Home

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geldig vanaf 31 januari 2024
Geldig vanaf 31 januari 2024

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de materiële en immateriële opvang van asielzoekers toe te vertrouwen aan een wettelijk ingesteld bestuursorgaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

  2. COA: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bedoeld in artikel 2;

  3. Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

  4. opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het COA aan asielzoekers opvang wordt geboden;

  5. opvangvoorziening: een accommodatie waarin door of onder verantwoordelijkheid van het COA onderscheidenlijk door of onder verantwoordelijkheid van het college opvang wordt geboden aan asielzoekers.

§ 2. Instelling en taken

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 12

Artikel 13

§ 3. Informatievoorziening, sturing en toezicht

Artikel 14

Artikel 15

§ 4. Bekostiging en financieel toezicht

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 21

Artikel 22