
Artikel 10:41
Artikel 10:42

Afdeling 10.2.3. Schorsing

Artikel 10:43
Artikel 10:44
Artikel 10:45

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 11:1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11:2

Artikel 11:3

Artikel 11:4

Bijlage 1. Regeling rechtstreeks beroep ( artikel 7:1, eerste lid, onderdeel g )

Bijlage 2. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak ( artikelen 8:5 , 8:6 , 8:7 , 8:105 en 8:106 )

Bijlage 3. Regeling verlaagd griffierecht ( artikelen 8:41 en 8:109 )