Home

Wet explosieven voor civiel gebruik

Geldig vanaf 19 april 2023
Geldig vanaf 19 april 2023

Wet explosieven voor civiel gebruik

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan richtlijn nr. 93/15/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 121);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3, onderdeel 14, van verordening 2019/1020;

 • accreditatie: accreditatie zoals gedefinieerd in artikel 2, tiende lid, van verordening (EG) nr. 765/2008;

 • beveiliging: voorkoming van het illegale gebruik van explosieven;

 • bijzondere explosieven: explosieven die onverpakt of in pompwagens worden vervoerd en geleverd om rechtstreeks in het schietgat te worden gelost en explosieven die worden vervaardigd op de plaats waar zij tot ontploffing worden gebracht en die, nadat zij geproduceerd zijn, onmiddellijk worden geladen;

 • CE-markering: markering waarmee de fabrikant aangeeft dat het desbetreffende explosief in overeenstemming is met alle toepasselijke eisen van de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie die in het aanbrengen ervan voorziet;

 • distributeur: natuurlijk of rechtspersoon in de toeleveringsketen, anders dan de fabrikant of importeur, die een explosief op de markt aanbiedt;

 • essentiële veiligheidseisen: essentiële veiligheidseisen als bedoeld in bijlage II bij richtlijn 2014/28/EU;

 • EU-conformiteitsverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 21 van richtlijn 2014/28/EU, waaruit blijkt dat een explosief voldoet aan de eisen van die richtlijn;

 • explosieven: alle stoffen en voorwerpen die in de «United Nations Recommendations on the transport of dangerous goods» – dat wil zeggen: de door de Commissie van Deskundigen inzake het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen van de Verenigde Naties vastgestelde aanbevelingen – als dusdanig kunnen worden omschreven en aldaar zijn ingedeeld in klasse 1;

 • fabrikant: natuurlijk of rechtspersoon die een explosief vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen en desbetreffend explosief onder zijn naam of handelsmerk verhandelt of gebruikt voor eigen doeleinden;

 • geharmoniseerde norm: geharmoniseerde norm als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2012, L 316);

 • harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: alle wetgeving van de Europese Unie die de voorwaarden voor het verhandelen van producten harmoniseert;

 • importeur: in de Europese Unie gevestigde natuurlijk of rechtspersoon die een explosief uit een derde land in de Europese Unie in de handel brengt;

 • in de handel brengen: het voor het eerst in de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte op de markt aanbieden van een explosief;

 • korpschef: korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

 • keuring: het proces waarmee wordt aangetoond of voldaan is aan de essentiële veiligheidseisen;

 • keuringsinstelling: instelling die keuringsactiviteiten op de explosieven verricht zoals het ijken, testen, certificeren en inspecteren;

 • keuringsprocedure: het proces als bedoeld in bijlage III bij richtlijn 2014/28/EU waarmee wordt beoordeeld of voldaan is aan de essentiële veiligheidseisen;

 • marktdeelnemer: fabrikant, vertegenwoordiger, importeur, distributeur en elke natuurlijk of rechtspersoon die de explosieven opslaat, gebruikt, overbrengt, invoert, uitvoert of verhandelt;

 • nationale accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie zoals gedefinieerd in artikel 2, elfde lid, van verordening (EG) nr. 765/2008;

 • ontstekingsmiddelen: middelen als bedoeld om explosieven tot ontsteking te brengen;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • op de markt aanbieden: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een explosief met het oog op distributie of gebruik op de markt van de Europese Unie;

 • overbrenging: materiële verplaatsing van explosieven binnen de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is of andere gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, met uitzondering van verplaatsingen die binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd;

 • richtlijn 2014/28/EU: Richtlijn 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96);

 • technische specificatie: document dat de technische eisen voorschrijft waaraan een explosief moet voldoen;

 • terugroepen: maatregel waarmee wordt beoogd een explosief te doen terugkeren dat al aan de eindgebruiker ter beschikking is gesteld;

 • uit de handel nemen: maatregel waarmee wordt beoogd te voorkomen dat een explosief dat zich in de toeleveringsketen bevindt, op de markt wordt aangeboden;

 • veiligheid: voorkoming van ongevallen of, indien zulks onmogelijk is, beperken van de gevolgen daarvan;

 • verordening 2019/1020: Verordening (EU) nr. 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169);

 • verordening (EG) nr. 765/2008: Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/9 (PbEG 2008, L 218);

 • vertegenwoordiger in de Europese Unie gevestigde natuurlijk of rechtspersoon die bij schriftelijke overeenkomst door een fabrikant is aangesteld om namens hem specifieke taken als bedoeld in artikel 2h, derde lid, te vervullen.

2.

Voor de toepassing van deze wet wordt, voor zover dat voor de toepassing van verordening 2019/1020 noodzakelijk is, onder «marktdeelnemer» verstaan, hetgeen daaronder in artikel 3, onder 13, van die verordening wordt verstaan.

Artikel 2

1.

Deze wet is niet van toepassing op:

 1. explosieven die bestemd zijn om te worden gebruikt door de krijgsmacht of de politie;

 2. pyrotechnische artikelen, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU 2013, L 178) vallen; en

 1. c.
3.

Een wijziging van de in het eerste lid genoemde richtlijn met gevolgen voor de daarbij als zodanig aangewezen pyrotechnische artikelen gaat voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen gelden met ingang van de dag waarop aan de desbetreffende wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Hoofdstuk Ia. Verplichtingen voor marktdeelnemers en aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij

§ 1. Verplichtingen van de fabrikant en diens vertegenwoordiger

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

Artikel 2e

Artikel 2f

Artikel 2g

Artikel 2h

Artikel 2i

§ 2. Verplichtingen van de importeur

Artikel 2j

Artikel 2k

Artikel 2l

Artikel 2m

Artikel 2n

Artikel 2o

Artikel 2p

Artikel 2q

Artikel 2r

§ 3. Verplichtingen van de distributeur

Artikel 2s

Artikel 2t

Artikel 2u

Artikel 2v

Artikel 2w

Artikel 2x

§ 4. Verplichtingen van marktdeelnemers en aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij

Artikel 2y

Hoofdstuk II. In de handel brengen van explosieven

§ 1. Algemeen

Artikel 3

Artikel 4

§ 2. Keuringsinstellingen

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Artikel 5d

Artikel 5e

Artikel 5f

Artikel 5g

Artikel 5h

Artikel 5i

Artikel 5j

Artikel 5k

Artikel 5l

Artikel 5m

Artikel 5n

Artikel 5o

Artikel 5p

Artikel 6

§ 3. Conformiteit van het explosief

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

§ 4. Explosieven met conformiteitsgebrek

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk III. Overbrenging van explosieven

§ 1. Vergunning en toestemming

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 2. Gegevensverstrekking

Artikel 16

§ 3. Erkenning

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 4. Registratie van explosieven

Artikel 21

Artikel 21a

Hoofdstuk IV. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 31

Hoofdstuk V. Overige bepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Hoofdstuk Va. Terroristisch misdrijf

Artikel 33b

Artikel 33c

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 37