Home

Organisatiewet Kadaster

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Organisatiewet Kadaster

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers te verzelfstandigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • bestuur: bestuur als bedoeld in artikel 3;

  • Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers als bedoeld in artikel 2;

  • kamer: rechtszekerheidskamer of geoinformatiekamer als bedoeld in artikel 16, tweede lid;

  • Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • raad van toezicht: raad van toezicht als bedoeld in artikel 3.

Artikel 2

1.

Er is een Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De Dienst is werkzaam in het Europese deel van Nederland en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Apeldoorn.

2.

De Dienst is belast met de hem bij of krachtens de Kadasterwet, de Kadasterwet BES of andere wetten opgedragen taken.

3.

De Dienst kan andere werkzaamheden verrichten dan die, voortvloeiend uit de in het tweede lid bedoelde taken, indien die werkzaamheden:

  1. bijdragen aan de doelmatigheid van de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde taken;

  2. bijdragen aan een betere benutting van de ten behoeve van de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde taken bij de Dienst aanwezige bedrijfsmiddelen; of

  3. worden verricht namens een of meer van Onze Ministers en naar hun aard en strekking aansluiten bij de in het tweede lid bedoelde taken, zolang deze werkzaamheden een goede uitoefening van de in het tweede lid bedoelde taken niet belemmeren.

4.

Het bestuur kan in het kader van internationale samenwerking of op verzoek van een of meer van Onze ministers of een ander bestuursorgaan de bij de Dienst in het kader van de uitoefening van zijn taken als bedoeld in het tweede lid aanwezige specifieke deskundigheid in beperkte mate en voor een beperkte tijdsduur ter beschikking stellen aan een internationale organisatie of instelling, een regering of instelling van een andere staat of aan een bestuursorgaan. Het bestuur kan aan die terbeschikkingstelling voorwaarden verbinden.

Artikel 2a

Hoofdstuk 2. Het bestuur en het toezicht op het bestuur

§ 1. Algemeen

Artikel 3

§ 2. Het bestuur

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. De raad van toezicht

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 3. Overleg met gebruikers

Artikel 16

Artikel 16a

Hoofdstuk 4. Organisatie en personeel

§ 1. De organisatie

Artikel 17

§ 2. Het personeel

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 18a [Vervallen per 01-01-2020]

Hoofdstuk 5. Begroting en jaarrekening

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. Sturing en toezicht

Artikel 31

Artikel 31a

Hoofdstuk 7. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 8. Wijziging van de Kadasterwet en van de Invoeringswet Kadasterwet

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 9. Wijziging van andere wetten

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 50 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 51 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 52 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 57

Artikel 58